ORDIN nr. 470 din 30 martie 2021pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 2 aprilie 2021  Având în vedere dispozițiile art. 107 și 125 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 70.332 din data de 24.03.2021,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul și conținutul formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale“, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune potrivit instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 2020 de asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale.  +  Articolul 4Prin excepție de la art. 3, în cazul veniturilor din activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit, formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate în cadrul asocierii fără personalitate juridică începând cu anul 2021.  +  Articolul 5Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 30 martie 2021.Nr. 470.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa este reprodusă în facsimil. (la 02-02-2022, Anexa nr. 1*) a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 90 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 02 februarie 2022 ) Notă
  Conform articolului II din ORDINUL nr. 90 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 2 februarie 2022, formularul prevăzut la art. I pct. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 2022, de asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale.
   +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică
  și entități supuse regimului transparenței fiscale“, cod 14.13.01.13/2i
  I. Depunerea declarației1. Declarația se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:a) activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;c) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;f) activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.2. Declarația nu se depune în următoarele cazuri:a) în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabilii care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit;b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.Veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, iar asociații aplică regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.3. Termenul de depunere a declarațieiDeclarația se depune la organul fiscal central competent, la următoarele termene:a) până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare, în cazul veniturilor de la pct. 1 lit. a)-e);b) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, în cazul veniturilor prevăzute la pct. 1 lit. f);c) în anul 2021 termenul de depunere a declarației este 15 aprilie 2021 inclusiv.4. Organul fiscal central competent4.1. Declarația se depune în două exemplare astfel:a) originalul se depune la organul fiscal central la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală;b) copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.4.2. Asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice transmite o copie a declarației fiecărui membru asociat.5. Modul de depunere a declarației5.1. Declarația se completează și se depune de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.5.2. Declarația se depune împreună cu anexa/anexele completată/completate, dacă este cazul, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.5.3. Declarația se pune gratuit la dispoziția asociatului care răspunde de îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, la solicitarea acestuia.5.4. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.5.5. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.6. Utilizarea declarației6.1. Se utilizează pentru declararea veniturilor realizate/ pierderii înregistrate la nivelul asocierii, precum și pentru distribuția venitului net/venitului net anual impozabil/pierderii pe asociați, aferent(e) anului anterior celui de depunere a declarației sau anului în curs, după caz.6.2. În cazul societății civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.6.3. Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente.6.4. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăți profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obținut în cadrul entității se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.6.5. Pentru membrii asociați în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:a) persoanele fizice asociate au obligația să asimileze acest venit distribuit, în funcție de cota de participare, venitului net anual din activități independente;b) societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit, în funcție de cota de participare, în venitul brut al activității independente, pentru anul fiscal respectiv.II. Completarea declarației7. Perioada de raportareÎn rubrica „Anul“ se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2020).8. „Declarație rectificativă“ - Ori de câte ori se constată erori în declarația depusă anterior, se completează și se depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie „X“ în căsuța prevăzută în acest scop. Asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice transmite o copie a declarației rectificative fiecărui membru asociat.9. Secțiunea I „Date de identificare a asocierii“9.1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În cazul în care asocierea fără personalitate juridică are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO“.9.2. În rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea asocierii.9.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal a asocierii.10. Secțiunea II „Date privind activitatea desfășurată“10.1. Punctul 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit, după caz: activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, piscicultură, silvicultură.10.2. Punctul 2 „Forma de organizare“ - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: asociere fără personalitate juridică, entitate supusă regimului transparenței fiscale, modificarea modalității/formei de exercitare a activității.10.2.1. Căsuța „Asociere fără personalitate juridică“ se bifează în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică constituite între persoane fizice.10.2.2. Căsuța „Entitate supusă regimului transparenței fiscale“ se bifează în cazul în care activitatea se desfășoară într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.10.2.3. Căsuța „Modificarea modalității/formei de exercitare a activității“ se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.10.3. Punctul 3 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuța corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real sau pe bază de normă de venit, după caz.Atenție: Căsuța „normă de venit“ se bifează numai în cazul asocierilor fără personalitate juridică care obțin venituri din activități agricole impuse pe bază de norme de venit.10.4. Punctul 4 „Număr asociați“ - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.10.5. Punctul 5 „Obiectul principal de activitate“ - se înscriu obiectul principal de activitate prevăzut în autorizație sau în contractul de asociere, precum și codul CAEN al activității desfășurate.10.6. Punctul 6 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz.10.7. Punctul 7 „Contractul de asociere“ - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.10.8. Punctul 8 „Documentul de autorizare“ - se înscriu, dacă este cazul, numărul și data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfășura activități economice pe teritoriul României, precum și organul emitent.10.9. Punctele 9 și 10 „Data începerii/încetării activității“ - se înscriu data începerii, respectiv data încetării activității, conform contractului de asociere.Rubricile de la punctele 9 și 10 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.11. Secțiunea III „Date privind venitul net/venitul net anual impozabil“Rândul 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activitățile desfășurate de asociere atât din activitatea de bază, cât și din cele adiacente acesteia.Rândul nu se completează în cazul veniturilor din activități agricole impuse pe baza normelor de venit.Rândul 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.Rândul nu se completează în cazul veniturilor din activități agricole impuse pe baza normelor de venit.În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, veniturile și cheltuielile se cumulează.Rândul 3 „Venit net (rd. 1 – rd. 2)/Venit net anual impozabil“ - se înscrie diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 2.În cazul veniturilor din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, la rândul 3 se înscrie totalul sumelor de la coloana 7 „Venit net anual impozabil“ din anexa/anexele la declarație. În situația în care asocierea desfășoară activități agricole impuse pe baza normelor de venit, pe raza mai multor județe, se completează câte o anexă pentru fiecare județ. În această situație venitul net anual impozabil la nivelul asocierii se determină prin însumarea venitului net anual impozabil determinat la nivelul fiecărui județ.Rândul 4 „Pierdere fiscală (rd. 2 – rd. 1)“ - se înscrie diferența dintre cheltuielile aferente deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rândul 2 și suma înscrisă la rândul 1.Rândul nu se completează în cazul veniturilor din activități agricole impuse pe baza normelor de venit.12. Secțiunea IV „Date de identificare a responsabilului asocierii“12.1. Se completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.12.2. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al responsabilului asocierii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.12.3. În cazul în care responsabilul asocierii are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO“.12.4. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele responsabilului asocierii.12.5. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al responsabilului asocierii.13. Secțiunea V „Distribuția venitului net/venitului net anual impozabil/pierderii pe asociați“Coloana 1 „Nume și prenume/denumire asociat“ - se înscriu numele și prenumele/denumirea asociaților, conform contractului de asociere.Coloana 2 „Cod de identificare fiscală“ - se înscriu pentru fiecare asociat, după caz:– codul numeric personal;– numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale;– codul de înregistrare fiscală al asociatului, entitate transparentă fiscal, cu/fără personalitate juridică.Coloana 3 „Domiciliu fiscal“ - se completează adresa domiciliului fiscal al asociatului.Coloana 4 „Cota de distribuire a venitului net/venitului net anual impozabil/pierderii la nivelul asocierii“ - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile și pierderile asocierii, conform contractului de asociere. În cazul veniturilor din activități agricole impuse pe baza normelor de venit se înscrie cota de distribuire din venitul net anual impozabil calculat la nivelul asocierii care revine fiecărui membru asociat.Coloana 5 „Venit net/venit net anual impozabil distribuit“:a) se înscrie, pentru fiecare asociat, venitul net distribuit conform cotelor procentuale de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere;b) în cazul veniturilor din activități agricole impuse pe baza normelor de venit se înscrie, pentru fiecare asociat, venitul net anual impozabil care îi revine din venitul net anual impozabil calculat la nivelul asocierii, corespunzător cotei de distribuire.Coloana 6 „Pierdere distribuită“ - se înscrie, pentru fiecare asociat, pierderea distribuită conform cotelor de distribuire prevăzute în contractul de asociere.Coloana nu se completează în cazul veniturilor din activități agricole impuse pe baza normelor de venit.14. Anexa nr. .... privind calcularea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică14.1. Anexa se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri impozabile din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:a) cultivarea produselor agricole vegetale, precum și prelucrarea, procesarea și valorificarea lor în stare naturală;b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.14.2. Se completează câte o anexă pentru fiecare județ cu datele referitoare la activitatea desfășurată, care se atașează la declarație.14.3. Veniturile din activități agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt neimpozabile, la nivelul asocierii, în limitele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:
  Nr. crt.CategoriaPlafon neimpozabil (suprafețele și numărul de animale/familii de albine, pentru care nu există obligația depunerii declarației)
  012
  I.Produse vegetaleSuprafață
  1Cerealepână la 2 ha inclusiv
  2Plante oleaginoasepână la 2 ha inclusiv
  3Cartofpână la 2 ha inclusiv
  4Sfeclă de zahărpână la 2 ha inclusiv
  5Tutunpână la 1 ha inclusiv
  6Hamei pe rodpână la 2 ha inclusiv
  7Legume în câmppână la 0,5 ha inclusiv
  8Legume în spații protejatepână la 0,2 ha inclusiv
  9Leguminoase pentru boabepână la 1,5 ha inclusiv
  10Pomi pe rodpână la 1,5 ha inclusiv
  11Vie pe rodpână la 1 ha inclusiv
  12Arbuști fructiferipână la 1 ha inclusiv
  13Flori și plante ornamentalepână la 0,3 ha inclusiv
  14Plante medicinale și aromaticepână la 2 ha inclusiv
  15Căpșunpână la 1,0 ha inclusiv
  16Plante furajerepână la 2,0 ha inclusiv
  II.AnimaleNumăr capete/număr de familii de albine
  1Vacipână la 2 inclusiv
  2Bivolițepână la 2 inclusiv
  3Oipână la 50 inclusiv
  4Caprepână la 25 inclusiv
  5Porci pentru îngrășatpână la 6 inclusiv
  6Albinepână la 75 de familii inclusiv
  7Păsări de curtepână la 100 inclusiv
  (la 02-02-2022, Tabelul de la Punctul 14.3, Punctul 14, Capitolul II din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 90 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 02 februarie 2022 )
  14.4. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activități agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale și fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafețele/capetele de animale/familiile de albine însumate în cadrul grupei respective.14.5. Veniturile din activități agricole pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activități independente“ de la titlul IV „Impozitul pe venit“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.14.6. Veniturile obținute din valorificarea produselor provenind din activități agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activități independente și se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.14.7. Completarea anexei14.7.1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În cazul în care asocierea fără personalitate juridică are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO“.14.7.2. Date pentru stabilirea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit14.7.2.1. Se completează câte o anexă pentru fiecare județ.14.7.2.2. Activitatea desfășurată la nivelul județului.... - se înscrie denumirea județului pe raza căruia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de albine.14.7.2.3. Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile - asocierile fără personalitate juridică care dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în județe diferite vor opta pentru stabilirea județului sau județelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Opțiunea se exercită prin bifarea căsuței „Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile“ corespunzătoare județului în raza căruia se desfășoară activitatea agricolă pentru care asocierea va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se realizează de către asociatul desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice, având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale și suprafețele/numărul de animale/familii de albine.De exemplu, o asociere care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe o suprafață totală de 7 ha situată în raza a 3 localități: 0,75 ha în județul A, 2,9 ha în județul B și 3,35 ha în județul C a optat pentru încadrarea în limita veniturilor neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru județul A și județul C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face, potrivit opțiunii asociatului desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice, astfel: 0,75 ha în județul A + 1,25 ha în județul C. Venitul net anual impozabil va fi stabilit pentru suprafața de 5 ha, astfel: 2,9 ha * norma de venit corespunzătoare județului B + 2,1 ha * norma de venit corespunzătoare județului C.14.7.2.4. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale și animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legii.14.7.2.5. Tabelul „Produse vegetale“Coloana 2 „Total suprafață“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafața totală (ha) destinată producției vegetale aferentă fiecărei grupe, pe fiecare județ.Coloana 3 „Suprafață neimpozabilă“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafața neimpozabilă (ha) destinată producției vegetale aferentă fiecărei grupe.Coloana 4 „Suprafață impozabilă“ - se înscrie suprafața impozabilă reprezentând diferența dintre totalul suprafeței și suprafața neimpozabilă, respectiv dintre datele înscrise la coloana 2 „Total suprafață“ și datele înscrise la coloana 3 „Suprafață neimpozabilă“.Coloana 5 „Norma de venit“ - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare județului.Coloana 6 „Norma de venit redusă“ - se completează în următoarele situații:a) în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă, potrivit dispozițiilor art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;b) pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, fiind aplicabile dispozițiile art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. Norma de venit redusă se calculează potrivit metodologiei de calcul stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, în conformitate cu dispozițiile art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.Coloana 7 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual impozabil, stabilit după cum urmează:a) pentru situațiile prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și/sau pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, în conformitate cu dispozițiile art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează suma stabilită ca produs între suma înscrisă la coloana 4 „Suprafața impozabilă“ și suma înscrisă la coloana 6 „Norma de venit redusă“ din tabelul „Produse vegetale“;b) pentru celelalte situații se înscrie suma stabilită ca produs între suma înscrisă la coloana 4 „Suprafața impozabilă“ și suma înscrisă la coloana 5 „Norma de venit“ din tabelul „Produse vegetale“.14.7.2.6. Tabelul „Animale“Coloana 2 „Număr total capete animale/familii de albine“ - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deținute, pe fiecare județ.Coloana 3 „Număr total capete animale/familii de albine neimpozabil“ - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine neimpozabile.Coloana 4 „Număr total capete animale/familii de albine impozabil“ - se înscrie diferența dintre numărul total de capete de animale sau de familii de albine și numărul de capete de animale sau de familii de albine neimpozabile, respectiv dintre datele înscrise la coloana 2 „Număr total capete animale/familii de albine“ și datele înscrise la coloana 3 „Număr total capete animale/familii de albine neimpozabil“.Coloana 5 „Norma de venit“ - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare județului.Coloana 6 „Norma de venit redusă“ - se completează în următoarele situații:a) în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă, potrivit dispozițiilor art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;b) pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, fiind aplicabile dispozițiile art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, norma de venit redusă se calculează potrivit metodologiei de calcul stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2019, în conformitate cu dispozițiile art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.Coloana 7 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual impozabil, stabilit după cum urmează:a) pentru situațiile prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și/sau pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, în conformitate cu dispozițiile art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează suma stabilită ca produs între suma înscrisă la coloana 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“ și suma înscrisă la coloana 6 „Norma de venit redusă“ din tabelul „Animale“;b) pentru celelalte situații se completează suma stabilită ca produs între suma înscrisă la coloana 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“ și suma înscrisă la coloana 5 „Norma de venit“ din tabelul „Animale“.14.7.3. Suprafețele destinate producției vegetale/Capetele de animale/Familiile de albine, deținute în comun sau în devălmășie de proprietari, uzufructuari ori de alți deținători legali, înscriși într-un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/capetelor de animal/familiilor de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activități agricole.14.7.4. În cazul asocierilor care realizează venituri din desfășurarea a două sau mai multe activități agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, asociatul desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice stabilește venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activități.
   +  Anexa nr. 3
  Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor
  a) Denumire: „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale“ (formularul 204)1. Cod: cod 14.13.01.13/2i2. Format: A4/t23. Caracteristici de tipărire/editare:– se tipărește pe ambele fețe;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la:– declararea veniturilor realizate/pierderii înregistrate la nivelul asocierii fără personalitate juridică/entității supuse regimului transparenței fiscale;– distribuția venitului net/pierderii pe asociați, aferent(e) anului anterior celui de depunere a declarației, în cazul veniturilor din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, piscicultură, silvicultură, activități agricole, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;– distribuția venitului net anual impozabil, aferent anului în curs, în cazul veniturilor din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit.6. Se întocmește în două exemplare de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.7. Circulă:– în format electronic la organul fiscal central competent; sau– în format hârtie, în două exemplare, semnate potrivit legii, din care un exemplar la asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice și un exemplar la organul fiscal central competent.8. Se arhivează la dosarul fiscal al asocierii fără personalitate juridică/entității supuse regimului transparenței fiscale.b) Denumire: „Anexa nr. ... privind calcularea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică“ (anexă la formularul 204)1. Format: A4/t12. Caracteristici de tipărire/editare:– se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează de către asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit.5. Se întocmește în două exemplare de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice.6. Circulă:– originalul, împreună cu formularul 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale“, la organul fiscal definit prin ordin;– copia, la asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.7. Se arhivează la dosarul fiscal al asocierii fără personalitate juridică.
  ----