ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 aprilie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 29 aprilie 2021  Având în vedere contextul actual al epidemiei de COVID-19, precum și faptul că activitatea de vaccinare se află deja în etapa a III-a destinată unui număr mult mai mare de persoane,ținând cont de faptul că în această etapă vaccinarea este disponibilă pentru toată populația, în vederea asigurării protecției față de formele severe și realizării imunității colective, estimată în prezent la circa 70% din totalul populației,luând în considerare necesitatea asigurării tuturor resurselor umane astfel încât activitatea de vaccinare să se realizeze conform celor stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere importanța procesului de vaccinare, precum și a activităților de informare, programare la vaccinare, inoculare, de monitorizare și raportare a reacțiilor adverse pe care medicii de familie le efectuează atât pentru persoanele aflate pe listele proprii, cât și pentru persoanele aflate pe lista altui medic de familie, este imperios necesară crearea cadrului legal cu privire la desfășurarea și decontarea întregii activități de la demararea etapei a III-a de vaccinare, luându-se în calcul numărul total al persoanelor vaccinate.Ținând cont de faptul că statul are, pe de o parte, obligația de asigurare a sănătății publice, prin accesul populației la servicii medicale, și, pe de altă parte, obligația de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate procesului de vaccinare împotriva COVID-19, astfel încât să se atingă un standard de calitate ridicat al sistemului public de sănătate din România,întrucât neadoptarea de măsuri ar avea impact direct asupra sănătății publice și ar conduce la afectarea intereselor cetățenilor și în considerarea faptului că se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare în condițiile în care vaccinarea se realizează în dezacord cu Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere faptul că statul are obligația respectării Constituției României, republicată, ca și garant al dreptului la ocrotirea sănătății și trebuie, prin Ministerul Sănătății, să ia masuri pentru ocrotirea sănătății publice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (2), (3), (6) și (7) se abrogă.2. La articolul 3, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pentru administrarea vaccinului de către medicii de familie, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în cabinetele proprii, validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, tariful va fi de 40 de lei/inoculare.(5) Medicii de familie aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate beneficiază de un tarif de 40 lei/inoculare pentru vaccinarea propriu-zisă administrată persoanelor care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii.3. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Tariful prevăzut la alin. (4) și (5) include și consultația medicală, precum și raportarea și monitorizarea reacțiilor adverse postvaccinale.4. La articolul 5, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) privind plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de către unități sanitare care nu sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) Plata personalului în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de către unități sanitare care nu sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin contractele de finanțare încheiate între direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București cu reprezentanți ai unității sanitare care au organizat centrele de vaccinare, după caz, în baza avizului temporar emis pentru funcționarea unității ca centru de vaccinare împotriva COVID-19.(2) Cheltuielile curente necesare bunei funcționări a centrului de vaccinare prevăzut la alin. (1) se finanțează din bugetul Ministerului Sănătății în limitele prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) și art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.  +  Articolul IIPrevederile art. 3 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile până la data de 30 septembrie 2021.  +  Articolul III(1) Activitatea desfășurată până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență de către medicii de familie, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate cu privire la informare, programare la vaccinare, monitorizare și raportare a reacțiilor adverse, se decontează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în limita fondurilor aprobate în buget, prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Serviciile cu privire la administrarea vaccinului, prevăzute la art. I pct. 2 și 3, se decontează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanță de urgență medicilor de familie, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe baza relațiilor contractuale stabilite de aceștia cu casele de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile lucrătoare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 28 aprilie 2021.Nr. 34.----