ORDIN nr. 58 din 18 martie 2021privind aprobarea bibliografiei și a tematicii minimale pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate din unitățile sanitare publice cu paturi și din serviciile de ambulanță publice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 1 aprilie 2021  Având în vedere:– Referatul Biroului standarde pentru serviciile de sănătate spitalicești și al Biroului standarde pentru serviciile de sănătate din ambulatoriu aprobat cu nr. 775/ANMCS din 18.03.2021;– Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bibliografia și tematica minimală pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate din unitățile sanitare publice cu paturi, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă bibliografia și tematica minimală pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate din serviciile de ambulanță publice, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Pentru unitățile sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, bibliografia prevăzută în anexele nr. 1 și 2 se completează cu dispozițiile legale specifice din actele normative în vigoare.  +  Articolul 4(1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Sorin-Gabriel Ungureanu
  București, 18 martie 2021.Nr. 58.  +  Anexa nr. 1
  BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA MINIMALĂ
  pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management
  al calității serviciilor de sănătate din unitățile sanitare publice cu paturi
  I. Bibliografia minimă obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate din unitățile sanitare publice cu paturi1. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare (titlul VII Spitalele și art. 249 pentru ocuparea posturilor din spitale);3. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare;4. Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;5. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;6. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;7. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;8. Ordinul ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;9. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare;10. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;11. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 185/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi;12. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 32/2020 privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare, cu modificările și completările ulterioare;13. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 147/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu paturi;14. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 148/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de acreditare a unităților sanitare cu paturi;15. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi, cu modificările și completările ulterioare;16. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;17. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;18. Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare;19. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;20. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;21. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice;22. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.II. Tematica minimă obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate din unitățile sanitare publice cu paturi
  Denumirea temei
  Tema 1. Organizarea și funcționarea sistemului sanitar din România
  Tema 2. Conceptul de calitate
  Tema 3. Procesul de planificare, implementare, evaluare și control al calității într-o unitate sanitară
  Tema 4. Managementul strategic și organizațional
  Tema 5. Instrumente de îmbunătățire a calității - Ishikawa, Pareto, analiza cauză-efect, SWOT, matrice de prioritizare, RCA (Root Cause Analysis)
  Tema 6. Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor dintr-o unitate sanitară
  Tema 7. Dezvoltarea conceptului de siguranță a pacientului la nivelul unității sanitare și managementul riscului
  Tema 8. Structura de calitate din cadrul unității sanitare
  Tema 9. Concepte și definiții ale auditului (SR EN ISO/CEI 17000:2005)
  Tema 10. Pregătirea implementării procesului de audit clinic în instituție
  Tema 11. Elaborarea unui program de audit clinic
  Tema 12. Elaborarea și implementarea planului de audit - misiunii de audit clinic
  Tema 13. Tehnici și metode în auditul clinic
  Tema 14. Rol și competențe ale auditorului clinic. Etica în activitatea de audit clinic
   +  Anexa nr. 2
  BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA MINIMALĂ
  pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management
  al calității serviciilor de sănătate din serviciile de ambulanță publice
  I. Bibliografia minimă obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate din serviciile de ambulanță publice1. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare (titlul IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat și art. 249);3. Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;4. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare;5. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;6. Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare;7. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;8. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;9. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;10. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;11. Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului administrației și internelor nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească;12. Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.519/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), precum și a modelului de autorizație emis de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;13. Ordinul ministrului sănătății și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2.011/21.386/2007*) privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;14. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.323/2011**) privind echilibrarea nou născutului pentru transport și transportul neonatal;15. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 353/2019 privind aprobarea standardelor Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu - anexa nr. 3 - Standarde pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu urgență prespital;16. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 187/2020 pentru modificarea Metodologiei de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 358/2019;17. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 53/2020 privind aprobarea documentelor necesare înscrierii unităților sanitare din ambulatoriu în procesul de acreditare;18. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;19. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 321/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare din ambulatoriu;20. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 318/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare din ambulatoriu;21. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 236/2020***) privind aprobarea instrumentelor de evaluare utilizate în Ciclul l de acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu - anexa nr. 3 - Liste de verificare pentru furnizorii de servicii de sănătate acordate în regim ambulatoriu urgență prespital;22. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 32/2020 privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare, cu modificările și completările ulterioare;23. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.II. Tematica minimă obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate din serviciile de ambulanță publice
  Denumirea temei
  Tema 1. Organizarea și funcționarea sistemului sanitar din România
  Tema 2. Conceptul de calitate
  Tema 3. Procesul de planificare, implementare, evaluare și control al calității într-o unitate sanitară
  Tema 4. Managementul strategic și organizațional
  Tema 5. Instrumente de îmbunătățire a calității - Ishikawa, Pareto, analiza cauză-efect, SWOT, matrice de prioritizare, RCA (Root Cause Analysis)
  Tema 6. Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor dintr-o unitate sanitară
  Tema 7. Dezvoltarea conceptului de siguranță a pacientului la nivelul unității sanitare și managementul riscului
  Tema 8. Structura de calitate din cadrul unității sanitare
  Tema 9. Concepte și definiții ale auditului (SR EN ISO/CEI 17000:2005)
  Tema 10. Pregătirea implementării procesului de audit clinic în instituție
  Tema 11. Elaborarea unui program de audit clinic
  Tema 12. Elaborarea și implementarea planului de audit - misiunii de audit clinic
  Tema 13. Tehnici și metode în auditul clinic
  Tema 14. Rol și competențe ale auditorului clinic. Etica în activitatea de audit clinic
  *) Ordinul ministrului sănătății și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2.011/21.386/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.**) Ordinul ministrului sănătății nr. 1.323/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.***) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 236/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -----