HOTĂRÂRE nr. 294 din 21 martie 2007privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 3 aprilie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 137/1991 privind înființarea Academiei de Poliție a Ministerului de Interne, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Academia, cu sediul în municipiul București, Aleea Privighetorilor nr. 1 A, sectorul 1, este instituție de învățământ superior acreditată, din rețeaua de învățământ de stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de învățământ militar, de ordine și siguranță publică. (la 14-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) (2) Academia funcționează în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, denumit în continuare MAI.(3) Coordonarea funcțională a Academiei se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 2(1) Prevederile actelor normative incidente la nivel național învățământului superior sunt aplicabile și studiilor universitare organizate în Academie.(2) Academia desfășoară activități de învățământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licență și de master, în domeniile și specializările acreditate, precum și alte forme de pregătire, perfecționare și specializare. (la 14-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) (3) Pentru pregătirea personalului MAI, conform prevederilor prezentei hotărâri, pe locurile finanțate de la buget nu se percep taxe de studii.  +  Articolul 3(1) Academia formează personal pentru asigurarea nevoilor MAI, care este beneficiar determinat principal al procesului formativ desfășurat în instituția de învățământ superior.(2) Academia desfășoară activități de formare profesională continuă a personalului MAI și elaborează studii și analize în domeniul ordinii publice.(3) Academia coordonează metodologic, didactic și curricular Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen și Centrul de Formare Inițială și Continuă a personalului MAI, structuri MAI cu atribuții privind organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă nonuniversitară, în context formal. (la 14-05-2021, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 )  +  Articolul 4Ministerul Administrației și Internelor exercită, în raport cu Academia, următoarele atribuții principale:a) stabilește cifrele de școlarizare pe cicluri de studii universitare, în acord cu nevoile determinate ale instituției și posibilitățile de formare ale unității de învățământ, cifre care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform legii;b) aprobă domeniile de interes pentru instituție în care Academia organizează studii universitare de master profesional, stabilite pe baza criteriului relevanței pentru carieră, a nevoilor și comenzii formative a beneficiarilor; (la 14-05-2021, Litera b) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) c) stabilește criteriile de selecție pentru admiterea în Academie și standardele ocupaționale pe baza cărora se organizează procesul formativ;d) stabilește, prin Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Imigrări, denumite în continuare inspectorate generale, în colaborare cu Academia, pe baza standardelor ocupaționale, cunoștințele de specialitate, competențele generale, abilitățile cognitive și competențele de specialitate pentru desfășurarea procesului formativ, după efectuarea particularizărilor necesare; (la 14-05-2021, Litera d) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) e) asigură participarea inspectoratelor generale la elaborarea și avizarea, potrivit competențelor, a planurilor și programelor de învățământ, precum și în comisiile pentru examenele de absolvire la disciplinele de specialitate;f) stabilește sistemul de management al carierei personalului, structura posturilor și nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestora.  +  Articolul 5(1) Principalele atribuții formative care pot fi stabilite de MAI în responsabilitatea Academiei sunt următoarele:a) formarea, în condițiile legii, a ofițerilor prin studii universitare de licență și master profesional; (la 14-05-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) b) specializarea personalului MAI prin studii universitare de master profesional; (la 14-05-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) c) desfășurarea cercetării științifice în domenii de interes pentru MAI, pe bază de contracte încheiate în acest scop, conform prevederilor legale;d) organizarea și desfășurarea altor activități formative potrivit prevederilor legale și necesităților MAI;e) dezvoltarea cooperării universitare cu parteneri români și străini.(2) Academia poate forma prin studii universitare, în condițiile legii, personal și pentru alte structuri din sistemul de apărare și securitate națională, precum și pentru instituții solicitante din țară și din străinătate, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens de către acestea cu MAI. (la 14-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) (3) Acceptarea la studii a persoanelor care nu dețin cetățenia română, în alte condiții decât pe baza protocoalelor prevăzute la alin. (2), se face în conformitate cu prevederile legislației incidente domeniului.(4) Academia poate desfășura activitate de cercetare științifică la solicitarea altor beneficiari din afara MAI, după obținerea aprobărilor necesare și cu respectarea prevederilor legale, pe bază de contracte încheiate în acest scop.  +  Capitolul II Organizarea programelor de studii universitare  +  Articolul 6(1) Academia organizează și desfășoară programe de studii universitare de licență și master profesional pentru formarea, în condițiile legii, a ofițerilor potrivit specificului instituțional al MAI. (la 14-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) (2) Specializarea ulterioară a absolvenților se asigură prin studii universitare de masterat în domenii de interes ale MAI.  +  Articolul 7(1) Formarea ofițerilor prin studii universitare de licență se realizează avându-se în vedere profilul profesional rezultat din analiza atribuțiilor prevăzute în actele normative aplicabile structurii pentru care se pregătesc categoriile de personal respective, precum și din stabilirea, pe baza acestora, a cunoștințelor și competențelor specifice.(2) Formarea ofițerilor de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, imigrări și alte specialități ale MAI, precum și a ofițerilor de poliție penitenciară se realizează prin studii universitare de licență, după cum urmează:a) cu durata de 4 ani - 240 de credite de studii transferabile, la cursuri cu frecvență, domeniul fundamental «Științe sociale», ramura «Științe juridice», domeniul de studii universitare de licență «Drept», specializarea «Drept»;b) cu durata de 3 ani - 180 de credite de studii transferabile, la cursuri cu frecvență, domeniul fundamental «Științe sociale», ramura «Științe militare, informații și ordine publică», domeniul de studii universitare de licență «Științe militare, informații și ordine publică», specializarea «Ordine și siguranță publică».(3) Formarea ofițerilor de pompieri se realizează prin studii universitare de licență cu durata de 4 ani - 240 de credite de studii transferabile, la cursuri cu frecvență, domeniul fundamental «Științe inginerești», domeniul de studii universitare de licență «Ingineria instalațiilor», specializarea «Instalații pentru construcții-pompieri».(4) Formarea efectuată în ciclul studiilor universitare de licență la facultățile Academiei asigură creditele de studii transferabile necesare înscrierii la alte facultăți. (la 14-05-2021, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 )  +  Articolul 8(1) Studiile universitare de master se organizează în domeniile și cu duratele prevăzute de legislația în domeniul învățământului superior, pe teme de interes pentru formarea profesională a personalului MAI.(2) Academia poate organiza pentru punerea în valoare a potențialului științific al instituției, în limita resurselor la dispoziție, studii universitare de master în domenii de contact cu cele de licență, relevante din punct de vedere profesional pentru MAI. (la 14-05-2021, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 )  +  Articolul 9(1) Programele de studii universitare se proiectează pentru a asigura interesele formative ale MAI și ale studenților.(2) Planurile de învățământ se elaborează de către facultățile Academiei, se validează de către Senatul universitar, se avizează de Direcția generală management resurse umane a MAI și de Ministerul Educației și Cercetării și se aprobă de către ministrul administrației și internelor.(3) Planurile de învățământ conțin disciplinele necesare pentru formarea studenților ca specialiști în domeniul în care urmează să-și desfășoare activitatea.(4) Programele analitice ale disciplinelor de studiu se elaborează și se aprobă potrivit dispozițiilor specifice învățământului universitar, fiind avizate în mod obligatoriu de către beneficiari.  +  Capitolul III Organizarea Academiei  +  Articolul 10(1) Structura organizatorică a Academiei și numărul de posturi aferente acesteia se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Principalele componente organizatorice ale Academiei, cu atribuții privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele:a) Facultatea de Poliție;b) Facultatea de Pompieri. (la 14-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) (3) Structurile prevăzute la alin. (2) se înființează, se desființează și/sau se reorganizează potrivit normelor aplicabile în învățământul superior național.(4) Înființarea, desființarea și/sau reorganizarea structurilor componente ale Academiei, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se fac potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 11(1) Facultatea de Poliție se înființează prin reorganizarea Facultății de Poliție, a Facultății de Jandarmi, a Facultății de Poliție de Frontieră și a Facultății de Științe Juridice și Administrative. Notă
  Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 prevede:
  Articolul IV(1) Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Facultatea de Poliție, Facultatea de Poliție de Frontieră și Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfășoară în continuare, până la finalizare, conform planurilor de învățământ aprobate, în cadrul Facultății de Poliție, înființate potrivit art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre.(2) Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Arhivistică intră în lichidare începând cu anul universitar 2021-2022. După finalizarea studiilor de către studenții deja înmatriculați, Facultatea de Arhivistică se desființează; personalul încadrat la Facultatea de Arhivistică se preia, în condițiile legii, la nivelul celorlalte structuri ale Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, în funcție de nevoile de încadrare.(3) Programele de studii universitare de doctorat organizate de către școlile doctorale din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfășoară în continuare până la finalizare, în conformitate cu programele individuale de cercetare științifică.
  (2) Facultatea de Poliție pregătește ofițeri pentru MAI în domeniile și la specializările prevăzute în prezenta hotărâre.(3) Facultatea de Poliție se constituie prin preluarea, în condițiile legii, de la Facultatea de Poliție, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Poliție de Frontieră și de la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, din cadrul Academiei, a atribuțiilor formative, a elementelor de structură și a personalului. (la 14-05-2021, Articolul 11 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 )
   +  Capitolul IV Funcționarea Academiei  +  Articolul 12(1) Activitatea structurilor universitare ale Academiei se desfășoară în conformitate cu prevederile legale specifice domeniului învățământului superior, ale Cartei universitare și regulamentului de organizare și funcționare al instituției.(2) Celelalte structuri organizatorice și personalul din cadrul acestora funcționează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, ale regulamentului de organizare și funcționare și ale actelor normative interne ale MAI.(3) Cheltuielile curente și de capital ale Academiei se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul MAI, precum și din alte surse, în condițiile legii.(4) Cheltuielile determinate de pregătirea studenților și cursanților aparținând structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, se suportă conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13(1) În Academie își desfășoară activitatea următoarele categorii de personal didactic:a) personal didactic titular;b) personal didactic asociat.(2) Din categoria personalului didactic titular fac parte funcționari publici cu statut special, cadre militare care dețin grade didactice, cadre universitare sau cercetători științifici, precum și instructori militari și instructori de ordine publică. (la 14-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) (3) Personalul didactic asociat se selecționează și se utilizează în conformitate cu prevederile legale.(4) Gestiunea personalului didactic se realizează potrivit prevederilor legale aplicabile cadrelor didactice universitare, precum și fiecărei categorii de personal prevăzute la alin. (2) care ocupă posturi în învățământ.(5) În afara categoriilor de personal prevăzute la alin. (1), la activități didactice pot fi atrași specialiști cu reputație în domenii care prezintă interes pentru formarea profesională a studenților, din MAI și din afara acestuia, inclusiv din străinătate.(6) Conducerea Academiei se realizează de către comandant, care are și calitatea de rector. Funcția de comandant (rector) se ocupă prin concurs în conformitate cu reglementările Ministerului Afacerilor Interne. Confirmarea ca rector se realizează prin ordin al ministrului educației. (la 14-05-2021, Alineatul (6) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 )  +  Articolul 14(1) Admiterea în Academie se realizează prin concurs desfășurat în conformitate cu procedurile prevăzute în metodologia aprobată de Senatul Academiei.(2) La Facultatea de Poliție, locurile se scot la concurs în cadrul specializărilor «Drept» și «Ordine și siguranță publică», distinct pentru ofițeri de poliție, ofițeri de poliție de frontieră, ofițeri de imigrări, ofițeri de jandarmi și, la nevoie, ofițeri din alte structuri ale sistemului de apărare și securitate națională. (la 14-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) (3) La Facultatea de Pompieri, locurile se scot la concurs în cadrul specializării de licență «Instalații pentru construcții-pompieri (la 14-05-2021, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 )  +  Articolul 15(1) Studenții Academiei nu pot repeta anii de studii în situația nepromovării acestora din motive imputabile lor.(2) Studenții care și-au refăcut starea de sănătate după îmbolnăviri care au determinat suspendarea studiilor, precum și studentele care au suspendat studiile pe motiv de graviditate pot să le reia prin repetarea anului universitar nepromovat.(3) Studenții care, din cauză de boală sau pentru alte motive neimputabile, nu mai pot urma cursurile facultăților Academiei pot continua studiile în alte instituții de învățământ superior.  +  Articolul 16Frecvența la cursuri a studenților Academiei este obligatorie în cadrul ciclului studiilor universitare de licență.  +  Articolul 17(1) La începerea studiilor universitare de licență, studenții Academiei încheie angajamente cu MAI, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, prin care se obligă ca după absolvirea Academiei să își desfășoare activitatea timp de 10 ani în cadrul MAI sau, după caz, al altor structuri similare, în funcție de nevoile acestui minister. (la 14-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) (2) În cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. (1), din motive imputabile lui, absolventul sau, după caz, studentul este obligat să restituie cheltuielile de întreținere efectuate pe timpul școlarizării, actualizate, potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Prin cheltuieli de întreținere efectuate pe timpul școlarizării se înțelege cheltuielile efectuate cu hrănirea, echiparea, cazarea pe timpul studiilor, transportul dus și întors pe timpul vacanțelor, precum și drepturile salariale, după caz.(4) Pe durata studiilor universitare de licență, studenții Academiei îndeplinesc serviciul militar activ, potrivit art. 3 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare. În această calitate aceștia participă la misiuni și la alte activități ordonate de conducerea MAI. (la 14-05-2021, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 ) (5) Regimul juridic aplicabil studenților Academiei, inclusiv regimul disciplinar, precum și condițiile participării la misiunile și activitățile ordonate se reglementează de către Academie prin Regulamentul activității profesionale a studenților Academiei și fac parte integrantă din Contractul de școlarizare. (la 14-05-2021, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 )  +  Articolul 18Finalizarea studiilor universitare de licență ale Academiei se face prin susținerea examenului de licență potrivit planului de învățământ aprobat pentru seria respectivă.  +  Articolul 19(1) Absolvenții Academiei care nu promovează examenul de licență se repartizează la unități în specialitățile pentru care s-au pregătit și li se acordă gradul profesional de agent de poliție, respectiv cel de sergent-major pentru structurile militare.(2) Absolvenții aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) pot susține examenul de licență cu seriile următoare, iar în cazul promovării li se acordă primele grade de ofițeri.  +  Articolul 20(1) Pentru motivarea profesională, agenții de poliție/maiștrii militari/subofițerii care îndeplinesc condițiile și criteriile specifice de recrutare stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne se pot înscrie la concursul de admitere în Academie, la programe de studii universitare de licență acreditate/autorizate la forma de învățământ cu frecvență redusă, pe locuri alocate prin cifrele de școlarizare distinct față de cele destinate candidaților pentru forma de învățământ cu frecvență. Selecția candidaților se realizează în conformitate cu criteriile de selecție stabilite de MAI și pe baza metodologiei prevăzute la art. 14 alin. (1).(2) Numărul locurilor pentru forma de învățământ cu frecvență redusă se stabilește între 10% și numărul maxim de locuri alocat pentru forma de învățământ cu frecvență, cu încadrarea în capacitatea de școlarizare stabilită de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.(3) La absolvirea Academiei, studenții care promovează examenul de licență primesc primul grad de ofițer odată cu promoția care finalizează studiile la forma de învățământ cu frecvență. (la 19-02-2018, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 53 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 19 februarie 2018 )  +  Articolul 21(1) Admiterea la studiile universitare de masterat se realizează pe bază de concurs, pe locurile stabilite pentru specializările respective potrivit identificării nevoilor de personal.(2) Pentru a asigura participarea personalului propriu la concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat, inspectoratele generale realizează preselecții pe baza criteriilor stabilite în acest scop, cu respectarea dinamicii de personal pentru specializările respective.(3) Personalul din MAI care îndeplinește condițiile pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de masterat, în vederea specializării în domenii de interes pentru instituție, frecventează cursurile în regim fără plată.(4) Studiile universitare de masterat se desfășoară cu personalul MAI în sistemul învățământului la distanță, cu excepția specializărilor propuse de Academie, avizate de beneficiari și aprobate de MAI.(5) La începerea studiilor universitare de masterat organizate în sistem fără plată candidații încheie angajamente cu MAI. Încheierea angajamentelor și soluționarea problemelor ce pot să rezulte din nerespectarea acestora se rezolvă prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17 alin. (2).  +  Articolul 22Studiile universitare de doctorat aflate în lichidare se desfășoară în conformitate cu prevederile reglementărilor legale aplicabile domeniului până la finalizarea studiilor studenților doctoranzi deja înmatriculați. (la 14-05-2021, Articolul 22 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021 )  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 23Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Drept din cadrul Academiei se desfășoară, până la finalizare, conform planurilor de învățământ aprobate.  +  Articolul 24Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației și Cercetării vor lua măsurile de punere în aplicare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 25Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, cu excepția prevederilor art. 7, 9, 14 și 27, care intră în vigoare la data publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 137/1991 privind înființarea Academiei de Poliție a Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 iunie 1992, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea listei domeniilor și specializărilor din cadrul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, poziția "Științe juridice" de la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licență" se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Științe juridice DREPT 240 Drept Drept comunitar
  180 Ordine și siguranță publică"

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul educației și cercetării,
  Mihail Hărdău
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 21 martie 2007.Nr. 294.-------