LEGE nr. 234 din 8 octombrie 2015pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 octombrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 200 milioane euro, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, denumit în continuare Acord de împrumut.  +  Articolul 2(1) Ministerul Educației și Cercetării Științifice este desemnat agenție de implementare și, în această calitate, i se deleagă întreaga autoritate și responsabilitate în realizarea proiectului prevăzut la art. 1, denumit în continuare Proiect.(2) Ministerul Educației și Cercetării Științifice va implementa Proiectul prin Unitatea de management al proiectelor cu finanțare externă existentă în structura acestuia.(3) Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în implementarea Proiectului și în aplicarea Acordului de împrumut.  +  Articolul 3Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului, vor fi asigurate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, în limita sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.  +  Articolul 4Sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificări le ulterioare.  +  Articolul 5Plata serviciului datoriei publice aferente împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor Publice, să convină cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare amendamente la conținutul Acordului de împrumut, care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 8 octombrie 2015.Nr. 234.ACORD DE ÎMPRUMUT(Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentruReconstrucție și Dezvoltare