ORDIN nr. 3.611 din 31 martie 2021pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 aprilie 2021  Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– prevederile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare;în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2020-2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 31 martie 2021.Nr. 3.611.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată,
  realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență,
  pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2020-2021
  I. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, conform Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2020-2021, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele școlare. Inspectorul școlar responsabil cu dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condițiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeași metodologie, întocmește situația centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea și formulează observații cu privire la dosarele verificate.II. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2020-2021, ordinea derulării activităților este următoarea:1. Depunerea și înregistrarea la inspectoratul școlar a dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență; verificarea îndeplinirii condițiilor cumulative prevăzute la art. 3 din metodologieTermen: până la 12 aprilie 20212. Afișarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, cu precizarea motivului neîndeplinirii condițiilor de echivalare și, după caz, a termenului de completare a dosaruluiTermen: până la 13 aprilie 20213. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență; afișarea listelor finaleTermen: până la 19 aprilie 20214. Transmiterea la Ministerul Educației a situației statistice centralizate finale a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de metodologie în vederea echivalării, pe specializările pentru care se solicită echivalarea, cu precizarea specializării absolvite și a încadrării actualeTermen: până la 21 aprilie 20215. Centralizarea la nivelul Ministerului Educației a situațiilor statistice transmise de inspectoratele școlare; stabilirea instituțiilor de învățământ superior care asigură formarea inițială și continuă a personalului didactic pentru aplicarea procedurii de echivalare; informarea de către Ministerul Educației a instituțiilor de învățământ desemnate și a inspectoratelor școlareTermen: până la 28 aprilie 20216. Transmiterea dosarelor complete, însoțite de observațiile inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituțiile de învățământ superior stabilite de Ministerul Educației, pentru evaluare, echivalare și eliberarea atestatelor de echivalareTermen: până la 10 mai 20217. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare stabilite de Ministerul Educației pentru evaluare, echivalare și eliberarea atestatelor de echivalarePerioada: mai-iulie 20218. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcții didactice de profesor în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal clasele a IX-a și a X-a, în palatele și cluburile copiilor și elevilor, precum și a funcției didactice de profesor de instruire practică în învățământul preuniversitarTermen: până la 31 august 2021
  ----