ORDIN nr. 3.654 din 12 aprilie 2021privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 20 aprilie 2021  Având în vedere:– prevederile art. 26 și art. 62 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.812/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar;– Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice;– Contractul de finanțare nr. 32.811 din 31.03.2021, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția generală programe europene capital uman și Ministerul Educației, pentru proiectul POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF;– Referatul de aprobare nr. 1.963/DGIP din 31.03.2021 pentru proiectul de ordin privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică, numite în continuare BPP, care funcționează cu statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și pentru mentoratul didactic.  +  Articolul 2(1) BPP se constituie în jurul unei unități de învățământ preuniversitar liceal cu statut de școală de aplicație, denumită școală de aplicație coordonatoare, care încheie acorduri de parteneriat cu alte unități de învățământ, în scopul organizării și desfășurării activităților de practică pedagogică și de mentorat didactic, constituind un consorțiu școlar.(2) O unitate de învățământ nu poate fi cuprinsă decât întrun consorțiu școlar de tip BPP.(3) BPP funcționează pe o durată cel puțin egală cu durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, proiect în care Ministerul Educației este beneficiar.(4) Lista unităților de învățământ cu statut de școală de aplicație coordonatoare pentru BPP este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(5) Școlile de aplicație coordonatoare pentru BPP, precizate la alin. (4), sunt unități de învățământ preuniversitar prevăzute și în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, cu următoarele caracteristici:1. au profil pedagogic;2. au un alt profil decât profilul pedagogic și fac dovada:a) existenței unor cadre didactice cu statut de profesori mentori și/sau profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică;b) existenței unei baze materiale adecvate organizării și desfășurării stagiilor practice pedagogice din cadrul programelor de formare inițială și continuă;c) accesibilității și versatilității instrumentelor, resurselor și mijloacelor educaționale;d) participării la programe/proiecte educaționale internaționale de mobilitate a elevilor și a cadrelor didactice, de tip Erasmus, eTwinning, alte proiecte și programe organizate de organisme internaționale cu profil educațional, științific sau cultural.  +  Articolul 3(1) Numărul unităților de învățământ preuniversitar constituite într-o bază de practică pedagogică este minimum 4 și nu mai mare de 6.(2) Structura unui consorțiu școlar de tip BPP cu un număr de unități de învățământ egal cu numărul minim prevăzut la alin. (1) include obligatoriu următoarele tipuri de unități de învățământ preuniversitar:a) școala de aplicație coordonatoare - unitatea de învățământ liceal după care se va identifica și va fi denumită BPP;b) o unitate de învățământ care școlarizează elevi care provin din medii vulnerabile pe criteriul social/medical (școală de spital)/de rasă/etnie/economic/geografic;c) o unitate de învățământ care școlarizează pentru nivelurile primar și gimnazial;d) unitate de învățământ de tip vocațional.(3) Pentru constituirea unei BPP care cuprinde un număr de unități de învățământ mai mare decât 4, pe lângă tipurile de unități de învățământ prevăzute la alin. (2), școala de aplicație coordonatoare se poate asocia și cu unități de învățământ din mediul rural și/sau cu unități care au structuri pentru educație timpurie și/sau cu alte unități de învățământ de același tip (unități de învățământ liceal teoretic, vocațional, tehnologic), aflate în același județ/în municipiul București sau în județe învecinate.(4) Unitățile de învățământ nominalizate în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020, care nu sunt școli de aplicație coordonatoare, pot intra, cu prioritate, în componența unui consorțiu de tip BPP.  +  Articolul 4(1) Pentru stabilirea componenței unui consorțiu școlar de tip BPP, școlile de aplicație coordonatoare vor avea în vedere asigurarea de contexte practice diverse: școlarizare pe niveluri de învățământ diferite, tipuri de comunități școlare variate (rural-urban, centru-periferie), alternative educaționale recunoscute de Ministerul Educației și diverse modalități de organizare a procesului de învățământ (învățământ simultan, școlarizarea în grupe/clase în spitale, învățământ particular acreditat).(2) Fiecare școală de aplicație coordonatoare precizată în anexă va identifica unități de învățământ care respectă criteriile prevăzute de prezentul ordin pentru a înființa un consorțiu școlar de tip BPP.(3) BPP se înființează prin decizie a inspectoratului școlar pe raza căruia funcționează școala de aplicație coordonatoare, la propunerea conducerii școlii de aplicație coordonatoare, emisă pe baza acordurilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar componente.(4) Decizia inspectoratului școlar de înființare a BPP se transmite la Direcția formare continuă din cadrul Ministerului Educației, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 5(1) Condițiile de organizare și desfășurare a practicii pedagogice pentru studenți și a activităților de mentorat didactic sunt precizate în contractul încheiat între instituțiile de învățământ superior și școala coordonatoare a BPP - la nivel de consorțiu școlar. Contractul va avea avizul inspectoratului școlar județean/al municipiului București.(2) Coordonatorul BPP este directorul/directorul adjunct al unității de învățământ coordonatoare.(3) Profesorul mentor coordonator din cadrul BPP este un profesor încadrat la școala de aplicație coordonatoare, care predă discipline pedagogice sau care are experiență metodică relevantă/de mentorat didactic în specialitatea uneia dintre disciplinele la care se organizează și se efectuează stagii practice pedagogice/activități pedagogice.(4) În cadrul BPP va fi selectat un număr adecvat de profesori mentori care să asigure organizarea și desfășurarea activităților de mentorat didactic.(5) Componența grupului de profesori mentori din cadrul BPP și repartizarea activităților metodice/practice pedagogice se stabilesc prin decizii interne ale conducerii unităților de învățământ coordonatoare, la propunerea conducerii unităților de învățământ componente ale BPP.  +  Articolul 6BPP, prin școala de aplicație coordonatoare, are următoarele responsabilități:a) să asigure resursele materiale și umane pentru buna derulare a activităților practice pedagogice și de mentorat didactic;b) să faciliteze colaborarea între unitățile de învățământ din structura consorțiului școlar pentru realizarea activităților practice pedagogice și de mentorat didactic;c) să construiască și să dezvolte o comunitate de învățare la nivelul consorțiului școlar;d) să asigure suport didactic și metodic pentru elevii și profesorii implicați în procesul de predare-învățare-evaluare;e) să fie centru de resurse educaționale și didactice pentru componenta practică, aplicată, a formării cadrelor didactice;f) să faciliteze accesul la informații/resurse de specialitate pentru cadre didactice și pentru elevi;g) să încurajeze participarea cadrelor didactice la conferințe/proiecte, rețele internaționale de formare profesională;h) să organizeze ateliere, activități de informare/diseminare, webinare în scopul formării profesionale de tip mentoral a cadrelor didactice, la nivelul unităților de învățământ din consorțiul școlar;i) să dezvolte colaborarea cu instituțiile de învățământ superior cu care sunt încheiate contracte pentru stagii practice pedagogice și/sau activitate de mentorat didactic;j) să încheie parteneriate educaționale cu diverse tipuri de instituții: universități, instituții culturale, institute de cercetare, structuri ale autorității locale/regionale, organizații nonguvernamentale, în scopul asigurării unei educații de calitate elevilor și al formării și dezvoltării profesionale în cariera didactică.  +  Articolul 7Pentru organizarea și desfășurarea activităților specifice domeniului mentoratului didactic, pentru elaborarea și aplicarea unor proiecte de cercetare în domeniul științelor educației și pentru alte activități de tip practic-pedagogic, academic sau științific, BPP pot colabora, în temeiul unor acorduri de parteneriat, cu asociații sau fundații cu activitate în domeniul educațional, cu instituții de învățământ universitar naționale și internaționale, cu institute de cercetare și cu instituții din domeniul cultural, cu alte unități de învățământ.  +  Articolul 8Direcția formare continuă din cadrul Direcției generale învățământ preuniversitar, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ nominalizate în anexă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 12 aprilie 2021.Nr. 3.654.  +  ANEXĂ
  LISTA
  unităților de învățământ cu statut de școală de aplicație coordonatoare pentru baza de practică pedagogică - BPP
  JudețulNr. crt.Unitatea de învățământLocalitatea
  AB1.COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN“ALBA IULIA
  2.COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN“BLAJ
  3.COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GABOR“AIUD
  AR4.COLEGIUL NAȚIONAL „PREPARANDIA - DIMITRIE ȚICHINDEAL“ARAD
  5.LICEUL TEORETIC „ADAM MÜLLER GUTENBRUNN“ARAD
  6.COLEGIUL NAȚIONAL „MOISE NICOARĂ“ARAD
  AG7.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I“CÂMPULUNG MUSCEL
  8.COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ“CURTEA DE ARGEȘ
  9.COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU“PITEȘTI
  10.COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU“PITEȘTI
  BC11.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE“BACĂU
  12.COLEGIUL SPORTIV „NADIA COMĂNECI“ONEȘTI
  BH13.COLEGIUL NAȚIONAL „IOSIF VULCAN“ORADEA
  14.LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAȘ“BEIUȘ
  15.COLEGIUL NAȚIONAL „EMANUIL GOJDU“ORADEA
  BN16.COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC“NĂSĂUD
  17.COLEGIUL NAȚIONAL „LIVIU REBREANU“BISTRIȚA
  BT18.LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA“BOTOȘANI
  19.COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN“BOTOȘANI
  BV20.LICEUL „ANDREI MUREȘANU“BRAȘOV
  21.COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI ȘAGUNA“BRAȘOV
  22.COLEGIUL NAȚIONAL „JOHANNES HONTERUS“BRAȘOV
  BR23.LICEUL PEDAGOGIC „D. P. PERPESSICIUS“BRĂILA
  B24.COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA“BUCUREȘTI
  25.COLEGIUL GERMAN „GOETHE“BUCUREȘTI
  26.LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI“BUCUREȘTI
  27.COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR“BUCUREȘTI
  28.LICEUL TEORETIC „ADY ENDRE“BUCUREȘTI
  29.COLEGIUL NAȚIONAL „ȘCOALA CENTRALĂ“BUCUREȘTI
  30.COLEGIUL NAȚIONAL „IULIA HAȘDEU“BUCUREȘTI
  31.COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU“BUCUREȘTI
  32.LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES“BUCUREȘTI
  33.COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV „GEORGE COȘBUC“BUCUREȘTI
  34.COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU“BUCUREȘTI
  35.COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU“BUCUREȘTI
  36.SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOXBUCUREȘTI
  37.COLEGIUL ROMANO-CATOLIC „SFÂNTUL IOSIF“BUCUREȘTI
  38.COLEGIUL NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA“BUCUREȘTI
  39.COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI“BUCUREȘTI
  40.LICEUL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE TONITZA“BUCUREȘTI
  41.COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU“BUCUREȘTI
  42.LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „REGINA ELISABETA“BUCUREȘTI
  43.COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL“BUCUREȘTI
  BZ44.LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU HARET“BUZĂU
  CL45.LICEUL PEDAGOGIC „ȘTEFAN BĂNULESCU“CĂLĂRAȘI
  CJ46.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZĂR“CLUJ-NAPOCA
  47.COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE BARIȚIU“CLUJ-NAPOCA
  48.COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ“CLUJ-NAPOCA
  49.COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC“CLUJ-NAPOCA
  50.COLEGIUL TEHNIC „NAPOCA“CLUJ-NAPOCA
  CS51.COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA“CARANSEBEȘ
  CT52.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU“CONSTANȚA
  53.COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN“CONSTANȚA
  54.COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“CONSTANȚA
  CV55.COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL“SFÂNTU GHEORGHE
  56.LICEUL PEDAGOGIC „BOD PETER“TÂRGU SECUIESC
  DB57.COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO“TÂRGOVIȘTE
  58.COLEGIUL NAȚIONAL „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU“TÂRGOVIȘTE
  DJ59.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN VELOVAN“CRAIOVA
  60.COLEGIUL NAȚIONAL „CAROL I“CRAIOVA
  61.COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI“CRAIOVA
  GL62.COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI“GALAȚI
  63.COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI“GALAȚI
  GJ64.COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET“TÂRGU JIU
  GR65.LICEUL TEORETIC „NICOLAE CARTOJAN“GIURGIU
  HR66.LICEUL „MARIN PREDA“ODORHEIU SECUIESC
  67.LICEUL PEDAGOGIC „BENEDEK ELEK“ODORHEIU SECUIESC
  HD68.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA“DEVA
  IL69.LICEUL PEDAGOGIC „MATEI BASARAB“SLOBOZIA
  IS70.COLEGIUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU“IAȘI
  71.COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“IAȘI
  72.COLEGIUL NAȚIONALIAȘI
  73.COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“IAȘI
  74.COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ȘTEFĂNESCU“IAȘI
  MM75.LICEUL PEDAGOGIC „TARAS SEVCENKO“SIGHETU MARMAȚIEI
  76.COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“BAIA MARE
  MH77.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN ODOBLEJA“DROBETA-TURNU SEVERIN
  MS78.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU“TÂRGU MUREȘ
  79.COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU PAPIU ILARIAN“TÂRGU MUREȘ
  80.COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA“TÂRGU MUREȘ
  NT81.COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ASACHI“PIATRA-NEAMȚ
  OT82.COLEGIUL NAȚIONAL VOCAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU“SLATINA
  PH83.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA“PLOIEȘTI
  84.COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL“PLOIEȘTI
  85.COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE“PLOIEȘTI
  SB86.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA“SIBIU
  87.COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUEL BRUKENTHAL“SIBIU
  88.COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA“SIBIU
  SJ89.LICEUL PEDAGOGIC „GHEORGHE ȘINCAI“ZALĂU
  SM90.COLEGIUL NAȚIONAL „IOAN SLAVICI“SATU MARE
  SV91.COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“SUCEAVA
  92.COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ“SUCEAVA
  TR93.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT“ALEXANDRIA
  TM94.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA“TIMIȘOARA
  95.LICEUL TEORETIC „NIKOLAUS LENAU“TIMIȘOARA
  96.COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA“TIMIȘOARA
  TL97.LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ“TULCEA
  VS98.LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU“BÂRLAD
  VL99.COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB“RÂMNICU VÂLCEA
  VN100.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „SPIRU HARET“FOCȘANI
  -----