HOTĂRÂRE nr. 416 din 7 aprilie 2021pentru aprobarea înființării Comitetului Național de Securitate a Aviației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 aprilie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 96 alin. (2) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă înființarea Comitetului Național de Securitate a Aviației, denumit în continuare CNSA, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică.(2) Scopul CNSA este de a asigura coordonarea interinstituțională pe aspecte ce țin de securitatea aviației civile și de a crea un cadru de consultare între autoritățile statului și entitățile care aplică standarde de securitate a aviației civile sau sunt responsabile de implementarea acestor standarde.  +  Articolul 2În realizarea scopului prevăzut la art. 1 alin. (2), CNSA are următoarele atribuții:a) asigură consultarea și coordonarea interinstituțională pe aspecte ce țin de aplicarea măsurilor de securitate a aviației civile prevăzute în Programul Național de Securitate a Aviației Civile, aprobat în conformitate cu dispozițiile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian;b) emite recomandări în vederea adaptării măsurilor și procedurilor de securitate a aviației civile la noile amenințări la adresa securității, la dezvoltarea noilor tehnologii, precum și la evoluția altor factori economici, sociali și geopolitici cu influență asupra securității aviației civile;c) emite recomandări cu privire la revizuirea politicilor în domeniul securității aviației civile sau la elaborarea, respectiv modificarea reglementărilor naționale asociate domeniului securității aviației civile, inclusiv a Programului Național de Securitate a Aviației Civile, a Programului național de pregătire în securitatea aviației civile, elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (2) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, respectiv a Programului național de control al calității în securitatea aviației civile, aprobat în conformitate cu dispozițiile art. 95 alin. (2) din Legea nr. 21/2020;d) asigură cadrul de consultare și coordonare interinstituțională în domeniul aviației civile în situații de risc la adresa cetățenilor români aflați în afara teritoriului României sau a aeronavelor care operează în zone de risc, în situații de criză, altele decât criza teroristă, pe teritoriul României, în situații când una dintre instituțiile reprezentate în CNSA consideră necesară modificarea măsurilor existente în domeniul securității aviației civile, în situații când se identifică deficiențe majore pe linia relevanței și eficienței măsurilor în domeniul securității aviației civile, precum și când se modifică situația operativă și este necesară modificarea măsurilor existente în domeniul securității aviației civile ori instituirea de noi măsuri; e) emite recomandări privind modalitățile de cooperare cu organizațiile internaționale și cu alte state, astfel încât să se realizeze o compatibilitate adecvată și standarde comune ridicate care să augmenteze securitatea aviației civile la nivel național;f) colaborează cu Comitetul național de facilități aeronautice, înființat prin Programul național de facilități în domeniul transportului aerian, aprobat în conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 21/2020, în vederea adaptării măsurilor și procedurilor de securitate a aviației civile la facilitățile din transportul aerian, aplicate, respectiv implementate temporar sau permanent.  +  Articolul 3(1) CNSA este compus din reprezentanți, cu funcții de conducere, ai entităților care au responsabilități în aplicarea sau monitorizarea implementării Programului Național de Securitate a Aviației Civile, după cum urmează:a) un reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, autoritate de stat competentă în domeniul securității aviației civile, la nivel de secretar de stat - președinte;b) directorul general al Autorității Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității de stat competente în domeniul securității aviației civile - vicepreședinte;c) doi reprezentanți ai Serviciului Român de Informații - membri; d) un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale - membru;e) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - membru;f) un reprezentant al Serviciului de Protecție și Pază - membru;g) un reprezentant al Ministerului Finanțelor sau al Direcției Generale a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru;h) conducătorul compartimentului cu atribuții de reglementare în domeniul aviației civile din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sau înlocuitorul acestuia - membru;i) directorul structurii cu atribuții în domeniul securității aviației civile din cadrul AACR sau înlocuitorul acestuia, desemnat de directorul general al AACR - membru; j) un reprezentant al Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA - membru;k) un reprezentant al Companiei naționale Aeroporturi București - membru;l) patru reprezentanți ai aeroporturilor regionale din România, desemnați de Asociația Aeroporturilor din România - membri;m) câte un reprezentant cu atribuții în domeniul securității aviației civile din partea primilor doi transportatori aerieni, din punctul de vedere al numărului de pasageri transportați anual conform datelor statistice raportate la AACR, cu licență de operare emisă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, desemnați de fiecare transportator, cu avizul AACR - membri;n) trei reprezentanți ai agenților abilitați, alții decât transportatorii aerieni, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (CE) 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 - membri.(2) Desemnarea președintelui CNSA se face prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Desemnarea membrilor CNSA prevăzuți la alin. (1) lit. c)-g), j) și k) se face prin act administrativ al conducătorului unităților respective, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Prin actul de desemnare a membrilor titulari se va nominaliza și un membru supleant, pentru situațiile în care titularul absentează.(4) Desemnarea membrilor prevăzuți la alin. (1) lit. n) se face de AACR, prin decizie a directorului general, la propunerea agenților abilitați. (5) Desemnările tuturor membrilor CNSA și ale supleanților acestora se transmit secretariatului CNSA în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În cazul înlocuirii unui membru, decizia de înlocuire se transmite secretariatului CNSA în termen de 5 zile de la adoptare.(6) Toți membrii CNSA și supleanții acestora trebuie să dețină autorizație de acces la informații clasificate nivel secret de serviciu, emisă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare. (7) La întrunirile CNSA pot participa, în calitate de invitați, la propunerea oricărei entități reprezentate în CNSA, experți din diferite domenii de activitate. Propunerea se transmite secretariatului CNSA, iar invitația de participare se transmite prin grija secretariatului, după obținerea avizului președintelui CNSA.  +  Articolul 4(1) CNSA se reunește în plen anual în ședință ordinară, precum și în ședințe extraordinare, ori de câte ori se impune.(2) Ședințele CNSA se consideră legal întrunite în prezența majorității membrilor săi.(3) Ședințele sunt conduse de către președintele CNSA, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte.(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 2, CNSA emite recomandări.  +  Articolul 5CNSA își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului intern de funcționare, pe care îl adoptă în prima ședință de lucru, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea secretariatului CNSA, după obținerea avizului conform al instituțiilor menționate la art. 3 alin. (1) lit. a)-g).  +  Articolul 6(1) Secretariatul CNSA este asigurat de AACR. Membrii secretariatului, în număr de cel puțin trei, sunt desemnați prin decizie a directorului general al AACR, care se comunică președintelui CNSA în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Atribuțiile secretariatului CNSA sunt stabilite prin Regulamentul intern de funcționare al CNSA.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 6/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 7 aprilie 2021.Nr. 416.----