ORDIN nr. 687 din 27 aprilie 2021privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 4 mai 2021  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției biodiversitate, nr. DB/196.868 din 26.04.2021, ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 260/CJ din 26.04.2021,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,ținând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă recoltarea unui exemplar din specia urs brun de pe raza fondului cinegetic nr. 33 Călugăreni, județul Harghita.  +  Articolul 2(1) Derogarea se stabilește de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, până la data de 30.06.2021. (2) Recoltarea exemplarului de urs brun se realizează numai de către Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Târnava Mare, denumită în continuare beneficiar, în prezența personalului tehnic de specialitate și cu respectarea prevederilor Legii vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita, în termen de 7 zile lucrătoare, de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, autorizația de capturare/recoltare, cu valabilitate până la 30.06.2021.(4) Exemplarul din specia urs brun va fi recoltat numai după ce a fost identificat și atent monitorizat.  +  Articolul 3(1) În termen de 7 zile de la data capturării, beneficiarul are obligația să transmită agenției județene pentru protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de capturare un raport asupra fiecărei acțiuni derulate în baza derogării obținute. (2) Modelul raportului asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Agenția județeană pentru protecția mediului transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia, în baza datelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  București, 27 aprilie 2021.Nr. 687.  +  ANEXĂ
  RAPORT
  asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute
  - model -
  Solicitant .................................................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea..............................................................................................Numărul exemplarelor ..................................................................Stadiul de dezvoltare .................................................................Starea exemplarelor înainte de prelevare ........................................Starea exemplarelor după prelevare ...............................................Locul de prelevare ......................................................................Data prelevării ...........................................................................Mijloace, instalații și metode avute în vedere ...................................Stocarea și destinația specimenelor ...............................................MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII[] În interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale[] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri[] În interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu[] În scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop[] Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare.(Atașați documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)Data ......................Semnătura ..............
  ----