HOTĂRÂRE nr. 364 din 25 martie 2021privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 8 aprilie 2021  Având în vedere dispozițiile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și organizațiile instituie, cu respectarea legislației în domeniul muncii, sisteme de sancționare disciplinară a propriilor angajați care nu respectă măsurile implementate la nivelul fiecărei entități în aplicarea dispozițiilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, expresia „cultură justă“ și termenii „eveniment“, „organizație“ și „raportor“ au înțelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Articolul 3Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte săvârșite de către organizații:a) utilizarea informațiilor colectate privind evenimentele raportate fără asigurarea confidențialității identității raportorului și a persoanelor menționate în rapoartele de eveniment, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;b) netransmiterea către Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a rezultatelor preliminare ale analizelor, a măsurilor care urmează a fi luate, precum și a rezultatelor finale ale analizelor, în situațiile și în termenele prevăzute la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;c) utilizarea informațiilor provenite din rapoartele de eveniment cu încălcarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;d) utilizarea împotriva raportorilor sau a persoanelor menționate în rapoartele de eveniment a informațiilor cuprinse în acestea, în cazul declanșării unor acțiuni disciplinare sau administrative, cu încălcarea dispozițiilor art. 16 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;e) prejudicierea angajatului sau a personalului contractat, care furnizează servicii pentru organizație în baza unui contract, care raportează sau care este menționat în rapoartele de evenimente colectate prin sistemele proprii de raportare obligatorie și voluntară, pe baza informațiilor furnizate de raportor, cu excepția cazurilor în care faptele se încadrează în categoria celor prevăzute de art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;f) neadoptarea, după consultarea cu reprezentanții personalului, a unor norme interne prin care se stabilește modul în care se garantează și se aplică în cadrul organizației respective principiile „culturii juste“, cu încălcarea dispozițiilor art. 16 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Articolul 4(1) Contravențiile prevăzute la art. 3 lit. b) și f) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.(2) Contravențiile prevăzute la art. 3 lit. a) și c) se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.(3) Contravențiile prevăzute la art. 3 lit. d) și e) se sancționează cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei.  +  Articolul 5(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 3, precum și aplicarea sancțiunilor se fac, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, de către persoanele împuternicite în acest scop de către:a) Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru contravențiile prevăzute la lit. a) și c)-f);b) Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, pentru contravențiile prevăzute la lit. b).(2) Contravențiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  București, 25 martie 2021.Nr. 364.-----