ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (**republicată**)privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013  Notă
  *) Republicată în temeiul art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 30 octombrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 18 aprilie 2013, dându-se textului o nouă numerotare.
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999 și a mai fost modificată și completată prin:– Ordonanța Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 31 ianuarie 2000, respinsă prin Legea nr. 594/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 24 decembrie 2003;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 25 aprilie 2000, respinsă prin Legea nr. 599/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003;– Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003;– Legea nr. 595/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.239 din 22 decembrie 2004;– Legea nr. 7/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 28^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2010.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se supun regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență următoarele operațiuni cu produse militare:a) exportul, importul și transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;b) intermedierea;c) tranzitul prin România;d) transbordările efectuate pe teritoriul României.(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență operațiunile prevăzute la alin. (1) efectuate în legătură cu participarea:a) forțelor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională la misiuni, operații, exerciții, activități de instruire și ceremoniale, în afara teritoriului României;b) forțelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străînătate care au aprobarea autorităților române pentru intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul pe teritoriul României.(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică tranzitului și transbordării atunci când acestea sunt aferente unui transfer de produse militare între două state membre ale Uniunii Europene.(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică controlului operațiunilor prevăzute la alin. (1) cu arme de foc, piese și componente esențiale ale acestora, precum și munițiile destinate uzului civil, efectuate de către persoanele prevăzute la art. 3.(5) Operațiunile de import sau transfer de introducere de produse militare efectuate în interesul instituțiilor publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se realizează cu respectarea prevederilor legale în materia armelor și munițiilor privind interzicerea deținerii, portului și folosirii acestora. (la 16-04-2021, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 2Se supun controlului, de asemenea, destinația și utilizarea finală a produselor militare care fac obiectul operațiunilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi efectuate, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță de urgență, de persoane fizice cu domiciliul sau rezidența în România sau persoane juridice cu sediul în România, inclusiv autoritățile publice, în conformitate cu legea proprie de funcționare. (la 16-04-2021, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 4Operațiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licență potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) produse militare - orice produs din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, prevăzută la art. 6 alin. (2); (la 16-04-2021, Litera a) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) a^1) țară terță - orice țară sau teritoriu din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene; (la 16-04-2021, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) b) export - scoaterea unui produs militar de pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, către o persoană fizică sau juridică din orice țară terță, inclusiv activitățile de reexport, asistență tehnică și transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. i); (la 16-04-2021, Litera b) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) c) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice țară terță, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, așa cum este definită la lit. i); (la 16-04-2021, Litera c) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) d) transfer - orice transfer intracomunitar de expediere sau introducere a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. i); (la 16-04-2021, Litera d) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) e) tranzit - transportul produselor militare prin România care au ca proveniență alte state și sunt destinate altor state;f) transbordare - operațiunea de descărcare a produselor militare din mijlocul de transport, urmată de încărcarea într-un alt mijloc de transport, în timpul unei operațiuni de tranzit sau la intrarea ori ieșirea în sau din teritoriul României; (la 16-04-2021, Litera f) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) g) asistență tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecționare, transmisia de informații sau calificări operaționale ori servicii de consultanță pentru produse militare. Asistența tehnică include și formele de asistență transmise oral;h) operațiuni de comerț exterior - operațiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b);i) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situația în care un document sau părți pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obțină același rezultat; (la 16-04-2021, Litera i) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) j) intermediere - activitățile desfășurate de o persoană privind:(i) negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun exportul de produse militare dintr-o țară terță către o altă țară terță ori transferul între state membre ale Uniunii Europene sau aferente unui export/import dintr-un/către un stat membru al Uniunii Europene către/de la un stat terț;(ii) cumpărarea, vânzarea sau organizarea exportului de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o țară terță către o altă țară terță ori cumpărarea, vânzarea sau organizarea transferului între state membre ale Uniunii Europene sau aferente unui export/import dintr-un/către un stat membru al Uniunii Europene către/de la un stat terț;(iii) negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare. Negocierea sau organizarea tranzacțiilor include și activitatea de reprezentare, promovarea de produse militare în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene sau țări terțe, organizarea de demonstrații, activități de marketing, servicii de consultanță pentru persoane române sau străine; (la 16-04-2021, Litera j) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) k) exportator - orice persoană sau asociere de persoane stabilită pe teritoriul vamal al României care, în momentul în care declarația vamală este acceptată, este titularul contractului de furnizare de produse militare încheiat cu destinatarul din țara terță și are competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinație din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene sau persoana stabilită pe teritoriul vamal al României care are competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinație din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene; (la 16-04-2021, Litera k) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) l) importator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane în numele căreia produsele militare sunt puse în liberă circulație, sunt supuse unei activități de perfecționare activă, sunt transformate sub control vamal ori sunt admise temporar;m) furnizor - orice persoană fizică sau juridică cu reședința/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru un transfer intracomunitar de expediere; (la 16-04-2021, Litera m) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) n) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reședința/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer intracomunitar de introducere; (la 16-04-2021, Litera n) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) o) înregistrare - operațiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfășurarea operațiunilor cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1); (la 16-04-2021, Litera o) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) p) certificare - operațiune prin care se stabilește credibilitatea unei întreprinderi destinatare;r) licență de transfer - autorizație eliberată unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse militare, după caz, către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;s) licență de export - autorizație eliberată unui exportator pentru a furniza produse militare către o persoană juridică sau fizică dintr-o țară terță;ș) licență de import - autorizație eliberată unui importator pentru a primi produse militare de la persoană juridică sau fizică dintr-o țară terță;t) licență de intermediere - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de intermediere cu produse militare;ț) licență de tranzit - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de tranzit cu produse militare;u) licență de transbordare - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de transbordare.(2) Nu se consideră intermediere în sensul alin. (1) lit. j) activitățile desfășurate de ministere sau instituții publice pentru punerea în aplicare a atribuțiilor specifice prevăzute de lege. (la 16-04-2021, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 6(1) Lista cuprinzând categoriile de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (2) Lista detaliată a produselor militare din categoriile prevăzute în anexă, supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, se stabilește prin hotărâre a Guvernului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Lista detaliată poate fi completată sau modificată potrivit legislației Uniunii Europene în domeniu. (la 16-04-2021, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 7(1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistența tehnică de produse militare care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni prevăzută la art. 6 se supun procedurii de licențiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile în care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, denumit în continuare MAE prin ANCEX, că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la:a) dezvoltarea, producerea, întreținerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; saub) dezvoltarea, producerea, întreținerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile să transporte și să ducă la țintă arme de distrugere în masă.(2) Dacă exportatorul sau intermediarul are cunoștință că unele produse care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunității de a completa lista prevăzută la art. 6 alin. (2). Ulterior completării listei, MAE prin ANCEX decide cu privire la supunerea licențierii a exportului, reexportului, transferului sau intermedierii respectivelor produse militare. (la 16-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență prin ordin al ministrului afacerilor externe și se comunică persoanelor interesate.  +  Articolul 8Regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare se realizează cu respectarea:a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;b) intereselor de securitate națională și economice ale României;c) principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar;d) obligațiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerțul cu arme instituite printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, acte juridice ale Uniunii Europene, decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa sau instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO; (la 16-04-2021, Litera d) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme și a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare;f) convențiilor, tratatelor, acordurilor internaționale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte și a altor angajamente internaționale asumate de România ca stat participant la regimurile internaționale de neproliferare și de control al exporturilor;g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu.  +  Articolul 9MAE prin ANCEX este autoritatea națională în domeniul operațiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) și asigură aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.  +  Capitolul II Regimul de înregistrare, certificare și licențiere  +  Articolul 10(1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea operațiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii.(2) Soluționarea cererilor de înregistrare prevăzute la alin. (1) este condiționată de obținerea avizului favorabil al Ministerului Apărării Naționale. (la 16-04-2021, Articolul 10 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 11Persoanele prevăzute la art. 3, care au și calitatea de destinatar, pot beneficia de licențele generale de transfer de produse militare către companii certificate, emise de autorități din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX. (la 16-04-2021, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 12Pentru fiecare operațiune prevăzută la art. 1 alin. (1) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licențe, potrivit prevederilor art. 13.  +  Articolul 13(1) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licențe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:a) licență individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operațiuni cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau furnizor;b) licență globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operațiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulți importatori, destinatari, exportatori sau furnizori;c) licență generală - se adoptă prin ordin al ministrului afacerilor externe care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, putând fi utilizată de persoanele înregistrate și, după caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu respectarea clauzelor și condițiilor cuprinse în licențe, pentru efectuarea de operațiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulți importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.(2) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licență de transfer sau intermediere, după caz, pentru destinatarii sau furnizorii din state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licențe de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din țări terțe. (la 16-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (3) Pentru operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1), MAE prin ANCEX emite sau adoptă, după caz, licențe individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare. (la 16-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (4) Operațiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim de raportare internațională se efectuează numai pe baza unei licențe individuale.(5) Persoanele înregistrate pot utiliza licențele generale numai după primirea de la MAE prin ANCEX a confirmării înscrierii ca utilizator al licenței. (la 16-04-2021, Articolul 13 din Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 14(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să solicite MAE prin ANCEX, în nume propriu, după caz, următoarele:a) înregistrarea;b) certificarea;c) licență individuală sau globală de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau transbordare de produse militare; d) înscrierea ca utilizator al licenței generale. (la 16-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (2) Condițiile care trebuie îndeplinite în vederea înregistrării, certificării sau emiterii licențelor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare.(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul final al produselor militare, precum și destinația și utilizarea finală ale acestora.(4) Cererile de înregistrare și cererile de certificare se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.(5) Cererile de licență de export, import, transfer și de intermediere se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.(6) Cererile de licență de tranzit și de transbordare se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.(7) Cererile de înregistrare, certificare, licență sau de înscriere ca utilizator al licenței generale, împreună cu datele și informațiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operațiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz. (la 16-04-2021, Alineatul (7) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor și a informațiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare sau de licență revine solicitanților menționați la alin. (7).  +  Articolul 15(1) Persoanele înregistrate, certificate și titularii licențelor au obligația să declare MAE prin ANCEX orice modificări sau diferențe constatate față de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licențe, precum și la predarea sau preluarea produselor militare respective, în termen de 10 zile de la data la care au intervenit acele modificări. În cazul în care asemenea modificări sau diferențe schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare ori licența, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferențe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licență, după caz.(2) Titularii licențelor de import sau transfer de introducere de produse militare au obligația să solicite MAE prin ANCEX aprobarea schimbării utilizatorului final sau a utilizării finale a produselor militare. (la 16-04-2021, Articolul 15 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 16(1) Valabilitatea înregistrării este de maximum 3 ani de la data emiterii.(2) Valabilitatea certificării este de maximum 5 ani de la data emiterii.(3) Valabilitatea licențelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită pentru maximum un an.(4) Valabilitatea licențelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită pentru maximum 2 ani.(5) Abrogat. (la 16-04-2021, Alineatul (5) din Articolul 16 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (6) Abrogat. (la 16-04-2021, Alineatul (6) din Articolul 16 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (7) Valabilitatea licențelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită, după caz, cu maximum 90 de zile. (la 16-04-2021, Alineatul (7) din Articolul 16 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (8) Documentul de confirmare a înregistrării, a certificării, a înscrierii ca utilizator al licenței generale, precum și licențele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor și condițiilor prevăzute în acestea, și nu pot fi cesionate direct sau indirect. (la 16-04-2021, Alineatul (8) din Articolul 16 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 17(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația de a declara și de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la birourile vamale abilitate, specificate în documentele eliberate de MAE prin ANCEX.(2) Tranzitul și transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin birourile vamale prevăzute la alin. (1). (la 16-04-2021, Articolul 17 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Capitolul III Regimul de control în relațiile cu partenerii externi  +  Articolul 18(1) În cazul exporturilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licență este obligat să prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declarația destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale, declarate, și, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licență de export sau transfer.(2) Solicitantul de licență de export, transfer sau intermediere are obligația să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoștință că sunt implicate în operațiunea de export, transfer ori de intermediere respectivă.(2^1) În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de export, transfer intracomunitar de expediere sau intermediere, solicitantul de licență are obligația să declare în scris acest lucru. (la 16-04-2021, Articolul 18 din Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (3) În cazul exporturilor sau intermedierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistrați în state care asigură anonimatul acționariatului, licența de export sau de intermediere se emite numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX. (la 16-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (4) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licență de export, transfer sau intermediere trebuie să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare ori destinatară menționată în licență sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinație. (la 16-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (5) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (4).  +  Articolul 19(1) În cazul importurilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licență, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat internațional de import ori certificarea unui document echivalent.(2) Solicitantul de licență de import sau de transfer are obligația de a informa MAE prin ANCEX despre declarațiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finală pe care le-a transmis anterior partenerului extern.(3) Solicitantul de licență de import sau de transfer are obligația să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoștință că sunt implicate în operațiunea de import ori de transfer respectivă.(3^1) În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de import sau de transfer intracomunitar de introducere, solicitantul de licență are obligația să declare în scris acest lucru. (la 16-04-2021, Articolul 19 din Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (4) În cazul importurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistrați în state care asigură anonimatul acționariatului, licența de import se emite numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX. (la 16-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 19 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (5) După efectuarea importului sau a transferului, dar nu mai târziu de două luni de la acest moment, posesorul de licență, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea certificatului de control al livrării ori a unui document echivalent.(6) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, autoritatea vamală va elibera o asemenea confirmare. (la 16-04-2021, Alineatul (6) din Articolul 19 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 20(1) În cazul intermedierii definite la art. 5 alin. (1) lit. j) pct. (i) și (ii), solicitantul de licență trebuie să prezinte documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, respectiv a destinatarului, prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale, declarate, și să nu reexporte ori să retransfere produsele militare decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităților din țara exportatorului sau a furnizorului, după caz. (la 16-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original sau în copie certificată, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licență de intermediere.(3) După examinarea și acceptarea de către MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu, în original, din partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licență pentru a fi transmis către autoritățile de licențiere din țara exportatorului sau a furnizorului, după caz.  +  Articolul 21(1) După efectuarea exportului sau transferului, după caz, aferent intermedierii prevăzute la art. 20 alin. (1), dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, intermediarul trebuie să obțînă de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare ori destinatară, după caz, atestând că produsele militare au ajuns la destinație.(2) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) După examinarea și acceptarea de către MAE prin ANCEX, certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se returnează intermediarului pentru a fi transmis autorităților de licențiere din țara exportatorului ori a furnizorului, după caz.  +  Articolul 22(1) În cazul intermedierilor definite la art. 5 alin. (1) lit. j) pct. (i) și (iii), persoanele înregistrate trebuie să notifice în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităților care sunt avute în vedere și asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze operațiuni de intermediere, anterior efectuării acestor operațiuni. (la 16-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (2) Intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atestă relațiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alți intermediari, inclusiv operațiunile și activitățile pertinente derulate după emiterea licenței corespunzătoare activităților de intermediere, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la derularea acestora.  +  Articolul 23(1) Persoanele prevăzute la art. 3, care desfășoară operațiuni de comerț exterior cu produse militare, au obligația să furnizeze datele deținute, prin raportări periodice, cu privire la activitatea desfășurată, în conformitate cu solicitările MAE prin ANCEX.(2) Modalitatea de raportare periodică, termenele de raportare, precum și formatul raportării se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) MAE prin ANCEX solicită persoanelor juridice sau fizice, în procesul de examinare a cererilor de înregistrare, certificare ori licențiere, să raporteze modul în care s-au derulat operațiunile de comerț exterior anterioare, în situația în care:a) operațiunea de comerț exterior nu a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2);b) operațiunea de comerț exterior a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2), dar în procesul de examinare sau evaluare sunt necesare detalii suplimentare privind destinatarul final, utilizatorul final, destinația și utilizarea finală a produselor militare.  +  Capitolul IV Organizarea și funcționarea sistemului de control  +  Articolul 24(1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, MAE prin ANCEX coordonează activitatea sistemului național de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, în calitate de autoritate națională.(2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, MAE prin ANCEX are următoarele atribuții principale:a) inițiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii și comune cu alte autorități abilitate în domeniu, potrivit legii, și colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;b) înregistrează și, după caz, certifică persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operațiuni de comerț exterior cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1);c) auditează modul de implementare a programului intern de asigurare a conformității la persoanele înregistrate și, după caz, certificate, care vor beneficia de licențe generale de transfer;d) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea ori finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 1, având ca obiect produse militare, precum și respectarea destinației și utilizării finale ale acestora;e) verifică conformitatea și exactitatea declarațiilor persoanelor care desfășoară operațiunile prevăzute la art. 1;f) evaluează și acceptă, după caz, certificatul internațional de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autoritățile competente din țările partenerilor importatori sau destinatari, în vederea eliberării licențelor de export, de transfer ori a licențelor de intermediere cu produse militare;g) evaluează și acceptă, după caz, certificatul de control al livrării emis ori certificat de autoritățile competente din țările partenerilor importatori sau destinatari ori documentele echivalente;h) eliberează certificatul internațional de import sau alt document echivalent, precum și certificatul de control al livrării pentru importurile ori transferurile de produse militare;i) examinează și aprobă, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licență privind exportul, importul, transferul și intermedierea de produse militare;j) eliberează licențele de export, import, transfer și intermediere cu produse militare;k) examinează și aprobă cererile de licență de tranzit și de transbordare de produse militare pe teritoriul României și eliberează licența corespunzătoare; (la 16-04-2021, Litera k) din Alineatul (2) , Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) k^1) eliberează confirmarea de înscriere ca utilizator al licenței generale; (la 16-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) l) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, oprirea sau interzicerea derulării operațiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum și sancționarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;m) aplică regimul de sancțiuni prevăzut de prezenta ordonanță de urgență prin corpul de control constituit prin decizie a directorului general;n) informează periodic Guvernul și Consiliul Suprem de Apărare a Țării asupra operațiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență;o) redactează și publică rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, în condițiile legii;p) organizează, cu sprijinul ministerelor și instituțiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele și procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;q) acordă, la cerere, gratuit, consultanță de specialitate operatorilor economici și altor persoane interesate în efectuarea operațiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanță de urgență;r) verifică modul de îndeplinire a obligațiilor și angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile și aranjamentele internaționale în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;s) reprezintă România în cadrul activităților desfășurate de organizațiile și organismele internaționale cu responsabilități în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;s^1) este punct național de contact desemnat pentru Tratatul privind comerțul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 și semnat de România la New York la 3 iunie 2013, ratificat prin Legea nr. 32/2014; (la 16-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) ș) este punct național de contact desemnat pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părți în domeniile ce fac obiectul Protocolului împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adoptat la New York la 31 mai 2001, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000;t) este punct național de contact pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părți privind Instrumentul internațional care permite statelor să identifice și să urmărească, rapid și sigur, armele de calibru mic și armamentele ușoare, adoptat la New York la 5 decembrie 2005, în cadrul Programului de acțiune al ONU de prevenire, combatere și eradicare a comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armamente ușoare, în toate aspectele sale, adoptat la 20 iulie 2001;ț) cooperează cu autoritățile similare din alte state, în scopul:(i) informării reciproce și consultării în cazul cererilor de înregistrare, certificare sau de licență de produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;(ii) actualizării și aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listei de produse militare;(iii) sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancționării acestora de către organele competente din fiecare țară;u) inițiază actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, în conformitate cu obligațiile și angajamentele internaționale asumate de România;v) inițiază, în colaborare cu alte autorități și instituții publice române, acțiuni de promovare a intereselor României în relațiile cu organizațiile și organismele internaționale de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;w) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.  +  Articolul 25(1) MAE prin ANCEX își exercită atribuțiile de control prin echipe de control, formate din specialiști proprii și din alți experți, în calitate de colaboratori externi.(2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituții specializate în domeniu în vederea clasificării ori nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență se suportă de către persoana în beneficiul căreia se desfășoară activitatea de clasificare.(3) MAE prin ANCEX, în vederea îndeplinirii atribuțiilor și competențelor sale legale, are acces, în condițiile legii, la documentele, datele și informațiile necesare, oricare ar fi dețînătorii acestora.(4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea motivată a MAE prin ANCEX, documentele, datele și informațiile solicitate, la termenele stabilite, și să asigure, în condițiile legii, accesul neîngrădit al echipei de control în sediile lor și în orice spații care le aparțîn, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 1, precum și a celor privind destinația și utilizarea finală ale produselor militare.(5) Persoanele prevăzute la art. 3 și autoritățile publice cu atribuții în domeniu au obligația de a păstra timp de 15 ani documentele privind operațiunile efectuate cu produse militare supuse controlului. (la 16-04-2021, Alineatul (5) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunoștință de informații ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor și să le facă cunoscute numai autorităților îndreptățite, în condițiile legii.(7) În cazul în care au fost exportate, importate, transferate sau intermediate produse militare care fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea, persoanele prevăzute la art. 3 au obligația de a păstra cel puțîn 20 de ani documentele privind operațiunile efectuate. În cazul operatorilor economici care manufacturează produse militare care fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea, termenul de păstrare a documentelor este de cel puțîn 30 de ani.  +  Articolul 26(1) În cadrul sistemului național de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanți, cel puțîn la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 16-04-2021, sintagma: Autorității Naționale a Vămilor a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (2) Președinția Consiliului interministerial este asigurată de directorul general al MAE prin ANCEX.(3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurată de MAE prin ANCEX.(4) Consiliul interministerial avizează conform cererile de licență pentru:a) exportul, importul și transferul de produse militare;b) intermedierea de produse militare.(5) Organizarea și funcționarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 27Cererile de înregistrare, certificare, licență sau înscriere la licența generală se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general al ANCEX. (la 16-04-2021, Articolul 27 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 28Rezolvarea cererilor de înregistrare, certificare și de licență este condiționată și de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autoritățile publice abilitate.  +  Articolul 29(1) MAE prin ANCEX refuză eliberarea unei licențe pentru operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradicție cu obligațiile și angajamentele internaționale ale României de aplicare a embargourilor privind comerțul cu arme impuse de Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.(2) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licențe pentru operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comerțul cu arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de România ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.  +  Articolul 30(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, MAE prin ANCEX este beneficiar autorizat și valorificator de informații specifice, inclusiv pentru cele deținute de organele de stat abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative.(2) MAE prin ANCEX are acces, în condițiile legii, la toate informațiile care privesc operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și la informațiile necesare evaluării oricăror forme de activități cu asemenea produse.(3) Instituțiile și autoritățile publice care în exercitarea competențelor legale obțîn date și informații referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență au obligația, în condițiile legii, să le comunice de îndată către MAE prin ANCEX.(4) La solicitarea MAE prin ANCEX, Ministerul Afacerilor Interne sau alte instituții abilitate efectuează verificări specifice și îl informează în vederea luării măsurilor legale.(5) Agenția Națională de Administrare Fiscală va pune la dispoziția MAE prin ANCEX, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul și alte operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1). (la 16-04-2021, sintagma: Autoritatea Națională a Vămilor a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Capitolul V Sancțiuni  +  Articolul 31Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la operațiunile cu produse militare, precum și a celor privind sinceritatea declarațiilor, care constituie infracțiuni potrivit legii, se pedepsește conform prevederilor Codului penal.  +  Articolul 32Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală sau civilă, în condițiile legii.  +  Articolul 32^1(1) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) cu produse militare din categoriile ML1, ML2, ML3, ML4, ML6, ML9, ML10, cu excepția accesoriilor și componentelor aferente, efectuate fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani. (2) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) cu produse militare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), efectuate fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau amendă.(3) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește. (la 16-04-2021, Capitolul V a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 33Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, următoarele fapte săvârșite de persoanele prevăzute la art. 3:a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) de a declara MAE prin ANCEX orice modificări sau diferențe constatate față de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licențe, precum și la predarea sau preluarea produselor militare, în termen de 10 zile de la data în care au intervenit acele modificări;b) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) de a solicita la MAE prin ANCEX aprobarea schimbării utilizatorului final sau a utilizării finale a produselor militare la import sau transfer de introducere;c) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) de a notifica MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care au cunoștință că sunt implicate în operațiunea de export, transfer ori de intermediere;d) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (5) și art. 21 alin. (2) privind prezentarea la MAE prin ANCEX a certificatului de control al livrării sau a unui document echivalent, în termen de 4 luni de la livrarea produselor militare;e) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (2) privind notificarea MAE prin ANCEX despre declarațiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finală, transmise anterior partenerului extern;f) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (3) de a notifica MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care au cunoștință că sunt implicate în operațiunea de import sau de transfer;-g) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) privind notificarea MAE prin ANCEX asupra tuturor activităților care sunt avute în vedere și asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să se negocieze ori să se organizeze operațiuni de intermediere, anterior efectuării acestora;h) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) privind furnizarea de date, prin raportări periodice, cu privire la activitatea desfășurată;i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4) privind transmiterea la termenele stabilite a documentelor, datelor și informațiilor solicitate de MAE prin ANCEX;j) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5) privind păstrarea timp de 15 ani a documentelor privind operațiunile efectuate cu produse militare supuse controlului;k) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (7) privind păstrarea cel puțin 20 sau 30 de ani a documentelor privind operațiunile efectuate cu produse militare supuse controlului care fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea, de către operatorii economici care derulează operațiuni cu acestea, respectiv le manufacturează;l) nerespectarea clauzelor și condițiilor înscrise în licențele generale. (la 16-04-2021, Articolul 33 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 34(1) Contravențiile prevăzute la art. 33 se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei cele prevăzute la lit. b), d), g), i), j) și k);b) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei cele prevăzute la lit. c) și f);c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei cele prevăzute la lit. a), e) și h);d) cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei cele prevăzute la lit. l) și, după caz, cu anularea sau suspendarea înscrierii ca utilizator al licenței generale.(2) În cazul repetării faptei prevăzute la art. 33 lit. h) de cel puțin o dată în intervalul unui an de la săvârșirea primei contravenții, sancțiunea este amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei. (la 16-04-2021, Articolul 34 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 35Pe lângă sancțiunile stabilite la art. 34 se poate aplica și sancțiunea contravențională complementară de suspendare a dreptului de înregistrare pe o perioadă de maximum 6 luni. (la 16-04-2021, Articolul 35 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 36(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 33-35 se fac de către membrii corpului de control al ANCEX, împuterniciți ca agenți constatatori prin mandat de control emis de directorul general al ANCEX. (la 16-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 ) (2) MAE prin ANCEX sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infracțiuni.  +  Articolul 37Sancțiunile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se aplică și persoanelor juridice.  +  Articolul 38Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.  +  Articolul 39Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 40Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este de natură să producă consecințe grave regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare și îndeplinirii obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de România în acest domeniu, MAE prin ANCEX suspendă sau retrage documentele de înregistrare ori certificare, precum și licențele pe care le-a eliberat, în condițiile legii.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 41MAE prin ANCEX face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel național, care desfășoară activități ce au legătură cu regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.  +  Articolul 42Formularele-tip de înregistrare, certificare, licență și alte documente prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 43(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 16 august 1994 și aprobată prin Legea nr. 93/1994, precum și orice alte dispoziții contrare. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II, III și IV, precum și mențiunea privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2012, care nu sunt încorporate în prezenta formă republicată și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:Articolul II(1) Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. III. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 35-37, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.Art. IV. - Autorizațiile, licențele și permisele emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își mențîn valabilitatea până la expirarea termenului înscris pe acestea................................................................................................
  Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146/1 din 10 iunie 2009.  +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând categoriile de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni
  ML1. Arme cu țeavă lisă cu un calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc și arme automate cu un calibru mai mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,50 inchi) și accesorii, precum și componente special concepute pentru acesteaML2. Arme cu țeavă lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,50 inchi), lansatoare și accesorii, precum și componente special concepute pentru acesteaML3. Muniții și dispozitive de reglare a focosului, precum și componente special concepute pentru acesteaML4. Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive și încărcături explozive și echipamente și accesorii conexe, precum și componente special concepute pentru acesteaML5. Sisteme de conducere a focului și echipamente și sisteme aferente de alertare și avertizare, echipamente de testare, reglare și contraacțiune, special concepute pentru utilizări militare, precum și componente și accesorii special concepute pentru acesteaML6. Vehicule terestre și componente pentru acesteaML7. Agenți chimici, agenți biologici, agenți pentru combaterea dezordinii publice, materiale radioactive, echipamente, componente și materiale aferenteML8. Materiale energetice și substanțele aferenteML9. Nave de război (de suprafață sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, componente și alte nave de suprafațăML10. Aeronave, vehicule mai ușoare decât aerul, vehicule fără pilot (UAV), motoare de aviație și echipamente pentru aeronave, echipamente și componente aferente, special concepute sau modificate pentru utilizări militareML11. Echipamente electronice, vehicule spațiale și componente, care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listăML12. Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză și echipamente aferente, precum și componente special concepute pentru acesteaML13. Echipamente și construcții blindate sau de protecție și componenteML14. Echipamente specializate pentru instruire militară sau pentru simularea de scenarii militare, simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor și armamentului specificate la ML1 sau ML2, precum și componente și accesorii special concepute pentru acesteaML15. Echipamente pentru formarea de imagini sau de contraacțiune, special concepute pentru utilizări militare, precum și componente și accesorii special concepute pentru acesteaML16. Produse forjate, turnate și alte semifabricate, special concepute pentru produsele specificate la ML1-ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 sau ML19ML17. Alte echipamente, materiale și biblioteci, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acesteaML18. Echipamente de producție și componenteML19. Sisteme de arme cu energie dirijată (DEW), echipamente aferente sau de contraacțiune și modele de testare, precum și componente special concepute pentru acesteaML20. Echipamente criogenice și supraconductoare, precum și componente și accesorii special concepute pentru acesteaML21. SoftwareML22. Tehnologie (la 16-04-2021, Actul normativ a fost completat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )