HOTĂRÂRE nr. 409 din 7 aprilie 2021pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 8 aprilie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru anul 2021, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare este de 102,354 lei/1.000 litri și reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri, calculată la rata de schimb a monedei euro din data de 1 octombrie 2020.2. La articolul 2, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu următorul cuprins:(3^3) Pentru anul 2021, diferența dintre nivelul de 1.674,55 lei/ 1.000 litri al accizei prevăzut la nr. crt. 12 din anexa nr. 1 la titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, actualizat conform art. 342 alin. (1), (3) și (4) din același act normativ, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2^1) este în cuantum unitar de 1,572 lei/litru și se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.3. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru anul 2021, valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se suplimentează cu suma de 340.550,00 mii lei care se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.4. La articolul 10, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2021 este de 340.550,00 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 7 aprilie 2021.Nr. 409.-----