ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 55 din 3 iulie 2019pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 4 iulie 2019  Având în vedere faptul că zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranță a circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului,întrucât urgența reglementării este determinată de faptul că activitatea de circulație feroviară se confruntă cu perturbări ale traficului din cauza căderilor de arbori aflați în zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice generate de frecvența crescută a fenomenelor meteorologice extreme, iar lipsa acestor modificări legislative generează riscul producerii unor accidente feroviare grave cu posibile victime și pagube materiale însemnate,în condițiile în care prevederile actuale generează proceduri greoaie care nu permit realizarea cu operativitate a intervențiilor preventive sau corective în cazul căderilor de arbori aflați în zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice,ținând cont de faptul că în prezent siguranța circulației feroviare este afectată de faptul că aceste căderi ale arborilor pe calea ferată afectează linia de contact pentru alimentarea cu energie electrică pentru tracțiune, celelalte elemente ale infrastructurii feroviare, dar și materialul rulant, ceea ce generează pagube materiale, dar și întârzieri ale trenurilor, afectând astfel siguranța și interesul publicului călător, precum și ale personalului feroviar și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în vederea întreprinderii cu celeritate a măsurilor necesare pentru asigurarea integrității fizice a publicului călător și a personalului feroviar, precum și a materialului rulant și a elementelor infrastructurii feroviare aflate în situații de risc, eliminarea situațiilor de perturbare masivă a traficului feroviar, precum și realizarea intervențiilor prompte în scopul restabilirii acestuia în contextul în care legislația actuală generează proceduri greoaie,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgență a unor reglementări privind implementarea măsurilor care trebuie luate în cazul căderilor de arbori, aflați în zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (2^1)-(2^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2^1) Toaletarea, doborârea și îndepărtarea arborilor aflați în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare și care periclitează elementele căii ferate și/sau circulația pe calea ferată se realizează de către compania națională care administrează infrastructura feroviară, în baza acordului ocolului silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau, după caz, al proprietarului. Ocolul silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau proprietarul, după caz, își exprimă acordul scris și asigură marcarea arborilor destinați tăierii, conform prevederilor legale, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării notificării formulate de compania națională care administrează infrastructura feroviară. (la 20-05-2021, Alineatul (2^1) din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 17 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 17 mai 2021 ) (2^2) După obținerea acordului, precum și în cazul necomunicării acordului în termenul prevăzut la alin. (2^1), compania națională care administrează infrastructura feroviară va realiza toaletarea, doborârea și îndepărtarea arborilor aflați în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare și care periclitează elementele căii ferate și/sau circulația pe calea ferată. (la 20-05-2021, Alineatul (2^2) din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 17 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 17 mai 2021 ) (2^3) Prin derogare de la prevederile art. 63 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul prevenirii accidentelor feroviare determinate de arbori/părți de arbori căzuți peste elementele căii ferate, compania națională care administrează infrastructura feroviară asigură în regim de urgență extragerea și îndepărtarea arborilor căzuți, fără marcarea prealabilă a acestora. (la 20-05-2021, Alineatul (2^3) din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 17 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 17 mai 2021 ) 2. După alineatul (2^3) se introduc două noi alineate, alineatele (2^4) și (2^5), cu următorul cuprins:(2^4) După efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (2^3), estimarea volumului de masă lemnoasă și marcarea cioatelor se realizează de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice sau, după caz, de către ocolul silvic nominalizat.(2^5) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (2^1) și (2^2) se încadrează în categoria produse extraordinare, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. e) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, și se valorifică în condițiile legii.3. Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazurile în care limitele stabilite conform alin. (2) cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel-Beniamin Leș
  București, 3 iulie 2019.Nr. 55.