ACORD DE ÎMPRUMUT din 17 aprilie 2015(Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 octombrie 2015  Notă
  Ratificat prin LEGEA nr. 234 din 8 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 757 din 12 octombrie 2015.
  Acord din data de 17 aprilie 2015 între România (Împrumutat) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca). Prin prezentul acord Împrumutatul și Banca convin următoarele:  +  Articolul ICondiții generale. Definiții1.01. Condițiile generale (așa cum sunt definite în documentul atașat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord.1.02. Cu excepția cazului în care contextul necesită alt înțeles, termenii scriși cu majusculă în prezentul acord au înțelesurile atribuite lor în Condițiile generale sau în documentul atașat la prezentul acord.  +  Articolul IIÎmprumutul2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și condițiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, suma de două sute de milioane euro (200.000.000 euro), după cum această sumă poate fi convertită periodic printr-o conversie valutară în conformitate cu prevederile din secțiunea 2.08 la prezentul acord (Împrumutul), pentru a sprijini finanțarea proiectului descris în anexa 1 din prezentul acord (Proiectul).2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secțiunea a IV-a a anexei 2 la acest acord.2.03. Comisionul inițial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul inițial în cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare.2.04. Comisionul de angajament plătibil de Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) pe an aplicat la suma netrasă din împrumut.2.05. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referință pentru valuta împrumutului plus o marjă variabilă, cu condiția ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porțiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condițiile generale. Fără a contraveni celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadență și această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat va fi calculată conform prevederilor secțiunii 3.02 (e) din Condițiile generale.2.06. Datele de plată sunt 1 mai și 1 noiembrie ale fiecărui an.2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.2.08. (a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei:(i) o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau a oricărei părți din suma împrumutului, trasă sau netrasă, într-o valută aprobată;(ii) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile (A) întregii sume sau oricărei părți a sumei împrumutului trase și nerambursate - de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părți a sumei împrumutului, trasă și nerambursată - de la o rată variabilă bazată pe o rată de referință și marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referință fixă și marja variabilă, sau viceversa; sau (C) întregii sume a împrumutului trase și nerambursate de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; și(iii) stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori ratei de referință aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părți a acestuia trase și nerambursate, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variație a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referință.(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secțiuni care este acceptată de Bancă va fi considerată o "conversie", așa cum este definită în Condițiile generale, și se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condițiile generale și ale Ghidului de conversie.  +  Articolul IIIProiectul3.01. Împrumutatul își declară angajamentul față de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza prezentul proiect prin Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în conformitate cu prevederile articolului V din Condițiile generale. (la 21-09-2020, sintagma: Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) a fost înlocuită de Punctul 3. din AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 3.02. Fără a se limita la prevederile secțiunii 3.01 din prezentul acord și cu excepția cazului în care Împrumutatul și Banca nu convin altfel, Împrumutatul, prin MEC, se va asigura că proiectul este realizat în conformitate cu prevederile din anexa 2 la prezentul acord. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 )  +  Articolul IVIntrarea în vigoare. Terminarea4.01. Condiția suplimentară de intrare în vigoare constă în următoarea: MEC a întocmit și aprobat Manualul operațional al Proiectului într-o formă acceptabilă Băncii. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 4.02. Data-limită pentru intrarea în vigoare este data care survine după o sută optzeci de zile (180) de la data semnării prezentului acord.  +  Articolul VReprezentant. Adrese5.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanțelor publice.5.02. Adresa Împrumutatului este: Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, RomâniaFax: + 4021 312 67 92+ 4021 311 23 765.03. Adresa Băncii este: Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale AmericiiAdresă cablu: INTBAFRAD Washington, D.C.Telex: 248423(MCI) sau 64145 (MCI)Fax: 1-202-477-6391Convenit la Washington în ziua, luna și anul menționate mai sus.
  ROMÂNIAPrin: Reprezentant autorizatEugen Orlando Teodorovici,ministrul finanțelor publiceBANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE Prin: Reprezentant autorizatLaura Tuck,vicepreședinte regional pentru Regiunea Europa și Asia Centrală
   +  Anexa 1
  Descrierea Proiectului
  Obiectivele Proiectului vizează îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar superior către învățământul terțiar și creșterea gradului de menținere în primul an de învățământ terțiar în instituțiile de învățământ, care vor fi incluse în proiect.Proiectul va sprijini programul național educațional și constă în următoarele componente:Partea 1 - Intervenții la nivelul școlilor și sistemiceDezvoltarea ofertei de intervenții la nivelul liceelor publice și la nivelul sistemului pentru a reduce factorii de natură educațională și personală care împiedică elevii din România să facă tranziția din învățământul secundar superior către învățământul terțiar.(a) Intervenții la nivelul școlilor. Asigurarea de Granturi, costuri operaționale suplimentare și asistență tehnică pentru liceele cu performanță scăzută, după cum sunt definite în Manualul operațional al Proiectului, în scopul susținerii tranziției elevilor din învățământul secundar superior către învățământul terțiar, și dezvoltarea unui mecanism de asigurare a calității pentru respectivele granturi, incluzând, printre altele:(i) ore de remediere, tutoriat, consiliere, meditații, mediere cu comunitatea romă, activități adaptate explicit, dar nu exclusiv, specificului elevilor din grupurile dezavantajate (cu un accent deosebit pe elevii romi), precum și de dezvoltare personală;(ii) activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de formare, participări la diferite competiții, activități în rețeaua școlară; și(iii) lucrări civile minore de renovare a spațiilor interioare/încăperilor cu impact redus sau fără impact asupra mediului și achiziții de bunuri în scop educațional.(b) Intervenții sistemice. Furnizarea de asistență tehnică, instruire și bunuri pentru implementarea următoarelor activități:(i) revizuirea programei școlare pentru învățământul secundar superior;(ii) instruirea în persoană și/sau virtuală a cadrelor didactice și a directorilor de școli în vederea adaptării programei la nevoile și abilitățile elevilor vizați, a aplicării metodelor centrate pe elev și a utilizării tehnologiilor digitale pentru evaluarea procesului de predare-învățare;(iii) îmbunătățirea condițiilor de predare în casele corpului didactic prin furnizarea de bunuri;(iv) revizuirea și actualizarea seriilor de itemi pentru examenele de clasa a VIII-a și bacalaureat și instruirea asociată, inclusiv întărirea capacității instituționale a Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație;(v) îmbunătățirea platformei tehnologice informaționale utilizate pentru evaluarea educațională și examenele elevilor din învățământul secundar superior prin furnizarea de bunuri;(vi) dezvoltarea și implementarea unei evaluări pentru elevii de clasa a X-a, care să se aplice la finalul ciclului de învățământ obligatoriu;(vii) elaborarea de materiale de predare și învățare digitale;(viii) dezvoltarea și implementarea de campanii de conștientizare a elevilor și cadrelor didactice, adresate inclusiv elevilor romi, după caz; și(ix) consolidarea capacității MEC de a sprijini comunicațiile informaționale ale instituțiilor de educație pentru învățarea on-line și de a utiliza informațiile educaționale pentru a monitoriza învățământul secundar superior și tranziția elevilor către învățământul terțiar, inclusiv prin furnizare de bunuri;(x) susținerea participării elevilor români la evaluări internaționale prin finanțarea costurilor asociate, inclusiv managementul, administrarea, taxele de participare;(xi) îmbunătățirea condițiilor de predare-învățare din unitățile de învățământ liceal eligibile pentru a primi granturi, prin furnizarea de bunuri, inclusiv dispozitive digitale și consumabile igienico-sanitare, menite să prevină răspândirea COVID-19 și să sporească rezistența sistemului de învățământ; (la 21-09-2020, Partea 1(b) din Anexa 1 a fost modificată de Punctul 1. din AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) Partea a 2-a - Intervenții la nivelul universităților și programe de varăAcordarea de Granturi și asistență tehnică pentru universitățile de stat în vederea sprijinirii studenților cu risc de abandon, incluzând, printre altele, programe remediale, tutoriat, consiliere, servicii de orientare profesională, ateliere de lucru, campanii de conștientizare, programe de vară, centre de învățare, și costuri operaționale suplimentare.Partea a 3-a - Managementul, monitorizarea și evaluarea ProiectuluiSprijinirea MEC și a Unității pentru proiectele cu finanțare externă (UPFE) în managementul și implementarea proiectului, inclusiv în ce privește atribuțiile de natură fiduciară, în monitorizare, evaluare și raportare, prin furnizarea de bunuri (inclusiv o mașină), servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță, instruire, audit și costuri operaționale suplimentare. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 )
   +  Anexa 2
  Realizarea Proiectului
   +  Secţiunea I Aranjamente de implementareA. Aranjamente instituționale1. Împrumutatul, prin MEC, va: (i) înființa și menține UPFE în cadrul MEC până la finalizarea Proiectului; și (ii) asigura că UPFE funcționează în orice moment de o manieră și cu personal adecvat (inclusiv un director de proiect, un specialist pe management financiar, un specialist în achiziții și doi specialiști care să administreze prevederile granturilor) și resurse bugetare, toate acceptabile Băncii. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 2. Împrumutatul, prin MEC, va: (a) menține Manualul operațional al Proiectului într-o formă și cu un conținut acceptabile Băncii; (b) realiza Proiectul în conformitate cu prevederile stabilite în Manualul operațional al Proiectului; și (c) nu va atribui, amenda, abroga sau renunța la Manualul operațional al Proiectului fără obținerea acordului prealabil al Băncii. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 3. Până cel mai târziu la data de 30 iunie 2016, Împrumutatul, prin MEC, va proiecta și implementa un sistem informatic de management al proiectului, pentru întărirea monitorizării, raportării și managementului financiar, în termeni și într-un mod satisfăcător Băncii. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) B. Acordarea Granturilor1. Conform părții 1 (a) și Părții 2 a proiectului, Granturile către beneficiari vor fi selectate, analizate, implementate, monitorizate și evaluate de către Împrumutat, prin MEC, în conformitate cu principiile, procedurile și cerințele stabilite în Manualul operațional al Proiectului, Ghidul privind achizițiile, Ghidul privind serviciile de consultanță și Ghidul anticorupție. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 2. Împrumutatul, prin MEC, va încheia un acord de grant cu fiecare beneficiar al grantului finanțat din Proiect în termenii și condițiile grantului respectiv, incluzând următoarele:(a) Împrumutatul, prin MEC, va obține aprobările necesare care să îi permită să își protejeze propriile interese și pe cele ale Băncii, inclusiv dreptul:(i) de a suspenda sau termina dreptul Beneficiarului de a utiliza sumele grantului sau de a obține returnarea în întregime sau a oricărei părți din grant disponibilizat la acel moment în cazul în care beneficiarul nu își îndeplinește vreo obligație din cadrul respectivului acord de grant; și(ii) să solicite audituri sau dreptul Băncii de a solicita audituri pentru înregistrările și conturile fiecărui Beneficiar;(iii) de a inspecta sau dreptul Băncii de a inspecta operațiunile și orice înregistrări și documente relevante ale Beneficiarului. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) (b) Fiecărui Beneficiar i se va cere:(i) să își realizeze subproiectul cu diligența și eficiența necesare și în conformitate cu standardele și practicile tehnice, economice, financiare, manageriale, de mediu și sociale, satisfăcătoare Băncii, așa cum sunt definite în Manualul operațional al Proiectului, inclusiv în conformitate cu prevederile Ghidului anticorupție aplicabile primitorilor de sume din împrumut, alții decât Împrumutatul;(ii) să achiziționeze bunurile, lucrările și serviciile de consultanță și serviciile, altele decât cele de consultanță, care urmează a fi finanțate din grant, în conformitate cu prevederile secțiunii III a acestei anexe 2;(iii) să mențină politici și proceduri adecvate care să îi permită să monitorizeze și să evalueze, conform indicatorilor acceptabili Băncii, progresul subproiectului și realizarea obiectivelor acestuia;(iv) să mențină aranjamente de management financiar acceptabile Băncii, într-un mod adecvat care să reflecte operațiunile, resursele și cheltuielile legate de grant; și(v) să pregătească și să furnizeze Împrumutatului și Băncii toate informațiile pe care Împrumutatul și Banca le vor cere în mod rezonabil în legătură cu cele menționate anterior. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 3. Împrumutatul, prin MEC, își va exercita drepturile și își va îndeplini obligațiile din cadrul fiecărui acord de grant într-un mod în care să protejeze interesele Împrumutatului și ale Băncii și să îndeplinească scopurile împrumutului. Cu excepția cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul, prin MECS, nu va atribui, amenda, abroga, termina, renunța sau înceta aplicarea oricărui Acord de grant sau a oricărei prevederi a acestuia. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) C. AnticorupțieÎmprumutatul, prin MEC, se va asigura că Proiectul este realizat în concordanță cu prevederile Ghidului anticorupție. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) D. Măsuri asigurătorii1. Împrumutatul, prin MEC, se va asigura că granturile implementate de beneficiari nu implică strămutări. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 2. Împrumutatul, prin MEC, va verifica toate aplicațiile de grant transmise conform părții 1(a) și părții 2 la Proiect cu o listă de verificare acceptabilă Băncii, pentru a se asigura că orice lucrare realizată de beneficiari se referă la o clădire existentă și nu sunt lucrări majore și vor avea un impact minim sau nu vor afecta mediul înconjurător. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 )  +  Secţiunea a II-a Monitorizarea, raportarea și evaluarea ProiectuluiA. Rapoartele ProiectuluiÎmprumutatul, prin MEC, va monitoriza și evalua progresul Proiectului și va pregăti rapoarte ale Proiectului în conformitate cu prevederile secțiunii 5.08 din Condițiile generale și în baza unor indicatori acceptabili Băncii. Fiecare raport al Proiectului va acoperi perioada unui trimestru calendaristic și va fi transmis Băncii în cel mult patruzeci și cinci (45) de zile de la sfârșitul perioadei acoperite de acel raport. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) B. Management financiar, rapoarte financiare și audit1. Împrumutatul, prin MEC, va menține sau va determina menținerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 din Condițiile generale. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 2. Fără a se limita la prevederile părții A a acestei secțiuni, Împrumutatul, prin MEC, va pregăti și va transmite Băncii, ca parte a raportului Proiectului, în cel mult 45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere trimestrul respectiv, într-o formă și cu un conținut satisfăcătoare Băncii. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 3. Împrumutatul, prin MEC, va avea situațiile financiare auditate în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 (b) din Condițiile generale. Fiecare audit al situațiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului. Situațiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi transmise Băncii în termen de cel mult 6 luni de la sfârșitul perioadei respective. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 )  +  Secţiunea a III-a AchizițiiA. Generalități1. Bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță. Toate bunurile, lucrările și serviciile, altele decât cele de consultanță necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului, vor fi achiziționate în conformitate cu cerințele prevăzute în sau la care se face referire în secțiunea I din Ghidul privind achizițiile, precum și cu prevederile prezentei secțiuni.2. Servicii de consultanță. Toate serviciile de consultanță necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile stabilite în sau la care se face referire în secțiunile I și IV din Ghidul privind serviciile de consultanță și cu prevederile prezentei secțiuni.3. Definiții. Termenii cu majusculă folosiți mai jos în prezenta secțiune pentru a descrie metode specifice de achiziții sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secțiunile II și III din Ghidul privind achizițiile sau secțiunile II, III, IV și V din Ghidul privind serviciile de consultanță, după caz.B. Metode specifice de achiziții pentru bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță1. Licitație competitivă internațională. Cu excepția cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, bunurile, lucrările și serviciile, altele decât cele de consultanță, vor fi achiziționate în baza unor contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de licitație competitivă internațională.2. Alte metode de achiziții pentru bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță. Următoarele metode, altele decât licitația competitivă internațională, pot fi folosite pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță, pentru acele contracte specificate în planul de achiziții: (a) licitația competitivă națională; (b) cumpărare; și (c) contractare directă.C. Metode specifice de achiziție a serviciilor de consultanță1. Selecția în funcție de calitate și cost. Cu excepția cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanță vor fi achiziționate în baza unor contracte adjudecate prin selecție în funcție de calitate și cost.2. Alte metode de achiziții a serviciilor de consultanță. Următoarele metode, altele decât selecția în funcție de calitate și cost, pot fi folosite pentru achiziția serviciilor de consultanță pentru acele contracte care sunt specificate în planul de achiziții: (a) selecție în funcție de calitate; (b) selecție pe baza unui buget fix; (c) selecție în funcție de costul cel mai mic; (d) selecție în baza calificărilor consultanților; (e) selecție din sursă unică a firmelor de consultanță; (f) procedurile prevăzute la paragrafele 5.2 și 5.3 din Ghidul privind serviciile de consultanță, pentru selecția consultanților individuali; și (g) proceduri privind sursa unică pentru selecția unor consultanți individuali.D. Revizuirea de către Bancă a deciziilor privind achizițiilePlanul de achiziții va stabili acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare de către Bancă.  +  Secţiunea a IV-a Tragerea sumelor împrumutuluiA. Generalități1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condițiile generale, prezenta secțiune și alte instrucțiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare către Împrumutat (inclusiv "Ghidul Băncii Mondiale privind disponibilizarea pentru proiecte" din mai 2006, astfel cum au fost revizuite periodic de către Bancă și așa cum sunt aplicabile prezentului acord în baza instrucțiunilor respective), pentru a finanța cheltuielile eligibile, așa cum sunt prevăzute în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.2. Următorul tabel specifică acele categorii de cheltuieli eligibile care pot fi finanțate din sumele împrumutului ("Categoria"), alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie și procentul de cheltuieli care urmează să fie finanțat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.
  Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în euro)Procentul din cheltuieli care urmează să fie finanțat (inclusiv taxe)
  (1) Bunuri, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță (inclusiv audit), instruire, granturi și costuri operaționale suplimentare ale proiectului 200.000.000 100%
  Suma totală 200.000.000  
  B. Condiții de tragere. Perioada de tragere1. Fără a contraveni prevederilor din partea A a acestei secțiuni, nu se va efectua nicio tragere:(a) din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata totală a comisionului inițial; și(b) pentru plăți efectuate anterior datei prezentului acord.2. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2022.
   +  Anexa 3Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în întregime la 1 noiembrie 2034.Document atașat  +  Secţiunea I Definiții1. "Ghidul anticorupție" înseamnă "Ghidul privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției pentru proiecte finanțate prin împrumuturi BIRD, credite AID și granturi", din data de 15 octombrie 2006 și revizuite în ianuarie 2011.2. "Beneficiar" înseamnă o școală publică de învățământ secundar superior sau o instituție de învățământ superior care îndeplinește criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor pentru a primi un grant conform părții 1 (a) sau părții 2 a Proiectului, așa cum este stabilit în MOP.3. "Categorie" înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secțiunea a IV-a a anexei 2 la prezentul acord.4. "Ghidul privind serviciile de consultanță" înseamnă "Ghidul: Selecția și angajarea consultanților în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014).5. ”COVID-19” înseamnă boala coronavirus cauzată de noul coronavirus 2019 (SARS-CoV-2). (la 21-09-2020, Sectiunea I din Anexa 3 a fost completată de Punctul 2. din AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 6. "Grant'" înseamnă un grant acordat sau care va fi acordat din sumele împrumutului pentru a finanța bunuri, lucrări, servicii de consultanță, servicii altele decât cele de consultanță, instruire și costuri operaționale suplimentare în cadrul oricărui subproiect din cadrul părților 1(a) și 2 ale Proiectului.7. "Acord de grant" înseamnă oricare dintre acordurile la care se face referire în secțiunea I, partea B, paragraful 2 din anexa 2 la acest acord.8. "Condițiile generale" înseamnă "Condițiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare", din data de 12 martie 2012, cu modificările stabilite în secțiunea II a acestui document atașat.9. "Costuri operaționale suplimentare" înseamnă cheltuielile suplimentare efectuate pentru implementarea, managementul și monitorizare proiectului (inclusiv a granturilor), cum ar fi: închirieri de spații de birouri, utilități și consumabile, comisioane bancare, comunicații, întreținerea clădirilor și echipamentelor, cheltuieli publicitare, traduceri, combustibil, cheltuieli de deplasare și supervizare (inclusiv activități de supervizare legate de Proiect, salariile personalului contractual și temporar, dar excluzând salariile, onorariile și primele membrilor care sunt funcționari publici ai Împrumutatului).10. ”Ministerul Educației și Cercetării” sau ”MEC” înseamnă Ministerul Educației al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia. (la 21-09-2020, Definiția numărul 10. din Sectiunea I , Anexa 3 a fost modificată de Punctul 3. din AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 11. ”Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație” sau ”CNPEE” înseamnă Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Învățământ sau orice succesor legal al acestuia. (la 21-09-2020, Definiția numărul 11. din Sectiunea I , Anexa 3 a fost modificată de Punctul 4. din AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 ) 12. "Ghidul privind achizițiile" înseamnă "Ghidul: Achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuată de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014).13. "Planul de achiziții" înseamnă planul de achiziții al Împrumutatului aferent Proiectului, din 29 ianuarie 2015, la care se face referire în paragraful 1.18 din Ghidul privind achizițiile și în paragraful 1.25 din Ghidul privind serviciile de consultanță, astfel cum acesta va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile paragrafelor menționate.14. "Manualul operațional al Proiectului" sau "MOP" înseamnă manualul Împrumutatului, acceptabil Băncii, care evidențiază, printre altele, responsabilitățile, procedurile de achiziții și contractare, procedurile de management financiar, procedurile de pregătire a planurilor anuale de instruire pentru implementarea Proiectului și cerințele pentru implementarea granturilor de către unitățile educaționale din învățământul secundar și instituțiile de învățământ superior publice și acest termen include orice anexă a manualului, manual care poate fi amendat periodic cu acceptul Băncii.15. "Strămutări" înseamnă preluarea unui teren fără acceptul voluntar al proprietarului (acțiune care poate fi luată fără consimțământul în cunoștință de cauză al persoanei sau fără ca aceasta să aibă puterea de a alege), inclusiv tot ce crește sau este permanent fixat pe acel teren, cum ar fi clădiri sau culturi, care conduc la: A) relocări sau pierderi ale adăpostului; B) pierderea activelor sau a accesului la active; sau C) pierderea sursei de venit sau a mijloacelor de trai, fie că persoanele afectate trebuie sau nu să se mute într-o altă locație.16. "Subproiect" înseamnă oricare dintre activitățile din cadrul părților 1(a) și 2 ale Proiectului, finanțată în cadrul unui acord de grant.17. "Instruire" înseamnă cheltuielile (altele decât cele pentru servicii de consultanță) efectuate pentru instruire și activitățile legate de instruire din cadrul Proiectului, inclusiv seminare, ateliere de lucru sau vizite de studiu, cheltuieli de deplasare și diurnă pentru participanții la instruire, onorariile instructorilor, închirierea facilităților de instruire, întocmirea și reproducerea materialelor de instruire și alte activități legate de pregătirea și implementarea activităților de instruire.18. "Unitatea pentru proiecte cu finanțare externă" sau UPFE înseamnă respectiva unitate din cadrul MEC desemnată să realizeze implementarea proiectului, conform anexei 2, secțiunea I, partea A, paragraful 1 la acest acord. (la 21-09-2020, sintagma: MECS a fost înlocuită de Punctul 3. AMENDAMENTUL nr. 2 din 28 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020 )  +  Secţiunea II Modificarea Condițiilor generalePrin prezentul Condițiile generale sunt modificate după cum urmează:1. În cuprins, referința la secțiuni, numele secțiunilor și numărul secțiunilor se modifică pentru a reflecta modificările stabilite în paragrafele de mai jos.2. Secțiunea 3.01. (Comision Inițial) se modifică și va avea următorul cuprins:Secțiunea 3.01. Comision inițial; Comision de angajamenta) Împrumutatul va plăti Băncii un comision inițial aplicat la valoarea împrumutului la nivelul stabilit în acordul de împrumut (comision inițial).b) Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament aplicat la soldul netras al împrumutului la nivelul specificat în acordul de împrumut (comision de angajament). Comisionul de angajament se va acumula începând cu a șaizecea zi de la semnarea acordului de împrumut până la datele la care sumele sunt trase de către Împrumutat din contul de împrumut sau anulate. Comisionul de angajament va fi plătibil semianual la fiecare dată de plată.3. În anexă, Definiții, toate referințele relevante la numerele și paragrafele secțiunilor se modifică după caz, pentru a reflecta modificările stabilite în paragraful 2 de mai sus.4. Anexa se modifică prin introducerea unui nou paragraf 19 cu următoarea definiție a "Comisionului de angajament" și renumerotarea corespunzătoare a următoarelor paragrafe:19. «Comision de angajament» înseamnă comisionul de angajament specificat în acordul de împrumut pentru scopurile secțiunii 3.01(b).5. În paragraful 49 renumerotat (paragraful 48 inițial din anexă), definiția "Comisionului Inițial" se modifică prin înlocuirea trimiterii la secțiunea 3.01 cu trimiterea la secțiunea 3.01 (a).6. În paragraful 68 renumerotat (paragraful 67 inițial) din anexă, definiția termenului "Plata împrumutului" se modifică și va avea următorul conținut:68. «Plata Împrumutului» înseamnă orice sumă plătibilă de către părțile Împrumutului către Bancă în baza Acordurilor Legale sau în baza acestor Condiții Generale, incluzând (fără a fi însă limitate la acestea) orice sumă din Soldul Tras al Împrumutului, dobânda, Comisionul Inițial, Comisionul de Angajament, dobânda la Rata Dobânzii în caz de Neplată a Obligațiilor (dacă există), orice primă de rambursare anticipată, orice comision de tranzacționare pentru Conversie sau pentru terminarea unei Conversii înainte de termen, Taxa de Fixare a Marjei Variabile (dacă există), orice primă plătibilă după stabilirea unui Plafon al Ratei Dobânzii ori a unei marje de variație a ratei dobânzii și orice Sumă de lichidare datorată de către Împrumutat.7. În paragraful 73 renumerotat (paragraful 72 inițial) din anexă, definiția termenului "Dată de Plată" se modifică prin eliminarea cuvântului "este" și prin adăugarea cuvintelor "și Comisionul de Angajament sunt" după cuvântul "dobândă".-----