ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 21 din 31 martie 2021pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 2 aprilie 2021  Întrucât Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. nu dispune de resursele financiare necesare, aflându-se în imposibilitatea de a achiziționa deficitul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru a asigura necesarul de certificate care să acopere cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite, în anul 2020, de la fiecare instalație deținută, pentru a putea respecta obligația de a restitui, ca operator de instalații de producere a energiei electrice, un număr de certificate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere faptul că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este principalul producător de energie din România pe bază de lignit indigen, cota sa de piață fiind de circa 24% și până în prezent contribuind semnificativ la asigurarea securității energetice naționale, în principal în momentele extreme de secetă prelungită sau în perioade de iarnă cu temperaturi scăzute, perioade în care aportul adus de centralele pe cărbune în structura producției a crescut până la aproape 35%,întrucât este cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune la nivel național, întreruperea activității grupurilor energetice de la Societatea „Complexul Energetic Oltenia“- S.A. va crea o problemă majoră de adecvanță a sistemului energetic național, deoarece nu se va mai dispune de resursele necesare acoperirii consumului de energie electrică, cu utilizarea la maximum a capacității transfrontaliere de import.Ținând cont de faptul că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“- S.A. este singurul operator economic din regiunea Olteniei, întreruperea activității ar crește semnificativ rata șomajului și ar înrăutăți condițiile de trai în cadrul comunităților locale.Luând în considerare că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este singurul operator economic care furnizează agent termic în municipiul Craiova din județul Dolj, întreruperea activității acestuia ar afecta activitatea de producție, transport, distribuție și furnizare energie termică.Întrucât aceste aspecte indică o perturbare gravă a sistemului energetic național în situația în care Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. nu și-ar continua activitatea, precum și dificultăți sociale majore în cadrul comunităților din regiunea Olteniei, în situația în care societatea nu va dispune de mijloacele financiare necesare pentru restructurarea activității și viabilizarea pe termen lung, astfel încât să își poată desfășura activitatea fără sprijin din partea statului,având în vedere că în condițiile în care Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. își încetează activitatea, statul român va înregistra în următorii 3-5 ani pierderi semnificative la bugetul de stat, prin scăderea veniturilor provenite din impozite, taxe și contribuții directe ale companiei,ținând cont de faptul că ajutorul de restructurare a fost notificat Comisiei Europene, în vederea evaluării compatibilității planului de restructurare cu normele prevăzute în Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate,întrucât de succesul programului de decarbonare al CEO depinde gestionarea tranziției zonelor bazate pe cărbune din România, acestea fiind cele mai afectate de politicile actuale asociate Green Deal, iar prin planul de restructurare al CEO, coroborat cu planurile teritoriale de tranziție, se asigură susținerea zonelor miniere în procesul de tranziție și se identifică oportunități de dezvoltare a zonelor respective, de recalificare profesională a persoanelor disponibilizate și utilizarea fondurilor europene destinate acestui proces,având în vedere condițiile în care se află Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., pentru evitarea aplicării penalității de 100 euro, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care nu restituie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în termenul legal,ținând cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate ar avea consecințe negative imediate asupra activității companiei, fapt ce: a) poate avea implicații negative asupra stabilității sistemului energetic național; b) va influența negativ atât conectivitatea internă, cât și internațională a României; c) poate conduce la un impact social negativ asupra angajaților proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar și asupra celor care desfășoară activități în cadrul operatorilor economici cu care CEO colaborează orizontal,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Se aprobă acordarea unei finanțări sub formă de grant Societății „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., în valoare de 1.180.446 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 241,4 milioane euro, parte din ajutorul de stat pentru restructurare notificat la data de 4 decembrie 2020, în conformitate cu Comunicarea Comisiei 2014/C 249/01 - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Uniunii Europene din 31.07.2014, în scopul achiziției parțiale de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020.  +  Articolul 2(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 se asigură din venituri rezultate din privatizare potrivit art. 3 alin. (1) și (2) și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei. (la 15-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 aprilie 2021 ) (2) În vederea îndeplinirii scopului pentru care se acordă ajutorul de stat, beneficiarul are obligația să mențină evidențe distincte aferente cheltuielilor care fac obiectul ajutorului de stat acordat sub formă de grant.(3) Monitorizarea utilizării ajutorului de stat prevăzut la art. 1 se va realiza de către Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile capitolului V „Monitorizarea ajutoarelor de stat și ajutoarelor de minimis“ al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și normele europene în domeniul ajutorului de stat.(4) Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este responsabilă pentru respectarea destinației sumelor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, Ministerul Finanțelor poate aloca sub formă de grant, la solicitarea Ministerului Energiei, suma de 664.106 mii lei, în scopul asigurării resurselor necesare acordării ajutorului de stat, Societății «Complexul Energetic Oltenia» - S.A., parte a ajutorului de restructurare prevăzut la art. 1.(2) Suma se asigură de Ministerul Finanțelor din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent în valută deschis la Banca Națională a României, prin efectuarea operațiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al sumei prevăzute la alin. (1), determinat pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării conversiei. Echivalentul în lei al acestor sume se înregistrează în contul curent general al Trezoreriei Statului la disponibil din venituri rezultate din privatizare.(3) Ministerul Finanțelor efectuează transferul integral al sumei prevăzute la alin. (1) într-un cont distinct de disponibil cu afectațiune specială al Societății «Complexul Energetic Oltenia» - S.A. deschis la Trezoreria Statului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării de alocare de fonduri sub formă de grant formulată de Ministerul Energiei.(4) Societatea «Complexul Energetic Oltenia» - S.A. restituie eventualele sume rămase neutilizate din sumele alocate de Ministerul Finanțelor în același cont de unde au fost transferate până la data de 30 iunie 2021.(5) Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumei în scopul pentru care se aloca suma prevăzută la alin. (1) revine în totalitate Ministerului Energiei și Societății «Complexul Energetic Oltenia» - S.A.(6) Ministerul Energiei reîntregește veniturile rezultate din privatizare în lei utilizate conform alin. (1), diminuate cu sumele restituite potrivit alin. (4), din bugetul de stat prin bugetul propriu cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinație, până cel târziu în data de 15 decembrie 2021. (la 15-04-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 4Neaprobarea planului de restructurare de către Comisia Europeană, nerespectarea de către Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. a destinației sumelor acordate prin prezenta ordonanță de urgență sau nerespectarea măsurilor cuprinse în planul de restructurare determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat și a dobânzilor aferente, în condițiile capitolului VI „Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat sau de minimis dispusă de Comisia Europeană“ al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și normele europene în domeniul recuperării ajutoarelor de stat.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 31 martie 2021.Nr. 21.----