ORDIN nr. 213 din 25 noiembrie 2020pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 9 decembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 52 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2.195/2017 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. 2 din ORDINUL nr. 230 din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1255 din 18 decembrie 2020, data intrării în vigoare a prevederilor art. 1, art. 3-6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, se prorogă până la 1 februarie 2021.
  Potrivit art. 3 din același act normativ, până la data de 31 ianuarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de o oră, iar de la data de 1 februarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de 15 minute.
   +  Articolul 2(1) Pentru perioada 1 septembrie 2020-31 decembrie 2020, operatorul de decontare al pieței de echilibrare face simulări când are disponibile informațiile, dar nu mai târziu de 2 luni după luna de livrare, pentru calculul de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea rezultate în urma aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1.(2) În perioada prevăzută la alin. (1), informațiile aferente prețurilor finale unice de dezechilibru, ale prețurilor finale de deficit și de excedent și ale dezechilibrelor valorice pentru fiecare interval de decontare ale părților responsabile cu echilibrarea calculate conform aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1 se transmit de operatorul de decontare al pieței de echilibrare către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și către părțile implicate în procesul de decontare al părților responsabile cu echilibrarea pe e-mail, până la sfârșitul lunii calendaristice care urmează lunii de livrare sau când aceste informații devin disponibile. (la 01-02-2021, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 231 din 16 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1255 din 18 decembrie 2020 )  +  Articolul 3Intervalul de decontare cuprins în regulamentul prevăzut la art. 1 este de câte 15 minute, de la începutul fiecărei zile calendaristice. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. 2 din ORDINUL nr. 230 din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1255 din 18 decembrie 2020, data intrării în vigoare a prevederilor art. 1, art. 3-6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, se prorogă până la 1 februarie 2021.
  Potrivit art. 3 din același act normativ, până la data de 31 ianuarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de o oră, iar de la data de 1 februarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de 15 minute.
   +  Articolul 4Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 și 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Intervalul de decontare cuprins în regulamentele prevăzute la art. 1 și 2 este de câte 15 minute, de la începutul fiecărei zile calendaristice. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. 2 din ORDINUL nr. 230 din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1255 din 18 decembrie 2020, data intrării în vigoare a prevederilor art. 1, art. 3-6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, se prorogă până la 1 februarie 2021.
  Potrivit art. 3 din același act normativ, până la data de 31 ianuarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de o oră, iar de la data de 1 februarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de 15 minute.
   +  Articolul 5Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 și 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:Articolul 215 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 215Penalitatea specifică k_d,i^cres, respectiv k_d,i^red, prevăzută la art. 214, care se aplică pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare la creștere, respectiv la reducere, în ziua d și în IDi, se determină astfel: unde: a este o constantă, stabilită de ANRE; a = 0,1; Pcres_MAX,i - prețul cel mai mare al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la creștere de putere în IDi al zilei d;P_min,i^red - prețul cel mai mic al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/ managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la reducere de putere în Idi al zilei d;pin_dez,i - prețul inițial unic de dezechilibru în IDi al zilei d. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. 2 din ORDINUL nr. 230 din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1255 din 18 decembrie 2020, data intrării în vigoare a prevederilor art. 1, art. 3-6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, se prorogă până la 1 februarie 2021.
  Potrivit art. 3 din același act normativ, până la data de 31 ianuarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de o oră, iar de la data de 1 februarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de 15 minute.
   +  Articolul 6Dispozițiile de dispecer rezultate în urma selecțiilor energiilor de echilibrare se transmit de către operatorul de transport și sistem prin intermediul sistemului informatic al pieței de echilibrare către participanții înscriși la piața de echilibrare și telefonic participanților la piață care nu sunt înscriși pe piața de echilibrare, ambele categorii de participanți având obligația preluării acestor dispoziții și a executării lor. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. 2 din ORDINUL nr. 230 din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1255 din 18 decembrie 2020, data intrării în vigoare a prevederilor art. 1, art. 3-6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, se prorogă până la 1 februarie 2021.
  Potrivit art. 3 din același act normativ, până la data de 31 ianuarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de o oră, iar de la data de 1 februarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de 15 minute.
   +  Articolul 7Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 și 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Furnizorii de energie electrică care achiziționează energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de către prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum și încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin ordin al președintelui ANRE sunt obligați să își asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor generate pe piața de energie electrică de către producătorii/prosumatorii respectivi.  +  Articolul 8Regulile comerciale privind colectarea, prelucrarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 1 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Pentru prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum și încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018, cu modificările ulterioare, precum și pentru clienții casnici deținători ai unor capacități de producere a energiei electrice, respectiv electrice și termice în cogenerare, conectate la rețea, cu putere electrică mai mică de 100 kW, însumarea valorilor măsurate și a valorilor măsurate aprobate, prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) și art. 18, se realizează astfel:a) energia electrică produsă este înregistrată ca fiind producție aferentă furnizorului care își asumă responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor acestora;b) energia electrică produsă nu este inclusă în categoria de informații care privesc producția aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID.  +  Articolul 9Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 152/2020 pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate în scopul redispecerizării sau comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează pe piață și pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 26 august 2020, se modifică după cum urmează:La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Toți participanții la piață care au în exploatare unități dispecerizabile în înțelesul prevederilor art. 4 transmit la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. toate informațiile necesare determinării compensațiilor financiare unitare, conform prevederilor art. 1, până în a cincea zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, pentru a fi aplicate în luna calendaristică următoare.  +  Articolul 10Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 11 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Agregatorului îi revin integral toate responsabilitățile și drepturile prevăzute în convenția de participare prevăzută la alin. (1), precum și cele prevăzute în reglementări naționale și/sau comunitare corespunzătoare participării la piața de energie electrică.  +  Articolul 11(1) Operatorii economici din sectorul energiei electrice, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“- S.A. și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“- S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (2) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“- S.A. elaborează procedura prevăzută la art. 95 din regulamentul prevăzut la art. 1 în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 12Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 13La data de 1 ianuarie 2021, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 76/2017 pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părților responsabile cu echilibrarea și modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 17 august 2017, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 14(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor art. 1, 3-6, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.(2) La data de 1 ianuarie 2021, Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 și 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. Notă
  Potrivit alin. (2) al art. 2 din ORDINUL nr. 230 din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1255 din 18 decembrie 2020, termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, se prorogă până la 1 februarie 2021.
  Potrivit art. 3 din același act normativ, până la data de 31 ianuarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de o oră, iar de la data de 1 februarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de 15 minute.
   +  Articolul 15(1) Pentru o perioadă tranzitorie de 6 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1, operatorul de decontare al pieței de echilibrare, în paralel cu realizarea calculelor pentru decontarea dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea rezultate în urma aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1, face simulări lunare, în luna următoare lunii de livrare, pentru calculul de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea rezultate conform prevederilor Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, cu modificările și completările ulterioare. (2) În perioada prevăzută la alin. (1), în cadrul simulărilor lunare prevăzute la alin. (1), operatorul de decontare al pieței de echilibrare calculează valorile penalităților specifice care se aplică pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare la creștere, respectiv la reducere, cu formulele:unde: a este o constantă, stabilită de ANRE; a = 0,1; p^cres_MAX,i - - prețul cel mai mare al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/ managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la creștere de putere în IDi al zilei d;p_min,i^red - prețul cel mai mic al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/ managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la reducere de putere în IDi al zilei d;P_Def,i, P_Exc,i - prețurile de deficit, respectiv de excedent în IDi al zilei d, determinate conform prevederilor Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, cu modificările și completările ulterioare. (3) Informațiile aferente simulărilor lunare prevăzute la alin. (1) pentru calculul de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea efectuat în luna următoare lunii de livrare se transmit de operatorul de decontare al pieței de echilibrare către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și către părțile implicate în procesul de decontare al părților responsabile cu echilibrarea pe e-mail, până la sfârșitul lunii calendaristice care urmează lunii de livrare.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 25 noiembrie 2020.Nr. 213.  +  ANEXĂREGULAMENTde calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru