ORDIN nr. 499 din 15 aprilie 2021privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 aprilie 2021    Având în vedere prevederile art. 1, 7, 59, 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile convențiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la rezidența și, respectiv, la modalitatea de evitare a dublei impuneri,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 10 mai 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Formularele certificatelor de rezidență fiscală pentru persoanele juridice și fizice rezidente în România, ale certificatelor privind atestarea veniturilor obținute din România de persoanele rezidente și ale certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, altele decât cele prevăzute la art. 1, elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri, și cererile aferente, prevăzute la art. 1, pentru eliberarea acestor documente se depun de către solicitanți la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(2) Cererile prevăzute la art. 1 transmise de solicitant prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depun în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP, care nu poate depăși 5 MB și care conține formularele certificatelor prevăzute la alin. (1) în formatele «PDF», «JPEG» sau «TIFF».3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile și Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, Direcția generală de asistență pentru contribuabili, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Alexandru Nazare
    București, 15 aprilie 2021.Nr. 499.----