ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 21 decembrie 2012  Având în vedere disfuncționalitățile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfășurată în sectorul pieței de capital și cel al asigurărilor, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activității de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competență a băncii centrale.Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, în care se mențin tensiunile generate de criza economică, aceste disfuncționalități să submineze, prin contaminare, încrederea populației în serviciile oferite de întregul sistem financiar și în modul în care se realizează supravegherea acestora.Întrucât aspectele vizate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează înființarea, obiectivele, atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., se înființează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).(3) În exercitarea atribuțiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate.(3^1) Dispozițiile legale care privesc restricții bugetare de orice natură aplicabile Băncii Naționale a României se aplică și Autorității de Supraveghere Financiară. (la 18-10-2013, Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. ) (4) A.S.F. are sediul central în municipiul București și poate avea sedii secundare și reprezentanțe în funcție de necesități. (la 26-04-2013, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. )  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, A.S.F. exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra:a) intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare; societăților de servicii de investiții financiare; organismelor de plasament colectiv; societăților de administrare a investițiilor; consultanților de investiții financiare; piețelor de instrumente financiare; operatorilor de piață și de sistem; depozitarilor centrali; caselor de compensare-decontare; contrapărților centrale; operațiunilor de piață; emitenților de valori mobiliare; Fondului de compensare a investitorilor; altor persoane fizice sau juridice ce desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;b) societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, a societăților mutuale, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, precum și a intermediarilor în asigurări, supravegherea asigurătorilor și reasigurătorilor care își desfășoară activitatea în sau din România, supravegherea activității intermediarilor în asigurări și reasigurări, precum și a altor activități în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, cu modificările ulterioare;c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009;d) tuturor entităților, instituțiilor, operatorilor de piață și emitenților de valori mobiliare, precum și operațiunilor și instrumentelor financiare reglementate de legislația secundară emisă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în sprijinul și pentru implementarea legislației primare aferente pieței financiare.(2) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu.(3) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței, cu modificările și completările ulterioare.(4) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.(5) A.S.F. este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene.(6) A.S.F. este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare - IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe - ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale - EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări - IAIS, fiind membră de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile.(7) În baza unor acorduri internaționale la care este parte, A.S.F. va putea da curs și solicitărilor de informații pentru investigații care nu reprezintă încălcări ale legislației din România, dar reprezintă încălcări în acele state semnatare ale respectivelor acorduri internaționale. (la 15-01-2015, Alin. (7) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. ) (8) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 10 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții. (la 15-01-2015, Alin. (8) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. ) (la 26-04-2013, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. )  +  Articolul 3(1) Supravegherea exercitată de A.S.F., prevăzută la art. 2 alin. (1), se realizează prin:a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condițiile legii, de autorizații, aprobări, avize, atestate, derogări;b) emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;c) realizarea controlului asupra entităților și operațiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza raportărilor primite și prin verificări la fața locului;d) dispunerea de măsuri și aplicarea de sancțiuni.(2) În cadrul cooperării cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO), A.S.F. are următoarele obligații:a) să asigure îndeplinirea obligațiilor care îi revin în calitate de autoritate competentă potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei;b) să comunice AEAPO toate informațiile necesare cu privire la statele membre în care funcționează entitățile care intră în aria sa de autorizare, reglementare și supraveghere;c) să informeze imediat AEAPO atunci când acordă o autorizație prealabilă de funcționare a unei entități, în cazul activității transfrontaliere;d) să notifice imediat AEAPO despre decizia motivată de interzicere a activităților unei entități, adoptată potrivit competenței sale;e) să raporteze către AEAPO dispozițiile naționale cu caracter prudențial relevante pentru domeniul pensiilor private, care nu sunt cuprinse în legislația de muncă și protecție socială, și să asigure actualizarea acestor informații cel puțin o dată la 2 ani;f) să informeze AEAPO și Comisia Europeană cu privire la orice dificultate majoră apărută în exercitarea activității sale, reglementată prin normele naționale armonizate cu dreptul Uniunii Europene. (la 29-06-2013, Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 4A.S.F., membrii conducerii și personalul acesteia nu vor solicita și nu vor accepta instrucțiuni de orice natură de la nicio altă instituție, organism sau autoritate în exercitarea atribuțiilor lor conferite de lege. (la 26-04-2013, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. )  +  Articolul 4^1Orice proiect de act normativ al autorităților publice centrale, cu excepția celor inițiate de membrii Parlamentului, care privește A.S.F. și domeniile în care aceasta are atribuții, se adoptă după ce în prealabil s-a solicitat avizul A.S.F. Avizul va fi transmis în termen de 15 de zile de la solicitare. (la 18-10-2013, Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. )  +  Capitolul II Obiective, atribuții și prerogative  +  Articolul 5În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor, participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective:a) asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;b) promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților;c) asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.  +  Articolul 6(1) Atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condițiile de exercitare a acestora, precum și măsurile și sancțiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele din actele normative prevăzute la art. 2 alin. (1). (la 26-04-2013, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. ) (2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de hotărâri, ordine, regulamente, norme și instrucțiuni. (la 21-06-2015, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013, cu pct. 2^1. ) (3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizațiile, atestatele, avizele și deciziile. (la 15-01-2015, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. III din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. )  +  Articolul 7(1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente dacă se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F. a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) A.S.F. este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.(3) A.S.F. are calitate procesuală activă și poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, precum și în orice proces împotriva entităților reglementate sau persoanelor care se află într-o relație juridică cu acestea, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acțiune este necesară în scopul protejării intereselor investitorilor, asiguraților, beneficiarilor fondurilor private de pensii și a stabilității financiare. (la 18-10-2013, Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. ) (la 26-04-2013, Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. )  +  Articolul 7^1(1) Obligația de păstrare a secretului de serviciu nu poate fi invocată de nicio persoană fizică sau juridică care are legătură cu piața financiară nonbancară din România atunci când A.S.F. se află în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de lege.(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale fundamentale și a atribuțiilor ce îi revin, A.S.F. poate face schimb de informații atât publice, cât și confidențiale și/sau clasificate cu Banca Națională a României, Consiliul Concurenței, Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și cu alte autorități și instituții publice. (la 15-01-2015, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 3 al art. III din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. )  +  Capitolul III
  Conducerea, organizarea și funcționarea A.S.F.
  (la 26-04-2013, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. )  +  Articolul 8(1) A.S.F. este condusă de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte și 3 vicepreședinți, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreședinți are atribuții specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabilește sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiți. Ceilalți 4 membri sunt membri neexecutivi. (la 18-10-2013, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. ) (2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și a Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și, respectiv, a Comisiei buget, finanțe și bănci și a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților.(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecția candidaților ce urmează să fie numiți membri ai Consiliului A.S.F. (la 18-10-2013, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. ) (4) Numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3) și ale art. 9.(5) Numirea membrilor Consiliului A.S.F., cu încadrare în numărul prevăzut la alin. (1), se face de Parlament, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, până la data de 30 iunie 2013. (la 06-06-2013, Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013. )  +  Articolul 9(1) Membrii Consiliului A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (la 13-06-2013, Partea introductivă a alin. (1) din art. 9 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 93 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 13 iunie 2013. ) a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și o experiență profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competențe;a^1) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; (la 18-10-2013, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. ) a^2) să aibă o experiență profesională în domeniul financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebancare de minimum 8 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a^1); (la 21-06-2015, Lit. a^2) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. ) b) să nu fie senatori, deputați sau membri ai vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului; (la 26-04-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. ) c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică ori privată, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice și cercetare științifică, cu evitarea conflictului de interese; (la 26-04-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. ) d) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de director ori alte funcții la următoarele entități:1. cele care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare și a organismelor de plasament colectiv;2. societățile de administrare a investițiilor;3. cele care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în legătură cu acestea;4. cele care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5. societățile de investiții financiare; (la 26-04-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. ) d^1) să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităților prevăzute la lit. d) sau din drepturile de vot ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al acestora; (la 26-04-2013, Lit. d^1) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. ) e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale, care, sub orice formă, și-a încetat activitatea fără a-și respecta obligațiile față de terți sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana și-a exercitat mandatul și pentru care aceasta este răspunzătoare;f) să nu aibă cazier judiciar și fiscal;g) să nu fie soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, cu membrii birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, ai Guvernului sau ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (la 18-10-2013, Lit. g) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. ) (2) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se face de către cele 4 comisii prevăzute la art. 8 alin. (2). (la 18-10-2013, Alin. (2) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. )  +  Articolul 10(1) Revocarea din funcție a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9. (la 26-04-2013, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. ) (2) Niciun membru al Consiliului A.S.F. nu poate fi revocat din funcție din alte motive sau prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 11În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului, precum și în cazul demisiei unui membru, la sesizarea A.S.F., comisiile parlamentare prevăzute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.  +  Articolul 12(1) Calitatea de membru al Consiliului A.S.F. încetează în următoarele situații:a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2);b) prin demisie;c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 10;d) prin înlocuire, conform art. 11;e) prin deces.(2) Membrii Consiliului A.S.F. ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), numirea unei noi persoane se face pentru durata rămasă a mandatului.(4) Pentru înlăturarea oricăror incompatibilități care rezultă din prevederile art. 9, membrii Consiliului A.S.F. au la dispoziție un termen de 30 de zile de la data numirii. (la 21-06-2015, Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013, cu pct. 7^1. ) (5) Membrii Consiliului A.S.F. au obligația să notifice de îndată, în scris, A.S.F. și Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9. Până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.  +  Articolul 13(1) Președintele reprezintă A.S.F. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public și în raporturi de drept comun și este ordonator de credite.(2) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea A.S.F. revine prim-vicepreședintelui. (la 26-04-2013, Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. )  +  Articolul 14(1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către președinte și/sau prim-vicepreședinte, ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 4 membri ai acestuia. (la 21-06-2015, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013, cu pct. 7^2. ) (2) Consiliul A.S.F. deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, prim-vicepreședintele. (la 26-04-2013, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. ) (3) Hotărârile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți. (la 26-04-2013, Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. ) (4) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii Consiliului A.S.F., opinia separată a membrilor care au votat împotrivă sau care s-au abținut de la vot fiind consemnată în procesul-verbal al ședinței respective.(5) Membrii Consiliului A.S.F. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri și au consemnat opinia separată în procesul-verbal al ședinței. Membrii Consiliului A.S.F. sunt obligați să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuție le revine potrivit legii și regulamentelor interne ale A.S.F., chiar dacă au votat împotriva hotărârii adoptate. (la 24-05-2021, Alineatul (5) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 147 din 20 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 21 mai 2021 ) (6) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva membrilor Consiliului A.S.F. sau împotriva personalului acesteia, însărcinat să exercite atribuții de supraveghere și control, se suportă de către A.S.F. dacă organele judiciare constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de supraveghere și control. (la 24-05-2021, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 147 din 20 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 21 mai 2021 )  +  Articolul 15(1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului, criteriile de angajare și selectare a personalului care să asigure desfășurarea în bune condiții a activității se stabilesc de către Consiliul A.S.F.(2) Consiliul A.S.F. aprobă organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern și stabilește prin regulament propriu regimul și principiile privind remunerarea membrilor Consiliului și a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăște nivelul remunerării membrilor săi și a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața financiară.(3) Nivelul remunerației membrilor Consiliului A.S.F., stabilit în condițiile alin. (2), nu poate depăși nivelul remunerației membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (la 06-06-2013, Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013. ) (la 26-04-2013, Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. )  +  Articolul 16(1) A.S.F. răspunde în limita patrimoniului propriu.(2) Comisiile reunite din Senat și Camera Deputaților prevăzute la art. 8 alin. (2) pot dispune oricând verificarea activităților A.S.F. (la 21-06-2015, Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013, cu pct. 7^3. )  +  Articolul 17(1) În numele A.S.F., președintele Consiliului prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al A.S.F., care cuprinde activitățile acesteia, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către A.S.F., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a. (la 21-06-2015, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013, cu pct. 7^4. ) (3) Abrogat. (la 15-01-2015, Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat de pct. 4 al art. III din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. )  +  Articolul 17^1(1) Salariații A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de director ori alte funcții și să nu presteze servicii la/pentru următoarele entități, cu excepția Institutului de Management în Asigurări:1. entitățile care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare și a organismelor de plasament colectiv;2. societățile de administrare a investițiilor;3. entitățile care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în legătură cu acestea;4. entitățile care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare;5. societățile de investiții financiare*).b) să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al doilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităților prevăzute la lit. a) sau din drepturile de vot ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al acestora. În acest sens, la nivelul A.S.F. se va constitui un registru de tranzacții personale în care salariații A.S.F. au obligația înregistrării participațiilor deținute*);c) să nu ocupe funcții de conducere în structurile sau organele de conducere, alese ori numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau ale fundațiilor ori asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice.(2) Persoanele care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) au obligația să opteze, în termen de 30 de zile de la apariția stării de incompatibilitate, între calitățile care au generat apariția acesteia. (la 18-10-2013, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. )  +  Articolul 17^2(1) Salariații A.S.F. pot candida pentru exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești.(2) Pe perioada în care un salariat A.S.F. candidează pentru exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, contractul individual de muncă se poate suspenda, la cerere acestuia, în condițiile legii. (la 18-10-2013, Art. 17^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. )  +  Articolul 17^3(1) Membrii Consiliului A.S.F., precum și personalul acesteia sunt obligați să păstreze stricta confidențialitate a oricărei informații sensibile, prevăzute în reglementările proprii ale A.S.F., obținute în cursul sau ca urmare a exercitării funcției ori a prerogativelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(2) Obligația păstrării confidențialității informațiilor prevăzute la alin. (1) pentru membrii Consiliului A.S.F. și personalul acesteia subzistă indiferent dacă persoana mai deține sau nu calitatea de membru al Consiliului A.S.F. sau pe cea de salariat. (la 24-05-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 147 din 20 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 21 mai 2021 )
   +  Capitolul IV Bugetul A.S.F.  +  Articolul 18(1) A.S.F. se finanțează integral din venituri proprii extrabugetare.(2) Veniturile A.S.F. provin din sursele prevăzute la:a) art. 13 și 17 alin. (3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;c) art. 17 alin. (1) și art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare.d) venituri din înstrăinarea de mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul propriu, devenite disponibile. (la 26-04-2013, Lit. d) a alin. (2) al art. 18 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. ) (3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu obiectivele și sarcinile acesteia. (la 26-04-2013, Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. )  +  Articolul 19(1) Bugetul anual de venituri și cheltuieli se aprobă de către Consiliul A.S.F. și se verifică în execuție, conform practicilor și procedurilor controlului și auditului intern.(2) Excedentul din bugetul de venituri și cheltuieli înregistrat la sfârșitul anului se reportează în anul următor și poate fi utilizat pentru finanțarea eventualelor deficite înregistrate de A.S.F. (la 18-10-2013, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. ) (la 26-04-2013, Art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. )  +  Articolul 20Disponibilitățile bănești ale A.S.F., în vederea fructificării lor, pot fi plasate, în condiții de piață și cu evitarea conflictului de interese, în instrumente purtătoare de dobândă la instituții de credit, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte instrumente cu grad de risc scăzut.  +  Articolul 21A.S.F. poate să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosință imobilele necesare desfășurării activității din sursele de finanțare prevăzute la art. 18 alin. (2).  +  Articolul 21^1Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al A.S.F. este supusă controlului Curții de Conturi a României. (la 21-06-2015, Art. 21^1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. )  +  Capitolul IV^1 Regim sancționator (la 24-05-2021, Capitolul IV^1 a fost introdus de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 147 din 20 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 21 mai 2021 )  +  Articolul 21^2(1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a legislației care reglementează activitatea entităților reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., precum și a reglementărilor și a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat.(1^1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin control permanent se înțelege activitatea de supraveghere desfășurată în mod continuu de A.S.F., astfel cum este definită în legislația specifică celor trei sectoare de activitate. (la 24-05-2021, Articolul 21^2 din Capitolul IV^1 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 147 din 20 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 21 mai 2021 ) (2) Efectuarea controlului periodic se hotărăște de către Consiliul A.S.F.(3) Efectuarea controlului inopinat se hotărăște de către Președintele A.S.F., care poate declanșa controlul din oficiu, sau la solicitarea oricăruia dintre cei 3 vicepreședinți prevăzuți la art. 8 alin. (1), cu informarea prealabilă a Președintelui.(4) Consiliul A.S.F. poate aplica sancțiuni potrivit legislației speciale în domeniu și/sau poate dispune măsuri în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate cu prilejul efectuării controlului.(5) Urmărirea aplicării sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la alin. (4) se face de către direcțiile de specialitate din cadrul A.S.F.(6) În urma desfășurării controlului periodic sau inopinat se întocmește un proces-verbal.(7) Entitatea controlată are dreptul de a formula obiecțiuni la procesul-verbal prevăzut la alin. (6) în termenele stabilite prin reglementări ale A.S.F.(7^1) În cazul în care în actul de supraveghere se constată elemente care nu au fost avute în vedere anterior de către autoritate, în legătură cu o perioadă care a făcut deja obiectul unui control încheiat de A.S.F., Consiliul A.S.F. poate aproba desfășurarea unui nou control, o singură dată, pentru aceeași perioadă, la aceeași entitate. (la 24-05-2021, Articolul 21^2 din Capitolul IV^1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 147 din 20 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 21 mai 2021 ) (8) Procedura privind activitatea de control desfășurată de A.S.F. se va stabili de către A.S.F. prin regulament. (la 18-10-2013, Art. 21^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. )  +  Articolul 21^2a(1) Entitățile prevăzute la art. 21^2 alin. (1) sunt obligate:a) să transmită și/sau să pună la dispoziția A.S.F. actele, documentele și informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilite de A.S.F., astfel încât să nu fie periclitate desfășurarea și finalizarea activității de supraveghere și control și să asigure accesul reprezentanților A.S.F. în sediile acestora;b) să furnizeze documente complete și informații reale, care să nu inducă în eroare A.S.F., astfel încât să nu fie periclitate desfășurarea și finalizarea activității de supraveghere și control;c) să respecte măsurile dispuse de A.S.F. prin actele de autorizare, supraveghere și control.(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează de către A.S.F. potrivit legislației speciale aplicabile entităților prevăzute la art. 21^2 alin. (1).(3) Încălcarea repetată a obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) de către entitățile prevăzute la art. 21^2 alin. (1), după aplicarea de către A.S.F. a sancțiunilor contravenționale prevăzute în legislația specială aplicabilă sau a celor prevăzute la art. 21^5 pentru aceste fapte, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.(4) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda.(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul deciziilor de sancționare a faptelor prevăzute la alin. (1) emise de A.S.F., desființate de instanțele de judecată competente. (la 24-05-2021, Capitolul IV^1 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 147 din 20 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 21 mai 2021 )  +  Articolul 21^3Deciziile și orice alte acte administrative emise de A.S.F se contestă conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-10-2013, Art. 21^3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. )  +  Articolul 21^4Contravențiile prevăzute în legislația care reglementează activitatea A.S.F. se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei. (la 18-10-2013, Art. 21^4 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. )  +  Articolul 21^5(1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a reglementărilor și hotărârilor Consiliului A.S.F., în cazurile care nu cad sub incidența legislației care reglementează activitatea entităților prevăzute la art. 21^2 alin. (1), Consiliul A.S.F., în conformitate cu regulamentul intern aprobat, poate aplica următoarele sancțiuni:a) avertisment scris;b) amendă pentru persoanele fizice cuprinsă între 1.000 lei și echivalentul în lei a 25% din venitul net anual al persoanei fizice realizat cu angajatorul sau amendă pentru persoanele juridice cuprinsă între 10.000 lei și echivalentul în lei a 1% din cifra de afaceri anuală a persoanei juridice. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;c) suspendarea parțială sau totală, pe un termen de până la 90 de zile, a autorizației acordate de A.S.F.;d) retragerea autorizației acordate de A.S.F.(2) Deciziile adoptate de A.S.F. cu privire la persoanele fizice și juridice conform prevederilor alin. (1) pot fi contestate în condițiile prevăzute la art. 21^3. (la 24-05-2021, Capitolul IV^1 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 147 din 20 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 21 mai 2021 )  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 22(1) A.S.F. preia de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor Consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013, disponibilitățile bănești existente în conturi și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea. (la 26-04-2013, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. ) (2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării ultimului protocol.  +  Articolul 23A.S.F. preia numărul de posturi și personalul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. (la 07-10-2013, Art. 23 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013, care introduce pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013. )  +  Articolul 24(1) A.S.F. își exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 22 alin. (1), dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013. La aceeași dată, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desființează și mandatele membrilor acestor autorități, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.(1^1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate, în condițiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaților cu funcții de conducere sau persoanelor care au fost numite în calitate de membru în cadrul Consiliului A.S.F. sau în cadrul autorităților care se reorganizează potrivit art. 1 alin. (2). (la 07-10-2013, Alin. (1^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013, care introduce pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013. ) (2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, în condițiile alin. (1), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private își continuă activitatea potrivit legislației în vigoare. (la 26-04-2013, Art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. )  +  Articolul 25(1) A.S.F. se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea, precum și în toate litigiile în care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt parte.(2) Contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea încheiate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aflate în executare la data adoptării prezentei ordonanțe de urgență, își mențin valabilitatea și se preiau de către A.S.F.(3) Fondul de compensare a investitorilor - S.A., Fondul de garantare a asiguraților și Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private vor fi administrate și utilizate conform destinațiilor specifice fiecăruia dintre aceste fonduri. (la 26-04-2013, Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. )  +  Articolul 26În cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Națională a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" și "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară".  +  Articolul 27Actele emise de autoritățile care se desființează potrivit art. 24 alin. (1), inclusiv reglementările adoptate de acestea în aplicarea legii, își păstrează valabilitatea.  +  Articolul 28Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 29Prevederile art. 23, 25, 26 și 28 se aplică de la data prevăzută la art. 22 alin. (1).*Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 4 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010. (la 29-06-2013, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 29 iunie 2013. )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  București, 18 decembrie 2012.Nr. 93.