HOTĂRÂRE nr. 403 din 31 martie 2021privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 12 aprilie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 132 alin. (2) și art. 138 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6(1) Specializările/Programele de studii prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2021-2022, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.(2) Instituțiile de învățământ superior vor asigura în continuare școlarizarea studenților deja înmatriculați la specializările/programele intrate în lichidare.(3) Instituțiile de învățământ superior nu vor înmatricula noi studenți, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la specializările/ programele intrate în lichidare.  +  Articolul 7Instituțiile de învățământ superior acreditate și programele de studii universitare acreditate ale acestora, care au depășit termenul legal de evaluare externă a calității, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condițiile legii.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  București, 31 martie 2021.Nr. 403.  +  Anexele nr. 1- 6ANEXEprivind Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitareși a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022