NORME METODOLOGICE nr. GH/2.617 din 31 mai 2000de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 1 septembrie 2000  I. Dispoziţii generalePrin Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992, au fost stabilite sursele din care se finanţează ocrotirea sănătăţii pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite şi aprobate, potrivit prezentelor norme metodologice.Operaţiunile de încasări şi plati ale instituţiilor publice din sectorul sanitar se efectuează prin conturile deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului.II. Finanţarea ocrotirii sănătăţii din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate2.1. Din mijloacele bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate care este administrat de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi de casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, după caz, se finanţează, în temeiul art. 12 din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii care privesc: a) servicii de asistenţa medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; b) servicii medicale ambulatorii; c) servicii medicale spitaliceşti; d) servicii de asistenţa stomatologica; e) servicii medicale de urgenta; f) servicii medicale complementare pentru reabilitare; g) asistenţa medicală, pre-, intra- şi postnatala; h) îngrijiri medicale la domiciliu; i) medicamente, materiale sanitare, proteze şi orteze.2.2. Finanţarea cheltuielilor din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate se asigura pe bază de contracte încheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, după caz.2.3. Spitalele, în calitate de furnizori de servicii medicale, urmăresc ca prin contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, ca beneficiari ai serviciilor medicale în numele asiguraţilor, să-şi acopere din veniturile încasate cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale.2.4. Conducerea spitalelor are obligaţia sa elaboreze anual, în faza de proiect şi în faza definitivă, bugetul de venituri şi cheltuieli, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, în care se cuprind venituri proprii din prestarea de servicii medicale pe bază de contract, venituri obţinute de la persoanele fizice şi juridice în condiţiile legii, venituri din asocieri investitionale în profil medical sau medico-social, precum şi din sume alocate de la bugetul de stat şi bugetele locale, în condiţiile legii, din donaţii şi sponsorizări.În limita tipului de surse de venituri prevăzute în buget se stabilesc şi cheltuielile, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, asigurându-se funcţionarea fiecărui spital în exerciţiul financiar respectiv.Indicatorii din buget se stabilesc pe bază de calcule de fundamentare analitice, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât la venituri, cat şi la cheltuieli.Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte în condiţii de echilibru financiar şi asigura funcţionarea spitalului pe principiul autonomiei financiare.2.5. Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se aproba înainte de începerea exerciţiului bugetar de către direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, şi reprezintă baza în limita căreia se desfăşoară activitatea financiară. Un exemplar, în copie, se prezintă unităţii trezoreriei statului, la care spitalul are conturile deschise.O dată cu bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba şi cheltuielile de capital, care se finanţează potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 30 decembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.Directorul spitalului îndeplineşte, în domeniul întocmirii şi executării bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv al gestiunii financiare, atribuţiile ordonatorului tertiar de credite, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.Angajarea cheltuielilor de către directorul spitalului se efectuează, în toate cazurile, pe baza documentelor legale, vizate pentru controlul financiar preventiv intern exercitat conform reglementărilor în vigoare, în limita prevederilor de cheltuieli aprobate în buget.Plăţile se efectuează, în toate cazurile, pe bază de documente semnate de directorul spitalului cu prima semnatura şi de contabilul-şef cu a doua semnatura.2.6. Operaţiunile de încasări şi plati se efectuează de către spitale prin trezoreria statului în raza căreia au sediul fiscal.Pentru efectuarea operaţiunilor financiare spitalele solicita trezoreriei statului deschiderea contului 50.41 "Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997", în care se înregistrează, pe bază de documente, în credit sumele încasate, iar în debit, sumele reprezentând plăţile dispuse de spital.Pentru operaţiunile efectuate în baza bugetului de venituri şi cheltuieli şi înregistrate în contul 50.41 unităţile trezoreriei statului eliberează spitalelor extrase de cont, împreună cu documentele care au stat la baza înregistrărilor.Contabilul-şef are obligaţia sa verifice din punct de vedere al corectitudinii operaţiunile înregistrate în extrasul de cont, iar pentru eventualele diferenţe sau neconcordante rezultate va sesiza, operativ, unitatea trezoreriei statului, urmărind soluţionarea cat mai urgenta a acestora.2.7. Conducerea fiecărui spital are obligaţia de a organiza contabilitatea încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor, precum şi a gestionării valorilor materiale, potrivit planului de conturi pentru instituţiile publice. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se va urmări cu ajutorul contabilităţii, astfel: a) veniturile realizate se evidenţiază în creditul conturilor 527 "Venituri din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997" şi 592 "Venituri din alocaţii cu destinaţie specială", cu desfăşurarea pe capitole şi subcapitole; b) plăţile de casa dispuse cu ordine de plată, precum şi ridicările de numerar din cont pe bază de cec se înregistrează în creditul conturilor 127 "Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997" şi 192 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate; c) cheltuielile efective se evidenţiază în debitul conturilor 427 "Cheltuieli din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997" şi 492 "Cheltuieli din alocaţii cu destinaţie specială", cu desfăşurarea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.III. Finanţarea ocrotirii sănătăţii de la bugetul de stat3.1. Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, din bugetul Ministerului Sănătăţii se asigura: a) cheltuielile proprii, cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale unităţilor sanitare finanţate integral din bugetul de stat şi, după caz, din bugetul Fondului special pentru sănătate publică, prevăzute la pct. I din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finanţarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; b) finanţarea programelor naţionale de sănătate, în limita sumelor aprobate anual prin legea bugetului de stat; c) construcţii noi pentru unităţi sanitare, modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor sanitare existente, precum şi consolidarea clădirilor aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii; d) achiziţionarea de aparatura medicală de mare performanta pentru unităţile sanitare finanţate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate; e) finanţarea activităţii de diagnostic, curative şi de reabilitare de importanţa naţionala pentru recuperarea capacităţii de muncă, prevăzută prin ordin al ministrului sănătăţii care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; f) acţiuni de sănătate privind:f.1. finanţarea suplimentară a activităţii de învăţământ şi de cercetare din cadrul spitalelor cu secţii clinice care sunt finanţate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile aprobate prin legea anuală a bugetului de stat;f.2. finanţarea dispensarelor medicale din grădiniţe, şcoli, unităţi de învăţământ superior;f.3. finanţarea cabinetelor de medicina sportiva;f.4. finanţarea unor reparaţii capitale;f.5. finanţarea secţiilor şi cabinetelor de medicina muncii (boli profesionale), care nu au personalitate juridică şi funcţionează în structura unităţilor sanitare cu personalitate juridică finanţate din venituri extrabugetare provenite inclusiv din Fondul de asigurări sociale de sănătate;f.6. finanţarea creselor fără personalitate juridică;f.7. finanţarea altor activităţi şi unităţi prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.3.2. Pentru fiecare instituţie direct subordonata ministrul sănătăţii aproba anual bugetul de venituri şi cheltuieli, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, cu repartizarea pe trimestre, în care sunt cuprinse creditele bugetare necesare pentru finanţarea acţiunilor aferente exerciţiului bugetar respectiv.În bugetul aprobat cheltuielile se cuprind la capitolul 58.01 "Sănătate", cu desfăşurarea pe subcapitole, iar în cadrul acestora, pe titluri, articole şi alineate. De asemenea, în bugetul aprobat se vor defalca într-o anexa distinctă creditele bugetare aprobate pentru acţiunile prevăzute la pct. 3.1. lit. b) şi f).3.3. Potrivit prevederilor Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, cheltuielile bugetului de stat se finanţează şi se executa prin ordonatorii de credite, astfel: a) la nivelul Ministerului Sănătăţii ministrul sănătăţii este ordonator principal de credite; b) la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională directorii direcţiilor de sănătate publică şi, respectiv, directorul institutului sunt ordonatori secundari de credite; c) la nivelul instituţiilor direct subordonate care au personalitate juridică conducătorul instituţiei este ordonator tertiar de credite.3.4. Finanţarea cheltuielilor din bugetul de stat se asigura astfel:3.4.1. Fiecare dintre ordonatorii secundari sau terţiari de credite din subordine, prevăzuţi la pct. 3.3 lit. b) şi c), prezintă Ministerului Sănătăţii lunar, până la data de 20 a lunii în curs, cererea fundamentată privind necesarul de credite bugetare pentru luna următoare, conform modelului cuprins în anexa nr. 3.3.4.2. Ministerul Sănătăţii repartizează lunar credite bugetare, prin formular dispoziţie bugetară, ordonatorilor secundari şi ordonatorilor terţiari de credite direct subordonaţi.Pentru cheltuielile proprii Ministerul Sănătăţii îşi repartizează creditele bugetare aferente acestora, cu acelaşi tip de document.3.4.3. Repartizarea creditelor bugetare se efectuează de Ministerul Sănătăţii prin sistemul trezoreriei centrale din cadrul Ministerului Finanţelor şi se derulează prin următorul flux: a) dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare sunt prezentate Direcţiei generale a trezoreriei şi contabilităţii publice din Ministerul Finanţelor, care le transmite prin posta specială unităţilor de trezorerie teritoriale la care ordonatorii de credite au conturile deschise; b) la primirea dispoziţiilor bugetare unităţile trezoreriei statului înregistrează în contul 01 "Credite deschise şi repartizate pe seama ordonatorilor finantati din bugetul de stat", care se desfăşoară în conturi analitice, pe capitole şi titluri ale clasificaţiei bugetare, deschise pe seama unităţilor respective.În acelaşi timp Ministerul Sănătăţii transmite fiecărui ordonator secundar sau tertiar de credite un exemplar din dispoziţia bugetară, care reprezintă comunicarea finanţării bugetare pentru luna respectiva.3.4.4. Repartizarea creditelor bugetare se efectuează pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, şi anume capitole şi titluri.3.4.5. Ordonatorii de credite angajează cheltuielile în limita creditelor bugetare deschise pe subdiviziunile prevăzute la pct. 3.4.4, precum şi pe celelalte subdiviziuni aprobate în bugetul propriu, şi anume articole şi alineate.În toate documentele de cheltuieli se vor înscrie distinct, cu ocazia vizei de control financiar preventiv intern, subdiviziunea clasificaţiei bugetare la care se încadrează cheltuielile respective, precum şi disponibilul de credite bugetare la subdiviziunea respectiva la data angajării.Plăţile se efectuează pe bază de ordin de plată tip trezoreria statului, având ca temei documentele justificative aprobate şi vizate de persoanele în drept.3.4.6. În vederea urmăririi utilizării creditelor bugetare în volumul şi destinaţia stabilite prin bugetul de stat, unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii solicita la unitatea trezoreriei statului în raza căreia îşi au sediul fiscal deschiderea următoarelor conturi:- Contul 01 "Credite deschise şi repartizate pe seama ordonatorilor finantati din bugetul de stat"Acest cont este în afară bilanţului şi evidenţiază în conturi analitice creditele bugetare repartizate pe capitol, titlu şi pe fiecare instituţie publică;- Contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", cont de bilanţ, care se desfăşoară pe conturi analitice deschise pentru fiecare instituţie pe capitol şi titlu, în care se înregistrează plăţile de casa efectuate pe baza ordinelor de plată prezentate de ordonatorii de credite.Conturile care privesc creditele bugetare şi plăţile de casa din bugetul de stat se deschid şi se formează din următoarele coduri: codul contului sintetic (01 sau 23), codul capitolului de cheltuieli bugetare (58 "Sănătate"), codul titlului de cheltuieli (02 "Cheltuieli de personal", 20 "Cheltuieli materiale şi servicii", 38 "Transferuri", 70 "Cheltuieli de capital" etc.) şi codul fiscal al instituţiei publice.Conturile de disponibil se deschid şi se formează din codul contului de disponibil (cod 30 sau 50) şi codul fiscal al instituţiei respective.Unităţile trezoreriei statului accepta plati dispuse de ordonatorii de credite numai în limita disponibilităţilor de credite bugetare existente în conturile deschise pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, care se stabilesc prin programul informatic ca diferenţa între creditele repartizate şi înregistrate în contul corespunzător (cont 01) şi soldul plăţilor de casa evidentiate în contul analitic de cheltuieli deschis pe subdiviziunile corespunzătoare.3.4.7. Finanţarea de la bugetul de stat a programelor naţionale de sănătate şi a celorlalte acţiuni prevăzute la pct. 3.1 se efectuează de Ministerul Sănătăţii în funcţie de regimul de finanţare a unităţilor, astfel:3.4.7.1. În cazul derulării programelor prin unităţile din subordinea Ministerului Sănătăţii finanţate integral de la bugetul de stat şi din Fondul special pentru sănătate publică, finanţarea se asigura de Ministerul Sănătăţii, potrivit bugetului aprobat, prin repartizarea de credite bugetare pe capitole, titluri şi programe, pe seama direcţiilor de sănătate publică sau a unităţilor sanitare direct subordonate, după caz. Operaţiunea de repartizare a creditelor bugetare se efectuează potrivit normelor Ministerului Finanţelor.Creditele bugetare se utilizează şi se evidenţiază de către ordonatorii de credite secundari sau terţiari, după caz, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.3.4.7.2. În cazul în care programele naţionale de sănătate şi celelalte acţiuni de sănătate se derulează prin institute medicale sau unităţi sanitare cu activitate de cercetare şi învăţământ desemnate de Ministerul Sănătăţii sau în structura cărora funcţionează unităţile respective, finanţarea se asigura din creditele bugetare aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 58.01 "Sănătate" titlul 38 "Transferuri" articolul 40 alineatul 44 "Programe pentru sănătate", articolul 40 alineatul 60 "Transferuri pentru acţiuni de sănătate", articolul 40 alineatul 79 "Transferuri pentru aparatura medicală de mare performanta".În acest scop finanţarea se derulează astfel: a) Ministerul Sănătăţii repartizează creditele bugetare pe seama direcţiilor de sănătate publică, pe capitole şi titluri; b) pe baza cererilor de fonduri prezentate de spitale sau de celelalte unităţi prin care se realizează programe naţionale de sănătate sau acţiuni de sănătate direcţiile de sănătate publică virează, cu ordin de plată, alocaţiile bugetare din contul de cheltuieli al bugetului de stat în contul 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", deschis pe seama spitalului prin care se realizează programul.Spitalele au obligaţia sa utilizeze fondurile primite numai pentru cheltuielile cuprinse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru celelalte acţiuni, asigurând evidenta distinctă a plăţilor de casa şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare functionale (capitole şi subcapitole) şi economice (titluri, articole şi alineate); c) Ministerul Sănătăţii virează sume cu ordin de plată institutelor medicale sau unităţilor desemnate sa coordoneze şi sa finanteze programe naţionale de sănătate sau alte acţiuni sanitare, pe baza cererilor fundamentate prezentate de către acestea.Sumele se virează în contul 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", deschis la trezoreria statului pe seama unităţilor beneficiare.3.4.8. Finanţarea de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii a investiţiilor reprezentând construcţii noi pentru unităţi sanitare, modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor sanitare existente, consolidarea clădirilor aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, precum şi a aparaturii medicale de mare performanta pentru unităţile sanitare finanţate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate se derulează astfel: a) direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, aloca spitalelor respective, pe bază de ordin de plată, din creditele repartizate la capitolul 58.01 "Sănătate" titlul 70 "Cheltuieli de capital" şi titlul 40.79 "Transferuri pentru aparatura medicală de mare performanta" suma necesară pentru realizarea investiţiilor respective; b) suma se virează spitalului în contul 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", deschis la trezoreria statului. O dată cu virarea sumei se transmite spitalului şi lista de investiţii aprobată de ordonatorul principal de credite.3.4.9. Sumele primite de la bugetul de stat se regularizează cu acest buget la încheierea exerciţiului financiar, la termenul stabilit prin normele metodologice ale Ministerului Finanţelor, astfel: a) pe baza execuţiei de la finele anului financiar spitalele stabilesc diferenţa dintre sumele primite şi plăţile de casa la acţiunile respective; b) spitalele virează cu ordin de plată disponibilul de alocaţii bugetare în contul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de la care s-au primit sumele respective.Aceasta operaţiune se înregistrează în contabilitatea spitalului prin diminuarea alocaţiilor primite de la bugetul de stat, pe fiecare subdiviziune.IV. Finanţarea ocrotirii sănătăţii din bugetele locale4.1. Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, din bugetele locale se finanţează: a) cheltuielile materiale şi cele privind prestările de servicii, cu excepţia celor pentru medicamente şi materiale sanitare aferente creselor; b) cheltuielile pentru drepturile donatorilor de sânge, ce se acordă potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România; c) alte cheltuieli care se suporta în conformitate cu prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare.Propunerile se prezintă pe formularul prevăzut în anexa nr. 2, care se completează în mod corespunzător.4.2. Finanţarea se asigura pe baza creditelor deschise în limita bugetului aprobat fiecărei unităţi din bugetul local respectiv, operaţiuni care se derulează astfel: a) unităţile solicita lunar consiliului local respectiv deschiderea şi repartizarea creditelor din bugetul local pentru necesarul de cheltuieli aferent lunii următoare, care se stabileşte pe baza bugetului aprobat şi a documentelor de plată scadente; b) ordonatorii principali de credite finantati din bugetul local deschid credite pe seama creselor, precum şi a centrelor de transfuzie pentru plata donatorilor de sânge, care se încadrează la subcapitolul "Alte acţiuni" la unităţile trezoreriei statului, în contul 02 "Credite deschise şi repartizate pe seama ordonatorilor terţiari finantati din bugetele locale", cu desfăşurare pe capitol şi titluri ale clasificaţiei bugetare; c) în limita creditelor repartizate creşele şi centrele de transfuzie angajează şi efectuează plati potrivit destinaţiei stabilite, scop în care solicită trezoreriei statului deschiderea contului 24 "Cheltuielile bugetelor locale", în care se înregistrează plăţile dispuse de ordonatorul de credite în conturi analitice deschise pe capitol şi titlurile clasificaţiei bugetelor locale.V. Finanţarea ocrotirii sănătăţii din veniturile proprii ale unităţilor sanitare finanţate în regim extrabugetar5.1. Unităţile sanitare care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contracte pentru servicii sanitare realizează venituri proprii potrivit Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi contractului-cadru aprobat prin hotărâre a Guvernului.Veniturile proprii se încasează atât prin casieria proprie, cat şi prin virare în contul 50.41 "Disponibil din activitatea sanitară, conform Legii nr. 145/1997", deschis la trezoreria statului.5.2. Veniturile rezultate din serviciile medicale prestate, contribuţii, donaţii, sponsorizări se cuprind de către unităţile sanitare în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, fiind utilizate la acoperirea cheltuielilor de funcţionare a unităţilor sanitare respective.VI. Finanţarea ocrotirii sănătăţii din bugetul Fondului special pentru sănătate publică6.1. În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992, la dispoziţia Ministerului Sănătăţii se constituie Fondul special pentru sănătate publică, destinat finanţării cheltuielilor care privesc ocrotirea sănătăţii.6.2. Fondul special pentru sănătate publică se gestionează de către Ministerul Sănătăţii, pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat ca anexa la bugetul de stat.6.2.1. Veniturile bugetului Fondului special pentru sănătate publică se constituie din următoarele surse: a) taxa asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii, în care se cuprind: cota de 12% aplicată asupra încasărilor persoanelor juridice, realizate din acţiuni publicitare la produsele din tutun, tigari şi băuturi alcoolice, cota de 2% din sumele realizate de persoanele juridice din vânzările de produse din tutun, tigari şi băuturi alcoolice, după deducerea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată, datorate bugetului de stat; b) cota de 25% din amenzile aplicate pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat; c) sumele rezultate din valorificarea bunurilor din dotarea unităţilor sanitare; d) veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii şi instituţiilor sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 4.De asemenea, în veniturile Fondului special pentru sănătate publică se cuprind şi încasările din contribuţiile restante la 31 decembrie 1997 ale persoanelor fizice şi juridice la Fondul special pentru sănătate publică, precum şi majorările de întârziere aferente acestora.Agenţii economici care comercializează produse din tutun, tigari şi băuturi alcoolice achiziţionate de la producători, importatori sau angrosisti vor aplica cota de 2% asupra adaosului comercial realizat din vânzarea acestor produse, după deducerea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată, datorate bugetului de stat.6.2.2. În limita veniturilor din buget se prevăd cheltuielile Fondului special pentru sănătate publică pe subdiviziunile clasificaţiei functionale, respectiv pe capitole şi subcapitole, şi pe subdiviziunile clasificaţiei economice, respectiv pe titluri, articole şi alineate.6.2.3. Bugetul Fondului special pentru sănătate publică se aproba şi se repartizează de ministrul sănătăţii, după aprobarea bugetului de stat prin lege, direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi unităţilor direct subordonate finanţate integral de la bugetul de stat, conform anexei nr. 5.Un exemplar din buget (copie) se prezintă unităţii trezoreriei statului la care sunt deschise conturile.În bugetele direcţiilor de sănătate publică se prevăd veniturile pe surse ce se realizează la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, vărsămintele la Ministerul Sănătăţii, precum şi cheltuielile pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare care se efectuează în cursul exerciţiului financiar şi sumele alimentate de Ministerul Sănătăţii.6.3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului special pentru sănătate publică se executa la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv direcţia de sănătate publică a municipiului Bucureşti, precum şi prin celelalte instituţii sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat.Mecanismul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului special pentru sănătate publică cuprinde încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor şi contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plati şi se derulează astfel:6.3.1. Veniturile Fondului special pentru sănătate publică se încasează la nivel teritorial de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar instituţiile sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat încasează numai veniturile proprii prevăzute în anexa nr. 4; încasarea sumelor se face prin contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sănătate publică", deschis la trezoreria statului.În contabilitatea trezoreriei statului acest cont se crediteaza cu: a) sumele încasate reprezentând venituri proprii ale direcţiilor de sănătate publică şi ale unităţilor finanţate integral de la bugetul de stat, inclusiv cele depuse în numerar la casieria trezoreriei; b) sumele virate de agenţii economici reprezentând achitarea obligaţiilor către fond; c) sumele primite prin redistribuire de la Ministerul Sănătăţii; d) alte venituri încasate potrivit normelor legale în vigoareşi se debiteaza cu: a) sumele virate Ministerului Sănătăţii; b) plăţile dispuse pe bază de ordine de plată pentru efectuarea de cheltuieli.6.3.2. Veniturile fondului se încasează astfel:6.3.2.1. Prin casieria Ministerului Sănătăţii, a direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau a instituţiilor sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat:Veniturile proprii rezultate din activitatea unităţilor finanţate integral de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 4, se încasează de la persoanele fizice în numerar, prin depunerea sumelor datorate direct la casierie, pentru care se eliberează chitanţe care reprezintă actul doveditor. Veniturile proprii încasate prin casierie se depun a doua zi în contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sănătate publică", deschis la trezoreria statului, fiind interzisă utilizarea acestora direct pentru cheltuieli.Direcţiile de sănătate publică şi celelalte instituţii sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat vor organiza efectuarea operaţiunilor de încasări prin casieria proprie, potrivit legii.6.3.2.2. Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor incasa de la persoanele fizice cu domiciliul în unităţile administrativ-teritoriale respective taxele pentru eliberarea de autorizaţii şi de alte înscrisuri de către Ministerul Sănătăţii, operaţiune care se efectuează astfel: a) persoana fizica declara pe propria răspundere cuantumul taxei ce urmează să fie plătită în contul Ministerului Sănătăţii; b) casieria eliberează chitanţa în care se înscriu toate elementele de identificare a plătitorului, precum şi obiectul plăţii; c) sumele încasate se depun în contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sănătate publică", după care se virează săptămânal Ministerului Sănătăţii.Pe versoul ordinului de plată se va menţiona în mod distinct "Taxe încasate pentru serviciile prestate de Ministerul Sănătăţii".Persoanele fizice vor anexa la cererile prezentate Ministerului Sănătăţii chitanţa de plată a taxei.6.3.2.3. Prin virare în contul fondului:1. Persoanele juridice au datoria de a calcula şi de a vira sumele datorate fondului, în cotele prevăzute la pct. 6.2.1. lit. a), în contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sănătate publică", deschis pe seama direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la trezoreria municipiului reşedinţa de judeţ sau a municipiului Bucureşti, după caz.În acelaşi cont se virează şi contribuţiile restante la 31 decembrie 1997 ale persoanelor fizice şi juridice la Fondul special pentru sănătate publică, precum şi majorările de întârziere aferente calculate şi datorate.Virarea se efectuează lunar, până la data de 15 a lunii următoare, cu ordin de plată tip trezoreria statului.2. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992, pentru nevirarea la termen a sumelor datorate Fondului special pentru sănătate publică se aplică majorări de întârziere la nivelul celor stabilite pentru impozitele şi taxele datorate bugetului de stat. Majorările de întârziere încasate constituie venituri ale Fondului special pentru sănătate publică.Majorările de întârziere se virează de persoanele juridice, cu ordin de plată, în contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sănătate publică", deschis la trezoreria statului din municipiul reşedinţa de judeţ pe seama direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.3. Amenzile aplicate prin procesele-verbale de contravenţie de organele împuternicite de Ministerul Sănătăţii pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat se vor vira în întregime, cu ordin de plată, de către contravenient în contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sănătate publică", deschis pe seama direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la trezoreria teritorială respectiva sau în numerar la casieria direcţiei teritoriale de sănătate publică, după caz.Direcţiile teritoriale de sănătate publică au obligaţia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor în cont sa defalcheze cota de 75%, iar suma rezultată se virează la bugetul de stat în contul 20.22.01.03 "Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale", deschis la trezoreria statului.Diferenţa de 25% din amenzile încasate rămâne ca sursa de venit a Fondului special pentru sănătate publică.În cazul în care amenda a fost încasată prin casieria proprie a direcţiei de sănătate publică, defalcarea cotei de 75% pentru bugetul de stat se efectuează o dată cu depunerea încasărilor la casieria trezoreriei pentru contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sănătate publică".4. Unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, cu excepţia celor care funcţionează pe bază de contracte de servicii medicale, au obligaţia sa vireze sumele rezultate din valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor aflate în dotare în contul Fondului special pentru sănătate publică. Operaţiunea de virare se efectuează lunar, în termen de 10 zile de la expirarea lunii precedente, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul Ministerului Sănătăţii sau al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de subordonare, şi anume: 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sănătate publică", deschis la trezoreria municipiului reşedinţa de judeţ sau a municipiului Bucureşti.6.3.3. Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi celelalte unităţi finanţate integral de la bugetul de stat vor asigura, după caz, contabilitatea încasării veniturilor cu ajutorul conturilor:141 "Disponibil din Fondul special pentru sănătate publică"341 "Fond special pentru sănătate publică"441 "Cheltuieli din Fondul special pentru sănătate publică".6.3.3.1. Contul 141 "Disponibil din Fondul special pentru sănătate publică" se desfăşoară pe următoarele conturi analitice de gradul III:141.01 "Disponibil din venituri proprii", în care se înregistrează sumele încasate pe bază de documente care privesc veniturile proprii prevăzute în anexa nr. 4, precum şi plăţile efectuate pe baza ordinelor de plată. Pentru plăţile efectuate din acest cont se conduce evidenta analitica pe titluri, articole şi alineate;141.02 "Disponibil din veniturile Fondului special pentru sănătate publică care se virează Ministerului Sănătăţii", în care se evidenţiază pe bază de documente sumele încasate din sursele prevăzute la pct. 6.2.1. lit. a)-d), precum şi restantele din anii precedenti;141.03 "Disponibil din sumele primite de la Ministerul Sănătăţii pentru efectuarea de cheltuieli". În acest cont se înregistrează sumele primite de la Ministerul Sănătăţii, precum şi plăţile efectuate în limita prevederilor bugetare. Pentru plati acest cont se desfăşoară în conturi analitice deschise pe capitole, subcapitole, titluri şi în cadrul acestora pe articole şi alineate.6.3.3.2. Contul 341 "Fond special pentru sănătate publică" se desfăşoară pe conturile analitice corespunzătoare surselor de venituri ale Fondului special pentru sănătate publică prevăzute în bugetul aprobat, şi anume:341.01 "Taxa asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii" din cota de 12% asupra încasărilor din acţiuni publicitare la produsele din tutun, tigari şi băuturi alcoolice;341.02 "Taxa asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii" din cota de 2% asupra încasărilor din vânzarea produselor din tutun, tigari şi băuturi alcoolice;341.03 "Sume rezultate din valorificarea bunurilor din dotarea unităţilor sanitare";341.04 "Venituri din cota de 25% din amenzile aplicate";341.05 "Venituri proprii ale unităţilor finanţate integral de la bugetul de stat"; în conturile analitice de gradul IV se evidenţiază fiecare sursa prevăzută în anexa nr. 4;341.06 "Încasări din contribuţiile restante la 31 decembrie 1997".6.3.3.3. Contul 441 "Cheltuieli din Fondul special pentru sănătate publică", în care se înregistrează pe bază de documente justificative cheltuielile efective potrivit bugetului aprobat. În cadrul acestui cont se deschid conturi analitice pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.6.3.3.4. Funcţionarea conturilor prevăzute la pct. 6.3.3.1, 6.3.3.2 şi 6.3.3.3 este asemănătoare conturilor pentru disponibilitati, fonduri şi cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială (conturile 119, 421 şi 337) prevăzute în planul de conturi pentru instituţiile de stat şi în instrucţiunile de aplicare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984 privind planul de conturi pentru instituţiile de stat şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările ulterioare.6.3.3.5. Obligaţiile persoanelor juridice către Fondul special pentru sănătate publică, prevăzute la pct. 6.2.1. lit. a), se înregistrează de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în contul extrabilantier 981 intitulat "Obligaţiile de plată ale agenţilor economici către Fondul special pentru sănătate publică", care se desfăşoară în trei conturi analitice, şi anume:981.1 "Obligaţii din cota de 12% asupra încasărilor din acţiuni publicitare la produsele din tutun, tigari şi băuturi alcoolice";981.2 "Obligaţii din cota de 2% din sumele realizate din vânzarea de produse din tutun, tigari şi băuturi alcoolice";981.3 "Obligaţii din contribuţii restante la 31.12.1997 ale persoanelor fizice şi juridice".Înregistrarea în conturile extrabilantiere se efectuează pe baza "Decontului privind obligaţiile de plată pe trimestrul ............ la Fondul special pentru sănătate publică", prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 108/1998 privind executarea creanţelor la Fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate şi Fondul special pentru sănătate.Conturile prevăzute la alin. 1 se debiteaza cu suma obligaţiilor comunicate de agenţii economici şi se crediteaza cu sumele încasate, după înregistrarea acestora în debitul contului 141.02 "Disponibil din veniturile Fondului special pentru sănătate publică care se virează Ministerului Sănătăţii" prin creditul conturilor 341.01 şi 341.02.6.3.4. Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia sa vireze în contul Ministerului Sănătăţii sumele încasate conform pct. 6.2.1 lit. a)-c) şi sumele restante din anii precedenti şi evidentiate în contul analitic 141.02 "Disponibil din veniturile Fondului special pentru sănătate publică care se virează Ministerului Sănătăţii", astfel: încasările evidentiate săptămânal, până în ultima zi lucrătoare (vinerea), se virează în ziua de luni, cu ordin de plată, în contul 30.06.426.64.56, deschis pe seama Ministerului Sănătăţii la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti.6.3.5. Pentru angajarea şi efectuarea cheltuielilor din Fondul special pentru sănătate publică directorul direcţiei de sănătate publică îndeplineşte atribuţiile ordonatorului secundar de credite, prevăzute de Legea privind finanţele publice nr. 72/1996, cu modificările ulterioare, iar conducătorii celorlalte unităţi care au personalitate juridică, pe cele ale ordonatorului tertiar de credite.Cheltuielile se efectuează în toate cazurile în limita prevederilor din bugetul Fondului special pentru sănătate publică, cu respectarea destinaţiei acestora, pe bază de documente legale aprobate de ordonatorul secundar sau tertiar de credite, după caz, şi vizate pentru controlul financiar preventiv intern.Direcţiile de sănătate publică şi celelalte unităţi finanţate integral de la bugetul de stat pot angaja şi efectua cheltuieli în limita veniturilor proprii încasate şi evidentiate în contul 141.01 "Disponibil din venituri proprii", precum şi din sumele puse la dispoziţie de Ministerul Sănătăţii şi evidentiate în contul 141.03 "Disponibil din sumele primite de la Ministerul Sănătăţii pentru efectuarea de cheltuieli".În cazul investiţiilor care se executa la nivelul spitalelor, conform pct. 3.1 lit. c), sumele se virează cu ordin de plată în contul spitalelor 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", iar sumele rămase disponibile la finele anului financiar se regularizează cu Fondul special pentru sănătate publică în condiţiile pct. 3.4.9.6.4. Pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin bugetul Fondului special pentru sănătate publică direcţiile de sănătate publică şi instituţiile sanitare direct subordonate finanţate integral de la bugetul de stat vor solicita Ministerului Sănătăţii sumele în completarea veniturilor proprii, necesare pentru acoperirea plăţilor.Cererea de fonduri se prezintă lunar, până la data de 20 pentru necesarul lunii următoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.Ministerul Sănătăţii, după analiza şi aprobare, virează sumele cu ordin de plată în contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sănătate publică", deschis pe seama direcţiilor de sănătate publică şi a instituţiilor sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat, după caz.6.5. Controlul asupra încasării veniturilor Fondului special pentru sănătate publică6.5.1. În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992, Ministerul Sănătăţii, prin organele proprii sau prin împuterniciţi, exercita controlul persoanelor fizice şi juridice cu privire la calculul şi virarea obligaţiilor către bugetul Fondului special pentru sănătate publică.Pentru neplata la termenele stabilite a sumelor cuvenite Fondului special pentru sănătate publică organele prevăzute la alin. 1 au dreptul să aplice majorări de întârziere la nivelul celor stabilite pentru impozitele şi taxele datorate bugetului de stat.6.5.2. În cazul neplatii la termen de către persoanele fizice sau juridice a sumelor datorate Ministerul Sănătăţii şi organele sale abilitate au dreptul să aplice procedura de executare silită prevăzută de reglementările în vigoare.6.6. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1    ------- la normele metodologice-----------------------    - Model -    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    Spitalul ................                                       Se aprobă                                       ---------                                   Ordonator de credite,             BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI             pentru anul ..................             Capitolul ....................
    - mii lei -
    Sub- capitolTitlu/ articolAli- neatDenumirea indicatorilorPrevederi anualedin care repartizate pe trimestre:
    Trimestrul ITrimestrul IITrimestrul IIITrimestrul IV
    012345678
          1.1. Venituri proprii şi asimilate          
          a) Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate          
          b) Alte venituri din activitatea proprie          
          c) Alocaţii din bugetul local          
          1.2. Alocaţii de la bugetul de stat - Tota din care pentru:          
          a) programe de sănătate          
          b) aparatură medicală de mare performanţă          
          c) alte acţiuni sanitare, din care pentru:          
          - învăţământ          
          - cercetare          
          - dispensare şcolare          
          - cabinete de medicină sportivă          
          - reparaţii capitale          
          - alte acţiuni          
          1. TOTAL VENITURI (1.1 + 1.2)          
      02   *) 2.1. Cheltuieli privind funcţionarea spitalelor          
          Cheltuieli de personal          
      20   Cheltuieli materiale şi servicii          
      70   Cheltuieli de capital          
          *) 2.2. Cheltuieli din alocaţii de la bugetul de stat          
          Cheltuieli pentru programe de sănătate          
      02   Cheltuieli de personal          
      20   Cheltuieli materiale şi servicii          
          Cheltuieli de capital          
          Cheltuieli pentru aparatură medicală de mare performanţă          
          Cheltuieli pentru acţiuni de sănătate          
          Cheltuieli de personal          
          Cheltuieli materiale şi servicii          
          *) 2. TOTAL CHELTUIELI (2.1+2.2)          
          3. EXCEDENT (1-2)          
            Director, Director adjunct financiar,---------- Notă *) Cheltuielile se înscriu pe subcapitole şi în cadrul acestora, pe titluri, articole şi alineate.Formularul se completează în funcţie de situaţia fiecărui spital.
   +  Anexa 2    -------la normele metodologice-----------------------   - Model -    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    Unitatea ............                                                 Se aprobă                                                 ---------                                            Ordonator de credite,                     BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI       privind cheltuielile finanţate din bugetul de stat pe anul .......
    - mii lei -
    Capi- tolSub- capitolTitlu/ articolAli- neatDenumirea indicatorilor financiari potrivit clasificaţiei bugetarePrevederi anualedin care repartizate pe trimestre:
    Trimestrul ITrimestrul IITrimestrul IIITrimestrul IV
    0123456789
                       
                       
                       
                       
      TOTAL:              
  Pentru cheltuielile de capital se anexează şi se aproba lista cuprinzând investiţiile pe structura listei aprobate anual în bugetul de stat.Director, Director adjunct financiar,
   +  Anexa 3    -------la normele metodologice-----------------------    - Model -    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    Unitatea ............                                                 Se aprobă                                                 ---------                                             Ordonator de credite,                       NOTA DE FUNDAMENTARE      a necesarului de credite bugetare pentru luna .... 2000    Capitolul 58.01 "Sănătate"
    - mii lei -
    Codul clasificaţiei bugetareDenumirea titlului de cheltuieliPrevederi de credite bugetare*)Credite bugetare repartizate până la finele lunii în curs**)Plăţi efectuate până la finele lunii în curs**)Disponibil de credite bugetareNecesar de cheltuieli pentru luna următoareCredite bugetare de repartizat
    01234567=6-5
      TOTAL:            
    02Cheltuieli de personal            
    20Cheltuieli materiale            
    38Transferuri,            
      din care:            
      - programe de sănătat            
      - acţiuni de sănătate            
    70Cheltuieli de capital          
                Director, Director adjunct financiar,---------- Notă *) Cumulate de la începutul anului până la finele lunii pentru care se solicita creditele. Notă **) Pentru luna în curs plăţile se stabilesc pe baza celor efective înregistrate până la data de 20, iar pentru perioada până la finele lunii se estimeaza.
   +  Anexa 4-------la normele metodologice-----------------------VENITURILE PROPRIIale Ministerului Sănătăţii şi ale instituţiilor sanitare publice finanţate integral de la bugetul de statI. Veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii şi ale instituţiilor sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat, prevăzute în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman:1. consultaţii, tratamente, investigaţii şi alte servicii medicale acordate conform legii;2. prestaţii medico-sanitare pentru regii autonome, societăţi comerciale, instituţii publice ori alte persoane juridice sau fizice, potrivit reglementărilor în vigoare;3. examene medicale şi psihologice pentru obţinerea de certificate medicale, cu excepţia certificatelor pentru incapacitate temporară de muncă şi a celor solicitate de categoriile de persoane scutite de la plata acestor examene, prevăzute prin reglementările legale speciale;4. contribuţia lunară a părinţilor sau a tutorilor legali pentru întreţinerea copiilor în crese;5. taxa pentru examene şi concursuri organizate de unităţile sanitare sau de unităţile cu reţea proprie;6. închirieri şi concesionari, conform prevederilor legale;7. taxe pentru examenele medico-legale, conform legii;8. activitatea colectivelor de cercetare din sistemul de sănătate publică;9. contravaloarea sângelui şi a produselor labile şi stabile din sânge şi plasma, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii, livrate de centrele de transfuzii de sânge judeţene şi al municipiului Bucureşti;10. consultanţa şi asistenţa tehnica în domeniul sanitar;11. eliberarea de autorizaţii, avize şi alte acte oficiale, conform legii, pentru persoanele fizice şi juridice;12. valorificarea bunurilor aflate în dotare către persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;13. sumele încasate de Ministerul Sănătăţii în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile de producţie a produselor medicamentoase, depozitele farmaceutice, farmacii şi drogherii. Pentru depozitele farmaceutice, farmacii şi drogherii suma pentru reautorizare va fi jumătate din suma prevăzută pentru autorizare;14. sumele încasate de Ministerul Sănătăţii pentru efectuarea inspecţiei în vederea autorizării de funcţionare pentru unităţile de producţie a produselor medicamentoase, depozitele farmaceutice, farmacii şi drogherii.II. Veniturile proprii prevăzute la art. 26 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legalăSumele realizate din încasările proprii, conform legii, rămân la dispoziţia instituţiilor de medicina legală, în raport cu competenţa lor teritorială, urmând să fie utilizate, conform prevederilor legale, pe destinatiile aprobate prin legea bugetului de stat, pentru Fondul special de sănătate.  +  Anexa 5    -------la normele metodologice-----------------------    - Model -    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    Unitatea ............                                             Se aprobă                                             ---------                                      Ordonator de credite,             BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI      al Fondului special pentru sănătate publică                  pentru anul .......                  la capitolul ........
                    - mii lei -
    Sub- capitolTitlu/ articolAli- neatDenumirea indicatorilorPrevederi anualedin care repartizate pe trimestre:
    Trimestrul ITrimestrul IITrimestrul IIITrimestrul IV
    012345678
          1.1. VENITURI - TOTAL          
          a) Taxa asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii          
          b) Cota de 25% din amenzile aplicate pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat          
          c) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor din dotarea unităţilor sanitare          
          d) Venituri proprii ale unităţilor finanţate de la bugetul de stat          
          e) Contribuţii restante la 31 decembrie 1997          
          f) Taxe încasate pentru serviciile prestate de Ministerul Sănătăţii          
          1.2. Vărsăminte la Ministerul Sănătăţii [a), b), c), e)]          
          1.3. Venituri rămase la dispoziţia unităţii [d)          
          1.4. Sume primite de la Ministerul Sănătăţii în completarea veniturilor proprii          
          1.5. Total surse pentru acoperirea cheltuielilor (3+4)          
          2. CHELTUIELI - TOTAL*)      
               Director, Director adjunct financiar,---------- Notă *) Cheltuielile se desfăşoară pe capitol, subcapitol şi în cadrul acestora, pe titluri, articole şi alineate, potrivit clasificaţiei bugetare.Pentru cheltuielile de capital se anexează şi se aproba lista cuprinzând investiţiile pe structura listei aprobate anual în bugetul de stat.
   +  Anexa 6    -------la normele metodologice-----------------------    - Model -    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    Unitatea ...........                                                 Se aprobă                                                 ---------                                           Ordonator de credite,                     NOTA DE FUNDAMENTARE         a sumelor necesare de alocat din Fondul special       pentru sănătate publică pentru luna ........ 2000
    Nr. crtDenumirea indicatorilorSuma (mii lei)
    1.Prevederi de cheltuieli cumulate de la începutul anului până la finele lunii în curs
    2.Plăţi de casă cumulate până la finele lunii în curs
    3.Plăţi necesare pentru luna . . . . . . . . . . . . . .
    4.Total plăţi de casă
    5.Sume primite de la Ministerul Sănătăţii pentru efectuarea de cheltuieli până la finele lunii în curs
    6.Diferenţă fonduri de virat de către Ministerul Sănătăţii (4-5), din care:
      - cheltuieli de personal
      - cheltuieli materiale
      - cheltuieli de capital
                Director, Director adjunct financiar,--------