ORDIN nr. 508 din 20 aprilie 2021pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 22 aprilie 2021  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 și 343 bis din 28 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Pentru garanțiile acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului român aferente creditelor garantate acordate, în anul 2021, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, fermierilor, profesioniștilor și formelor de organizare a profesiilor liberale care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, se aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,50% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat.2. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1
  MECANISMUL FINANCIAR
  de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor
  în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor
  în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierii, profesioniștii și formele de organizare a profesiilor liberale, care contractează credite de investiții și/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul:– Programului IMM INVEST ROMÂNIA beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare;– Subprogramului AGRO IMM INVEST beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor, precum și de o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 800.000 de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul alimentar.Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanțelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanției.Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/ prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.Comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului. Comisionul de administrare este calculat de F.N.G.C.I.M.M. și este virat de instituția de credit. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 obligația de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenței de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz.După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului și este virat de instituția de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.Dobânzile aferente creditelor de investiții și creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru sunt datorate finanțatorului de către beneficiarul Programului. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, valoarea dobânzii este acordată beneficiarului Programului de către Ministerul Finanțelor sub formă de grant. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, IMM-urile achită finanțatorului dobânda datorată.Pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar - AGRO IMM INVEST, finanțatorul va transmite Fondului anual, până la data de 7 decembrie, pentru fiecare beneficiar, pe formatul anexei nr. 4b aferente Subprogramului AGRO IMM INVEST, situația componentei nerambursabile de maximum 10% calculată la valoarea creditului utilizat și justificat de documente de plată. Verificarea utilizării creditului pentru care s-a calculat componenta nerambursabilă de maximum 10% se face ulterior conform art. 7.15. (1) din Convenția de garantare și plată a granturilor.După verificarea anexei nr. 4b aferente Subprogramului AGRO IMM INVEST, Fondul va transmite la MF, până la data de 15 decembrie a anului de utilizare a creditului, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă.Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de F.N.G.C.I.M.M.Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru Programul IMM INVEST și Subprogramul AGRO IMM INVEST:
  Nr. crt.ActivitateDocumente-suportResponsabilTermen
  1.F.N.G.C.I.M.M. comunică lunar către MF sumele totale ce trebuie alocate din grant în vederea acoperirii costului total al finanțării însoțite de detalierea pe cele 3 componente: dobânzi, comisioane de administrare și comisioane de risc.Deciziile de plată referitoare la sumele de virat în contul F.N.G.C.I.M.M. pentru plata ajutorului de stat aferent dobânzilor și comisioanelor de administrare în cadrul Programului IMM INVEST și Subprogramului AGRO IMM INVEST conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - Anexele nr. 1a și 1b la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.Situațiile privind calculul comisionului de risc acoperit din grant în cadrul Programului IMM INVEST și Subprogramului AGRO IMM INVESTF.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al schemeiLunar, pe toată perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară
  2.MF virează lunar în contul de tranzit al F.N.G.C.I.M.M. deschis la ............... (cont curent deschis la o instituție de credit) dobânda și comisionul de administrare.Virament bancarMF, în calitate de furnizor de ajutor de statÎn termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a deciziilor de plată referitoare la sumele de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., la Registratura generală a Ministerului Finanțelor, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro
  3.F.N.G.C.I.M.M. virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de furnizorul de ajutor de stat.Virament bancarF.N.G.C.I.M.M., în calitate de adminis-trator al schemeiÎn termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la pct. 2 în contul F.N.G.C.I.M.M.
  4.F.N.G.C.I.M.M. comunică anual către MF sumele totale ce trebuie alocate din grant în vederea acoperirii costului componentei neram-bursabile de maximum 10% calculată la valoarea creditului utilizat în cadrul subprogramului AGRO IMM INVESTDecizia de plată referitoare la sumele de virat în contul F.N.G.C.I.M.M. pentru plata ajutorului de stat aferent componentei nerambursabile de maximum 10% calculată la valoarea creditului utilizat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - anexa nr. 1c la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioareF.N.G.C.I.M.M., în calitate de adminis-trator al schemeiAnual, pe toată perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, până pe data de 15 decembrie a anului de utilizare a creditului
  5.MF virează în termen de 1 an în contul de tranzit al F.N.G.C.I.M.M. deschis la .................... (cont curent deschis la o instituție de credit) componenta neram-bursabilă de maximum 10% calculată la valoarea creditului utilizatVirament bancarMF, în calitate de furnizor de ajutor de statÎn termen de 1 an de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată referitoare la sumele de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., la Registratura generală a Ministerului Finanțelor, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro
  6.F.N.G.C.I.M.M. virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei neram-bursabile de maximum 10% calculată la valoarea creditului utilizat din grantul acordat de furnizorul de ajutor de stat.Virament bancarF.N.G.C.I.M.M., în calitate de adminis-trator al schemeiÎn termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la pct. 5 în contul F.N.G.C.I.M.M.
  3. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta convenție reglementează termenii și condițiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către MF, precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea, executarea garanțiilor și acordarea granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, din aplicarea Programului «IMM INVEST ROMÂNIA», denumit în continuare Programul, respectiv Subprogramului AGRO IMM INVEST.4. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Programul este un program multianual de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituțiile de credit întreprinderilor mici, mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, denumite beneficiari.(2) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în Program pentru următoarele categorii de credite:a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat prin MF, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanțării pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei și trebuie să respecte una dintre următoarele condiții:(i) dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentată de cheltuielile salariale, precum și contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate; sau (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;saub) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă a finanțărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiții: (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale ale beneficiarului, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate; sau (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.(3) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului, nu poate depăși 10.000.000 lei, în limita valorii celei mai mari dintre cele menționate la alin. (2) lit. a) pct. (i)-(iii). Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) și pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) cu creditele pentru realizarea de investiții prevăzute la alin. (2) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.5. În anexa nr. 2, la articolul 2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, la începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.(4^2) În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din celelalte domenii de activitate, cu excepția celor prevăzute la alin. (4^1), instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.6. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Pentru creditele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și b), MF plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și creditelor pentru investiții, comisionul de administrare și comisionul de risc în procent de 100%, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, respectiv întreprinderilor mici, mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program. Componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate se acordă beneficiarilor care aplică în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.7. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) din OUG nr. 110/2017, prin prezenta convenție F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să garanteze în numele și în contul statului creditele acordate de către instituțiile de credit beneficiarilor definiți conform art. 2 lit. a) din OUG nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, eligibili în cadrul Programului, care respectă prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit participante în Program.(2) Valoarea garanției de stat acoperă:(i) maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiții și al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv fermierilor, precum și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor, profesioniștilor și formelor de organizare a profesiilor liberale, care, în funcție de indicatorii asimilați, pot fi încadrate în categoria corespunzătoare întreprinderilor mijlocii, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții;(ii) maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv fermierilor, precum și profesioniștilor și formelor de organizare a profesiilor liberale, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei;(iii) maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv fermierilor, precum și profesioniștilor și formelor de organizare a profesiilor liberale, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.8. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilității prevăzute la alin. (2) pct. (i) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (2) pct. (ii) și (iii) și pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (2) pct. (ii) sau (iii) cu creditele pentru realizarea de investiții prevăzute la alin. (2) pct. (i), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.9. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Subvențiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor creditelor garantate în cadrul Programului prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate de F.N.G.C.I.M.M. cu instituțiile de credit. Sumele necesare pentru plata granturilor sunt aprobate anual. Plata granturilor se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare. Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 din bugetul MF - Acțiuni generale către F.N.G.C.I.M.M. este prevăzut în anexa nr. 1.10. În anexa nr. 2, la articolul 6, litera x) se modifică și va avea următorul cuprins: x) să emită acordul de modificare/radiere din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din OUG nr. 110/2017, precum și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului;11. În anexa nr. 2, la articolul 6, după litera x) se introduc două noi litere, literele x^1) și x^2), cu următorul cuprins: x^1) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, în condițiile prevăzute în Convenția de garantare și plată a granturilor, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța;x^2) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convențională, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară, în condițiile prevăzute în Convenția de garantare și plată a granturilor;12. În anexa nr. 2, la articolul 7, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d) să vireze în termen de un an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, suma aferentă plătii componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, pentru creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor Subprogramului AGRO IMM INVEST;13. În anexa nr. 2, la articolul 8, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins: g^1) să vireze fiecărei instituții de credit, în termenul stipulat în Convenția de garantare și plată a granturilor, suma aferentă plății componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, pentru creditele de investiții/ creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor Subprogramului AGRO IMM INVEST;14. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Anexele nr. 2a-2d, semnate de către reprezentantul F.N.G.C.I.M.M., se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă, separat pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST.15. În anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (1) se modifică și avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Cererea de plată se aprobă/se respinge de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 23 alin. (1)-(4) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.16. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea MF, F.N.G.C.I.M.M. comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care comunicarea titlului de creanță nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3)-(7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA. (4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanțării garantate, însoțit de contractul de garantare împreună cu actele adiționale încheiate la acesta, după caz, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice, extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, în copie certificată/e de instituția de credit pentru conformitate cu originalul, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condițiile legii.17. În anexa nr. 2, anexele nr. 1 și 2a-2d se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.18. În anexa nr. 3, preambulul Convenției de garantare și plată a granturilor pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA se modifică și va avea următorul cuprins: În scopul derulării Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare Programul, și a Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - AGRO IMM INVEST, denumit în continuare Subprogramul, părțile convin încheierea prezentei convenții de garantare și plată a granturilor în condițiile prevăzute în continuare.19. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) beneficiarul Programului - operatorul economic care respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, fermierii definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, care desfășoară activități economice și/sau agricole și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale;20. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins: a^1) Subprogramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST - subprogram în cadrul Programului IMM Invest care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, de către instituțiile de credit;a^2) întreprindere mică cu capitalizare de piață medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro;21. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: h) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;22. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera s) se modifică și va avea următorul cuprins: s) acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între F.N.G.C.I.M.M. în calitate de administrator al schemei, instituția de credit și beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7a pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA și în anexa nr. 7b pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST;23. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins: t) codul RUE IMM INVEST/codul RUE AGRO IMM INVEST - codul unic atribuit unui beneficiar al Programului și/sau Subprogramului în registrul unic electronic gestionat în cadrul portalului www.imminvest.ro, generat automat în momentul în care beneficiarul transmite cererea online de înregistrare în Programul IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramul AGRO IMM INVEST;24. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera u) se modifică și va avea următorul cuprins: u) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro pe întreprindere, de care beneficiază IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii, ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul alimentar. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program/Subprogram, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului/Subprogramului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, fără a se depăși data de 30 iunie 2022 (inclusiv), precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului/Subprogramului.În cadrul schemei de ajutor de stat asociate Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, pentru beneficiarii acestuia grantul include și o componentă nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF.25. În anexa nr. 3, la articolul 1.2, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins: (5) În cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie beneficiare de credite/garanții în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituțiile de credit transmit la F.N.G.C.I.M.M. solicitările de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei.(6) În cazul fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploatații se situează pe teritoriul României care desfășoară activități economice și/sau agricole și îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. (7) În cazul fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 ale căror exploatații se situează pe teritoriul României și care desfășoară activități economice și/sau agricole și se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.(8) În cazul profesioniștilor așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(9) În cazul profesioniștilor reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale, dar care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.26. În anexa nr. 3, la articolul 2.4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2.4(1) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni (inclusiv perioada de grație) fără posibilitate de prelungire. Instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare. Pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, la începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.27. În anexa nr. 3, articolul 2.5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2.5Pentru creditele prevăzute la art. 1.2 alin. (1) lit. a) și b), MF plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100%, comisionul de administrare și comisionul de risc acordate beneficiarilor în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Subprogramului AGRO IMM INVEST, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, din bugetul Ministerului Finanțelor în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui Program.28. În anexa nr. 3, titlul capitolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul 3 Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Programului și/sau Subprogramului pentru a beneficia de ajutor de stat29. În anexa nr. 3, articolul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3.1Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor declarate neeligibile potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 lit. a) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare;b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;d) nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:I. În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:d.1) în cazul unei societăți pe acțiuni sau a unei societăți cu răspundere limitată sau al unei societăți în comandită pe acțiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;d.2) în cazul unei societăți în nume colectiv sau al unei societăți în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;d.3) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare (condiție verificată în baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului finanțării).În cazul IMM care sunt înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepția situației în care se afla în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor (conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării).II. În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM– atunci când în ultimii 2 ani îndeplinește cumulativ condițiile de la d.5) și d.6);d.5) raportul datorii^1, capitaluri proprii^2 al întreprinderii a fost mai mare de 7,5;d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor^3 calculată pe baza EBITDA^4 a fost sub 1,0; sau– atunci când se află în una dintre situațiile prevăzute la d.7), d.8) sau d.9);d.7) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare (condiție verificată în baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului finanțării);d.9) atunci când întreprinderea înregistrează capitaluri proprii negative potrivit ultimei situații financiare anuale;e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu MF și/sau instituția de credit parteneră;f) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;g) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora;h) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;i) prezintă instituției de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare.Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare, proporțional cu procentul de garantare.În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, acesta poate solicita beneficiarului constituirea de garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 110/2017;j) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;k) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Programului și/sau Subprogramului. În cazul creditelor de investiții acordate în cadrul Programului și/sau Subprogramului, solicitantul nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, la data solicitării garanției.30. În anexa nr. 3, la articolul 3.2, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:(3) Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 110/2017 și a ipotecilor convenționale, dacă este cazul în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (18) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.^1 Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situațiile financiare (formularul Bilanț) anuale aferente ultimilor 2 ani.^2 Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Bilanț) aferente ultimilor 2 ani.^3 Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferente ultimilor 2 ani.^4 EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferent ultimilor 2 ani.(4) Instituțiile de credit nu vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul Programului pentru activitățile de comercializare a tutunului și alcoolului care se desfășoară în cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activități.(5) Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituțiile de credit vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul Subprogramului numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în acordul de finanțare.(6) În cazul în care componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate nu este folosită pentru rambursare credit, instituțiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în Acordul de finanțare și pentru cheltuielile detaliate în prezenta convenție.(7) Componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate se utilizează atât pentru creditele de investiții, cât și pentru liniile de credit/credite pentru capital de lucru, astfel:a) la momentul primirii componentei nerambursabile de 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul figurează cu sold, iar componenta va fi utilizată strict pentru rambursarea soldului existent;b) la momentul primirii componentei nerambursabile de 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul nu figurează cu sold, în sensul că acesta a fost rambursat anticipat de către beneficiar din surse proprii, iar cuantumul grantului de 10% va fi pus la dispoziția beneficiarului în contul său curent.31. În anexa nr. 3, articolul 3.3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3.3Nu pot fi garantate în cadrul Programului și/sau Subprogramului creditele pentru realizarea de investiții și/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanțarea unei activități din următoarele sectoare/domenii:a) Intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;b) Asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurareCod CAEN 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similareCod CAEN 6511 - Activități de asigurări de viațăc) Tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agenții imobiliariCod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare propriid) 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;e) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:Cod CAEN 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare, 1105 - Fabricarea berii, 1106 - Fabricarea malțului și 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice);Cod CAEN 1200 - Fabricarea produselor din tutun;Cod CAEN 2540 - Fabricarea armamentului și muniției;Cod CAEN 2051 - Fabricarea explozivilor;Cod CAEN 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;Cod CAEN 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;f) activități de investigare și protecție:Cod CAEN 803 - Activități de investigații.g) 77 - Activități de închiriere și leasing.32. În anexa nr. 3, la articolul 3.4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.33. În anexa nr. 3, la articolul 3.4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituției de credit și statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care ipoteca imobiliară și/sau mobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST este o garanție colaterală, respectiv ipoteca convențională, și nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din polița de asigurare sunt cesionate în favoarea instituției de credit și a statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanție comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare.34. În anexa nr. 3, la articolul 6.1 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opțiunea pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv Subprogramul AGRO IMM INVEST și să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format pdf., completată și semnată pe formatul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, după caz, la Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, declarația privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie (anexa nr. 5a din Convenție), precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat.35. În anexa nr. 3, la articolul 7.1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Solicitarea de garantare prevăzută în anexele nr. 1a și 1b, după caz, la prezenta convenție se transmite de către Finanțator împreună cu următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit (anexa nr. 5a);b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, prevăzută în anexa nr. 5b la prezenta convenție, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu ultimele date raportate și disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare;d) acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a MFP prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017;e) declarația unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declarație fiscală depusă la data solicitării de garantare, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente;f) rezultatul emis de Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) din care să rezulte că nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat. În cazul în care în urma consultărilor sunt constatate înregistrări de tip incidente majore în rezultatul emis, finanțatorul va transmite documentele prin care instituțiile de credit au solicitat la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) inițierea procedurii de anulare a incidentelor bancare prevăzute la art. II alin. (2) dinLegea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificările ulterioare, în situația în care acestea au raportat astfel de incidente de plată.36. În anexa nr. 3, la articolul 7.2 alineatul (1), literele c)-e) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiați, obținute de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 110/2017;d) raportul obținut de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 110/2017;e) rezultatul consultării bazei de date a MF - certificatul de atestare fiscală de către instituția de credit. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituția de credit a expirat până la data aprobării garanției, finanțatorul va pune la dispoziție un nou document valabil. În situația în care solicitantul înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului său din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiții solicitantul nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.37. În anexa nr. 3, la articolul 7.2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) pot fi înlocuite de rapoarte obținute de F.N.G.C.I.M.M. de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 110/2017 se analizează prin raportare la ultimele situații financiare anuale încheiate și depuse, la data solicitării garanției, după caz. Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din O.U.G. nr. 110/2017 se analizează prin raportare la data solicitării de garantare.(3) În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST și care doresc să acceseze noi credite până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituțiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituțiile de credit să transmită la F.N.G.C.I.M.M. noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor întocmi acte adiționale la contractele de garantare existente, pentru garanțiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garanției se consideră o nouă acordare.38. În anexa nr. 3, articolul 7.4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7.4În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea Înștiințării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M. transmite instituției de credit Acordul de finanțare și Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță39. În anexa nr. 3, articolul 7.5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7.5(1) În temeiul mandatului special acordat de F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 8 alin. (7) din O.U.G. nr. 110/2017, instituția de credit, prin reprezentanții săi, efectuează formalitățile de înscriere a ipotecilor imobiliare și/sau mobiliare, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din cartea funciară a imobilelor, în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz.(2) Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la F.N.G.C.I.M.M. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, care vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.(3) În cazul în care prin program și/sau subprogram se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul programului/subprogramului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin program/subprogram, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de instituția de credit și statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate.(4) În cazul primirii de către instituția de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanției de la F.N.G.C.I.M.M., în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției.40. În anexa nr. 3, la articolul 7.6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După semnarea acordului de finanțare și a contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor, instituția de credit poate pune la dispoziția beneficiarului creditul garantat în condițiile programului, cu respectarea condițiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare, finanțatorul transmite F.N.G.C.I.M.M. toate exemplarele primite, însoțite de adresa de renunțare la garanție, formulată conform anexei nr. 9 a.41. În anexa nr. 3, la articolul 7.6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Instituția de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarul creditului nu va efectua trageri din linia de credit pentru activitățile de comercializare a tutunului și alcoolului care se desfășoară în cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activități. Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituțiile de credit vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul Programului numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în acordul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu folosește componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate pentru rambursare credit, instituțiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în acordul de finanțare pentru cheltuielile detaliate în Convenția de garantare și plată a granturilor.42. În anexa nr. 3, la articolul 7.8 alineatul (1), partea introductivă și literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7.8(1) În situația în care instituția de credit solicită F.N.G.C.I.M.M. prelungirea duratei garanției, cu menținerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite F.N.G.C.I.M.M. Solicitarea de prelungire a garanției prevăzută în anexa nr. 1a/1b, după caz, împreună cu următoarele documente:a) declarația beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 și 2, după caz, la Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie (anexa nr. 5 a).Aceste documente vor fi completate și semnate de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării garanției de către instituția de credit;...............................................................................................c) în situația în care prelungirea se acordă în cadrul schemei de ajutor de stat se va transmite și declarația pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5b, completată la pct. A lit. a), b) și c).43. În anexa nr. 3, la articolul 7.8, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În această situație se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM sau în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și, după caz, respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.(3) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanției se transmite F.N.G.C.I.M.M. de către instituția de credit, după aprobarea prelungirii finanțării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul prezentei convenții și este transmisă la F.N.G.C.I.M.M. cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de scadența finală a finanțării pentru care se solicită prelungirea.44. În anexa nr. 3, la articolul 7.10, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7.10(1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite și solicită eliberarea/înlocuirea garanțiilor accesorii finanțării garantate, în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții, aceasta are obligația de a solicita acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. și de a obține confirmarea prealabilă a acestuia pentru operațiune sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției. Solicitarea transmisă Fondului va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum și de informații privind valoarea admisă în garanție pentru garanțiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea................................................................................................(4) Instituția de credit are obligația de a notifica F.N.G.C.I.M.M., prin adresă letric/electronic, precum și prin raportările lunare, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:(i) situații care nu necesită act adițional la contractul de garantare:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiții), precum și ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanțărilor aprobate, dar și ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții inclusiv, în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M. - prin raportare conform anexelor lunare. În cazul creditelor de investiții diminuarea valorii garanției va fi posibilă în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100%;b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului;(ii) situații în care F.N.G.C.I.M.M. va întocmi act adițional la contractul de garantare:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanțării, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr. 110/2017;b) suplimentarea/modificarea garanțiilor inițiale cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr. 110/2017;45. În anexa nr. 3, la articolul 7.12, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanțării garantate sau în cazul neutilizării finanțării garantate, la solicitarea finanțatorului, transmisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului special acordat potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, cât și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 11. (3) Solicitarea de radiere va fi însoțită de următoarele documente în copie:a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, și suma rambursată;b) contractul de garantare și actele adiționale ulterioare;c) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale și convenționale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporțional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.46. În anexa nr. 3, la articolul 7.12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: (4) Se acordă F.N.G.C.I.M.M. un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța. (5) Se acordă F.N.G.C.I.M.M. un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului IMM INVEST și/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară și sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.47. În anexa nr. 3, la articolul 7.13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Lunar, până pe data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituție de credit va transmite către F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informații referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST în baza prezentei convenții, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Pentru raportare se utilizează formatele prezentate în anexele nr. 4a și 4b. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare a celor două anexe, descrierea indicatorilor și a corelațiilor dintre aceștia sunt prezentate în Dicționarul de termeni utilizați în completarea anexei nr. 4a, respectiv 4b, care face parte integrantă din acestea. De asemenea, instituția de credit are obligația de a notifica F.N.G.C.I.M.M., prin anexele de raportare lunare la convențiile încheiate cu instituțiile de creditare, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit, precum și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M., prin raportare conform anexelor lunare;b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului.48. În anexa nr. 3, la articolul 7.13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, AGRO IMM INVEST, finanțatorul va transmite Fondului anual, până la data de 7 decembrie, pentru fiecare beneficiar, pe formatul anexei nr. 4 (Agro Imm Invest), situația componentei nerambursabile de 10% calculată la valoarea creditului utilizat și justificat de documente de plată. Verificarea utilizării creditului pentru care s-a calculat componenta nerambursabilă de 10% se face ulterior conform art. 7.15 alin. (1) din prezența convenție. După verificarea anexei nr. 4b aferentă Subprogramului AGRO IMM INVEST, Fondul va transmite la MF, până la data de 15 decembrie, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată transmisă de F.N.G.C.I.M.M. la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.49. În anexa nr. 3, la articolul 7.15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7.15(1) În vederea monitorizării utilizării creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, F.N.G.C.I.M.M. stabilește un eșantion format din beneficiari și luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M. comunică instituțiilor de credit, până la data de 20 a lunii următoare, eșantionul pentru care trebuie transmise informațiile necesare monitorizării. Instituțiile de credit vor transmite, până la data de 30 a aceleiași luni, documente justificative/facturi privind utilizările din creditul de investiții/creditul/linia de credit pentru capital de lucru și extrase de cont în care să fie evidențiate utilizările din creditul de investiții/creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat în baza prevederilor O.U.G. nr. 110/2017.50. În anexa nr. 3, la articolul 7.5 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) credit/linie de credit pentru capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere; cheltuieli de executare lucrări și/sau prestare servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri; cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate; cheltuieli cu chirii/utilități; plata impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care la secțiunea sedii/activități autorizate să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile.51. În anexa nr. 3, la articolul 7.15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) F.N.G.C.I.M.M. va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puțin următoarele informații: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informații vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanții în vigoare la finele anului respectiv și care a depus situațiile financiare. Colectarea informațiilor se va face inclusiv pentru beneficiarii care au în acordul de finanțare obligația de raportare a acestor informații; prin urmare, acești beneficiari nu mai au obligația transmiterii acestor informații și a anexei nr. 2.2 la acordul de finanțare.52. În anexa nr. 3, articolul 9.9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9.9Prezenta convenție de garantare și plată a granturilor include următoarele anexe:
  Anexa nr. 1aSolicitarea de garantare/prelungire a garanției în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA
  Anexa nr. 1bSolicitarea de garantare/prelungire a garanției în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST
  Anexa nr. 2aÎnștiințarea de aprobare a garanției
  Anexa nr. 2bÎnștiințarea de aprobare a prelungirii garanției
  Anexa nr. 3Cererea de plată
  Anexa nr. 4aSituația finanțărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M. în numele și contul statului și a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, pentru finanțatorul ..............., în luna ..........;
  Anexa nr. 4bSituația finanțărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M. în numele și contul statului și a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, pentru finanțatorul ..............., în luna ..........;
  Anexa nr. 5a Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie
  Anexa nr. 5bDeclarație pe propria răspundere a beneficiarului
  Anexa nr. 6Declarație pe propria răspundere a finanțatorului
  Anexa nr. 7aAcord de finanțare pentru beneficiarii Programului IMM INVEST ROMÂNIA
  Anexa nr. 7b Acord de finanțare pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST
  Anexa nr. 8Contractul de garantare
  Anexa nr. 9Solicitarea de repunere
  Anexa nr. 9a Solicitare de renunțare la garanția acordată în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST
  Anexa nr. 10Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român
  Anexa nr. 11Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST
  Anexele nr. 12, 13 și 14 - abrogate
  Anexa nr. 15Solicitare de acordare a grantului pentru plata dobânzii conform prevederilor OUG nr. 42/2020
  53. În anexa nr. 3, anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexele nr. 1a și 1b, prevăzute în anexele nr. 6 și 7 la prezentul ordin. 54. În anexa nr. 3, anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexele nr. 4a și 4b, prevăzute în anexele nr. 8 și 9 la prezentul ordin. 55. În anexa nr. 3, anexa nr. 5 se modifică și înlocuiește cu anexele nr. 5a și 5b, prevăzute în anexele nr. 10 și 11 la prezentul ordin. 56. În anexa nr. 3, anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexele nr. 7a și 7b, prevăzute în anexele nr. 12 și 13 la prezentul ordin. 57. În anexa nr. 3, anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 14 la prezentul ordin. 58. În anexa nr. 3, după anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9a, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 15 la prezentul ordin. 59. În anexa nr. 3, anexa nr. 10 se înlocuiește cu anexa nr. 16 la prezentul ordin. 60. În anexa nr. 3, anexa nr. 11 se înlocuiește cu anexa nr. 17 la prezentul ordin. 61. În tot cuprinsul ordinului, denumirea „Ministerul Finanțelor Publice“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Finanțelor“ și abrevierea „MFP“ se înlocuiește cu abrevierea „MF“.
   +  Articolul IIAnexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 20 aprilie 2021.Nr. 508.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Convenția de implementare) FONDUL ........................................Str. ................................. nr. ........., localitatea ...............................Persoana de contact ........................................, telefon ..................Înscris nr. ............ din data de .............Către: .................................................................*),Spre știință: ..........................................................**)Întrucât la termenul din data de ................... beneficiarul ............................, cu sediul social în localitatea ......................., str. ................... nr. ...., bloc ...., scară ...., etaj ...., apartament ...., sectorul/județul ...................., telefon ......................................, fax ......................., e-mail ........................., înregistrat la registrul comerțului cu numărul ....................., cod unic de înregistrare ......................, nu a achitat creditul acordat în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv în cadrul Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – AGRO IMM INVEST de instituția de credit ....................***), cu sediul în localitatea .................................., str. ..................................... nr. ...., bloc ...., etaj ...., sectorul/județul ..................., și a fost executată garanția acordată prin Contractul de garantare nr. ............. din data de ..................., s-a întocmit, în temeiul art. 24 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:
  Natura obligației bugetareScadența obligației bugetare****)Nr. contractului de garantare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVESTCuantumul sumei datorate - lei -
  Sumele menționate mai sus se achită în contul .......................... .Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu și numărul contractului de garantare a creditului.Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță nu achitați sau nu faceți dovada stingerii obligațiilor înscrise în acesta, în temeiul dispozițiilor art. 24 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanțelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Pentru suma rezultată din executarea garanției de stat, datorați obligații fiscale accesorii conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenței acestora până la data stingerii inclusiv, și se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Pentru orice nelămuriri sau obiecții în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menționat.Data emiterii ...........................
  Director,
  Numele și prenumele ...................
  Semnătura ...................
  L.S.
  *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului și adresa acestuia. **) Organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. ***) Se completează denumirea instituției de credit finanțatoare care a acordat creditul garantat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.****) Se completează data plății garanției de către Ministerul Finanțelor.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2a la Convenția de implementare)
  SITUAȚIA
  utilizării plafonului de garantare la data de ...
  RON
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditNumăr contracte în derularePlafon alocatValoarea garanțiilor emise Plafon neutilizat
  123456
  Banca 1
  Banca 2
  ....
  TOTAL
  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,Mod de completare– Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.– Se completează cu informațiile privind numărul și valoarea garanțiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.– Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2b la Convenția de implementare)
  SITUAȚIA
  garanțiilor emise de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN și a comisionului de risc aferent la data de ........
  RON
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditValoare garantată emisăValoarea garanțiilor repuseAlte intrăriTotal intrăriValoare comision de risc aferent garanțiilor emise pe perioada schemei de ajutor de statValoare comision de risc aferent garanțiilor emise după încetarea schemei de ajutor de stat
  în luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anului
  123456789=3+5+710=4+6+811121314
  Banca 1
  Banca 2
  ..........
  TOTAL
  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,Mod de completare– Acest formular se completează în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST cu valoarea garanțiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanțiile emise la care s-a renunțat până la sfârșitul lunii de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, repunerile în drepturi și obligații aferente contractului de credit și de garantare conform deciziilor de repunere întocmite de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, precum și alte intrări reprezentând diferențele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituțiilor de credit, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.– Valoarea comisionului de risc aferent garanțiilor emise atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare– Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 2c la Convenția de implementare)
  SCADENȚARUL ESTIMATIV
  al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN la data de .............
  RON
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditRambursări de rate de capital în primul an al contractului de creditRambursări de rate de capital în al 2-lea an al contractului de credit Rambursări de rate de capital în al 3-lea an al contractului de creditRambursări de rate de capital în al 4-lea an al contractului de creditRambursări de rate de capital în al 5-lea an al contractului de credit Rambursări de rate de capital în al 6-lea an al contractului de credit
  12345678
  Banca 1
  Banca 2
  .........
  TOTAL
  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,Mod de completare– Pentru garanțiile aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituții de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 2d la Convenția de implementare)
  RAMBURSĂRILE
  de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate
  de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN la data de .......
  RON
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditRambursări de rate de capital efectuateRenunțări/diminuări la contracte de garantareValoarea garanțiilor refuzate la platăValoarea garanțiilor plătite de MFPTotal ieșiri
  în luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anului
  1234567891011=3+5+7+912=4+6+8+10
  Banca 1
  Banca 2
  TOTAL
  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,Mod de completare– Prin acest formular se raportează în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST rambursările de capital efectuate de beneficiari, renunțările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN, precum și valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor în lei, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.– Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 1a la Convenția de garantare și plată a granturilor)
  SOLICITARE
  de garantare/prelungire a garanției în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA
  Nr. ............... din data .......................emisă în baza Convenției de garantare și plată a granturilor ............../..................Finanțatorul ....................................., prin Centrala/Sucursala/Agenția .........................................., cu sediul în localitatea ......................................., str. .................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ......................, telefon ....................., fax ....................., e-mail ....................., înregistrat la registrul comerțului cu nr. .............. și în Registrul bancar cu nr. ....................., cod unic de înregistrare ....................., telefon ....................., fax ....................., e-mail ............................., reprezentat prin dl/dna ..............................., în calitate de ..........................., și dl/dna .........................., în calitate de ....................., având contul bancar nr. ....................... deschis la .........................., solicită o garanție pentru Contractul de credit nr.^1 ............. din data .................. încheiat între finanțator, în calitate de creditor,^1 Se va completa în aplicația web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/liniilor de credit/investiții, în cazul solicitărilor pentru garanții noi, iar în cazul prelungirilor se completează atât numărul contractului de credit inițial, cât și numărul deciziei de aprobare pentru prelungirea creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.șibeneficiarul ............................, cu sediul social în localitatea .............................., str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/județul ........................., telefon ................, fax ............, e-mail .............., înregistrat la registrul comerțului cu nr. ............, cod unic de înregistrare .................................., CAEN activitate principală .................................., reprezentat de ..............................., CNP/CUI ................, în calitate de ....................., cont bancar nr. ........... deschis la ............., având următorul acționariat ........................... .Informații despre beneficiar:1. Obiectul principal de activitate .......................................Cod CAEN .......................Cod CAEN activitate finanțată ...............................................2. Valoarea finanțării aprobate: ..................................... lei3. Destinația finanțării: .................................................4. Data rambursării finale .................. (zz/ll/aa). Durata finanțării ........................... (luni)5. Data expirării garanției ..................... (zz/ll/aa). Durata garanției ...................... (luni)6. Garanții accesorii finanțării garantate, altele decât garanția Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului:
  Nr. crt.Descrierea garanțiilor (inclusiv rangul ipotecii)Valoarea de piațăValoarea acceptată în garanție - lei -
  Total garanții
  În cazul creditelor de investiții valoarea garanțiilor (inclusiv garanția de stat) trebuie să acopere cel puțin 100% din valoarea finanțării garantate.
  7. Data aprobării finanțării de către finanțator: ........................... (zz/ll/aa)8. Garanția solicitată F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului:Procentul de garantare a finanțării este de ........% din finanțarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanțării garantate.Valoarea garanției este de ....................... lei.9. Beneficiarul, în conformitate cu Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, completată pe propria răspundere, sau în conformitate cu Declarația pe propria răspundere (anexa nr. 5a la convenție), este:[] întreprindere mijlocie;[] întreprindere mică;[] microîntreprindere;[] întreprindere mică cu capitalizare de piață medie.10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.11. Beneficiarul nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora.12. Datorii restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal ale beneficiarului * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]Dacă Da, această valoare este de ............. lei.* Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru [ ].13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M. a Acordului de finanțare, se vor completa și următoarele informații:– valoarea maximă estimată a dobânzii pe 8 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat …….. lei;– valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/creditului de investiție (până la scadența finală):
  Nr. crt.Dată soldSold finanțare estimat
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  14. Beneficiarul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră: DA [ ] NU [ ]Finanțatorul declară că a analizat și a aprobat documentația de finanțare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, și a stabilit valoarea finanțării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020, cu modificările și completările ulterioare.Finanțator,Persoane autorizate
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 1b la Convenția de garantare și plată a granturilor)
  SOLICITARE
  de garantare/prelungire a garanției în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST
  Nr. ............... din data .......................emisă în baza Convenției de garantare și plată a granturilor ............../..................Finanțatorul ...................................., prin Centrala/Sucursala/Agenția ......................................, cu sediul în localitatea ................................................, str. .................................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ............................, telefon ....................., fax ....................., e-mail ................................., înregistrat la registrul comerțului cu nr. ............. și în Registrul bancar cu nr. ....................., cod unic de înregistrare ....................., telefon ....................., fax ....................., e-mail . ....................., reprezentat prin dl/dna ....................., în calitate de ....................., și dl/dna ....................., în calitate de ....................., având contul bancar nr. .......................... deschis la .............................................., solicită o garanție pentru Contractul de credit nr.^1 .............. din data ................... încheiat între finanțator, în calitate de creditor,^1 Se va completa în aplicația web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/liniilor de credit/investiții, în cazul solicitărilor pentru garanții noi, iar în cazul prelungirilor se completează atât numărul contractului de credit inițial, cât și numărul deciziei de aprobare pentru prelungirea creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.șiBeneficiarul ............................, cu sediul social în localitatea ........., str. .......... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/județul ........................., telefon ................, fax ............, e-mail .............., înregistrat la registrul comerțului cu nr. ............, cod unic de înregistrare ................, CAEN activitate principală ................, reprezentat de ..............................., CNP/CUI ................, în calitate de ..............., cont bancar nr. ........... deschis la ......., având următorul acționariat ....................... .Informații despre beneficiar:1. Obiectul principal de activitate .......................................Cod CAEN .......................Cod CAEN activitate finanțată ................................................2. Valoarea finanțării aprobate: ..................................... lei.3. Destinația finanțării: .................................................4. Data rambursării finale .................. (zz/ll/aa). Durata finanțării ........................... (luni)5. Data expirării garanției..................... (zz/ll/aa). Durata garanției ...................... (luni)6. Garanții accesorii finanțării garantate, altele decât garanția Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului:
  Nr. crt.Descrierea garanțiilor (inclusiv rangul ipotecii)Valoarea de piațăValoarea acceptată în garanție - lei -
  Total garanții
  În cazul creditelor de investiții, valoarea garanțiilor (inclusiv garanția de stat) trebuie să acopere cel puțin 100% din valoarea finanțării garantate.
  7. Data aprobării finanțării de către finanțator: ........................... (zz/ll/aa)8. Garanția solicitată F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului:Procentul de garantare a finanțării este de ........% din finanțarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanțării garantate.Valoarea garanției este de ....................... lei. 9. Beneficiarul, în conformitate cu Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, completată pe propria răspundere, sau în conformitate cu Declarația pe proprie răspundere (anexa 5a la convenție), este:[] întreprindere mijlocie;[] întreprindere mică;[] microîntreprindere;[] întreprindere mică cu capitalizare de piață medie.10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.11. Beneficiarul nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora.12. Datorii restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal ale Beneficiarului * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]Dacă Da, această valoare este de ............. lei* Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru [ ]13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către FNGCIMM a Acordului de finanțare se vor completa și următoarele informații:– valoarea maximă estimată a dobânzii pe 8 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat …….. lei;– valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/credit de investiție (până la scadența finală).
  Nr. crt.Data soldSold finanțare estimat
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  – valoarea estimată a componenței nerambursabile în valoare de maximum 10%, ....... lei, aplicată la valoarea finanțării garantate.
  14. Beneficiarul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră DA [ ] NU [ ]Finanțatorul declară că a analizat și a aprobat documentația de finanțare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, și a stabilit valoarea finanțării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020, cu modificările și completările ulterioare.
  Finanțator,
  Persoane autorizate
   +  Anexa nr. 8*)*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 4a la Convenția de garantare și plată a granturilor)
  SITUAȚIA
  finanțărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M. în numele și contul statului și a dobânzilor lunare
  aferente creditelor garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA,
  pentru Finanțatorul ....., în luna .....
   +  Anexa nr. 4ala Convenția de colaborare
   +  Anexa nr. 9*)*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 4b la Convenția de garantare și plată a granturilor)
  SITUAȚIA
  finanțărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M. în numele și contul statului și a dobânzilor lunare
  aferente creditelor garantate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST,
  pentru Finanțatorul ....., în luna .....
  NOTĂ:Coloanele 37 și 38 se vor completa doar pentru luna decembrie.  +  Anexa nr. 4bla Convenția de colaborare
   +  Anexa nr. 10(Anexa nr. 5a la Convenția de garantare și plată a granturilor)
  DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie
  I. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii ....................Adresa sediului social ........................Cod unic de înregistrare ....................Numele și funcția (președintelui Consiliului de Administrație, Director General sau echivalent) ..........................................II. Date utilizate în vederea încadrării întreprinderii în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie
  Perioada de referință*):DenumireCUINumărul mediu anual de salariațiCifră de afaceri anuală netă (mii lei/mii eur)Total active (mii lei/mii eur)
  1. Solicitant
  2. Întreprinderea/Întreprinderile controlată/controlate direct sau indirect (după caz)
  2.1.
  2.2.
  2.3.
  2.4.
  2.5.
  2.6.
  2.7.
  3. Întreprinderea/Întreprinderile care controlează direct sau indirect (după caz)
  3.1.
  3.2.
  3.3.
  3.4.
  3.5.
  3.6.
  3.7.
  *) Se vor completa cu datele aferente ultimei situații financiare depuse și validate de organele fiscale.Declar pe propria răspundere că datele din această declarație sunt conforme cu realitatea.Data întocmiriiSemnătura autorizată^1^1 Toate cererile/declarațiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
   +  Anexa nr. 11(Anexa nr. 5b la Convenția de garantare și plată a granturilor)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI
  Subsemnatul/Subsemnata, ..................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ............, eliberat de .................. la data de .................., cu domiciliul în localitatea ......................, str. ............... nr. ....., bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/județul ............., în calitate de reprezentant legal al ................, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezența declarație sunt corecte și complete.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:a) [] nu a beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID19;[] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;
  Nr. crt.Anul acordării ajutorului de statForma ajutorului de statFurnizorul ajutorului de statActul normativ în baza căruia a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat (moneda)
  TOTAL
  b) nu au fost emise împotriva ei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;c) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.
  B. Pentru a beneficia de finanțare garantată de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N., declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:– nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:d.1) în cazul unei societăți pe acțiuni sau al unei societăți cu răspundere limitată sau al unei societăți în comandită pe acțiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;d.2) în cazul unei societăți în nume colectiv sau al unei societăți în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;d.3) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor;d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.În cazul IMM care sunt înființate cu mai puțin de trei ani față de data solicitării garanției, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepția situației în care se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supusă unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor. În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM:– atunci când în ultimii 2 ani îndeplinește cumulativ condițiile de la d5) și d6);d.5) raportul datorii^1/capitaluri proprii^2 al întreprinderii a fost mai mare de 7,5;d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor^3 calculată pe baza EBITDA^4a fost sub 1,0;sau– atunci când se află în una dintre situațiile prevăzute la d7), d8) sau d9);d.7) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare (condiție verificată în baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului finanțării);d.9) atunci când întreprinderea înregistrează capitaluri proprii negative potrivit ultimei situații financiare anuale;– nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră;– nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;– nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora;– nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul programului;– nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții, acordate cu respectarea condițiilor programului, pentru refinanțarea altor credite în derulare și/sau pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene;– respectă prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.Numele............................Semnătura*) .......................................*) Toate cererile/declarațiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea.Data semnării ...................................^1 Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situațiile financiare (formularul Bilanț) anuale aferente ultimilor 2 ani.^2 Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul de Bilanț) aferente ultimilor 2 ani.^3 Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferente ultimilor 2 ani.^4 EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferent ultimilor 2 ani.
   +  Anexa nr. 12(Anexa nr. 7a la Convenția de garantare și plată a granturilor)
  ACORD DE FINANȚARE
  pentru beneficiarii Programului IMM INVEST ROMÂNIA
  Nr. ............... din ..............
  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanțare între:Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar ..........................., telefon ......................, fax ....................., e-mail ..........................., reprezentat de ................................, în calitate de ........................................, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 42/2020,Instituția de credit .................................., cu sediul social în .............................., str. ............................. nr. ........, telefon/fax ............................, cod unic de înregistrare .........................., înregistrată în registrul comerțului cu nr. .................. și în Registrul bancar cu nr. ................, reprezentată de ..........................., în calitate de ............................., și de .................., în calitate de ..............., denumită în continuare finanțator,și IMM-ul .........................................., cu sediul în ................................, telefon ................, fax ...................., înregistrat cu nr. ................... la oficiul registrului comerțului, cod fiscal nr. .................................., cont curent nr. .........................., cod CAEN pentru finanțare ..........., reprezentat legal prin ....................., având funcția de ......................, în calitate de beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumit în continuare beneficiar.  +  Articolul 1 Obiectul acorduluiObiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat acordat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, implementată de către F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020.  +  Articolul 2 Tipul credituluiAjutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanțator beneficiarului, respectiv:– credit de investiții în suma de ...................... lei, acordat pe o perioadă de ...............................;sau– credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ....... lei, acordat(ă) pe o perioadă de ...................... .  +  Articolul 3 Plafonul maxim al grantului(1) Beneficiarul primește ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiții, creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere, în termenii și în condițiile stipulate în prezentul acord și în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii, ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.(3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ..... lei, compus din:– comision de risc, în valoare de maximum .................... lei;– comision de administrare, în valoare de maximum ........................... lei;– dobândă*), în valoare de maximum .................... lei.*) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.(4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la acordarea creditului.(5) Acesta se virează de către Ministerul Finanțelor (M.F.) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza Situației centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanțator.(6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.N.G.C.I.M.M. virează instituției de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.(7) Acordul de finanțare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare și 30 iunie 2021, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.  +  Articolul 4 Drepturile și obligațiile părților4.1. F.N.G.C.I.M.M. - administratorul schemei de ajutor de stat:a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligația de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;b) va transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;c) are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezenței scheme, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;d) pe perioada derulării acordului de finanțare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat și poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, monitorizarea destinației se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situația constatării nerespectării prevederilor acordului de finanțare și schemei privind ajutorul de stat.4.2. Beneficiarul:a) se obligă să accepte și să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informații și documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori îi sunt solicitate;c) în cazul în care beneficiarul își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.4.3. Finanțatorul:a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare;b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului;c) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutor de stat/fonduri europene;d) se obligă să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.  +  Articolul 5 Răspunderea contractualăÎn cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanțării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.  +  Articolul 6 RăspundereAdministratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației specifice Programului IMM INVEST ROMÂNIA și ajutoarelor de stat de către beneficiar, angajații acestuia ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și ca urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.  +  Articolul 7 Clauză de confidențialitate7.1. În înțelesul prezentului acord, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile prevăzute în situațiile financiare ale beneficiarului, așa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.7.2. Părțile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanțare și să nu utilizeze vreo informație confidențială sau secretă obținută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.7.3. Părțile convin că termenele și clauzele prezentului acord sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea acestuia, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul 8 Modificarea acordului8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adițional, semnat de toate părțile, care face parte integrantă din acord.8.2. Valoarea totală a acordului de finanțare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului și 30 iunie 2022, poate fi modificată de către administrator, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comision de dobândă). În cazul în care se prelungește valabilitatea schemei de ajutor și prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adițional. Valoarea totală a acordului de finanțare poate fi modificată și în condițiile prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2020.  +  Articolul 9 Revocarea acordului de finanțare9.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M, de reprezentanții instituției de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziție declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține grantul ori au schimbat destinația acestuia, acordul de finanțare se revocă.9.2. De asemenea, acordul de finanțare poate înceta prin reziliere la inițiativa administratorului atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau își suspendă activitatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în această situație beneficiarul fiind obligat să înștiințeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariției situațiilor inserate;c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.9.3. În situațiile descrise la pct. 9.1 și 9.2, F.N.G.C.I.M.M. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din schema de ajutor de stat, aprobată prin OUG nr. 42/2020, acordată beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.9.5. Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului și a prevederilor schemei de ajutor de stat.9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.  +  Articolul 10 CesiuneBeneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanțele sau obligațiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terțe părți.  +  Articolul 11 Rezolvarea și soluționarea litigiilor(1) Prezentul acord se supune legislației românești în ceea ce privește rezolvarea și soluționarea litigiilor.(2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluționate pe cale amiabilă.În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanței judecătorești competente.  +  Articolul 12 Forța majoră(1) Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul acord.(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.(3) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurărilor considerate ca fiind forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.  +  Articolul 13 DispozițiiPrezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, și intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2021.  +  Articolul 14 Dispoziții finale(1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 42/2020 și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.Prezentul acord a fost redactat și încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituția de credit și un exemplar pentru beneficiar, având aceeași valoare fiecare, semnate de reprezentanții legali ai părților acordului.Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .....................................
  F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN .................................. Finanțator, .......................... Beneficiar, .....................
   +  Anexa nr. 13(Anexa nr. 7b la Convenția de garantareși plată a granturilor)ACORD DE FINANȚAREpentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVESTNr. …………................ din ……................În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanțare între:Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar: ………........, telefon ................., fax ............, e-mail: ..................., reprezentat de ...................., în calitate de ................................, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, denumită în continuare O.U.G. nr. 42/2020,Instituția de credit ................, cu sediul social în......................., str. ..................... nr. .............., telefon/fax ................., cod unic de înregistrare ................., înregistrat în registrul comerțului cu nr. ................. și în Registrul bancar cu nr. ............................, reprezentat de .................., în calitate de ......................., și de ....................., în calitate de .........................., denumită în continuare finanțator,și IMM-ul ........................................, cu sediul în ........................., telefon..........., .............., înregistrată cu nr ....... la oficiul registrului comerțului, cod fiscal nr. ................, cont curent nr. …………................, cod CAEN pentru finanțare, reprezentată legal prin ...................., având funcția de ......................., în calitate de Beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.  +  Articolul 1 Obiectul acorduluiObiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat acordat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, implementată de către F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 42/2020.  +  Articolul 2 Tipul credituluiAjutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanțator beneficiarului, respectiv:– credit de investiții în sumă de .................. lei, acordat pe o perioadă de ................................sau– credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ........................ lei, acordat pe o perioadă de ........................... .  +  Articolul 3 Plafonul maxim al grantului(1) Beneficiarul primește ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiții, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.3.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere, în termenii și în condițiile stipulate în prezentul acord și în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.(3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de..... lei, compus din:– comision de risc, în valoare de maximum ………......... lei;– comision de administrare, în valoare de maximum ....... lei;– dobândă^1 în valoare de maximum ................................ lei;^1 Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.– valoarea estimată a componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, în cazul beneficiarilor din cadrul Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST ............................................................ lei(4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la acordarea creditului.(5) Acesta se virează de către Ministerul Finanțelor (MF) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza Situației centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanțator.(6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.N.G.C.I.M.M. virează instituției de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.(7) Acordul de finanțare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia și 30 iunie 2021, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.(8) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate se solicită de instituția de credit până la data de 7 decembrie a anului în care a fost utilizat creditul și se plătește de către MF în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.  +  Articolul 4 Drepturile și obligațiile părților4.1. F.N.G.C.I.M.M. - administratorul schemei de ajutor de stat:a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligația de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;b) va transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;c) are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat;d) pe perioada derulării acordului de finanțare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat și poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru monitorizarea destinației se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situația constatării nerespectării prevederilor acordului de finanțare și schemei privind ajutorul de stat.4.2. Beneficiarul:a) se obligă să accepte și să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informații și documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate;c) în cazul în care beneficiarul își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.4.3. Finanțatorul:a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare;b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului;c) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutor de stat/fonduri europene;d) se obligă să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.  +  Articolul 5 Răspunderea contractualăÎn cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanțării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.  +  Articolul 6 RăspundereAdministratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației specifice Programului IMM INVEST ROMÂNIA și a ajutoarelor de stat, de către beneficiar, angajații acestuia, ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și ca urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.  +  Articolul 7 Clauză de confidențialitate7.1. În înțelesul prezentului acord, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile prevăzute în situațiile financiare ale beneficiarului, așa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.7.2. Părțile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanțare și să nu utilizeze vreo informație confidențială sau secretă obținută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.7.3. Părțile convin că termenele și clauzele prezentului acord sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea acestuia, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul 8 Modificarea acordului8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adițional, semnat de toate părțile, care face parte integrantă din acord.8.2. Valoarea totală a acordului de finanțare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului și 30 iunie 2022, poate fi modificată de către administratorul schemei, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobânda, componenta nerambursabilă 10% aplicată la valoarea finanțării garantate). În cazul în care se prelungește valabilitatea schemei de ajutor de stat și prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adițional. Valoarea totală a acordului de finanțare poate fi modificată și în condițiile prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2020.  +  Articolul 9 Revocarea acordului de finanțare9.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M, de reprezentanții instituției de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziție declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține grantul ori au schimbat destinația acestuia, acordul de finanțare se revocă.9.2. De asemenea, Acordul de finanțare poate înceta prin reziliere la inițiativa administratorului atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin Acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau își suspendă activitatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în această situație beneficiarul fiind obligat să înștiințeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariției situațiilor inserate;c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.9.3. În situațiile descrise la pct. 9.1 și 9.2, F.N.G.C.I.M.M. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din schema de ajutor de stat, aprobată prin O.U.G. nr. 42/2020, acordat beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.9.5. Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului și a prevederilor schemei de ajutor de stat.9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.  +  Articolul 10 CesiuneBeneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanțele sau obligațiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terțe părți.  +  Articolul 11 Rezolvarea și soluționarea litigiilor(1) Prezentul acord se supune legislației românești în ceea ce privește rezolvarea și soluționarea litigiilor.(2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluționate pe cale amiabilă.În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanței judecătorești competente.  +  Articolul 12 Forța majoră(1) Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul acord.(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.(3) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.  +  Articolul 13 DispozițiiPrezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui și intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2021.  +  Articolul 14 Dispoziții finale(1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 42/2020, și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.Prezentul acord a fost redactat și încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituția de credit și un exemplar pentru beneficiar, având aceeași valoare fiecare, semnate de reprezentanții legali ai părților acordului.Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .....................................................................F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN Finanțator, Beneficiar,................................................ .......................................... ........................................  +  Anexa nr. 14(Anexa nr. 8 la Convenția de garantareși plată a granturilor)
  CONTRACT DE GARANTARE
  Nr. .............. din data de .......................
  Încheiat, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 110/2017, și în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, precum și ale Convenției de garantare și plată a granturilor, între:1. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit conform O.U.G. nr. 110/2017, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P., cu sediul social în municipiul București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar ........................, reprezentat de ..........................., în calitate de ........................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.;2. Instituția de credit .................................., cu sediul social în localitatea ......................................, str. ........................ nr. ......, bl. ..................., sc. ........, et. ......., ap. ......, județul/sectorul ............., înregistrată la registrul comerțului cu nr. J....../........../........, și în Registrul bancar cu nr. ............., cod unic de înregistrare ............................., reprezentată prin dl/dna ........................., în calitate de ......................., cont nr. ......................., deschis la .................................., denumită în continuare Finanțator,și3. Beneficiarul, cu sediul social în localitatea ................................, str. ....................... nr. ..........., bl. …., sc. ........., et. ......., ap. ........, județul/sectorul ..........................., telefon .................., fax ..............., e-mail ......................, înregistrat la registrul comerțului cu nr. J......./.............../.............., cod unic de înregistrare ..............., reprezentat prin dl/dna ......................., în calitate de ........................., și prin dl/dna ............................, în calitate de ................................., cont nr. ....................., deschis la ...................., denumit în continuare Beneficiar,în următoarele condiții  +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 1.1Termenii folosiți în prezența convenție de garantare și plată a granturilor au următoarele semnificații:a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile O.U.G. nr. 110/2017, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, fermierii definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploatații se situează pe teritoriul României care desfășoară activități economice și/sau agricole și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale.b) întreprindere mică cu capitalizare de piață medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro;c) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului Programului/Subprogramului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;d) garant - statul prin M.F. reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;e) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;f) riscul de credit - riscul actual său viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului/Subprogramului a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;g) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către M.F.P. în cazul producerii riscului de credit;h) comision de risc - comisionul de risc datorat M.F. de beneficiarul Programului/Subprogramului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. și se virează de către beneficiarii Programului/Subprogramului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Nivelul comisionului de risc se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor;i) comision de administrare - suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program/Subprogram. Comisionul de administrare se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar sau FNGCIMM, dacă este cazul.Obligația de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului/Subprogram și este virat de instituția de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției de stat;j) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.  +  Capitolul II Obiectul contractului  +  Articolul 2.1(1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garantează, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat, rambursarea proporțională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituția de credit în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, denumite în continuare Programul IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv Subprogramul AGRO IMM INVEST. (2) Creditul/linia de credit/Creditul de investiții este în valoare de .......... lei și se acordă Beneficiarului de către Finanțator în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.(3) Creditul/linia de credit/Creditul de investiții se acordă prin Contractul de credit nr. .......... din data de .................... pe termen de .......... luni, cu scadență la data de .......... și cu o perioadă de grație .......... (în cazul investițiilor).(4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiții/creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit, numai pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare.(5) Creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului.(6) Creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutor de stat/fonduri europene.(7) Creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru activitățile de comercializare a tutunului și alcoolului care se desfășoară în cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activități.  +  Articolul 2.2(1) Valoarea maximă a garanției de stat este de .......... lei, reprezentând ......% din valoarea creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului/Subprogramului în baza contractului de credit.(2) Valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare.  +  Articolul 2.3(1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligației de rambursare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanțiile prevăzute în contractul de credit, cu respectarea dispozițiilor conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 110/2017 și, respectiv, art. 9 alin. (2) din normele metodologice.(2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanții se efectuează de către instituția de credit în conformitate cu reglementările sale interne și cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017, în cazul creditelor de investiții.  +  Articolul 2.4În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanților legali ai finanțatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz.  +  Capitolul III Comisionul de risc și comisionul de administrare  +  Articolul 3.1Comision de risc = (valoarea^1/soldul^2 garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3)/12^1 În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanției.^2 Pentru anii următori de acordare a garanției comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior.^3 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 3.2Comision de administrare = (valoarea^1/soldul^2 garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3)/12^1 În anul acordării garanției comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanției.^2 Pentru anii următori de acordare a garanției comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior.^3 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Capitolul IV Obligațiile părților  +  Articolul 4.1Beneficiarul se obligă:a) să ramburseze finanțarea garantată conform contractului de credit și eventualelor acte adiționale la acesta;b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiții/creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit, numai pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017. Creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului și nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene;c) să achite comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, după încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat;d) să achite eventualele diferențe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. la scadența finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;e) să achite comisionul de risc cuvenit M.F. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, după încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat;f) să achite eventualele diferențe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit F.N.G.C.I.M.M. la scadența finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;g) să prezinte instituției de credit finanțatoare garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;h) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și a instituției de credit o ipotecă mobiliară și/sau imobiliară conform art. 8 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 110/2017, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanțării contractate;i) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanției acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin modalitățile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;j) să plătească dobânzi și penalități de întârziere la sumele prevăzute la lit. i), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.  +  Articolul 4.2Finanțatorul se obligă:a) să verifice, la aprobarea finanțării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) dinO.U.G. nr. 110/2017;b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinațiile precizate la art. 6 alin. (9) din normele metodologice;c) să verifice destinația creditelor pentru realizarea de investiții și să urmărească utilizarea finanțării pe faze de execuție, conform proiectului de investiții și detaliilor de execuție;d) să asigure respectarea obligației Beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și a instituției de credit o ipotecă mobiliară și/sau imobiliară conform art. 8 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 110/2017, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanțării contractate;e) să acorde finanțările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii acestora în condițiile Programului;f) să acorde finanțările aferente creditelor de investiții în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 72 de luni;g) să transmită F.N.G.C.I.M.M. două exemplare originale ale contractului de garantare și două exemplare ale Acordului de finanțare; * Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;h) lunar, până pe data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informații referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Subprogramului AGRO IMM INVEST, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de M.F., respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST;i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1 alin. (1) din Convenția de garantare și plată a granturilor;j) să solicite și să obțină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite;k) să mențină condițiile de creditare prevăzute la art. 1 alin. (7) și (14)-(16) din normele metodologice;l) să solicite beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator; m) să asigure o perioadă de grație de maximum 18 luni în cazul creditelor de investiții acordate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv maximum 24 de luni în cazul creditelor de investiții acordate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST;n) să efectueze formalitățile de înscriere/reînnoire/ modificare/radiere în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., iar radierea acestora se face în baza acordului F.N.G.C.I.M.M.;o) să solicite F.N.G.C.I.M.M. acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 110/2017 și la art. 1 alin. (17) și (18) din normele metodologice, cât și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului;p) să solicite F.N.G.C.I.M.M. emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța;q) să solicite F.N.G.C.I.M.M. emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară.  +  Articolul 4.3F.N.G.C.I.M.M. se obligă:a) să solicite Finanțatorului informații suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanției și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de Finanțator și potrivit reglementărilor proprii și normelor metodologice;c) să verifice îndeplinirea de către Finanțator a obligațiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;d) să monitorizeze garanțiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situațiilor furnizate de Finanțator, conform prevederilor Convenției de garantare și plată;e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii și în condițiile O.U.G. nr. 110/2017, ale normelor metodologice, ale Convenției de lucru cu finanțatorul și ale prezentului contract de garantare;f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanției în condițiile depunerii de către Finanțator a tuturor documentelor care însoțesc cererea de plată, în condițiile asumării de către Finanțator a verificării îndeplinirii, la data acordării finanțării, a obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017, precum și a obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) și ale respectării de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5) din normele metodologice; g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanției, în condițiile depunerii de către finanțator la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. a unor documente care însoțesc cererea de plată incomplete/care nu respectă prevederile legale, neasumării de către finanțator a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017, precum și a obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) din normele metodologice și ale nerespectării de către finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (16),art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5) din normele metodologice; h) să restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puțin 30 de zile calendaristice de restanță la plata principalului;i) să comunice Finanțatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanției cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, debitorului - beneficiar al finanțării garantate, precum și spre știință instituției de credit. Înscrisul se va comunica prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății;k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanței în condițiile legii, următoarele documente:– dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;– contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original;– extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informațiilor și a documentelor referitoare la Programul IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramul AGRO IMM INVEST, prin intermediul aplicației web ce este pusă la dispoziția Finanțatorului, și, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncționalități tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanțatorul nu este răspunzător în fața Beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncționalități a aplicației web;m) să soluționeze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanțatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Programului/Subprogramului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul;o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Subprogramului AGRO IMM INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., dacă este cazul;p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin MF, de a recupera creanța;q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară.  +  Capitolul V Descrierea și constituirea garanțiilor accesorii  +  Articolul 5.1(1) În baza prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din OUG nr. 110/2017, beneficiarul finanțării/terții garanți constituie în favoarea Finanțatorului, precum și a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, următoarele garanții, după caz:a) ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, în cazul creditelor pentru investiții (se va descrie bunul ipotecat);b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Subprogramului AGRO IMM INVEST la instituția de credit finanțatoare, în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru (se vor menționa conturile beneficiarului);c) alte garanții, după caz (se va descrie garanția). (2) În temeiul prezentului contract, F.N.G.C.I.M.M. mandatează Finanțatorul să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale prevăzute la alin. (1) și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale, precum și a ipotecii legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, în cazul creditelor de investiții.(3) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare se efectuează de către Finanțator în/din cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la F.N.G.C.I.M.M. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și a instituției de credit, care vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST. Pentru formalitățile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a ipotecilor convenționale, Finanțatorul trebuie să obțină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. (4) În cazul în care se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțată prin Program/Subprogram, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate. În cazul primirii de către instituția de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanției de la F.N.G.C.I.M.M. în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției.  +  Capitolul VI Plata garanției  +  Articolul 6.1În cazul în care Beneficiarul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Subprogramului AGRO IMM INVEST nu își îndeplinește obligațiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanțatorul poate solicita executarea garanției emise de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 30 de zile calendaristice de restanță la plata principalului și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul.  +  Articolul 6.2(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată a garanției.(2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanției în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (2) din normele metodologice. (3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanției în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (4) din normele metodologice. (4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite F.N.G.C.I.M.M., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției.(5) Plata garanției se face de către M.F. într-un cont unic al instituției de credit finanțatoare, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății.(7) După primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1).(8) În cazul în care comunicarea titlului de creanță nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.(9) Anunțul prevăzut la alin. (7) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia.(10) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(11) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (10), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (6) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VII Răspunderea părților  +  Articolul 7.1Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract și legislației corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.  +  Capitolul VIII Litigii  +  Articolul 8.1Orice neînțelegere apărută între părțile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluționată de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul social al M.F.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 9.1Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M.  +  Articolul 9.2Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, materializat în acte adiționale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.  +  Articolul 9.3Răspunderea asumată de F.N.G.C.I.M.M. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situații:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat că urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care M.F. plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție.  +  Articolul 9.4Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ............, sub rezerva dispozițiilor art. 9.3.  +  Articolul 9.5Dispozițiile prezentului contract se completează cu cele din legislația generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 110/2017.  +  Articolul 9.6În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) dinO.U.G. nr. 110/2017, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.  +  Articolul 9.7Părțile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanției acordate prin prezentul contract, Finanțatorul, fără a solicita consimțământul Beneficiarului, să urmeze instrucțiunile prin care organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.Prezentul contract a fost redactat și încheiat astăzi, ..................., în cel puțin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanțator^1) și Beneficiar și două pentru F.N.G.C.I.M.M.F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN Finanțator, Beneficiar,................................................ .......................................... ........................................^1) În situația în care asupra activului finanțat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanțator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.
   +  Anexa nr. 15(Anexa nr. 9a la Convenția de garantare și plată a granturilor)SOLICITARE DE RENUNȚAREla garanția acordată în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVESTFinanțatorul, prin .........................., cu sediul în localitatea .................................., str. ................................. nr. ........, județul/sectorul ........................., înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ............., cod unic de înregistrare ........................, telefon ..................., fax ...................., e-mail .........................., reprezentat de ......................, în calitate de .............................., și de ............................, în calitate de ........................, solicită FNGCIMM renunțarea la garanția acordată în baza contractului de garantare nr. .............. pentru beneficiarul ...................., CUI ......................, înregistrat la registrul comerțului ....................., întrucât beneficiarul nu a semnat contractul de garantare și acordul de finanțare.Atașăm la prezenta toate exemplarele contractului de garantare, precum și pe cele ale acordului de finanțare.Persoana de contact din partea Finanțatorului: dl/dna ................................, funcția ............................., tel. ......................, e-mail ..........................
  Finanțator
  Persoane autorizate,
  ................................
   +  Anexa nr. 16(Anexa nr. 10 la Convenția de garantare și plată a granturilor)
  SOLICITARE DE RADIERE^1
  ^1 Forma solicitării va fi adaptată în funcție de categoria bunului pentru care Finanțatorul solicită acordul de radiere.a ipotecii imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVESTEmisă în baza prevederilor Convenției nr. ........./..............................,1. Finanțatorul ...................................., prin Sucursala/Agenția ................................, cu sediul în localitatea .........................., str. ................................ nr. ......, județul/sectorul ................................, înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ............., cod unic de înregistrare .............., telefon ..............., fax ..............., e-mail ..............., reprezentat de ......................, în calitate de ...................., și de .............................., în calitate de ........................, solicită F.N.G.C.I.M.M. acordul pentru radierea ipotecii legale și convenționale imobiliare/mobiliare, instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2), (3) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. .........../.................., încheiat cuBeneficiarul .................., înregistrat la registrul comerțului cu nr. J....../....../....., cod unic de înregistrare ......, ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat/neutilizării creditului garantat.2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.: str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ...................... județul/sectorul .........................3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M...................................................................................................................................................................................................4. Data rambursării integrale a creditului garantat: ...............................5. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ................. lei6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:– extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului și suma rambursată;– contractul de garantare;– extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F.P., proporțional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.7. Persoana de contact din partea Finanțatorului: dl/dna .........................., funcția .........................., tel. ..............., e-mail ......................
  Finanțator
  Persoane autorizate,
  ....................................
   +  Anexa nr. 17(Anexa nr. 11 la Convenția de garantare și plată a granturilor)
  ACORD^1
  privind radierea ipotecii imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român
  în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST
  ^1 Forma acordului va fi adaptată în funcție de categoria bunului pentru care Finanțatorul solicită acordul de radiere.CătreFinanțator: .................................Beneficiar..................Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.: str. ............................. nr. ..............., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitate .......................... județ/sector ..................................sauDate de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.................................................................................................................................................................................................Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. ...../........................ înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. cu nr. …………., în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem acordul F.N.G.C.I.M.M., exprimat în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor, în ceea ce privește radierea din Cartea funciară a imobilului/din extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă imobiliară/mobiliară de rang I, instituit în baza Contractului de garantare nr. ...................,Beneficiar ........................ înregistrat la registrul comerțului cu nr. J....../....../........, cod unic de înregistrare ........................., deoarece creditul acordat de Finanțator prin Programul IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramul AGRO IMM INVEST a fost rambursat integral/nu a fost utilizat.Pentru bunurile imobile formalitățile de radiere a ipotecii legale și a interdicțiilor prevăzute de lege se vor realiza în condițiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru F.N.G.C.I.M.M. și unul pentru Finanțator.
  F.N.G.C.I.M.M.
  Persoane autorizate,
  ................................
  ----