ORDIN nr. 214 din 22 februarie 2021pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 6 aprilie 2021  Având în vedere dispozițiile:– art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. I pct. 2 din Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;– Referatului de aprobare nr. 37 din 21.01.2021,în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 53^1 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementate la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  București, 22 februarie 2021.Nr. 214.  +  ANEXĂAngajator ........................................................Adresă sediu social ..............................................CUI/CIF ..........................................................Cont bancar nr. ..................................................Telefon ..........................................................E-mail ...........................................................CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ................/a Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ............................, str. ............................... nr. ......., județul ................./municipiul ....................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. 53^1 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei .......................... .Anexez prezentei:1. declarație pe propria răspundere privind suspendarea temporară a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgență, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată (anexa nr. 1);2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2).
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
  Semnătura ................................
  Data ......................
   +  Anexa nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF .......................... cu sediul social în localitatea ........................................, str. .................................................. nr. ......., județul ......................../municipiul ..............., sectorul........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că activitatea pe care o desfășor în localitatea/localitățile ......................................................, județul/județele ......................................., este suspendată temporar și/sau redusă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
  Semnătura ................................
  Data ......................
   +  Anexa nr. 2la cerere
  LISTA
  persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută
  la art. 53^1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
  Semnificația coloanelor a și b din tabelul de mai jos este următoarea:a - numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de asediu/stării de urgență;b - indemnizația solicitată**).
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)ab
  1
  2
  ....
  TOTAL

  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................
  Semnătura ...............................................
  Data ...........................
  *) Conform Registrului general de evidență a salariaților.**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
  ----