GHID DE FINANȚARE din 27 februarie 2020a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 3 martie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 324 din 27 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020.
  Notă
  Conform pct. 36 din art. I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 8 iulie 2020, la articolele 10, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45 și 47 din ghid și la anexele nr. 2, 8 și 9.1-9.9 la ghid, sintagma „în original sau în copie legalizată“ se înlocuiește cu sintagma „scanat/ă în original sau în copie legalizată“, iar sintagma „în copie certificată conform cu originalul“ se înlocuiește cu sintagma „scanat/ă și certificate conform cu originalul“. Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul prezentei forme consolidate.
  Notă
  Art. II și IV din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 433 din 23 aprilie 2021, prevăd:
  ”Articolul II
  Valorile primei de casare și ale ecobonusurilor, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, nu se aplică solicitanților înscriși în anul 2020.
  Articolul IV
  Sumele alocate în anul 2020 Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, rămase disponibile pentru aprobarea dosarelor de acceptare și pentru înscrierea persoanelor fizice și solicitanților acceptați, vor putea fi utilizate cu aceleași destinații în anul 2021, după intrarea în vigoare a prezentului ordin.”
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rolul Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024(1) Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program.(2) Ghidul conține dispoziții privind:a) sursa de finanțare și durata de aplicare a programului;b) cuantumul și condițiile de acordare a primei de casare;c) categoriile de persoane eligibile și criteriile de eligibilitate;d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.  +  Articolul 2Definiții și acronime(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) aplicația PSIPAN - software administrat de către Autoritate și având dublu rol: de gestionare a bugetului alocat programului și a primelor de casare acordate în cadrul acestuia; de stocare și verificare a informațiilor privind proprietarii înscriși și autovehiculele uzate;b) Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu;c) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;d) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N1, conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;e) autospecială/autospecializată ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, motocicletă, care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou-achiziționat prin program poate fi: termic (cu motor cu ardere internă), hibrid;g) autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, care îndeplinește cumulativ următoarele:– este înmatriculat/înmatriculată în România;– conține cumulativ componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație);– are în cursul anului înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;h) autovehicul hibrid - autovehicul cu cel puțin două convertoare de energie diferite și două sisteme de stocare de energie (montate pe vehicul) pentru a-i asigura propulsia;i) beneficiar - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care a achiziționat un autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare; operator economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată, inclusiv persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociații familiale, parteneriate sau asociații care desfășoară activități economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; (la 23-04-2021, sintagma: entitate juridică fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) j) colector autorizat - operator economic, cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică, autorizat să desfășoare activități de colectare, colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare; (la 23-04-2021, sintagma: entitate juridică fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) k) comercializarea autovehiculului nou - operațiunile constând în încheierea formalităților de vânzare-cumpărare, emiterea facturii, certificatului de conformitate și cărții de identitate a autovehiculului, predarea-primirea autovehiculului de către producătorul validat, în nume propriu sau în numele și pentru acesta, prin puncte de lucru/agenți/parteneri autorizați;l) contract de finanțare nerambursabilă - contractul încheiat între beneficiarul final și Autoritate, cu excepția persoanelor fizice, denumit în continuare contract de finanțare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.2 la prezentul ghid; m) contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între producătorul validat și Autoritate, denumit în continuare contract de participare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;n) criterii de eligibilitate - cerințe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;o) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele și informațiile obligatorii care se transmit la Autoritate, în vederea acceptării în program, de către solicitantul definit la lit. cc) pct. 2; (la 23-04-2021, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) p) dosar de participare - dosar constituit de solicitant, cuprinzând documentele și informațiile prevăzute în ghid, care se depune la producătorul validat, în vederea achiziționării autovehiculului nou; (la 23-04-2021, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) q) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele și informațiile obligatorii care se transmit la Autoritate de către producător, în vederea validării în program; (la 23-04-2021, Litera q) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) r) ecobonus - reducere din prețul de achiziționare a unui autovehicul nou cu anumite caracteristici ale sistemului de propulsie, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată simultan cu prima de casare;s) ecotichet - parte din prețul de achiziție a unui autovehicul electric nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;ș) microbuz - autovehicul aparținând categoriei de folosință M2 sau M3, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 22 de locuri pe scaune sau în picioare, conform RNTR 2;t) motocicletă - autovehiculul aparținând categoriei de folosință L3e sau L4e cu două sau trei roți, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cmc și a cărui viteză maximă, prin construcție, depășește 45 km/h;ț) persoană eligibilă - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care îndeplinește criteriile de eligibilitate; (la 23-04-2021, sintagma: entitatea juridică fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) u) prima de casare - parte din prețul de achiziționare a unui autovehicul nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;v) producător - persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului;w) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;x) proprietar - proprietarul autovehiculului uzat, care poate fi:1. persoana fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, ori, după caz, moștenitorii săi; 2. persoana juridică română, de drept public ori de drept privat, ori entitatea fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său; (la 23-04-2021, Litera x) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) x^1) cedent - proprietarul autovehicului uzat prevăzut la lit. x), care nu dorește să beneficieze de prima de casare acordată prin program și care se obligă să predea spre distrugere și să radieze din circulație propriul autovehicul uzat, în favoarea solicitantului; (la 23-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) y) solicitant acceptat - solicitantul prevăzut la lit. cc) pct. 2, al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate; (la 23-04-2021, Litera y) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) z) solicitant înscris - solicitantul care a obținut nota de înscriere de la producătorul validat; (la 23-04-2021, Litera z) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) aa) notă de înscriere - documentul generat de aplicația PSIPAN, eliberat de către producătorul validat cu ocazia înscrierii în program a solicitantului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1, respectiv anexa la contractul de finanțare nerambursabilă; (la 23-04-2021, Litera aa) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) bb) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: producătorul poate transmite la Autoritate dosarul de validare; solicitantul prevăzut la lit. cc) pct. 2 poate transmite la Autoritate dosarul de acceptare; (la 23-04-2021, Litera bb) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) cc) solicitant - orice persoană eligibilă, care intenționează să achiziționeze unul sau mai multe autovehicule noi sub beneficiul primei de casare și al eventualelor ecobonusuri, prin depunerea documentelor prevăzute în ghid; solicitantul poate fi:1. persoana fizică, proprietar al autovehiculului uzat menționat la lit. x) pct. 1, ori persoana fizică în favoarea căreia proprietarul cedent se obligă să predea spre distrugere și să radieze din circulație propriul autovehiculului uzat;2. persoana juridică ori entitatea fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, proprietar al autovehiculului uzat ori în favoarea căreia proprietarul cedent se obligă să predea spre distrugere și să radieze din circulație propriul autovehicul uzat; (la 23-04-2021, Litera cc) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) dd) unitate - valoare ce reprezintă echivalentul primei de casare;(2) În sensul prezentului ghid, autovehiculul uzat având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone și în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma „automobil mixt“ (autovehicul destinat prin construcție transportului simultan de persoane și mărfuri în compartimente separate) este asimilat autoutilitarei ușoare, definită la alin. (1) lit. d).(3) În sensul prezentului ghid, prin solicitant înscris și solicitant acceptat se înțelege și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, iar prin autovehicul înmatriculat se înțelege și autovehiculul aparținând acesteia, ce a fost supus unei proceduri specifice de înregistrare în circulație. (la 23-04-2021, sintagma: proprietar a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (4) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) orice referire la sintagma „prima de casare“ implică și sintagma „ecobonus“ dacă nu se prevede contrariul sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două;b) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor. (5) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) A - autoturism;b) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;c) ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului;d) ASU - autospecială/autospecializată ușoară;e) AU - autoutilitară ușoară;f) CO_2 - dioxid de carbon;g) COC - certificatul de conformitate al autovehiculului;h) DRPCIV - Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;i) g/km - grame per kilometru;j) NEDC - New European Drive Cycle, utilizat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei;k) PSIPAN - Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;l) TVA - taxa pe valoarea adăugată;m) RAR - Registrul Auto Român;n) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 2.224/2020; (la 23-04-2021, Litera n) din Alineatul (5) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) o) WLTP - World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, stabilită în Regulamentul (UE) 2017/1.151 al Comisiei.p) WMTC - World Motorcycle Test Cycle, stabilit prin Regulamentul tehnic mondial nr. 2 al CEE-ONU. (la 02-02-2021, Alineatul (5) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 02 februarie 2021 )  +  Articolul 3Obiectul, scopul și obiectivele programului, indicatorii de performanță(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.(2) Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin înnoirea Parcului auto național.(3) Programul vizează atingerea următoarelor deziderate de protecție a mediului de interes general:a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehiculele uzate;b) diminuarea efectelor poluării solului și apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la autovehiculele uzate;c) prevenirea generării deșeurilor și atingerea obiectivelor privind recuperarea și valorificarea deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.(4) Nu intră sub incidența prevederilor prezentului ghid:a) pentru anul 2020: autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2012, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;– pentru anul 2021: autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2013, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;– pentru anul 2022: autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2014, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;– pentru anul 2023: autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2015, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;– pentru anul 2024: autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2016, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;b) autovehiculul uzat cu număr de înmatriculare și/sau certificat de înmatriculare modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006.(5) Indicatorii de performanță și eficiență a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 îi reprezintă:a) numărul de autovehicule uzate casate;b) reducerea anuală a emisiilor de CO_2 calculată ca produs între: (1) numărul de autovehicule casate/achiziționate anual, (2) numărul mediu de km parcurși anual de un autovehicul și (3) diferența între media emisiilor de CO_2/km aferentă autovehiculelor uzate, casate și media emisiilor de CO_2/km aferentă autovehiculelor achiziționate anual, în cadrul Programului.  +  Articolul 4Caracterul programului și aria geografică de aplicare(1) Programul are caracter multianual și se aplică la nivel național.(2) Programul se desfășoară în perioada 2020-2024.  +  Articolul 5Sursa de finanțare și bugetul alocat pentru derularea programului(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita bugetului total alocat programului.(2) Bugetul total al programului se suplimentează cu valoarea creditelor de angajament prevăzute în bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii. (la 23-04-2021, Articolul 5 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 6Prima de casare(1) Cuantumul primei de casare este de 7.500 lei, exceptând motocicletele, pentru care prima de casare este de 5.500 lei. (la 23-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Prima de casare se acordă în funcție de cantitatea de emisii de CO_2 km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, în regim de funcționare mixt, astfel:a) în perioada 2020-2024 se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC; (la 23-04-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) b) în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 140 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt; (la 02-02-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 02 februarie 2021 ) b^1) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 165 g CO_2/km WLTP în regim de funcționare mixt; (la 02-02-2021, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 02 februarie 2021 ) c) în perioada 2020-2024 se acordă pentru autovehiculul nou motocicletă, al cărui sistem de propulsie generează maximum 125 g CO_2/km WMTC, conform informațiilor înscrise în COC, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (11). (la 23-04-2021, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (3) La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiții:a) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, în perioada 2020-2024;b) în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, în perioada 2020-2024;c) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 124 g CO_2/km WLTP în regim de funcționare mixt, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, în perioada 2020-2024;d) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 3.000 lei, în perioada 2020-2024. (la 23-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (4) În situația în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplinește una dintre caracteristicile prevăzute la alin. (3), ecobonusurile se pot cumula.(5) În sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO_2 km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49 pct. 1 (valorile NEDC), la rubrica 49 pct. 4 (valorile WLTP) sau în alte documente relevante. Excepție fac autovehiculele categoria L3e/L4e, pentru care cantitatea de emisii de CO_2 km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou, la rubrica 4.0.3. (la 02-02-2021, Alineatul (5) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 02 februarie 2021 ) (6) Prima de casare nu se cumulează cu alte programe care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi. Prin excepție, prima de casare poate fi cumulată cu ecotichetul acordat prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și/sau cu operațiunile finanțate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune. (la 23-04-2021, Alineatul (6) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (7) Solicitantul beneficiază de prima de casare la achiziționarea unui autovehiculul nou în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid. (la 23-04-2021, sintagma: Proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (8) Solicitantul poate achiziționa mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe prime de casare. (la 23-04-2021, sintagma: Proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (9) Informații privind colectorii autorizați să desfășoare activități de colectare, dezmembrare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015, cu modificările și completările ulterioare, se obțin la nivelul agențiilor teritoriale pentru protecția mediului. (la 14-06-2021, Alineatul (9) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) (10) Abrogat. (la 14-06-2021, Alineatul (10) din Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) (11) Prima de casare se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, denumit în continuare preț de comercializare, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar.(12) Acordarea primei de casare solicitantului operator economic cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică se face în baza schemei intitulate «Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național», denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013. (la 23-11-2020, Alineatul (12) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului/solicitantului a fost înlocuită de Punctul 75, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: entitate juridică fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (13) Schema de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(14) În situația în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (12) este declarat eligibil și este acceptat spre finanțare, Autoritatea comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare și caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013. (la 23-11-2020, Alineatul (14) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul/solicitantul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (15) Solicitantul prevăzut la alin. (12) poate beneficia de cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. (la 23-11-2020, Alineatul (15) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: Proprietarul/Solicitantul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 7Condiții de acordare a primei de casare(1) Beneficiază de prima de casare solicitantul persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) a) are domiciliul sau reședința în România;b) nu are obligații de plată la bugetul local;c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere;d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) e) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) f) a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) g) a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.(2) Abrogat. (la 23-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (3) Abrogat. (la 23-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (4) Beneficiază de prima de casare solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantulentitate fără personalitate juridică sau solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: entitate juridică fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) a) a obținut din partea Autorității aprobarea dosarului de acceptare;b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehiculul nou, obținând nota de înscriere;c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) d) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) e) a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) e^1) Abrogată. (la 23-04-2021, Litera e^1) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) f) a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere;g) a semnat contractul de finanțare.(5) Abrogat. (la 23-04-2021, Alineatul (5) din Articolul 7 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (6) Abrogat. (la 23-11-2020, Alineatul (6) din Articolul 7 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 )  +  Articolul 8Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program(1) Pe perioada desfășurării programului, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor și acceptării solicitanților persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități fără personalitate juridică sau organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale. (la 23-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: entități juridice fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării producătorilor și formularul grilei de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului se aprobă prin una sau mai multe dispoziții ale președintelui Autorității. (la 14-06-2021, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) (3) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea acceptării, sumele destinate finanțării în cadrul programului, precum și formularul grilei de evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitanților se aprobă prin una sau mai multe dispoziții ale președintelui Autorității. (la 14-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) (4) Dispoziția privind organizarea sesiunii de validare a producătorilor, prevăzută la alin. (2), se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum o zi înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare. (la 14-06-2021, Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) (5) Dispoziția privind organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării, precum și cea cu sumele destinate finanțării în cadrul programului, prevăzute la alin. (3), se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum două zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere. (la 14-06-2021, Alineatul (5) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) (6) Pe parcursul derulării programului, orice modificare a sumelor destinate finanțării pe categorii de solicitanți eligibili se face prin dispoziție a președintelui Autorității. (la 23-04-2021, sintagma: proprietari a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (7) Abrogat. (la 23-04-2021, Alineatul (7) din Articolul 8 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Capitolul II Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate și participarea în cadrul programului  +  Secţiunea 1 Producătorul  +  Articolul 9Eligibilitate(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități economice pe teritoriul României;b) are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511 și/sau comercializarea motocicletelor, conform CAEN rev. 2, cod 4540;c) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, în caz contrar, producătorul angajându-se ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu Autoritatea;d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.(2) Producătorul care întrunește, cumulativ, criteriile de eligibilitate poate depune dosar de validare în cadrul sesiunii de înscriere a producătorilor.(3) Este exclusă deținerea în cadrul programului a dublei calități, și anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului și, respectiv, cea de agent/partener autorizat al acestora, pentru aceeași marcă a autovehiculului nou.  +  Articolul 10Conținutul dosarului de validareDosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de validare a producătorului, completat integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;c) certificatul constatator/furnizare informații emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare;d) actul doveditor al calității de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului. În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată;e) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 «Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului»; prin excepție, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu Autoritatea, conform celor declarate în cererea de validare. (la 23-04-2021, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 11Depunerea dosarului de validareProcedura cuprinzând modul de transmitere a dosarului de validare, precum și alte instrucțiuni și informații relevante se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției. (la 23-04-2021, Articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 12Validarea producătorului(1) Validarea producătorului se face pentru perioada 2020-2024 și are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de validare.(2) Comisia de validare se constituie prin dispoziție a președintelui Autorității.(3) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate, completând grila de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului. (la 14-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) (4) Atrag respingerea dosarului de validare:a) cererea de validare și documentele ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații ce se dovedesc neconforme cu realitatea;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.(5) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autorității lista dosarelor propuse spre validare și lista dosarelor propuse spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.(6) Comitetul director analizează și aprobă lista dosarelor propuse spre respingere și lista dosarelor propuse spre validare.(7) Lista dosarelor de validare respinse și lista dosarelor de validare aprobate se publică pe pagina de internet a Autorității.(8) În vederea perfectării contractelor de participare, Autoritatea stabilește programarea producătorilor. (9) Programarea prevăzută la alin. (8) se publică pe pagina de internet a Autorității.  +  Articolul 13Contractul de participare în vederea decontării(1) Contractul de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia Autoritatea asigură producătorului validat decontarea primelor de casare acordate beneficiarilor în cadrul programului.(2) Prin contract se stabilesc:a) marca de autovehicul nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia;b) data depunerii documentelor necesare decontării;c) drepturile și obligațiile Autorității, precum și drepturile și obligațiile producătorului validat.(3) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid.(4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat în scris, prin act adițional.(5) Contractul se redactează și se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la data de 15 iunie 2025, sub condiția menținerii de către producător a criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.(7) Se consideră renunțare la calitatea de producător validat neprezentarea producătorului pentru semnarea contractului la termenul stabilit conform dispozițiilor art. 12 alin. (8) și (9).(8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original, în baza actului de identitate.(9) După încheierea contractului, Autoritatea furnizează producătorului validat parola personalizată de acces în aplicația PSIPAN.(10) Lista producătorilor validați în cadrul unei sesiuni de validare, care au încheiat contracte cu Autoritatea, se publică pe pagina de internet a Autorității în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii contractelor de participare.  +  Articolul 14Rezervarea unităților de către solicitanții persoane fizice(1) Rezervarea unităților de către solicitantul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în condițiile prevăzute la art. 21, în limita bugetului total alocat acestei categorii de solicitanți, prevăzut în aplicația PSIPAN cu această destinație, pe toată durata de desfășurare a programului, cu excepția anului 2024, când data-limită de înscriere la unul dintre producătorii validați este 20 noiembrie.(2) Finanțarea unităților rezervate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate solicitanților persoane fizice.(3) Unitățile pentru care nu s-au introdus în aplicația PSIPAN facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate. (la 23-04-2021, Articolul 14 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 15Rezervarea unităților de către solicitanții persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități fără personalitate juridică și solicitanții organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale (la 23-04-2021, Titlul Articolului 15 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (1) Solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate solicita alocarea unităților numai după includerea sa în lista solicitanților acceptați, publicată pe pagina de internet a Autorității. (la 23-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: Proprietarul/Solicitantul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarilor a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: entitate juridică fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Rezervarea unităților de către solicitanții persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități fără personalitate juridică sau solicitanții organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în limita bugetului total alocat acestei categorii de solicitanți, prevăzut în aplicația PSIPAN cu această destinație, pe toată durata de desfășurare a programului, cu excepția anului 2024, când data-limită de înscriere la unul dintre producătorii validați este 20 noiembrie. (la 23-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (3) Finanțarea unităților solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate solicitanților persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități fără personalitate juridică și solicitanților organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarilor a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: entități juridice fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (4) Unitățile pentru care nu s-au introdus în aplicația PSIPAN facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate.  +  Articolul 16Înscrierea solicitantului (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (1) Producătorul validat care a perfectat contractul cu Autoritatea și se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10) poate efectua înscrierea solicitantului persoană fizică, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (2), și a solicitanților persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități fără personalitate juridică și solicitanților organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în baza dosarului de participare constituit de către acestea în condițiile prevăzute la art. 51 alin. (3). (la 23-04-2021, sintagma: proprietarilor a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: entități juridice fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Înscrierea solicitantului persoană fizică constă în:a) identificarea solicitantului și constatarea eligibilității acestuia, în baza documentelor prezentate;b) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;c) introducerea în aplicația PSIPAN a următoarelor date:1. atributele de identificare a solicitantului: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail;2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;3. numărul de înregistrare și data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente în raza căreia are domiciliul solicitantul;4. datele privind documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), dacă este cazul;d) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1 la prezentul ghid, și eliberarea acesteia solicitantului. (la 23-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (3) Înscrierea solicitantului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau a solicitantului organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale constă în îndeplinirea următoarelor formalități: (la 23-11-2020, Partea introductivă a Alineatului (3) din Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului/solicitantului a fost înlocuită de Punctul 75, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: entitate juridică fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) a) identificarea solicitantului în baza documentelor prezentate; (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) b) verificarea includerii acestuia în lista solicitanților acceptați de către Autoritate și corespondența cu persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului uzat; în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a solicitantului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor solicita documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate; (la 23-04-2021, sintagma: proprietarilor a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) c) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;d) introducerea în aplicația PSIPAN a următoarelor date:1. atributele de identificare a solicitantului persoană juridică: denumire, forma juridică de organizare, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerțului/registrul asociațiilor și fundațiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon/fax, e-mail; (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) 2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1, M1/N1, N1, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare, seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate; (la 02-02-2021, Punctul 2. din Litera d) , Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 02 februarie 2021 ) e) generarea automată a contractului de finanțare și a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.2 la prezentul ghid, și eliberarea acestora solicitantului. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (4) Se consideră renunțare la finanțare neprezentarea persoanei juridice de drept privat, entității fără personalitate juridică și organizației profesionale care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale la producătorul validat în vederea perfectării contractului de finanțare și obținerii notei de înscriere, în termen de 60 de zile de la afișarea aprobării pe pagina de internet a Autorității, dar nu mai târziu de data prevăzută la art. 15 alin. (2). (la 23-04-2021, sintagma: entității juridice fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (5) În cazul reprezentării solicitantului înscris, se introduc în aplicația PSIPAN și atributele de identificare ale împuternicitului (numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail, numărul și data încheierii de autentificare a împuternicirii notariale și denumirea biroului notarului public). (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (6) Nota de înscriere se întocmește câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în două exemplare: unul pentru producătorul validat și unul pentru solicitantul înscris, persoană fizică. Pentru solicitantul persoană juridică, contractul de finanțare și nota de înscriere se întocmesc câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în trei exemplare: unul pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris și unul pentru Autoritate. (la 23-04-2021, Alineatul (6) din Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (7) Nota de înscriere este valabilă 150 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăși 25 noiembrie, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. (la 23-04-2021, Alineatul (7) din Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (8) Producătorul validat emite factura autovehiculului nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere.(9) Retragerea solicitantului persoană fizică din program atrage excluderea autovehiculului uzat din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia la același sau la un alt producător validat. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (10) Epuizarea fondurilor destinate programului determină imposibilitatea introducerii în aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la alin. (2)-(4). În acest caz, producătorul validat nu eliberează notă de înscriere și/sau contractul de finanțare.(11) Responsabilitatea privind înscrierea solicitantului persoană fizică și juridică în program revine, în integralitate, producătorului validat. De asemenea, producătorul validat are obligația de a nu depăși sumele aprobate de Autoritate cu titlu de primă de casare și ecobonus, pentru persoanele juridice aprobate. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (12) Documentele cuprinse în dosarul de participare rămân în păstrarea producătorului validat cel puțin 60 de luni de la data încetării contractului de participare.(13) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum și în termen de 60 de luni de la data încetării contractului de participare orice document depus de către solicitantul înscris și aflat în păstrarea producătorului validat. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 17Confirmarea informațiilor introduse în aplicația PSIPAN(1) După introducerea informațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) sau, respectiv, alin. (3) lit. d), aplicația PSIPAN face imposibilă modificarea și/sau completarea informațiilor existente.(2) În termen de maximum 5 zile de la data introducerii informațiilor menționate la alin. (1), aplicația PSIPAN verifică corectitudinea și realitatea informațiilor privind solicitantul înscris și autovehiculul uzat în evidența informatizată a DRPCIV și confirmă sau infirmă corectitudinea și realitatea acestora, cu afișarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afișează și motivul care stă la baza acesteia. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (3) Producătorul validat are obligația de a urmări zilnic situația confirmărilor sau infirmărilor generate de aplicația PSIPAN.(4) În situația confirmării, la data confirmării sau în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat comunică rezultatul solicitantului înscris, precum și faptul că are la dispoziție un termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere, în cazul solicitantului persoană fizică, și, respectiv, un termen de maximum 150 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, pentru a proceda la distrugerea și radierea autovehiculului uzat, potrivit prevederilor ghidului. (la 23-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (5) În situația infirmării, la data afișării acesteia ori cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat procedează mai întâi la verificarea existenței unei eventuale erori, iar dacă se constată existența unei astfel de situații comunică de îndată acest fapt solicitantului și procedează la corectarea erorii introduse în aplicația PSIPAN, în condițiile prevăzute la alin. (11). Excepție fac următoarele situații: cazul în care producătorul validat constată o eroare la introducerea CNP beneficiarului persoană fizică și cazul necesității efectuării unei validări manuale, pentru care se va solicita Autorității corectarea erorii introduse sau validarea manuală, în condițiile prevăzute la alin. (11). (la 23-11-2020, Alineatul (5) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (6) În termen de maximum 5 zile de la data efectuării corectării prevăzute la alin. (5), aplicația PSIPAN verifică informațiile privind solicitantul și autovehiculul uzat și afișează rezultatul, astfel: (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) a) confirmă corectitudinea și realitatea informațiilor, cu afișarea datei confirmării, situație în care producătorul validat va proceda în conformitate cu prevederile alin. (4);b) infirmă, din nou, corectitudinea și realitatea informațiilor, iar producătorul validat comunică de îndată acest fapt solicitantului. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (7) În termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, în termen de maximum 150 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau proprietarul, organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la alin. (1), producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN:a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;b) data radierii. (la 23-04-2021, Alineatul (7) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (8) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN datele privind:a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU/L3e/L4e, marca și modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, capacitatea cilindrică a motorului, tipul combustibilului, cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km, cuantumul ecobonusului solicitat, dacă este cazul); (la 02-02-2021, Litera a) din Alineatul (8) , Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 02 februarie 2021 ) b) în situația finanțării beneficiarului în baza unui contract de leasing financiar, se menționează numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing;c) informații privind achiziția autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății). Nu se vor introduce informații privind facturi eliberate pentru avans.(9) În situația infirmării datelor introduse, prevăzute la alin. (1), precum și în cazul neintroducerii în aplicația PSIPAN a datelor prevăzute la alin. (7) și, respectiv, alin. (8), în termenele stabilite, nota de înscriere va fi anulată, iar autovehiculul va fi exclus din program, fapt ce va fi comunicat solicitantului de către producătorul validat. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (10) Responsabilitatea în ceea ce privește corectitudinea și realitatea datelor introduse în aplicația PSIPAN, precum și introducerea acestora în termenele stabilite aparține, în integralitate, producătorului validat.(11) În situația erorilor de completare, inclusiv în situația în care apar diferențe între datele de identificare a autovehiculului uzat și/sau autovehiculului nou introduse de producător, conform documentelor prezentate, și datele de identificare a autovehiculului uzat furnizate de către DRPCIV, în termenul prevăzut la alin. (7) sau, respectiv, alin. (8), îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil din partea producătorului, în baza documentelor justificative transmise de către client. Pentru excepțiile menționate la alin. (5), îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorității, pe bază de solicitare scrisă, însoțită de documente justificative, care se transmite de către producătorul validat la sediul AFM și este supusă aprobării acesteia. În cazul în care nu se vor soluționa neconcordanțele din cererile de decontare, se vor propune la finanțare numai acele facturi fiscale care îndeplinesc condițiile de la art. 18 alin. (3) și (4), urmând ca după remediere producătorul să propună la următoarele cereri de decontare (exceptând ultima cerere de decontare din program) și facturile fiscale pentru care au fost soluționate neconcordanțele. (la 23-11-2020, Alineatul (11) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (12) Datele de identificare ale autovehiculelor achiziționate prin program vor fi verificate prin compararea lor cu evidența informatizată a DRPCIV și RAR. (13) Etapele validării facturilor și efectuarea decontului se desfășoară astfel:1. introducerea în aplicație de către producătorul validat a datelor despre autovehiculul nou, inclusiv seria de șasiu a acestuia și data emiterii facturii;2. declanșarea de către Autoritate a comenzilor de verificare a datelor referitoare la seriile de șasiu ale autovehiculelor noi pentru aflarea stării din evidența informatizată a DRPCIV și/sau RAR;3. obținerea stării de „Validat“ sau „Invalidat“ se face prin compararea datelor autovehiculului nou cu evidența informatizată a DRPCIV și/sau RAR.3.1. Facturile validate pot fi propuse la decont de către producătorul validat.3.2. Pentru facturile invalidate, personalul responsabil din partea producătorului corectează informațiile introduse în aplicație, situație în care reia verificarea corespondenței cu evidența informatizată a DRPCIV și/sau RAR. (la 23-11-2020, Punctul 3.2. din Punctul 3. , Alineatul (13) , Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) 3.3. Producătorul nu poate propune la decont facturi pentru care nu s-a obținut validarea și va susține din surse proprii cuantumul redus al autovehiculului vândut către beneficiar.(14) Propunerea facturilor la decont se efectuează astfel:1. Autoritatea verifică corectitudinea datelor din lista depusă de către producător în vederea decontării, prin compararea cu datele din aplicație și cu documentele atașate facturii. Dacă toate datele corespund, Autoritatea aprobă decontul. În caz contrar, solicită producătorului validat clarificarea/corectarea informațiilor. 2. În situația în care producătorul solicită corectarea informațiilor referitoare la datele autovehiculului nou, acestea vor fi verificate în evidența informatizată a DRPCIV și/sau RAR și se va genera validarea sau invalidarea facturilor. (la 23-11-2020, Punctul 2. din Alineatul (14) , Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 )  +  Articolul 18Decontarea primei de casare(1) Decontarea primelor de casare se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validați a cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete și corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de către Autoritate.(2) Cererea de decontare se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate a reprezentantului legal al producătorului validat sau a împuternicitului acestuia, se înregistrează și se transmite la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta;b) facturile emise beneficiarilor la achiziționarea autovehiculelor noi;c) contractul de finanțare, după caz;d) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, la solicitarea Autorității. (la 23-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 18 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2^1) Procedura cuprinzând modul de transmitere a cererii de decontare și a documentelor anexate acesteia, precum și alte instrucțiuni de aplicare a prevederilor alin. (2) se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției. (la 08-07-2020, Articolul 18 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 08 iulie 2020 ) (2^2) Documentele cuprinse în dosarul cererii de decontare rămân în păstrarea producătorului validat cel puțin 60 de luni de la data încetării contractului de participare în vederea decontării. (la 08-07-2020, Articolul 18 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 08 iulie 2020 ) (3) În factura autovehiculului nou-emisă beneficiarului, producătorul validat trebuie să evidențieze prețul de vânzare și, distinct, să facă mențiunea: „Suma de ....... lei, din care ....... lei reprezintă prima de casare și ....... lei reprezintă ecobonus, se suportă de către Administrația Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național“, sub rubrica „Total de plată“ se înscrie textul „Diferență de plată beneficiar“ și se menționează suma rămasă de achitat de către solicitant. (la 23-04-2021, sintagma: proprietar a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (4) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) atributele de identificare a producătorului validat;b) atributele de identificare a beneficiarului: numele și prenumele, codul numeric personal; (la 08-07-2020, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 18 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 08 iulie 2020 ) c) atributele de identificare a societății de leasing, în cazul finanțării în baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de cont bancar;d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numărul de identificare, cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km, tipul sistemului de propulsie și tipul combustibilului). (la 02-02-2021, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 18 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 02 februarie 2021 ) (5) Lista beneficiarilor trebuie să conțină următoarele informații:a) în cazul beneficiarului persoană fizică:1. informațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c), cu excepția:1.1. tipului, seriei și numărului actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail;1.2. numărului de înregistrare și datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente, cu menționarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele solicitantului în evidențele fiscale ale autorității publice locale emitente; (la 23-04-2021, Punctul 1.2. din Punctul 1. , Litera a) , Alineatul (5) , Articolul 18 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) 1.3. datelor privind documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), dacă este cazul;2. informațiile prevăzute la art. 17 alin. (7) și (8), cu excepția capacității cilindrice a motorului;b) în cazul beneficiarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale:1. informațiile prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. d), cu excepția adresei sediului/sediului social/sediului profesional, numărului de telefon/fax, e-mail;2. informațiile prevăzute la art. 17 alin. (8), cu excepția capacității cilindrice a motorului. (la 23-04-2021, sintagma: entitate juridică fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 08-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 18 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 08 iulie 2020 ) (6) Lista beneficiarilor persoane fizice se prezintă separat de lista beneficiarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică și organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispozițiilor legale speciale. (la 23-04-2021, sintagma: entități juridice fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (7) Responsabilitatea în ceea ce privește corectitudinea și realitatea datelor și/sau informațiilor înscrise în documentele depuse la Autoritate aparține, în integralitate, producătorului validat.(8) Data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 20 a fiecărui luni, cu excepția anului 2024 când data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 25 noiembrie; decontul depus în luna noiembrie 2024 este ultimul din cadrul programului.(9) Producătorul validat garantează vânzarea autovehiculului nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare, către solicitantul înscris sau, după caz, către beneficiarul primei de casare, care, în condițiile și termenele prevăzute de prezentul ghid, a completat dosarul de participare cu toate documentele obligatorii și s-a prezentat în vederea efectuării formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (10) Beneficiarii de ajutor de minimis se regăsesc în Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, publicată pe pagina de internet a Autorității.(11) În cazul în care achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligația de a oferi solicitantului înscris, în maximum 90 de zile de la data expirării notei de înscriere, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (12) Documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenți/parteneri autorizați, vor purta în mod expres mențiunea că sunt emise în numele și pentru producătorul validat, în caz contrar acestea fiind nule.  +  Secţiunea a 2-a
  Solicitantul
  (la 23-04-2021, sintagma: Proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 19Eligibilitate(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, poate participa în cadrul programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.(2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat:a) unitatea administrativ-teritorială;b) unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată;c) instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;d) organizația neguvernamentală;e) unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România;f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic;g) societatea profesională de avocați cu răspundere limitată;h) unitățile medico-sanitare înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.i) alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat.(3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înțelege și subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.(4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa în cadrul programului următoarele categorii de entități fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:a) persoana fizică autorizată;b) întreprinderea individuală;c) întreprinderea familială;d) instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. (la 23-04-2021, sintagma: entități juridice fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului organizațiile profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispozițiilor legale speciale.  +  Articolul 20Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului persoana fizică care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) și are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare. (la 23-04-2021, Articolul 20 din SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 21Obținerea notei de înscriere de către persoana fizică(1) După publicarea listei producătorilor validați care au încheiat contract cu Autoritatea, solicitantul se poate prezenta la oricare dintre aceștia în vederea înscrierii în program. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Pentru înscriere, solicitantul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente preliminare: (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) a) actul de identitate al solicitantului care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie certificată «conform cu originalul»; (la 23-04-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; (la 07-04-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; (la 07-04-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat; (la 07-04-2020, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 23-04-2021, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) f) Abrogată. (la 23-04-2021, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (3) În cazul unor situații particulare, în afara documentelor prevăzute la alin. (2), proprietarul prezintă producătorului validat și alte documente, după caz:a) certificatul de moștenitor sau, în situația succesiunii pe cale judecătorească, sentința civilă definitivă, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; atunci când certificatul de moștenitor ori sentința civilă atestă existența mai multor moștenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou; (la 23-04-2021, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; în cazul moștenitorului/comoștenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou; (la 23-04-2021, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, în cazul persoanei puse sub interdicție sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela, potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou; (la 23-04-2021, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; (la 07-04-2020, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) e) documentul, în copie certificată «conform cu originalul», care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, în situația în care adresa de domiciliu ori de reședință înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare și în cartea de identitate a autovehiculului uzat, sau prezentarea unei declarații pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, semnată de către solicitant; (la 23-04-2021, sintagma: proprietar a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 07-04-2020, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) f) împuternicirea notarială, în original, prin care solicitantul mandatează în mod expres o altă persoană să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou; în această situație se va prezenta și actul care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie certificată «conform cu originalul (la 23-04-2021, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (4) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (3) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere. În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea solicitantului de către o altă persoană (decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă și oficială a programului. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (5) Producătorul validat eliberează nota de înscriere, generată de aplicația PSIPAN, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (3) și introducerea în sistemul PSIPAN a datelor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c).(6) Înscrierea persoanelor fizice potrivit prevederilor prezentului articol se realizează în mod continuu, pe toată durata de desfășurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia. (la 23-04-2021, Articolul 21 din SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 22Casarea autovehiculului uzat pentru persoanele fizice(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), solicitantul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfășoare activități de colectare, dezmembrare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăsește în lista operatorilor economici autorizați, publicată pe pagina de internet a ANPM și/sau a agențiilor teritoriale pentru protecția mediului, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere. (la 23-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 22 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Certificatul de distrugere a autoturismului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 23Radierea autovehiculului uzat pentru persoanele fizice(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (4), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) și casarea autovehiculului uzat, solicitantul înscris procedează la radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Abrogat. (la 07-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 23 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) (3) Certificatul de radiere din evidența circulației a autovehiculului uzat se eliberează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare.(4) Abrogat. (la 07-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 23 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 )  +  Articolul 24Completarea dosarului de participareDupă radierea din circulație a autovehiculului uzat, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), solicitantul transmite producătorului care a eliberat nota de înscriere informații referitoare la distrugerea și radierea autovehiculului uzat. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 07-04-2020, Articolul 24 din SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 23-04-2021, Articolul 25 din SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 26Achiziționarea autovehiculului nou de către persoana fizică(1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (7), producătorul validat și beneficiarul persoană fizică efectuează formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare. (la 23-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 26 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) La achiziționarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează beneficiarului factura și certificatul de conformitate.(3) Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing.(4) Este interzisă persoanelor fizice înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziționate în cadrul programului, pe o perioadă de un an de la data achiziției, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situația în care autovehiculele noi sunt achiziționate în sistem leasing. (la 23-04-2021, Articolul 26 din SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (5) Beneficiarul este obligat la restituirea finanțării, dacă, în perioada în care operează condițiile prevăzute la alin. (3) și (4), autovehiculele noi, achiziționate prin program, sunt supuse unor proceduri legale de urmărire, recuperare sau valorificare. (la 23-04-2021, Articolul 26 din SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (6) În orice situație care poate conduce la scoaterea din patrimoniul beneficiarului a autovehiculelor noi, achiziționate prin program, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința organelor de urmărire/recuperare/executare, în scris, precum și potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare prevăzută la alin. (3) și (4), precum și obligativitatea plății integrale către Autoritate a sumelor de care a beneficiat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu titlu de primă de casare și/sau ecobonusuri. (la 23-04-2021, Articolul 26 din SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) Criterii de eligibilitate și conținutul dosarului de acceptare pentru persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică și organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale (la 14-06-2021, Titlul Subsecțiunii a 3-a din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 27Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică și organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:a) acționează în nume propriu;b) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, radiere, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află întro altă situație similară legal reglementată, după caz; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;d) desfășoară activități economice pe teritoriul României și, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;i) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară. (la 14-06-2021, Articolul 27 din SUBSECȚIUNEA a 3-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 28Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; b) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;c) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;e) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;f) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;g) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conțină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (Se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice.). (la 14-06-2021, Articolul 28 din SUBSECȚIUNEA a 3-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 29 din SUBSECȚIUNEA a 4-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 30Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 30 din SUBSECȚIUNEA a 4-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 31Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 31 din SUBSECȚIUNEA a 5-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 32Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 32 din SUBSECȚIUNEA a 5-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 33Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 33 din SUBSECȚIUNEA a 6-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 34Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 34 din SUBSECȚIUNEA a 6-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 35Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 35 din SUBSECȚIUNEA a 7-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 36 din SUBSECȚIUNEA a 7-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 37Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 37 din SUBSECȚIUNEA a 8-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 38Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 38 din SUBSECȚIUNEA a 8-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 39Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 39 din SUBSECȚIUNEA a 9-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 40Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 40 din SUBSECȚIUNEA a 9-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 41Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 41 din SUBSECȚIUNEA a 10-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 42Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 42 din SUBSECȚIUNEA a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 43Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 43 din SUBSECȚIUNEA a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 44Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 44 din SUBSECȚIUNEA a 12-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 45Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 45 din SUBSECȚIUNEA a 12-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 46Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 46 din SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 47Abrogat. (la 14-06-2021, Articolul 47 din SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Articolul 48Depunerea dosarului de acceptareProcedura cuprinzând modul de transmitere a dosarului de acceptare, precum și alte instrucțiuni și informații relevante se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției. (la 23-04-2021, Articolul 48 din SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 49Proceduri privind analiza documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanțării (la 23-11-2020, Titlul Articolului 49 din SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietar/solicitant a fost înlocuită de Punctul 73, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (1) Acceptarea are loc ca urmare a analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de acceptare, care înaintează propunerile sale Comitetului director.(2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziție a președintelui Autorității.(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate, completând grila de evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitanților. (la 14-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 49 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) (4) Atrag respingerea dosarului de acceptare:a) formularul cererii de finanțare, anexele și documentele care sunt ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.(5) Abrogat. (la 23-11-2020, Alineatul (5) din Articolul 49 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (6) În cazul în care solicitantul se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului. (la 23-07-2020, Alineatul (6) din Articolul 49 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 08 iulie 2020 ) (7) În situația prevăzută la alin. (6), AFM publică săptămânal, în vederea remedierii, pe pagina proprie de internet, lista solicitanților propuși spre respingere cu posibilitatea de remediere; de asemenea, comunică acestora posibilitatea remedierii. (la 23-04-2021, Alineatul (7) din Articolul 49 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (8) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (7), solicitantul are posibilitatea să transmită documente, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare. (la 23-07-2020, Alineatul (8) din Articolul 49 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 08 iulie 2020 ) (9) Nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (8) duce la respingerea cererii de finanțare.(10) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi transmise către Autoritate conform procedurii elaborate și aprobate la nivelul AFM, publicată pe site-ul instituției. (la 23-04-2021, Alineatul (10) din Articolul 49 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (11) În situația în care, din analiza cererii de finanțare, rezultă un motiv de respingere și un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanțare va fi respinsă.(12) Comisia de acceptare analizează documentele depuse în condițiile alin. (6), (8) și (9) și propune acceptarea/respingerea dosarului de acceptare.(13) Președintele comisiei de acceptare va transmite centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare structurii de specialitate responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, în vederea verificării regulii de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Centralizatorul va cuprinde atributele de identificare ale solicitanților propuși spre aprobare, codurile CAEN ale activităților principale și codurile CAEN ale activităților pentru care au fost solicitate finanțările, cuantumul sumelor aprobate spre finanțare la acel moment, precum și mențiunea dacă solicitantul activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri.(14) Centralizatorul cuprinzând solicitanții care încalcă prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, privind regula de cumul a ajutoarelor de minimis, transmis de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, va fi înaintat Comitetului director cu propunerea de respingere a acestora de către Președintele comisiei de acceptare.(15) Ca urmare a analizei documentelor transmise în vederea remedierii motivelor publicate, comisia de acceptare va propune acceptarea sau respingerea cererii de finanțare. În acest caz, sunt aplicabile prevederile alin. (16).(16) Președintele comisiei de acceptare înaintează Comitetului director al Autorității: dosarele de acceptare propuse spre aprobare, însoțite de centralizatoarele cuprinzând solicitanții propuși spre acceptare, centralizatoarele cuprinzând solicitanții propuși spre respingere în urma analizei, cu indicarea motivelor care stau la baza propunerii de respingere, precum și centralizatoarele cuprinzând solicitanții care nu respectă regula de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Comitetul director analizează și aprobă lista proiectelor propuse spre respingere. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre respingere, Comitetul director poate solicita Comisiei orice document relevant. Comitetul director poate propune Comitetului de avizare aprobarea unuia sau mai multor proiecte care au fost înaintate de către președintele comisiei de acceptare cu propunere de respingere.(17) Comitetul director avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorității proiectele propuse spre aprobare, însoțite de centralizator cuprinzând solicitanții propuși spre acceptare.(18) Comitetul de avizare aprobă finanțarea dosarelor de acceptare propuse spre aprobare în baza propunerii Comitetului director. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre acceptare, Comitetul de avizare poate solicita Comitetului director orice document relevant. Comitetului de avizare poate respinge unul sau mai multe proiecte care au fost înaintate de către Comitetul director cu propunere de acceptare.(19) Aprobarea finanțării solicitanților care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis se face în limita fondurilor destinate acestora și prevăzute prin schema de minimis. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarilor a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (20) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea solicitanților care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis în baza schemei de minimis. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarilor a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (21) Lista solicitanților acceptați, precum și sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorității; de asemenea, se comunică solicitanților rezultatele evaluării. (la 23-04-2021, Alineatul (21) din Articolul 49 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (22) Lista solicitanților respinși se publică pe pagina de internet a Autorității; de asemenea, se comunică acestora rezultatele evaluării. (la 23-04-2021, Alineatul (22) din Articolul 49 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (23) Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, în baza documentelor depuse la dosar, se publică pe pagina de internet a Autorității; de asemenea, se comunică solicitanților rezultatele evaluării. (la 23-04-2021, Alineatul (23) din Articolul 49 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (24) Dosarele de acceptare se aprobă potrivit prevederilor prezentului articol, în mod continuu, pe toată durata de desfășurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia. (la 23-04-2021, Articolul 49 din SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 50Monitorizarea finanțării(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității și are în vedere urmărirea respectării condițiilor prevăzute la art. 26 alin. (3) de către beneficiarii persoane fizice, respectiv art. 54 alin. (2) pentru beneficiarii persoane juridice.(2) În cazul în care autovehiculul pentru care a fost acordată finanțarea este achiziționat în sistem leasing, monitorizarea coincide cu perioada în care autovehiculul se află în leasing și se încheie la data la care beneficiarul a înmatriculat permanent autovehiculul pe numele său.(3) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita beneficiarului orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată.(4) În situația în care Autoritatea constată nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 26 alin. (3) și art. 54 alin. (2), notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienței respective. În situația în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficiența, Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanțate, fără însă a anula dreptul producătorului validat de a deconta primele de casare și ecobonusurile acordate beneficiarilor.(5) Recuperarea sumelor prevăzută la alin. (4) se realizează în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de recuperare a finanțării prevăzută în anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.124/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu“ și „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“.  +  Articolul 51Perfectarea contractului de finanțare și obținerea notei de înscriere de către persoanele juridice(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 49 alin. (21), solicitantul acceptat se poate înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare la oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea și se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10), cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2). Excepție face solicitantul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achizițiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condițiile și termenele impuse prin lege. (la 23-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul/solicitantul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Abrogat. (la 23-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 51, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (3) Pentru înscriere, solicitantul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente: (la 23-11-2020, Partea introductivă a Alineatului (3) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 53, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul/solicitantul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantului, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat și să achiziționeze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie; (la 23-04-2021, Litera a) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 52, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat și achiziționează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;c) actul de înființare/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată „conform cu originalul“;d) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie;e) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie;f) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat, dacă este cazul.g) Abrogată. (la 23-04-2021, Litera g) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 51, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (4) La momentul perfectării contractului de finanțare prevăzut în anexa nr. 4.2 la ghid, solicitantului acceptat i se eliberează nota de înscriere, anexă la contract. (la 23-11-2020, Alineatul (4) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului/solicitantului a fost înlocuită de Punctul 75, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (5) Este exclusă înscrierea solicitantului acceptat, în același timp și cu același autovehicul uzat, la 2 sau mai mulți producători validați. Înscrierea efectuată cu nerespectarea acestei condiții atrage anularea tuturor contractelor de finanțare și a notelor de înscriere astfel obținute și excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia. (la 23-11-2020, Alineatul (5) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului/solicitantului a fost înlocuită de Punctul 75, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (6) Solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se poate înscrie la orice producător validat și achiziționează autovehiculul nou/autovehiculele noi cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (7). (la 23-11-2020, Alineatul (6) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: Proprietarul/Solicitantul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 23-04-2021, sintagma: entitate juridică fără personalitate juridică a fost înlocuită de Punctul 77, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (7) Solicitantul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (7), dar până la data predării și casării autovehiculului uzat. (la 23-11-2020, Alineatul (7) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: Proprietarul/Solicitantul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (8) La data retragerii dosarului de participare, solicitantul depune la producătorul validat contractul de finanțare și nota de înscriere, în original. Producătorul anulează contractul de finanțare și nota de înscriere și introduce în aplicația PSIPAN informațiile privind anularea acestora și retragerea dosarului de participare. (la 23-11-2020, Alineatul (8) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul/solicitantul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (9) Solicitantul care și-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la același sau la un alt producător validat, în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid. (la 23-11-2020, Alineatul (9) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: Proprietarul/Solicitantul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (10) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia. (la 23-11-2020, Alineatul (10) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului/solicitantului a fost înlocuită de Punctul 75, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 52Casarea autovehiculului uzat(1) Solicitantul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfășoare activități de colectare, dezmembrare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăsește în lista operatorilor economici autorizați, elaborată și publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere, în interiorul termenului prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1). Solicitantul căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achizițiilor publice poate preda autovehiculul uzat la un colector, numai după derularea tuturor procedurilor, în condițiile și termenele impuse prin lege. (la 23-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 52 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: Proprietarul/Solicitantul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 53Radierea autovehiculului uzat pentru persoanele juridice(1) Radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat se face de către solicitantul înscris, în interiorul termenului prevăzut la art. 17 alin. (4), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) și casarea autovehiculului uzat. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Abrogat. (la 07-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 53 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) (3) Certificatul de radiere din evidența circulației a autovehiculului uzat se eliberează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Abrogat. (la 07-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 53 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) (5) După radierea din circulație a autovehiculului uzat, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (4), solicitantul transmite producătorului care a eliberat contractul de finanțare și nota de înscriere cu informații referitoare la distrugerea și radierea autovehiculului uzat. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (la 07-04-2020, Alineatul (5) din Articolul 53 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 )  +  Articolul 53^1Abrogat. (la 23-04-2021, Articolul 53^1 din SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 53, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 54Achiziționarea autovehiculului nou de către persoanele juridice(1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (7), producătorul validat și solicitantul înscris efectuează formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare. (la 23-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 54 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 59, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul/solicitantul a fost înlocuită de Punctul 74, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing.(3) Este interzisă persoanelor juridice înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziționate în cadrul programului, pe o perioadă de un an de la data achiziției, inclusiv în situația în care autovehiculele sunt achiziționate în sistem leasing, iar înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a intervenit înainte de împlinirea termenului de un an. (la 23-04-2021, Articolul 54 din SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 54, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (4) Beneficiarul este obligat la restituirea finanțării, dacă în perioada în care operează condițiile prevăzute la alin. (2) și (3), autovehiculele noi, achiziționate prin program, sunt supuse unor proceduri legale de urmărire, recuperare sau valorificare. (la 23-04-2021, Articolul 54 din SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 54, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (5) În orice situație, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul beneficiarului a autovehiculelor noi, achiziționate prin program, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința organelor de urmărire/recuperare/executare, în scris, precum și potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare prevăzută la alin. (2) și (3), precum și obligativitatea plății integrale către Autoritate a sumelor de care au beneficiat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu titlu de primă de casare și/sau ecobonusuri. (la 23-04-2021, Articolul 54 din SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 54, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 55Contestarea rezultatului(1) Producătorul/Solicitantul al cărui dosar de validare/acceptare a fost respins în condițiile art. 12 alin. (6) sau ale art. 49 alin. (16) poate depune contestație la decizia Autorității. (la 23-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 55 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Contestația formulată de către producător se transmite la Autoritate în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei producătorilor respinși. Pentru solicitanți, contestația se transmite la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei solicitanților respinși. Termenul se calculează fără a se ține cont de prima și ultima zi. (la 23-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 55 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (3) Contestația poate fi transmisă către Autoritate conform procedurii elaborate și aprobate la nivelul AFM, publicată pe siteul instituției. (la 23-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 55 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (4) Abrogat. (la 23-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 55 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (5) Contestația trebuie să cuprindă:a) atributele de identificare a contestatarului;b) numărul unic de înregistrare atribuit de către Autoritate dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz; (la 23-07-2020, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 55 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 08 iulie 2020 ) c) obiectul contestației;d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază;e) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia și semnătura.(6) În situația în care, din analiza cererii de finanțare rezultă un motiv de respingere și un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanțare va fi respinsă.(7) În cazul în care contestația depusă este aprobată pentru motivul de respingere, dosarul de finanțare va fi transmis comisiei de acceptare, în vederea analizei documentelor aferente motivului de respingere cu posibilitate de remediere.(8) Aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor se face prin dispoziție a președintelui Autorității.(9) Soluționarea contestațiilor formulate se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(10) Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestației. În situația avizării contestației de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de admitere.(11) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestației, solicitantul poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 56Păstrarea documentelor(1) Producătorii validați și solicitanții acceptați au obligația să păstreze documentele transmise în vederea validării/acceptării în cadrul programului, pentru o perioadă de 5 ani, și să le prezinte la solicitarea Autorității. (la 23-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 56 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (la 23-04-2021, sintagma: proprietarii/solicitanții a fost înlocuită de Punctul 73, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Neprezentarea unuia dintre documentele care fac parte din dosarul de acceptare atrage anularea finanțării și recuperarea sumelor finanțate. (la 23-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 56 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 08 iulie 2020 ) (3) Abrogat. (la 23-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 56 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 08 iulie 2020 ) (4) Abrogat. (la 23-07-2020, Alineatul (4) din Articolul 56 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 08 iulie 2020 )  +  Articolul 56^1Asumarea de către cedent în favoarea solicitantului(1) În cadrul programului, solicitantul care nu deține un autovehicul uzat se poate înscrie la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, sub beneficiul primei de casare, sub condiția asumării în favoarea sa de către cedent, a obligațiilor de predare spre distrugere și radiere din circulație a autovehiculului uzat.(2) Asumarea de către cedent în favoarea solicitantului se realizează prin semnarea declarației din nota de înscriere, prevăzută în anexa nr. 4.1 la prezentul ghid pentru solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. cc) pct. 1 și în anexa la contractul de finanțare pentru solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. cc) pct. 2.(3) Anterior semnării declarației prevăzute la alin. (2), cedentul depune la producătorul validat documentele care se adaugă la dosarul de participare al solicitantului, prevăzute în cuprinsul Notei de înscriere. (la 14-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 56^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) (4) Solicitantul și cedentul se supun condițiilor și termenelor prezentului ghid.(5) Asumarea cedării în favoarea solicitantului este irevocabilă, cu excepția situației în care solicitantul renunță la achiziționarea autovehiculului nou. Cedentul nu are niciun drept spre a obține prima de casare sau spre a emite pretenții de orice natură Autorității sau producătorului validat. Autoritatea și producătorul validat nu răspund față de solicitant pentru eventualele prejudicii aduse acestuia de către cedent. (la 14-06-2021, Alineatul (5) din Articolul 56^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) (6) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulți solicitanți, cu același autovehicul uzat. Nerespectarea acestei condiții atrage anularea tuturor contractelor de finanțare și a notelor de înscriere astfel obținute și excluderea solicitanților din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.(7) Solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. cc) pct. 1 depune la producătorul validat dosarul de participare conținând documentele prevăzute la art. 21 alin. (2), cu excepția celor de la lit. b), c) și d), în situația în care nu participă la program cu propriul autovehicul uzat. În acest caz, mențiunile cu privire la autovehiculul uzat evidențiate în documentul prevăzut la art. 21 alin. (2) lit. e) nu sunt necesare.(8) Solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. cc) pct. 2 depune la producătorul validat dosarul de participare conținând documentele prevăzute la art. 51 alin. (3), cu excepția celor de la lit. d), e) și f), în situația în care nu participă la program cu propriul autovehicul uzat. În acest caz, mențiunile cu privire la autovehiculul uzat evidențiate în documentul prevăzut la art. 51 alin. (3) lit. b) nu sunt necesare. (la 23-04-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 57, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Articolul 57Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) Administrația Fondului pentru Mediu pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Datele cu caracter personal ale beneficiarilor și ale terților sunt prelucrate respectând prevederile legale. Autoritatea răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin înscrierea la producătorul validat sau depunerea cererii de finanțare, beneficiarul declară că este de acord cu privire la prelucrarea, de către Autoritate și producătorul validat, a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.(2) Prin depunerea cererii de validare și încheierea contractului de participare, producătorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților în cadrul programului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(3) În vederea verificării corectitudinii și realității datelor vizând solicitanții participanți la program, Autoritatea poate încheia, în condițiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituții sau autorități publice, competente material și teritorial.  +  Articolul 58Reguli de publicitate(1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național derulat de Autoritate și finanțat din Fondul pentru mediu.(2) Orice reducere de preț, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta și prima de casare.(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai și în cazul proiectului sau programului promovat de către producătorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din Fondul pentru mediu.  +  Articolul 59Publicarea informațiilor relevante(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorității, www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare - Rabla.(2) Singurele date, informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate și/sau autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.  +  Articolul 60Prevederi privind eventuale decalări ale termenelorDacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la, disfuncționalități ale aplicației PSIPAN), terții se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligațiilor asumate față de terți prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 61Raportul ghidului cu alte acte normativeUnde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative de nivel superior.  +  Articolul 62AnexeAnexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ghid. (la 23-04-2021, Articolul 62 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Anexa nr. 1la ghid
  CERERE
  de validare a producătorului
  Nr. de înregistrare la AFM ....../....../..........Denumirea completă a producătorului solicitant ....................................................Forma juridică de organizare ..............................................................................Forma de proprietate ........................................................................ (publică/privată)Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul .................. cu nr. de ordine ....../....../......, cod de identificare fiscală ..................., cont nr. ....................... deschis la Trezoreria ........................................ .Adresa sediului social: localitatea ................., str. .................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ................, cod poștal .............., telefon (fix și mobil) ................., fax ....................., e-mail .........................., website ......................, reprezentat/reprezentată legal de .......................... (persoana care reprezintă) în calitate de .................................. (calitatea/funcția persoanei care reprezintă).Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ...................... (persoana care reprezintă sau persoana împuternicită), cod numeric personal ..................., posesor al actului de identitate seria ..... nr. .........., eliberat de către .............. la data de .............., domiciliat/cu reședința în localitatea ................., str. ........................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul .............., cod poștal ............., telefon (fix și mobil) ...................., fax .................., e-mail ......................... .Prin prezenta cerere solicităm validarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, și perfectarea contractului de participare în vederea decontării cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).În cadrul programului, societatea noastră intenționează să comercializeze autovehicule noi având următoarele caracteristici:
  Nr. crt.Categoria de folosință, marcaSistem de propulsieAutonomie [km] între ....-....Emisii de CO_2[g/km] între ....-....Preț de bază cu TVA inclus [euro]
  Tip*)Capacitate cilindrică [cmc] între ....-....Putere maximă [kW]/[CP] între ....-....
  1.
  2.
  3.
  „n“
  *) Se înscrie, după caz:– termic (motor cu ardere internă);– hibrid.
  Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră în nume propriu sau, în numele și pentru noi, prin punctul de lucru/punctele de lucru/agentul/agenții/partenerul/partenerii autorizat(ți), având următoarele atribute de identificare:1. Denumirea ........................, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........................, înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ....................., fax .................., e-mail .........................., obiect de activitate ................................................................... (comerțul cu autovehicule)2. Denumirea ........................, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........................, înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ....................., fax .................., e-mail .........................., obiect de activitate ................................................................... (comerțul cu autovehicule)3. Denumirea ........................, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........................, înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ....................., fax .................., e-mail .........................., obiect de activitate ................................................................... (comerțul cu autovehicule)Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) societatea pe care o reprezint este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități economice pe teritoriul României;b) societatea pe care o reprezint are ca obiect de activitate producția și comercializarea/comercializarea autovehiculelor noi;c) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activități economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;d) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. c) și nici pentru orice altă situație similară;e) societatea pe care o reprezint are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, însă ne angajăm ca, în situația validării societății noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu AFM și să prezentăm actul doveditor, în original și copie;f) nu am furnizat informații false/documente false; (la 07-04-2020, Litera f) din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) g) mă oblig să păstrez confidențialitatea tuturor informațiilor la care am acces, să respect prevederile legale de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv cu prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și voi lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor prelucrate.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de validare și în toate celelalte formulare și documente depuse și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societății noastre de către AFM în cadrul programului.Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea societății pe care o reprezint.Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ..................
  Funcția ........................
  Semnătura ........................
  Data ...................
  NOTĂ:Cererea de validare care conține ștersături ori modificări, nu este completată integral prin tehnoredactare, precum și cea incompletă sau care conține date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.
   +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 14-06-2021, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Anexa nr. 3la ghid
  CONTRACT
  de participare în vederea decontării
  Nr. .............. din ..........................
  Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031, cod de identificare fiscală ............, cont nr. ................ deschis la Trezoreria Statului Sector 6, București, reprezentată legal prin ................................. - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,și................................. - S.R.L./S.A., cu sediul social în ................, cod poștal ........, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ............. cu nr. ..........., cod de identificare fiscală ..........., cont nr. ................... deschis la Trezoreria .........................., reprezentată legal prin ................................. - administrator, în calitate de producător validat, denumită în continuare producător,a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1Obiectul contractului1.1. Prin prezentul contract, AFM plătește producătorului sumele solicitate în cererea de decontare în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, sub forma decontării primelor de casare și a ecobonusurilor obținute de către beneficiarii programului, denumiți în continuare solicitanți. (la 23-04-2021, sintagma: proprietari a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) 1.2. Programul este finanțat și se desfășoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizați termenii consacrați prin ghid.1.3. Cuantumul unitar al primei de casare este de ........... lei.1.4. Prima de casare se acordă în funcție de cantitatea de emisii de CO_2/km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou achiziționat, în regim de funcționare mixt, astfel:a) în perioada 2020-2024 se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC; (la 23-04-2021, Litera a) din Punctul 1.4. , Articolul 1 , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 60, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 433 din 23 aprilie 2021, prevede:
  ”Articolul III
  (1) Modificările și completările prevăzute la art. I pct. 60-62 se consideră asumate de către producătorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.
  (2) Modificările contractelor de participare în vederea decontării, în condițiile alin. (1), devin aplicabile în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă respectivele modificări nu au fost denunțate de către producători prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu sau, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.”
  b) în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 140 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt; (la 02-02-2021, Litera b) din Punctul 1.4. , Articolul 1 , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 02 februarie 2021 ) b^1) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 165 g CO_2/km WLTP în regim de funcționare mixt; (la 02-02-2021, Punctul 1.4. din Articolul 1 , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 02 februarie 2021 ) c) în perioada 2020-2024 se acordă pentru autovehiculul nou motocicletă, al cărui sistem de propulsie generează maximum 125 g CO_2/km WMTC, conform informațiilor înscrise în COC, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare. (la 23-04-2021, Litera c) din Punctul 1.4. , Articolul 1 , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 60, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 433 din 23 aprilie 2021, prevede:
  ”Articolul III
  (1) Modificările și completările prevăzute la art. I pct. 60-62 se consideră asumate de către producătorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.
  (2) Modificările contractelor de participare în vederea decontării, în condițiile alin. (1), devin aplicabile în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă respectivele modificări nu au fost denunțate de către producători prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu sau, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.”
  1.5. La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiții:a) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru perioada 2020-2024;b) în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru perioada 2020-2024;c) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă ecobonus în valoare de 1.500 lei pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 124 g CO_2/km WLTP în regim de funcționare mixt;d) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 3.000 lei, pentru perioada 2020-2024. (la 23-04-2021, Punctul 1.5. din Articolul 1 , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 433 din 23 aprilie 2021, prevede:
  ”Articolul III
  (1) Modificările și completările prevăzute la art. I pct. 60-62 se consideră asumate de către producătorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.
  (2) Modificările contractelor de participare în vederea decontării, în condițiile alin. (1), devin aplicabile în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă respectivele modificări nu au fost denunțate de către producători prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu sau, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.”
  1.6. În situația în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplinește una dintre caracteristicile prevăzute la pct. 1.5, ecobonusurile se pot cumula.1.7. Prima de casare și ecobonusul se scad de către producător din prețul de comercializare cu TVA al autovehiculului nou.1.8. Prima de casare se poate cumula cu ecotichetul acordat în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, în condițiile prevăzute prin ghidurile celor două programe. În această situație, cumularea ecobonusului este exclusă.1.9. Decontarea sumelor se acordă pentru comercializarea în cadrul programului a autovehiculelor noi, marca:a) .........................., cu sistem de propulsie .........................;b) .........................., cu sistem de propulsie .........................;c) .........................., cu sistem de propulsie ......................... .
   +  Articolul 2Durata contractuluiPrezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la data de 15 iunie 2025 inclusiv.  +  Articolul 3Modalitatea de decontare și plată3.1. Decontarea se realizează prin depunerea cererilor de decontare lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.3.2. Plata se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de trezorerie al AFM și creditarea contului nr. ........... deschis la Trezoreria ................. de către producător, pe bază de cerere de decontare, însoțită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 18 alin. (2) din ghid, în condițiile în care cererea de decontare și documentele aferente sunt complete și corect întocmite. Plata se efectuează până la acoperirea integrală a sumelor la care este îndreptățit producătorul, în condițiile respectării de către acesta a clauzelor prezentului contract.3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 5 la ghid.3.4. Programul se derulează pe o perioadă de 5 ani, 2020-2024, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.3.5. Virarea sumelor din contul AFM în contul producătorului se face în ordinea depunerii cererilor de decontare de către producători, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de AFM.3.6. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ............ a fiecărei luni, cu excepția lunii noiembrie 2024, când cererea de decontare se depune la data de .............Cererea de decontare depusă în luna noiembrie 2024 este ultima din cadrul programului.3.7. În situația în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită pentru depunerea cererii de decontare este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea se depune în următoarea zi lucrătoare.3.8. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, producătorul având obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.  +  Articolul 4Obligațiile părților4.1. Producătorul se obligă:a) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;b) să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului, numai prin punctele de lucru/agenții autorizați/partenerii autorizați declarate/declarați în cererea de validare aprobată de AFM; în cazul în care producătorul validat dorește să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului și prin alte/alți puncte de lucru/agenți autorizați/parteneri autorizați care nu au fost declarate/declarați în cererea de validare, va solicita în scris AFM actualizarea listei;c) să se asigure că documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă acestea sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenți autorizați/parteneri autorizați, vor purta în mod expres mențiunea că sunt emise în numele și pentru producător;d) să plătească toate taxele, impozitele, contribuțiile și amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale și în termenele prevăzute de acestea;e) să permită reprezentanților AFM accesul la sediul său social și punctele sale de lucru, precum și la sediul social și punctele de lucru aparținând agenților sau partenerilor săi autorizați, pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată și examinarea registrelor și a evidențelor contabile, precum și a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;f) să informeze AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive și/sau la informațiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;g) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care este supus procedurii de insolvență sau faliment, executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricționate activitățile economice, ori se află într-o altă situație similară legal reglementată;h) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă și/sau în cazul în care a fost înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;i) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;j) să prezinte, în perioada 10 ianuarie-10 februarie, anii 2021-2024, certificatul constatator/de furnizare de informații în original, în copie legalizată sau eliberat online, în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării; (la 23-04-2021, Litera j) din Punctul 4.1. , Articolul 4 , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 433 din 23 aprilie 2021, prevede:
  ”Articolul III
  (1) Modificările și completările prevăzute la art. I pct. 60-62 se consideră asumate de către producătorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.
  (2) Modificările contractelor de participare în vederea decontării, în condițiile alin. (1), devin aplicabile în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă respectivele modificări nu au fost denunțate de către producători prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu sau, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.”
  k) să nu comercializeze, fără aprobarea prealabilă a AFM, autovehicule noi având alte caracteristici (marcă și sistem de propulsie), în afara celor declarate prin cererea de validare; să prezinte AFM, în vederea aprobării, solicitarea privind introducerea unor noi autovehicule (marcă și sistem de propulsie) spre a fi comercializate prin program, situație în care va pune la dispoziția AFM orice alt document relevant pentru aprobarea solicitării;l) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informații sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;m) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informații sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;n) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă și în orice mediu, că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru mediu;o) să prezinte orice reducere de preț, indiferent de denumirea sub care este promovată, în așa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta și reducerile acordate din Fondul pentru mediu sub forma primei de casare și ecobonusului; regula se aplică întocmai și în cazul unui eventual proiect sau program destinat casării autovehiculelor uzate și promovat de către producător, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din Fondul pentru mediu;p) să pună la dispoziția solicitanților, potențiali beneficiari ai programului, informații cu privire la condițiile și termenele de desfășurare a programului;q) să verifice, la înscrierea solicitanților, autenticitatea documentelor prezentate, precum și concordanța și realitatea datelor cuprinse în acestea; (la 23-04-2021, sintagma: proprietarilor a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) r) să justifice în scris solicitantului, la solicitarea acestuia, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera contractul de finanțare și/sau nota de înscriere sau, dacă aceasta i-a fost eliberată, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou; (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) s) să prelucreze, în condițiile legii, datele cu caracter personal aparținând solicitanților participanți în cadrul programului și să păstreze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către aceștia;ș) în situația în care achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa sa exclusivă, să ofere solicitantului înscris, în maximum 90 de zile de la data expirării valabilității notei de înscriere, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare, cu TVA, se va scădea cuantumul primei de casare și, dacă este cazul, cuantumul ecobonusului; (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) t) să răspundă pentru implicațiile, de orice natură, generate de neîndeplinirea obligației de informare a solicitantului înscris cu privire la rezultatul verificării informațiilor, termenul stabilit pentru achiziționarea autovehiculului nou, precum și pentru implicațiile de orice natură, generate de refuzul efectuării formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou; (la 23-04-2021, Litera t) din Punctul 4.1. , Articolul 4 , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 433 din 23 aprilie 2021, prevede:
  ”Articolul III
  (1) Modificările și completările prevăzute la art. I pct. 60-62 se consideră asumate de către producătorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.
  (2) Modificările contractelor de participare în vederea decontării, în condițiile alin. (1), devin aplicabile în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă respectivele modificări nu au fost denunțate de către producători prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu sau, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.”
  ț) să înscrie solicitanții în program numai după cuprinderea sa în lista producătorilor validați care au încheiat contracte de participare, publicată pe pagina de internet a AFM; (la 23-04-2021, sintagma: proprietarii a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) u) să respecte integral condițiile, etapele și termenele stabilite în cuprinsul ghidului.
  4.2. AFM se obligă:a) să asigure decontarea în condițiile menționate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;b) să pună la dispoziția producătorului informațiile legate de decontarea și plata sumelor solicitate de acesta;c) să furnizeze producătorului parola personalizată de acces la aplicația PSIPAN;d) să permită accesul producătorului la aplicația PSIPAN în vederea introducerii informațiilor sau corectării ori completării acestora, în condițiile prevăzute prin ghid;e) să informeze producătorul, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenție tehnică a personalului propriu asupra aplicației PSIPAN și care poate determina imposibilitatea accesului producătorului la aplicație.4.3. În situația în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele și/sau informațiile furnizate de către producător referitoare la autovehiculul uzat/nou și/sau solicitantul înscris, AFM, prin personalul cu atribuții în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicației PSIPAN, dar numai în baza documentelor transmise de către producător. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )
   +  Articolul 5Răspunderea contractuală5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligațiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.5.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale producătorului:a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului și în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;b) nu introduce în aplicația PSIPAN, în mod corect și în timp util, informațiile privind solicitantul înscris și autovehiculul uzat, în conformitate cu datele cuprinse în documentele ce fac obiectul dosarului de participare; (la 23-04-2021, sintagma: proprietarul a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) c) nu comunică solicitantului înscris rezultatul verificării informațiilor, la data afișării acestuia de către aplicația PSIPAN sau, cel mai târziu, în următoarea zi lucrătoare. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) 5.3. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.5.4. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera contractul de finanțare și/sau nota de înscriere solicitantului sau pentru refuzul de a efectua formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou solicitantului înscris. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) 5.5. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente.5.6. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.5.7. Orice caz de culpă și orice disfuncționalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficiențele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:a) sistarea temporară a decontării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;b) sistarea definitivă a plăților și rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma plătită, la care se adaugă dobânda legală la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.  +  Articolul 6Încetarea contractului6.1. Prezentul contract încetează de drept:a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a luat cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe;d) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că împotriva producătorului a fost demarată procedura de executare silită, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională sau i-au fost suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situație similară legal reglementată;e) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. d), precum și pentru orice altă situație similară;f) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.6.2. Încetarea prezentului contract în condițiile pct. 6.1 lit. d)-f) are drept consecință recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma decontată începând cu data producerii evenimentului care determină încetarea, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.  +  Articolul 7Forța majoră și cazul fortuit7.1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.7.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră, certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.7.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.7.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.7.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7.7. Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.  +  Articolul 8CesiuneaPrezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parțiale.  +  Articolul 9Litigii9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.9.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente în a căror rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 10Dispoziții finale10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031;b) pentru producător: ..............., cod poștal ............; în cazul în care producătorul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menționată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia. Sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite și prin fax la următoarele numere telefonice:a) pentru AFM: ........................;b) pentru producător: ................ .10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanții legali ai producătorului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.10.4. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, exprimat în scris, prin act adițional.10.5. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ............., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  .....................................
  Direcția economică
  Director,
  .....................................
  Direcția generală proiecte
  Director general,
  .....................................
  Direcția implementare proiecte
  Director,
  .....................................
  Direcția juridică
  Director,
  .....................................
  Referent de specialitate,
  .....................................
  Societatea ............ - S.A./S.R.L.
  .....................................
  Prin reprezentant legal/împuternicit,
  .....................................
   +  Anexa nr. 4.1la ghidNr. de înregistrare ……....................../................................(Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul și data generate de aplicația PSIPAN.)
  NOTA DE ÎNSCRIERE
  a solicitantului persoană fizică
  I. ÎNSCRIEREPrin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă,Societatea ......................... - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ..................., str. .................. nr. ......, bl. ….., sc. …...., et. ...., ap. ..., județul/sectorul .................., cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ..........., fax .................., e-mail ......................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr. ...../..../................., cod de identificare fiscală .............., cont nr. ................., deschis la Trezoreria .................., prin reprezentant legal^1) ........................., având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. ....../....../.............. încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM,confirmă înscrierea, în cadrul programului, a domnului/doamnei ............................., cod numeric personal ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ..…....., seria ......... nr. ........, eliberat de către ................. la data de ..............., având domiciliul/reședința în România, localitatea ..................., str. .................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. .…......, ap. ........, județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) .............., fax ............, e-mail ..................., denumit/denumită în continuare solicitant înscris,cu concursul cedentului/nu este cazul:• domnului/doamnei ................................, cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ........... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............., fax .........., e-mail ................., reprezentat/reprezentată prin împuternicire de .................................^1), cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de .................., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ............., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............., fax ..........., e-mail ................./nu este cazul;• ......................................., înregistrat/înregistrată la ................. cu nr. .............., cod de identificare fiscală ......................., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea .............................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ..........................., cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ................, fax ...................., e-mail ........................, reprezentat/reprezentată de către ..................................^ 1), cod numeric personal ........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ...................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............., fax ..........., e-mail ................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/desemnat/delegat/nu este cazul.În baza dosarului de participare constituit și înregistrat cu nr. …......./......... și care cuprinde următoarele documente:a) actul de identitate al solicitantului, tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .......... la data de .........., în termen de valabilitate, în copie;b) act de identitate tip .........., seria ...... nr. ........., eliberat de către .......... la data de .........., pe numele împuternicitului solicitantului ..................................., având domiciliul/reședința în România, localitatea ........................, str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ........, fax ........, e-mail ........../nu este cazul;c) actul de identitate al cedentului sau al reprezentantului legal/împuternicit/delegat/desemnat al cedentului, tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .......... la data de .........., în termen de valabilitate, în copie/nu este cazul;d) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă cedentul/nu este cazul;e) actul de înființare a cedentului/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată „conform cu originalul“/nu este cazul;f) certificatul de înmatriculare nr. ................., eliberat de către ............... la data de .........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (după verificarea conformității se va restitui originalul);g) cartea de identitate a vehiculului seria ......, nr. ........., eliberată de către ......... la data de .........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (după verificarea conformității se va restitui originalul);h) actul doveditor cu titlul ........., înregistrat cu nr. ......./........, eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor ..................., în copie certificată „conform cu originalul“/actul doveditor cu titlul ............., înregistrat cu nr. ...../.............., eliberat de către structura proprie de specialitate .......... (în cazul instituției din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranță națională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul;i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ………………......../.........., eliberat de către ……………………..........., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării, în original sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;j) Abrogată. (la 14-06-2021, Litera j) din Punctul I. , Anexa nr. 4.1 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) k) certificatul de moștenitor/sentința civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria ...... nr. ......, emis/emisă de către ........... la data de ..............., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, care atestă calitatea de moștenitor/comoștenitori al/ai autovehiculului uzat a următoarei/următoarelor persoane (numele și prenumele, cod numeric personal): ........./ nu este cazul;l) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. …....../....................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ....................., în copie, din care rezultă că solicitantul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/nu este cazul;m) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................../.................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că cedentul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat și radierii autovehiculului uzat din evidența circulației/nu este cazul;n) Decizia nr. ......./........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă ................, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moștenitorul/comoștenitorul minor ............................, în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ................., reprezentat legal de către părinte/tutore ......................, cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/nu este cazul;o) Decizia nr. ....../..........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă .............., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moștenitorul/comoștenitorul minor ..........................., în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice pe seama și în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat și radierii autovehiculului uzat din evidența circulației/nu este cazul;p) certificat de căsătorie/act administrativ, în copie legalizată, seria ....... nr. .............., eliberat de către .........., care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui din .......... în ......... - solicitant/cedent/nu este cazul;q) documentul doveditor, în copie, nr. ....../........., eliberat de către ............. și care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reședință sau declarație pe propria răspundere - solicitant/cedent/nu este cazul;r) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ............., cu sediul în localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama și în interesul solicitantului, procedează la înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculului uzat și radierea acestuia din evidența circulației și achiziționarea autovehiculului nou/numai achiziționarea autovehiculului nou/nu este cazul;s) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ........................., cu sediul în localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama și în interesul cedentului, procedează la casarea autovehiculului uzat și radierea acestuia din evidența circulației/nu este cazul, sau actul administrativ, în copie «conform cu originalul» (pentru situația în care cedentul este instituție publică). (la 14-06-2021, Litera s) din Punctul I. , Anexa nr. 4.1 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării^2) și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ..................................Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ................. .^1) Poate fi completată și semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condițiile în care la nota de înscriere se atașează documentul de împuternicire.^2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicația PSIPAN, AFM verifică informațiile privind solicitantul/cedentul autovehiculului uzat și confirmă sau infirmă corectitudinea și realitatea acestora, cu afișarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afișează și motivul care stă la baza acesteia.  +  Declarația solicitantuluiSubsemnatul/Subsemnata, ................., în calitate de solicitant înscris/reprezentant legal/împuternicit al solicitantului înscris, declar că informațiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.Declar, de asemenea, că:a) îmi exprim în mod ferm opțiunea de a achiziționa un autovehicul nou, sub beneficiul primei de casare, de la producătorul validat emitent al prezentei note;b) mă oblig la înmatricularea permanentă, pe numele meu, a autovehiculului nou-achiziționat, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii de către producătorul validat;c) în cazul în care autovehiculul nou este achiziționat în sistem leasing, mă oblig să îl înmatriculez permanent pe numele meu la finalul perioadei de leasing;d) nu voi înstrăina autovehiculul nou-achiziționat în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziției, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situația în care autovehiculul nou este achiziționat în sistem leasing;e) în situația în care, pe durata în care operează condițiile impuse prin prevederile de la lit. b), c) și d), autovehiculul nou-achiziționat prin program este supus unor proceduri de urmărire, recuperare sau valorificare, mă oblig la restituirea finanțării;f) în orice situație care poate conduce la scoaterea din patrimoniu a autovehiculului nou-achiziționat în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoștința organelor de urmărire, recuperare sau executare, în scris, precum și potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare prevăzută la lit. b), c) și d), precum și obligativitatea plății integrale către Autoritate a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului;g) am fost informat cu privire la condițiile cumulative și termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare;h) doresc să beneficiez de concursul cedentului, în vederea atingerii scopului menționat la lit. a)/nu este cazul;i) sunt de acord că neîndeplinirea celor asumate în favoarea mea de către cedent, din cauze imputabile acestuia, este pe riscul meu, AFM și producătorul validat fiind exonerați de orice responsabilitate/nu este cazul;j) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare al programului sau în scopul elaborării de situații și statistici. Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
  Data ...........
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat
  .....................................................................
  Solicitant,
  ..........................
   +  Declarația cedentuluiSubsemnatul/Subsemnata, ………………………….., în calitate de cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informațiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.Declar, de asemenea, că:a) îmi exprim în mod ferm asumarea predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;b) recunosc caracterul irevocabil al asumării predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;c) am fost informat cu privire la condițiile cumulative și termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru ca solicitantul să poată beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul acestuia de a beneficia de prima de casare;d) sunt de acord că neîndeplinirea imputabilă a obligațiilor asumate este în sarcina mea, AFM și producătorul validat fiind exonerați de orice responsabilitate;e) prin asumarea voluntară, în favoarea solicitantului, a predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, nu am dreptul de a obține prima de casare și/sau ecobonusuri de la solicitant, producătorul validat sau AFM și nu pot emite pretenții, de orice natură, în sarcina acestora;f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare al programului sau în scopul elaborării de situații și statistici. Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu mi-am asumat predarea spre casare și radierea din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea altui solicitant, și nici nu am susținut solicitantul actual în fața altui producător validat.
  Data ………………………
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat
  .....................................................................
  Cedent,
  ..........................
  II. VERIFICAREA ÎNSCRIERIILa data de ..............................., aplicația PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I și a generat rezultatul ...................................Observații: ..................................................Data ...........Semnăturile autorizate ale producătorului validat .....................................................................Solicitant,……………….Cedent,..........................NOTĂ:În urma corectării datelor, la data de .............., aplicația PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I și a generat rezultatul ...........................Observații: ..........................................................................................................................................Data ...........Semnăturile autorizate ale producătorului validat .....................................................................Solicitant,………………. Cedent, ..........................III. COMPLETAREA DOSARULUI DE PARTICIPARESocietatea .............................. - S.R.L./S.A. confirmă că solicitantul/cedentul a transmis următoarele informații cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I:a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;b) data radierii autovehiculului uzat.Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: .....................................Subsemnatul/Subsemnata ………………………….., în calitate de:solicitant înscris/împuternicit al solicitantului înscris/reprezentant legal al solicitantului înscris;reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informațiile înscrise în cadrul prezentului punct sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.Data ................Semnăturile autorizate ale producătorului validat .....................................................................Solicitant,...............Cedent,..........................IV. VERIFICAREA COMPLETĂRII DOSARULUI DE PARTICIPARE La data de ................., aplicația PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III și a generat rezultatul ......................................Observații: ..........................................................................................................................................Data ……………………… Semnăturile autorizate ale producătorului validat .....................................................................Solicitant,……………….Cedent,..........................Prezenta notă de înscriere a fost realizată în (2) două/(3) trei exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris, iar, după caz, unul pentru cedent. (la 23-04-2021, Anexa nr. 4.1 a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 4.2la ghidNr. de înregistrare ........./.............(Se completează la eliberarea contractului de finanțare și notei de înscriere cu numărul și data generate de aplicația PSIPAN.)
  CONTRACT
  de finanțare nerambursabilă
  Nr. ....../N/..................
  Între părțile contractante: Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. RO23TREZ70620I185000XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM, (la 07-04-2020, Preambulul din Anexa nr. 4.2 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) și solicitantul având datele de identificare din nota de înscriere, anexă la prezentul contract, în calitate de beneficiar al finanțării, denumit în continuare beneficiar,a intervenit prezentul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract, în baza Ghidului de finanțare al Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, denumit în continuare program.  +  Articolul 1Obiectul contractuluiAFM acordă beneficiarului o finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea autovehiculului nou, conform datelor din nota de înscriere, anexă la prezentul contract.  +  Articolul 2Durata contractuluiPrezentul contract se încheie concomitent cu nota de înscriere, anexă la contract, și produce efecte de la data semnării lui de către beneficiar și până la stingerea tuturor obligațiilor asumate de părți în cadrul programului, prevăzute în Ghidul de finanțare și actele subsecvente.  +  Articolul 3Modalitatea de finanțare și obligațiile părților(1) AFM se obligă să asigure finanțarea și plata aferentă acesteia în condițiile prevăzute în Ghidul de finanțare și actele subsecvente.(2) Beneficiarul se obligă să respecte prevederile Ghidului de finanțare și ale notei de înscriere, anexă la contract, în vederea obținerii finanțării.(3) Beneficiarul se obligă să transmită:a) în maximum 7 zile de la primirea solicitării de la AFM, orice informație legată de participarea în program;b) în maximum 2 zile de la apariția unei situații care poate să atragă nerespectarea obligațiilor asumate prin participarea în program, cum ar fi procedura de dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională.  +  Articolul 4Răspundere contractuală(1) În cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin participarea în cadrul programului, AFM îl notifică pe acesta pentru remedierea deficiențelor constatate.(2) În situația în care beneficiarul nu remediază deficiențele în termen de maximum 30 de zile de la recepționarea notificării, AFM are dreptul să demareze procedurile de recuperare a finanțării acordate, potrivit art. 11 alin. (2^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), contractul se reziliază.  +  Articolul 5Forța majoră și cazul fortuit(1) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale. (2) Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații: a) să notifice forța majoră celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției; b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă; c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare; d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. (3) Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării. (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. (5) Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă. (6) Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune: a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese; b) modificarea contractului. (7) Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.  +  Articolul 6Jurisdicție(1) Prezentul contract se supune legislației române. (2) Orice neînțelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă. (3) În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești competente material în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 7NotificăriOrice notificare, solicitare sau sesizare se face numai în scris, la adresele părților, stipulate în prezentul contract:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031, e-mail: afm@afm.ro, fax: 031.438.16.65;b) pentru beneficiar: conform datelor introduse în nota de înscriere.  +  Articolul 8Dispoziții finale(1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, eu, beneficiarul, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații. (2) Prezentul contract, însușit de către reprezentantul legal al AFM, a fost încheiat în trei exemplare, toate având aceeași valoare juridică. (la 23-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 8 , Anexa nr. 4.2 a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 )
  Beneficiar .....................
  Reprezentant legal/Împuternicit,
  Numele și prenumele
  ................................
  AFM,
   +  ANEXĂla contractul de finanțare nr. ..............
  NOTA DE ÎNSCRIERE
  I. ÎNSCRIERESocietatea .............. - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ....................., str. ................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ......................., cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ................, fax ...................., e-mail: ........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr. ...../..../.........., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ..................., deschis la Trezoreria .................., prin reprezentant legal^1) ....................... - , având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. ..../..../....... încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM,confirmă înscrierea în cadrul programului a ............. (denumirea persoanei juridice sau a entității juridice fără personalitate juridică) înregistrat/înregistrată la ..................... cu nr. .........., cod de identificare fiscală ..........., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ............................., str. ................................. nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ................, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............, fax ............., e-mail ...................., reprezentat/reprezentată de către .......^1), cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ......, seria ......... nr. .........., eliberat de către ............ la data de ..............., domiciliat/cu reședința în România, localitatea ................, str. ................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..........., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............, fax ............, e-mail ....................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, denumit în continuare solicitant înscris,cu concursul cedentului/nu este cazul:• domnului/doamnei ................................, cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............., fax ..........., e-mail ................., reprezentat/reprezentată prin împuternicire de …………………....................…………^1), cod numeric personal ..............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ............................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............., fax ..........., e-mail ................./nu este cazul;• ......................................., înregistrat/înregistrată la …………….. sub nr. ………….., cod de identificare fiscală …………………………, cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea .................................., str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ..................................., cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ................, fax ...................., e-mail: ........................, reprezentat/reprezentată de către ………………^1), cod numeric personal ……………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............., fax ..........., e-mail ................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/desemnat/delegat/nu este cazul.În baza dosarului de participare constituit și înregistrat sub nr. ....../......... și care cuprinde următoarele documente: a) actul de înființare a solicitantului/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată „conform cu originalul“;b) actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legal/delegat/desemnat al solicitantului, tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .................. la data de .........., în termen de valabilitate, în copie;c) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă solicitantul/nu este cazul;d) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului, în copie, în cazul prezentării actului de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă solicitantul/nu este cazul;e) certificatul de înmatriculare nr. ................., eliberat de către ............... la data de .........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (după verificarea conformității se va restitui originalul);f) cartea de identitate a vehiculului seria ...... nr. ........., eliberată de către ......... la data de.........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (După verificarea conformității se va restitui originalul.);g) actul doveditor cu titlul ........., înregistrat cu nr. ......./........, eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor ..................., în copie certificată „conform cu originalul“/actul doveditor cu titlul ............., înregistrat cu nr. .../...., eliberat de către structura proprie de specialitate ......... (în cazul instituției din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranță națională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul;h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ......./.........., eliberat de către .........., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării, în original sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; i) actul de înființare a cedentului/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată „conform cu originalul“/nu este cazul;j) actul de identitate al cedentului sau al reprezentantului legal al cedentului, tip .............., seria ...... nr. ............, eliberat de către .............. la data de .........., în termen de valabilitate, în copie/nu este cazul;k) actul de identitate al împuternicitului cedentului/împuternicitului reprezentantului legal al cedentului/persoana delegată/desemnată, tip .........., seria ...... nr. ........., eliberat de către .......... la data de .........., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ........................, str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..............................., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ........, fax ........, e-mail ........../nu este cazul; l) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă cedentul/nu este cazul;m) Abrogată. (la 14-06-2021, Litera m) din Punctul I. , Notă de înscriere , Anexa nr. 4.2 a fost abrogată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) n) certificatul de moștenitor/sentința civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria ........ nr. ........, emis/emisă de către ............. la data de .................., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, care atestă calitatea de moștenitor/comoștenitori al/ai autovehiculului uzat a următoarei/următoarelor persoane (numele și prenumele, cod numeric personal): ............./nu este cazul;o) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................/..................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că solicitantul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/nu este cazul;p) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................../...................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că cedentul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat și radierii autovehiculului uzat din evidența circulației/nu este cazul;q) Decizia nr. ......./........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă ................, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moștenitorul/comoștenitorul minor ............................, în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/nu este cazul;r) Decizia nr. ....../..........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă .............., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moștenitorul/comoștenitorul minor ..........................., în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice, pe seama și în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat și radierii autovehiculului uzat din evidența circulației/nu este cazul;s) certificat de căsătorie/act administrativ, în copie legalizată, seria ............ nr. ................, eliberat de către .........., care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui, din .......... în ......... - solicitant/cedent/nu este cazul;ș) documentul doveditor, în copie, nr. ....../........., eliberat de către ............. și care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reședință/sediu/sediu social/sediu profesional sau declarație pe propria răspundere - solicitant/cedent/nu este cazul;t) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ..............................., cu sediul în localitatea ............., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama și în interesul cedentului, procedează la casarea autovehiculului uzat și radierea acestuia din evidența circulației/nu este cazul, sau actul administrativ în copie «conform cu originalul» (în cazul instituțiilor publice). (la 14-06-2021, Litera t) din Punctul I. , Notă de înscriere, Anexa nr. 4.2 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării^2) și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ............................................................................................. Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ................. .^1) Poate fi completată și semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condițiile în care la nota de înscriere se atașează documentul de împuternicire.^2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicația PSIPAN, AFM verifică informațiile privind solicitantul/cedentul și autovehiculul uzat și confirmă sau infirmă corectitudinea și realitatea acestora, cu afișarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afișează și motivul care stă la baza acesteia.  +  Declarația solicitantuluiSubsemnatul/Subsemnata, ………………………….., în calitate de reprezentant legal al solicitantului/împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului/persoană delegată/desemnată a solicitantului înscris, declar că informațiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.Declar, de asemenea, că:a) îmi exprim în mod ferm opțiunea de a achiziționa un autovehicul nou, sub beneficiul primei de casare, de la producătorul validat emitent al prezentei note;b) mă oblig la înmatricularea permanentă, pe numele solicitantului, a autovehiculul nou achiziționat, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii de către producătorul validat;c) în cazul în care autovehiculul nou este achiziționat în sistem leasing, mă oblig să îl înmatriculez permanent pe numele solicitantului la finalul perioadei de leasing;d) nu voi înstrăina autovehiculul nou-achiziționat în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziției, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situația în care autovehiculul nou este achiziționat în sistem leasing;e) în situația în care, pe durata în care operează condițiile impuse prin prevederile de la lit. b), c) și d), autovehiculul nou achiziționat prin program este supus unor proceduri de urmărire, mă oblig la restituirea finanțării;f) în orice situație care poate conduce la scoaterea din patrimoniu a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoștința organelor de urmărire, recuperare sau executare, în scris, precum și potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare prevăzută la lit. b), c) și d), precum și obligativitatea plății integrale către Autoritate a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului;g) am fost informat cu privire la condițiile cumulative și termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare;h) doresc ca solicitantul să beneficieze de concursul cedentului, în vederea atingerii scopului menționat la lit. a)/nu este cazul;i) sunt de acord că neîndeplinirea celor asumate în favoarea solicitantului de către cedent, din cauze imputabile acestuia, este pe riscul solicitantului, AFM și producătorul validat fiind exonerați de orice responsabilitate/nu este cazul;j) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare al programului sau în scopul elaborării de situații și statistici. Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că solicitantul nu s-a înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
  Data ......
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat
  .....................................................................
  Solicitant,
  ..........................
   +  Declarația cedentuluiSubsemnatul/Subsemnata, ………………………….., în calitate de cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informațiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.Declar, de asemenea, că:a) îmi exprim în mod ferm asumarea predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;b) recunosc caracterul irevocabil al asumării predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;c) am fost informat cu privire la condițiile cumulative și termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru ca solicitantul să poată beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul acestuia de a beneficia de prima de casare;d) sunt de acord că neîndeplinirea imputabilă a obligațiilor asumate este în sarcina mea/cedentului, AFM și producătorul validat fiind exonerați de orice responsabilitate;e) prin asumarea voluntară, în favoarea solicitantului, a predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, nu am dreptul/cedentul nu are dreptul de a obține prima de casare și/sau ecobonusuri de la solicitant, producătorul validat sau AFM și nu pot/nu poate emite pretenții, de orice natură, în sarcina acestora;f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare al programului sau în scopul elaborării de situații și statistici. Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu mi-am asumat predarea spre casare și radierea din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea altui solicitant, și nici nu am susținut solicitantul actual în fața altui producător validat.
  Data ......
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat
  .....................................................................
  Cedent,
  ..........................
  II. VERIFICAREA ÎNSCRIERIILa data de .............., aplicația PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I și a generat rezultatul ................ Observații: ...................................................Data …………………….…Semnăturile autorizate ale producătorului validat ..................................................................... Solicitant,..........................Cedent,.............................NOTĂ:În urma corectării datelor, la data de .............., aplicația PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I și a generat rezultatul .......................Observații: ....................................................................Data ………………………Semnăturile autorizate ale producătorului validat .....................................................................Solicitant,……………….Cedent,..........................III. COMPLETAREA DOSARULUI DE PARTICIPARESocietatea .............................. - S.R.L./S.A. confirmă că solicitantul/cedentul a transmis următoarele informații cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I:a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;b) data radierii autovehiculului uzat.Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ..........................................Subsemnatul/Subsemnata ………………………….. în calitate de: reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/persoană delegată/persoană desemnată a solicitantului; cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/persoană delegată/persoană desemnată a cedentului, declar că informațiile înscrise în cadrul prezentului punct sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.
  Data ………………………
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat
  .....................................................................
  Solicitant,
  ……………….
  Cedent,
  ..........................
  IV. VERIFICAREA COMPLETĂRII DOSARULUI DE PARTICIPARE La data de ..................., aplicația PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III și a generat rezultatul ......................................Observații: ...................................................
  Data .........
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat
  .....................................................................
  Solicitant,
  ……………….
  Cedent,
  ..........................
  Prezenta notă de înscriere a fost realizată în 2 (două)/3 (trei) exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris, iar, după caz, unul pentru cedent.
  (la 23-04-2021, ANEXA din Anexa nr. 4.2 a fost modificată de Punctul 64, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 5la ghidNr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)....../....../............
  CERERE DE DECONTARE
  Denumirea completă a producătorului validat solicitant ...................Forma juridică de organizare ............................................Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul .................. cu nr. de ordine ...../...../.............., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. .............., deschis la Trezoreria .....................Adresa sediului social: localitatea ........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., județul/sectorul .................., cod poștal ............., telefon (fix și mobil) .........., fax ........., e-mail ............, website ..................Reprezentat/Reprezentată legal de .................., în calitate de .........., prin .................Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ...................., cod numeric personal ................., posesor al actului de identitate tip ....., seria ...... nr. .................., eliberat de către ...................... la data de ................., domiciliat/cu reședința în localitatea ..........................., str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ..., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ............., cod poștal ............., telefon (fix și mobil) ..........., fax ............, e-mail ..................În baza Contractului de participare nr. ......../....../.........., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de ................. lei (în cifre și litere).Prezenta cerere este însoțită de:a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta; (la 23-04-2021, Litera a) din Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) b) facturile emise beneficiarilor la achiziționarea autovehiculelor noi; (la 23-04-2021, Litera b) din Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) c) abrogată; (la 23-11-2020, Litera c) din Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 67, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) d) contractul de finanțare, după caz; (la 23-04-2021, Litera d) din Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, la solicitarea Autorității. (la 23-04-2021, Litera e) din Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020.Îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de decontare, în listele solicitanților beneficiari, inclusiv documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte. (la 23-04-2021, sintagma: proprietarilor a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ...........................
  Funcția .......................................
  Semnătura .....................................
  Data ..........................................
  Aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu:
  Președinte
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura .....................................
  Direcția economică
  Director
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura .....................................
  Direcția generală proiecte
  Director general
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura .....................................
  Direcția implementare proiecte
  Director
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura .....................................
  Serviciul implementare ........................
  Șef serviciu
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura .....................................
  Referent de specialitate
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ....................................
   +  Anexa nr. 6la ghidNr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)........./......../.......
  CERERE DE FINANȚARE
  1. Date generaleDenumirea completă a solicitantului: ........................ (la 23-04-2021, sintagma: proprietarului a fost înlocuită de Punctul 72, Articolul I ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) Forma juridică de organizare: .......................Autoritate contractantă, în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare/Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare: NU [ ] DA [ ]** În situația în care această rubrică nu este completată, se va considera că solicitantul nu este autoritate contractantă în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare/Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și va respecta termenul prevăzut la art. 51 alin. (1) din ghidul de finanțare. Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz, ..../.../....., cod de identificare fiscală ..........., cont nr. .........., deschis la Trezoreria/Banca ..............Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ........, str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ........., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) .........., fax ..........., e-mail ..............., website ..................Reprezentant legal .........................../Împuternicit al reprezentantului legal (dacă cererea de finanțare și documentele aferente sunt semnate de către persoana împuternicită) ........................, cod numeric personal ................, posesor al actului de identitate tip ...... seria .... nr. ........, eliberat de către ............ la data de ............, domiciliat/cu reședința în localitatea ................, str. .................. nr. ...., bl. ......., sc. ........., et. ........., ap. ......., județul/sectorul ............., cod poștal ........, telefon (fix și mobil) ............, fax .............., e-mail ....................2. Finanțare solicitatăPrin prezenta solicităm:(1) o finanțare nerambursabilă în sumă totală de …........ lei, formată din:a) suma de ………………….................. lei, reprezentând prime de casare*);*) 7.500 lei pentru autovehicul, exceptând motocicleta, sau 5.500 lei pentru motocicletă.b) suma de ......... lei, reprezentând ecobonusuri, după cum urmează:– un număr de ....... ecobonusuri, acordate în funcție de cantitatea de emisii de CO_2/km NEDC/WLTP, în regim de funcționare mixt, sau motorizare GPL/GNC a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi pe care îl/le voi achiziționa prin program (1.500 lei/ecobonus);– un număr de ...... ecobonusuri pentru achiziționarea de autovehicule noi cu sistem de propulsie hibrid (3.000 lei/ecobonus). (la 23-04-2021, Alineatul (1) din Punctul 2. , Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) (2) Abrogat. (la 23-11-2020, Alineatul (2) din Punctul 2. , Anexa nr. 6 a fost abrogat de Punctul 68, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) (3) Declarație pe propria răspundereSubsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al .............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) prezenta cerere de finanțare are la bază hotărârea privind participarea la program din care rezultă asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării autovehiculului/autovehiculelor nou/noi în cadrul programului;b) solicitantul finanțării nu se află în stare de insolvență sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;c) solicitantul finanțării nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. b) și nici pentru orice altă situație similară;d) solicitantul finanțării nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene;e) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;f) autovehiculele noi achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 nu vor fi destinate transportului rutier de mărfuri;g) solicitantul finanțării nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din ghid; (la 23-04-2021, Litera g) din Alineatul (3) , Punctul 2. , Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 67, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) h) solicitantul finanțării nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;i) solicitantul finanțării a depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a se interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;j) solicitantul finanțării este de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea lui ori cu privire la datele autovehiculului/autovehiculelor uzat/e cu care participă în cadrul programului;k) abrogată. (la 23-11-2020, Litera k) din Alineatul (3) , Punctul 2. , Anexa nr. 6 a fost abrogată de Punctul 69, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) l) nu am furnizat informații false/documente false; (la 07-04-2020, Litera l) din Alineatul (3) , Punctul 2. , Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) m) solicitantul finanțării are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României;n) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici.o) societatea pe care o reprezint are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare. (la 07-04-2020, Alineatul (3) din Punctul 2. , Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) p) în situația în care intervin cauze obiective, care pot conduce la scoaterea din patrimoniul solicitantului a autovehiculelor noi achiziționate în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoștința organelor de urmărire, recuperare sau executare, organelor care aplică procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, procedurile de dizolvare/lichidare, inclusiv de dizolvare voluntară, precum și potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare, să le comunic temeiul inalienabilității, precum și obligativitatea plății integrale către AFM a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului, cu titlu de primă de casare/ecobonus; (la 23-04-2021, Alineatul (3) din Punctul 2. , Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 68, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) q) autovehiculele noi, achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, nu vor fi înstrăinate timp de un an de la data dobândirii ori pe durata integrală a contractului de leasing. (la 23-04-2021, Alineatul (3) din Punctul 2. , Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 68, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 ) Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte formulare și documente depuse.Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de finanțare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 cu titlu de primă de casare și ecobonus.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului
  .......................................
  Semnătura
  .......................................
  NOTĂ:Nu este obligatorie aplicarea ștampilei.
   +  Anexa nr. 7la ghid
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis
  Subsemnatul, ........................., cod numeric personal .................., posesor al actului de identitate tip ............., seria ............. nr. ..............., eliberat de către ....................... la data de ................., având domiciliul/reședința la adresa ......................................, în calitate de reprezentant legal al ............................, operator economic înregistrat/înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ......./.../......, cod de identificare fiscală ..............., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente; prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:I. Solicitantul finanțării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia a depus dosarul de acceptare în cadrul Programului și/sau de la alt furnizor de ajutor de stat: NU [ ] DA [ ] după cum urmează: (la 23-11-2020, Partea introductivă a Punctului I. din Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 70, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 ) NU [ ] DA [ ] după cum urmează:I.1. anul .............................................,tranșa 1 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .................lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.2. anul ............................................,tranșa 1 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.3. anul .......................................tranșa 1 ................ lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 .................lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................. II. Declar că societățile care fac parte din „întreprinderea unică“, așa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, sunt următoarele:1. Denumirea societății ....................................................., CUI ..........................2. Denumirea societății ...................... ........................................., CUI .......................... (...)n. Denumirea societății ......... ...................................................., CUI ..........................În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.III. De asemenea, declar că societățile care fac parte din „întreprinderea unică“ au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:Denumirea societății ...........................I.1. anul .............................................,tranșa 1 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .................lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.2. anul ............................................,tranșa 1 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.3. anul .......................................tranșa 1 ................ lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 .................lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..................................................................................sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................. .
  Reprezentant legal/Împuternicit
  Numele și prenumele
  .....................................
  Semnătura
  NOTĂ:Nu este obligatorie aplicarea ștampilei.
   +  Anexa nr. 8Abrogată. (la 14-06-2021, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Anexa nr. 9Abrogată. (la 14-06-2021, Anexa nr. 9 a fost abrogată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 )  +  Anexa nr. 9.1Abrogată. (la 23-04-2021, Anexa nr. 9.1 a fost abrogată de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Anexa nr. 9.2Abrogată. (la 23-04-2021, Anexa nr. 9.2 a fost abrogată de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Anexa nr. 9.3Abrogată. (la 23-04-2021, Anexa nr. 9.3 a fost abrogată de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Anexa nr. 9.4Abrogată. (la 23-04-2021, Anexa nr. 9.4 a fost abrogată de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Anexa nr. 9.5Abrogată. (la 23-04-2021, Anexa nr. 9.5 a fost abrogată de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Anexa nr. 9.6Abrogată. (la 23-04-2021, Anexa nr. 9.6 a fost abrogată de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Anexa nr. 9.7Abrogată. (la 23-04-2021, Anexa nr. 9.7 a fost abrogată de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Anexa nr. 9.8Abrogată. (la 23-04-2021, Anexa nr. 9.8 a fost abrogată de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Anexa nr. 9.9 Abrogată. (la 23-04-2021, Anexa nr. 9.9 a fost abrogată de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 23 aprilie 2021 )  +  Anexa nr. 10la ghid
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal privind domeniul de activitate
  pentru care se utilizează autovehiculul nou
  Subsemnatul, .................., CNP ................, posesor al CI/BI seria .... nr. ............, eliberată/eliberat de către ............... la data de ............., având domiciliul/reședința la adresa ................., în calitate de reprezentant legal al ..................., înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ....../......./......., CIF .................., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente, prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că solicitantul finanțării desfășoară activități economice:[ ] DA/[ ] NU astfel:– activitatea principală este următoarea:........................................................................................; (Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.)– activitățile pe care solicitantul finanțării le desfășoară efectiv sunt următoarele:........................................................................................; (Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.)– activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului:......................................................................................... (Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.)
  Reprezentant legal/Împuternicit
  Numele și prenumele
  .....................................
  Semnătura
  NOTĂ: Nu este obligatorie aplicarea ștampilei. (la 23-11-2020, Anexa nr. 10 a fost modificată de Punctul 81, Articolul I din ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 )
  -----