ORDIN nr. 653 din 22 aprilie 2021pentru aprobarea modelului și a modalității de depunere și gestionare a formularului 711 "Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 23 aprilie 2021  Având în vedere prevederile articolului unic al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale, ale art. 25 alin. (4) lit. i^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 739.871 din 22.04.2021,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul formularului 711 „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie“, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Nomenclatorul creanțelor fiscale, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 4Deconturile de taxă pe valoarea adăugată aferente perioadelor fiscale următoare celei în care contribuabilul a scăzut din taxă cheltuieli cu educația timpurie se corectează, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, de către organul fiscal, potrivit instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 22 aprilie 2021.Nr. 653.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  NOMENCLATORUL CREANȚELOR FISCALE
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  1.Impozit pe veniturile din salariiart. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  2.Taxa pe valoarea adăugatăart. 323 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  3.Accize pentru bereart. 346 și 349 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  4.Accize pentru vinuri liniștiteart. 346 și art. 350 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  5.Accize pentru vinuri spumoaseart. 346 și art. 350 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  6.Accize pentru băuturi fermentate liniștite, altele decât bere și vinuriart. 346 și art. 351 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  7.Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere și vinuriart. 346 și art. 351 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  8.Accize pentru produse intermediareart. 346 și 352 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  9.Accize pentru alcool etilicart. 346 și 353 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  10.Accize pentru țigareteart. 346 și art. 354 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  11.Accize pentru țigări și țigări de foiart. 346 și art. 354 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  12.Accize pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigareteart. 346 și art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  13.Accize pentru alte tutunuri de fumatart. 346 și art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  14.Accize pentru benzină cu plumbart. 346 și art. 355 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  15.Accize pentru benzină fără plumb art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  16.Accize pentru motorinăart. 346 și art. 355 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  17.Accize pentru kerosenart. 346 și art. 355 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  18.Accize pentru gaz petrolier lichefiatart. 346 și art. 355 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  19.Accize pentru gaz naturalart. 346 și art. 355 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  20.Accize pentru păcurăart. 346 și art. 355 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  21.Accize pentru cărbune și cocsart. 346 și art. 355 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  22.Accize pentru energie electricăart. 346 și 358 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  23.Accize pentru produse din tutun încălzitart. 439 alin. (2) lit. a) și art. 446 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  24.Accize pentru lichidele cu conținut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic tip „Țigareta electronică“art. 439 alin. (2) lit. b) și art. 446 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
   +  Anexa nr. 3
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 711 „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie“
  I. Depunerea declarațieiDeclarația de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020-martie 2021, cheltuieli cu educația timpurie care depășesc impozitul pe profit datorat.Suma reprezentând cheltuieli cu educația timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020-martie 2021, care depășește impozitul pe profit datorat, se scade, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. i^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.Declarația de regularizare se depune până la data de 25 aprilie 2021 inclusiv, cu următoarele excepții:a) în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, declarația se depune la fiecare termen de declarare a impozitului pe profit, potrivit art. 41 și 42 din aceeași lege, dar nu mai târziu de data de 25 august 2021 sau de data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz;b) în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, potrivit art. 41 și 42 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, declarația se depune până la data de 25 martie 2022 inclusiv sau până la data de 25 iunie 2022 inclusiv, după caz.Suma se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenței acestora, declarate în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în Decontul de TVA, respectiv în Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, care au același termen de depunere cu cel al declarației prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat. În cazul în care termenul de depunere a declarației prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din impozitul pe profit datorat este același cu termenul trimestrial de depunere a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, suma care depășește impozitul pe profit datorat se scade din impozitul pe salarii aferent ultimei luni din trimestru.Declarația de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie se completează cu ajutorul programului de asistență și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. II. Completarea declarației1. Termen de depunere a declarației prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din impozitul pe profit Luna - se înscrie cu cifre arabe luna în care este termenul legal de depunere a declarației prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din impozitul pe profit, respectiv declarația 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ sau 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“ (de exemplu: 02 pentru luna februarie, 03 pentru luna martie, 04 pentru luna aprilie etc.).Anul - se înscrie cu cifre arabe anul în care se depune declarația.2. Declarația rectificativă - se înscrie „X“ în spațiul special prevăzut în acest scop, în cazul în care plătitorul corectează declarația depusă. Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular. Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.ATENȚIE! În situația în care, ulterior depunerii formularului 711, se corectează sumele datorate, declarate inițial, prin depunerea declarațiilor fiscale rectificative (formular 101, 710 pentru impozitul pe profit, formular 112) sau prin Decizia de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, se rectifică corespunzător și sumele înscrise în formularul 711, prin depunerea unei declarații de regularizare rectificative. 3. În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica „Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare“ și se completează temeiul legal pentru corectarea creanței fiscale, în rubrica prevăzută în acest scop. 4. În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica „Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală“ și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea „Date de identificare a contribuabilului/plătitorului“, la rubrica „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența. 5. Secțiunea A „Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului“ În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului/plătitorului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul RO. La rubrica „Denumire“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele contribuabilului/plătitorului de impozit pe profit. Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului de impozit pe profit. 6. Secțiunea B „Date privind creanța fiscală“ Denumire creanță fiscală/Cod bugetar“ - se completează denumirea creanței fiscale care se regularizează, precum și codul bugetar al acesteia. Se preia denumirea creanței din Nomenclatorul creanțelor fiscale, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.Creanțele se înscriu în funcție de obligațiile declarative care revin fiecărui contribuabil și sunt înscrise în vectorul fiscal. Trebuie respectată, în mod obligatoriu, ordinea prevăzută la art. 25 alin. (4) lit. i^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: impozit pe venitul din salarii, TVA, accize.Coloana „Suma datorată declarată inițial“Rândurile se completează, în funcție de situația fiscală a fiecărui contribuabil, înscriindu-se:– suma reprezentând impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, declarată la rd. 4 „De plată (rd. 1 – rd. 2 – rd. 3)“ în secțiunea „Creanțe fiscale“ din formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“;– suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată înscrisă la rd. 45 „Sold TVA de plată la sfârșitul perioadei de raportare“ din formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“; sau, – suma datorată reprezentând accize declarate la rândul 3 „De plată (rd. 1 – rd. 2)“ din tabelul de la pct. II „Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic“ de la secțiunea B „Date privind creanța fiscală“ din formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“. Coloana „Suma datorată după scăderea cheltuielilor cu educația timpurie“ Pentru fiecare creanță se completează cu suma datorată după scăderea cheltuielilor cu educația timpurie. ATENȚIE! Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează creanța „Taxa pe valoarea adăugată“ doar dacă nu datorează impozit pe venitul din salarii sau dacă, după scăderea din impozitul pe salarii datorat, mai rămân sume reprezentând cheltuielile cu educația timpurie, respectiv dacă la rândul „Impozit pe veniturile din salarii“ coloana „Sumă datorată după scăderea cheltuielilor cu educația timpurie“ este înscrisă valoarea „0“.Plătitorii de accize completează creanța „accize“ doar dacă nu datorează impozit pe venitul din salarii sau dacă, după scăderea din impozitul pe salarii datorat, mai rămân sume reprezentând cheltuielile cu educația timpurie și dacă nu datorează TVA sau dacă, după scăderea din TVA de plată, mai rămân sume reprezentând cheltuieli cu educația timpurie, respectiv dacă la rândul „TVA“ coloana „Sumă datorată după scăderea cheltuielilor cu educația timpurie“ este înscrisă valoarea „0“.ATENȚIE! Prin derogare de la Instrucțiunile de completare a formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“, aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în formularul (300) aferent perioadei fiscale următoare celei în care din „Soldul TVA de plată la sfârșitul perioadei de raportare“ au fost scăzute cheltuieli cu educația timpurie, la rândul 39 „Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente (rd. 45 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate până la data depunerii decontului de TVA“ se va înscrie suma înscrisă în declarația de regularizare, la rândul „Taxa pe valoarea adăugată“, coloana „Suma datorată după scăderea cheltuielilor cu educația timpurie“, din care se scad sumele achitate până la data depunerii decontului.7. Secțiunea C „Datele de identificare a împuternicitului“Se completează în cazul în care obligațiile de declarare se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.
   +  Anexa nr. 4
  Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare
  a formularului 711 „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie“
  1. Denumire: „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie“ (formular 711)2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.3. Se utilizează pentru regularizarea sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie, în baza prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care depășesc impozitul pe profit datorat.4. Se completează și se depune de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care au efectuat cheltuieli cu educația timpurie care depășesc impozitul pe profit datorat.5. Circulă: în format electronic la organul fiscal competent.6. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----