ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 182 din 22 octombrie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020  (la 09-04-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 6 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 06 aprilie 2021 ) Notă
  Conform articolului II din LEGEA nr. 59 din 6 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 6 aprilie 2021, în cazul familiilor monoparentale, indemnizația acordată corespunzător zilelor libere, precum și majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în condițiile art. 2-4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu constituie debit și nici nu se recuperează.
  Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea și limitarea efectelor pandemiei de COVID-19 asupra sănătății și economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri de redresare economice și de sprijinire a populației,ținând cont de faptul că, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, s-a reglementat acordarea de zile libere plătite pentru părinții care au copii în vârstă de până la 12 sau 26 de ani în cazul copilului sau adultului cu handicap, înscriși la unități de învățământ, inclusiv antepreșcolar, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București,luând în considerare faptul că ulterior adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 a fost aprobat Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare, prin care se reglementează scenariile de desfășurare a cursurilor de învățământ, cu implicații asupra prezenței copiilor în unitățile de învățământ, situație ce nu este reglementată în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020,în contextul în care Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020, cu modificările ulterioare, reglementează situația specială a copiilor cu boli care pot constitui un risc suplimentar în contextul răspândirii coronavirului SARS-CoV-2 și pentru care procesul educațional poate fi desfășurat la distanță, este necesar a fi inclusă și această situație în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020,luând în considerare prevederile art. 11 din anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați, se instituie obligația analizării modului de desfășurarea a activității și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, fapt pentru care este necesar ca această obligație să fie respectată și în cazul acordării zilelor libere pentru supravegherea copiilor în cazul aplicării scenariilor 2 și 3 de desfășurare a cursurilor școlare, prevăzute în anexa nr. 1 din anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020, cu modificările ulterioare,având în vedere faptul că sumele acordate în baza art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă vizează doar angajatorii ai căror angajați au efectuat cel puțin 15 zile în regim de telemuncă în perioada stării de urgență și care au respectat prevederile legale privind transmiterea de date privind elementele raportului de muncă în Registrul electronic de evidență a salariaților REVISAL,luând în considerare situația epidemiologică din România și riscul asupra sănătății populației, precum și necesitatea de a diminua riscul acordării unor drepturi necuvenite și focalizarea resurselor financiare către cei care îndeplinesc condițiile de acordare,ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pe de o parte ar putea afecta sănătatea copiilor și siguranța acestora în lipsa părinților care să îi supravegheze pe perioada suspendării cursurilor sau închiderii unităților de învățământ și ar crește riscul transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2, iar pe de altă parte ar conduce la posibilitatea ca unii angajatori să beneficieze de măsuri acordate ca urmare a nerespectării obligațiilor ce le revin potrivit prevederilor legale privind transmiterea de date în REVISAL,aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 28 august 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: (la 09-04-2021, Partea introductivă a articolului I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 6 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 06 aprilie 2021 ) – La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 09-04-2021, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 6 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 06 aprilie 2021 ) 1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății prevăzut la art. 8^1 alin. (1). (la 09-04-2021, Alineatul (5^1) din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 6 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 06 aprilie 2021 ) 1^1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin. (3) în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul, de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani. Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte va conține elemente din care să rezulte că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, că nu a beneficiat de majorarea salarială acordată în condițiile art. 4 alin. (3), în cazul angajaților sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, al angajaților din penitenciare și al personalului din unitățile sanitare publice, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte nu se depune în cazul în care părintele se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-04-2021, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 6 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 06 aprilie 2021 ) 2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (5^1) părintele va depune la angajator pe lângă actele prevăzute la alin. (3) și o copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul specialist.2^1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului. (la 09-04-2021, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 6 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 06 aprilie 2021 ) 2^2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Fac excepție de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, care pot opta fie pentru acordarea de zile libere conform dispozițiilor art. 1, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite potrivit dispozițiilor alin. (3), fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeași perioadă. (la 09-04-2021, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 6 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 06 aprilie 2021 ) 2^3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (2) și alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Drepturile bănești aferente zilelor libere acordate în condițiile art. 1 familiilor monoparentale, ca urmare a opțiunii exprimate în conformitate cu dispozițiile alin. (1^1), se calculează și se plătesc astfel:..................................................................................................(3) În situația în care unul dintre părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), numai în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere și cu condiția respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) și c). În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceștia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului, sau, în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, potrivit prezentului alineat.(4) Majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui definit la art. 1 alin. (3), însoțită de declarația celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6). În situația prevăzută la alin. (1^1), majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui însoțite de declarația pe propria răspundere a acestuia că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și că nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Cererea și declarația se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară. (la 09-04-2021, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 6 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 06 aprilie 2021 ) 3. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Datele prevăzute în listele menționate la alin. (1) lit. a) se preiau din Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIR) pentru activitățile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.371/2017. Mecanismele de transmitere a datelor sunt stabilite conform protocolului încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Educației și Cercetării.4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, în situațiile reglementate prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății emis în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), numărul zilelor libere se stabilește în funcție de perioada prevăzută:a) de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile/instituțiile de învățământ se stabilește prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității;b) de decizia conducerii unității/instituției de învățământ, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitatea/instituția de învățământ se stabilește ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară.(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b) părintele va depune la angajator, pe lângă actele prevăzute la art. 2 alin. (3), și o copie a deciziei conducerii unității/instituției de învățământ.(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), zilele libere se acordă numai după aplicarea de către angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau munca la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru.(5) Unitatea/Instituția de învățământ comunică părinților decizia prevăzută la alin. (2) lit. b) în termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare și prin afișare pe pagina de internet a unității/instituției de învățământ și a inspectoratului școlar județean. (la 09-04-2021, Articolul 8^1 din Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 6 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 06 aprilie 2021 )  +  Articolul IILa articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidență a salariaților datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfășurarea activității în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 22 octombrie 2020.Nr. 182.-----