ORDONANȚA nr. 121 din 31 august 2000privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României,în conformitate cu prevederile art. 1 lit. S pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Se înființează Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului și coordonarea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca.(2) Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale este un institut de cercetare pluridisciplinara.  +  Articolul 2(1) Scopul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale este de a asigura o mai buna cunoaștere de către instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și cetățenii români a problematicii drepturilor minorităților naționale, a modului în care comunitatile minorităților își păstrează, își dezvolta și își exprima identitatea etnică, culturală, lingvistica și religioasă, precum și a modului în care aceste drepturi sunt garantate în alte tari.(2) Totodată scopul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale este sa informeze opinia publică de peste hotare în legătură cu modalitățile practice prin care drepturile minorităților naționale sunt asigurate și respectate în România.  +  Articolul 3Principalele atribuții ale Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale sunt:a) elaborarea unor studii și efectuarea unor cercetări privind diferitele aspecte ale păstrării, dezvoltării și exprimarii identității etnice, culturale, lingvistice și religioase în rândul minorităților naționale;b) organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au raspunderi pentru protecția minorităților naționale sau pentru cunoașterea problematicii minorităților naționale; (la 20-07-2001, Litera b) din Articolul 3 a fost modificată de Articolul UNIC din LEGEA nr. 396 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 20 iulie 2001 ) c) organizarea și realizarea unui program permanent de relații cu instituții guvernamentale și neguvernamentale din străinătate, care au în obiectivele lor problematica minorităților naționale;d) furnizarea, la cerere sau periodic, de informații privind eforturile guvernamentale și neguvernamentale din România pentru a promova și proteja drepturile minorităților naționale și eforturile similare din alte tari, precum și angajamentele internaționale asumate de România și modul în care ele sunt îndeplinite;e) organizarea de sondaje de opinie publică pe diferite aspecte, privind protecția minorităților naționale în România.  +  Articolul 4(1) Alte atribuții, modul de organizare și funcționare, precum și structura organizatorică și numărul maxim de personal se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale.(2) Regulamentul de organizare și funcționare propriu se aproba de conducerea acestuia.  +  Articolul 5În cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale va funcționa un centru de documentare referitoare la drepturile minorităților naționale, precum și de referințe bibliografice. Accesul la datele centrului de documentare, la studiile, cercetările și la toate serviciile institutului este deschis tuturor utilizatorilor.  +  Articolul 6(1) Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale poate realiza cercetări pe bază de contract cu alte instituții și organisme științifice, precum și alte servicii din domeniul sau de activitate, potrivit deciziei conducerii acestuia ori la solicitarea unor organisme de specialitate din țara și din străinătate.(2) Pentru serviciile prestate institutul percepe tarife care se aproba de ordonatorul principal de credite bugetare.  +  Articolul 7(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale se asigura din venituri extrabugetare și din alocațiile acordate de la bugetul de stat.(2) Veniturile extrabugetare se constituie din sumele rezultate din contracte sau din prestarea altor servicii din domeniul sau de activitate, precum și din donații sau sponsorizări.  +  Articolul 8Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale va prezenta anual Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale un raport privind activitatea desfășurată.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru
  pentru minoritățile naționale,
  Eckstein Kovacs Peter
  p. Ministrul culturii,
  Maria Berza,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  --------