HOTĂRÂRE nr. 1.217 din 6 septembrie 2006privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 26 septembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă mecanismul național pentru promovarea incluziunii sociale, organizat la nivel central și județean. (la 03-06-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 2(1) În cadrul autorităților publice centrale ce au atribuții în unul dintre domeniile incluziunii sociale, respectiv protecție socială, ocuparea forței de muncă, locuire, educație, sănătate, digitalizare, mobilitate, securitate și siguranță personală, justiție, cultură, tineret, economie și dezvoltare rurală, se constituie un compartiment de incluziune socială, care are ca scop monitorizarea implementării angajamentelor asumate de România în documentele internaționale din domeniul incluziunii sociale. (la 03-06-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) (2) Compartimentul de incluziune socială prevăzut la alin. (1) are următoarele atribuții principale, în raport cu specificul domeniului de activitate al autorităților publice centrale în care funcționează: (la 03-06-2021, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) a) coordonează elaborarea strategiei naționale sau, după caz, a măsurilor de incluziune socială din strategiile sectoriale; (la 03-06-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) b) monitorizează și evaluează implementarea strategiilor/măsurilor de incluziune socială prevăzute la lit. a); (la 03-06-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) c) actualizează indicatorii sectoriali de incluziune socială;d) elaborează sistemul informațional privind datele cu relevanță pentru domeniul incluziunii sociale;e) participă la procesul de consultare inițiat în domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu scopul eradicării sărăciei și prevenirii excluziunii sociale; (la 03-06-2021, sintagma: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) f) monitorizează periodic progresul realizat în raport cu obiectivele aprobate în strategiile prevăzute la lit. a) și cu indicatorii de incluziune socială; (la 03-06-2021, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) g) elaborează documentele necesare pentru redactarea Raportului privind incluziunea socială în România, definitivat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. (la 03-06-2021, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) (3) Componența nominală a compartimentului de incluziune socială se stabilește prin ordin sau decizie a conducătorilor autorităților publice centrale din domeniile prevăzute la alin. (1) și cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una va fi desemnată coordonator. (la 03-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) (4) Coordonatorul compartimentului de incluziune socială participă la lucrările Comisiei naționale privind incluziunea socială. (la 03-06-2021, sintagma: unității de incluziune socială a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 3Se înființează Comisia națională privind incluziunea socială, denumită în continuare Comisia națională, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, ce funcționează în cadrul Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecția consumatorului, prevăzut la poziția VI din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.  +  Articolul 4(1) Comisia națională este constituită din câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau președinte, al conducătorilor autorităților publice centrale din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1). (la 03-06-2021, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) (2) Componența nominală a Comisiei naționale se stabilește prin decizie a prim-ministrului, pe baza propunerilor transmise Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de conducătorii autorităților publice centrale din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1). (la 03-06-2021, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) (3) Propunerile privind desemnarea reprezentanților din cadrul ministerelor, autorităților, agențiilor, precum și din cadrul altor instituții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale trebuie să cuprindă un membru titular și un membru supleant.(4) Procedura de lucru a Comisiei naționale se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat de comisie, în prima ședință. (la 03-06-2021, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) (5) Hotărârile Comisiei naționale se adoptă prin votul majorității membrilor prezenți.  +  Articolul 5La lucrările Comisiei naționale pot fi invitați și partenerii sociali, reprezentanți ai mediului academic, reprezentanțelor organismelor internaționale în România, organizațiilor nonguvernamentale, institutelor de cercetare și alții asemenea.  +  Articolul 6Comisia națională este condusă de ministrul muncii și protecției sociale. (la 03-06-2021, sintagma: ministrul muncii, solidarității sociale și familiei a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 7(1) Principalele atribuții ale Comisiei naționale sunt următoarele:a) identificarea priorităților naționale din domeniul incluziunii sociale;b) formularea de propuneri și recomandări în vederea includerii priorităților prevăzute la lit. a) în strategia națională/strategiile sectoriale care includ măsuri în domeniul incluziunii sociale;c) coordonarea monitorizării și evaluării strategiei naționale/măsurilor de incluziune socială din strategiile sectoriale; d) avizarea Raportului național în domeniul incluziunii sociale.(2) Raportul național în domeniul incluziunii sociale se elaborează sub coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. (la 03-06-2021, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 8Comisia națională acționează prin direcția cu atribuții în domeniul politicilor de servicii sociale din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și prin compartimentele de incluziune socială organizate la nivelul autorităților publice centrale din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru a promova o strategie de convergență a politicilor în acest domeniu, fundamentate pe obiectivele stabilite în comun în vederea promovării coeziunii sociale. (la 03-06-2021, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 9Secretariatul Comisiei naționale este asigurat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Direcția cu atribuții în domeniul politicilor de servicii sociale. (la 03-06-2021, sintagma: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) (la 03-06-2021, sintagma: Direcția politici, strategii, programe de incluziune socială a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 10(1) Direcția cu atribuții în domeniul politicilor de servicii sociale derulează acțiuni de cooperare în domeniul sistemului informațional statistic cu Institutul Național de Statistică. (la 03-06-2021, sintagma: Direcția politici, strategii, programe de incluziune socială a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) (2) Acțiunile de cooperare prevăzute la alin. (1) se derulează pentru realizarea compatibilității sistemelor informaționale și pentru realizarea statisticilor solicitate de Uniunea Europeană în domeniul incluziunii sociale.  +  Articolul 11(1) La nivelul instituției prefectului se organizează comisia județeană privind incluziunea socială, respectiv comisia privind incluziunea socială a municipiului București, având în principal următoarele atribuții și responsabilități:a) asigură cadrul de colaborare interinstituțională la nivelul județului pentru armonizarea politicilor destinate cunoașterii, prevenirii și combaterii situațiilor care determină sărăcia și riscul de excluziune socială;b) asigură consiliere autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice la nivelul județului în vederea realizării măsurilor de prevenire și combatere a sărăciei și riscului de excluziune socială prin care se asigură oportunitățile și resursele necesare pentru participarea persoanelor vulnerabile în mod deplin la viața economică, socială și culturală a societății, precum și la procesul de luare a deciziilor care privesc viața și accesul lor la drepturile fundamentale;c) facilitează orice demers referitor la informarea, comunicarea și participarea tuturor instituțiilor din județ la măsurile pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială;d) sprijină autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale din județ în procesul de evaluare a nevoilor comunității și de fundamentare a programelor de acțiuni comunitare pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale prevăzute la art. 35 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;e) dezbat și avizează strategiile județene de dezvoltare a serviciilor sociale anterior aprobării lor prin hotărâre a consiliului județean; f) emit aviz consultativ pentru planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate de consiliile județene, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, precum și de Consiliul General al Municipiului București, anterior supunerii acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local al sectorului/ Consiliului General al Municipiului București;g) elaborează și aprobă planul județean/al municipiului București din domeniul incluziunii sociale;h) sprijină dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul județului, respectiv al municipiului București;i) facilitează procesul de colaborare interinstituțională între serviciile publice deconcentrate, serviciile publice de interes local/județean, furnizorii publici și privați de servicii de interes public, organizații neguvernamentale în toate domeniile procesului de incluziune socială;j) facilitează încheierea de protocoale de colaborare la nivel local și județean în vederea dezvoltării și implementării serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale;k) colaborează cu Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, sprijinul metodologic și operațional pentru autoritățile administrației publice locale, precum și monitorizarea îndeplinirii responsabilităților și implementării acțiunilor stabilite la nivel local, prevăzută la art. 22^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;l) promovează acțiuni de informare și conștientizare a cetățenilor asupra drepturilor acestora, inclusiv în ceea ce privește dreptul de a beneficia de servicii comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale;m) monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute în planurile județene și efectuează informări periodice cu privire la situația și evoluția stării sociale a județului;n) prezintă anual Comisiei Naționale privind Incluziunea Socială informări asupra stadiului de realizare a priorităților asumate prin planul județean anual;o) facilitează orice demers referitor la informare, comunicare și participare a tuturor instituțiilor din județ la implementarea măsurilor de incluziune socială.(2) Planul județean de incluziune socială acoperă cel puțin domeniile de intervenție prevăzute în strategia națională de incluziune socială și are în vedere măsuri pentru asigurarea drepturilor persoanelor la locuință, la asistență socială și medicală, la educație și la loc de muncă.(3) La elaborarea planului județean de incluziune socială, comisia județeană de incluziune socială are în vedere:a) strategiile locale de dezvoltare ale unităților administrativ-teritoriale din județ;b) programele de acțiuni comunitare pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, aprobate prin hotărâre a consiliului local, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) strategiile locale, respectiv strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale;d) strategia națională de incluziune socială și strategiile sectoriale din domeniile-cheie de intervenție/cele 12 domenii din tabloul de bord social/principiile pilonului european al drepturilor sociale;e) măsurile necesare în vederea colaborării dintre serviciile publice deconcentrate, serviciile publice de interes local/ județean, furnizorii publici și privați de servicii de interes public, organizații neguvernamentale etc. în toate domeniile procesului de incluziune socială, în vederea implementării măsurilor de incluziune socială prevăzute în strategiile locale și sectoriale sau, după caz, în atribuțiile serviciului public de interes local/județean, conform legii; f) protocoalele de colaborare în vederea acordării serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale încheiate în scopul asigurării drepturilor persoanelor la locuință, la asistență socială și medicală, la educație și la loc de muncă;g) reglementările Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la așezările informale.(4) Modelul-cadru al planului județean de incluziune socială se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale. (la 03-06-2021, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 12(1) Comisia județeană privind incluziunea socială este alcătuită din reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilități în domeniul incluziunii sociale, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale reprezentative din județ, reprezentanți ai consiliilor locale și ai consiliului județean.(2) La reuniunile comisiei județene privind incluziunea socială sunt invitați să participe reprezentanți ai organizațiilor sindicale, ai patronatelor, precum și personalități recunoscute în domeniu.(3) Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale în care aproximativ o treime din populație locuiește în zone, respectiv sectoare de recensământ defavorizate sunt membri în comisia județeană de incluziune socială. (la 03-06-2021, Articolul 12 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 13Secretariatul comisiei județene privind incluziunea socială se asigură de compartimentul de incluziune socială din cadrul agenției județene pentru plăți și inspecție socială. (la 03-06-2021, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 14(1) Numărul de posturi necesare pentru realizarea atribuțiilor ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri se asigură pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat acestui minister, după cum urmează: 5 posturi pentru Direcția cu atribuții în domeniul politicilor de servicii sociale, câte un post pentru fiecare direcție județeană de muncă, solidaritate socială și familie și două posturi pentru Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie a Municipiului București. (la 03-06-2021, sintagma: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) (la 03-06-2021, sintagma: Direcția politici, strategii, programe incluziune socială a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) (2) În scopul exercitării atribuțiilor compartimentului de incluziune socială, numărul de posturi se asigură prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru fiecare autoritate publică centrală din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1). (la 03-06-2021, Alineatul (2) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 15Cheltuielile de funcționare ale secretariatului prevăzut la art. 9, respectiv la art. 13, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. (la 03-06-2021, sintagma: Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 16(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se desființează Comisia anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS.(2) Bunurile din dotarea secretariatului tehnic al Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (la 03-06-2021, sintagma: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 03-06-2021, Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 385/2006 privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 5 aprilie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 6 septembrie 2006.Nr. 1.217.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 03-06-2021, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 03-06-2021, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 03-06-2021, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 03 iunie 2021 ) ------