HOTĂRÂRE nr. 696 din 17 august 2000pentru înlocuirea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 24 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 7 iulie 1999, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Adrian Miroiu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda Dobrescu  +  Anexa 1 INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT  +  Anexa 1A UNIVERSITĂŢI, ACADEMII, INSTITUTE1. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AERONAVE- Construcţii aerospaţialezi, 5 ani
      - Sisteme de propulsie (turbomotoare, rachete)zi, 5 ani
      - Echipamente şi instalaţii de bordzi, 5 ani
    CHIMIE- Tehnologia substanţelor anorganicezi, 5 ani
      - Tehnologia substanţelor organicezi, 5 ani
      - Petrochimie şi carbochimiezi, 5 ani
      - Inginerie chimicăzi, 5 ani
      - Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidicezi, 5 ani
      - Tehnologia compuşilor macromolecularizi, 5 ani
      - Inginerie biochimicăzi, 5 ani
      - Inginerie chimică (în limbile engleză şi franceză)zi, 5 ani
      - Tehnologie chimicăzi, 3 ani
    ELECTRIC- Construcţii electrotehnicezi, 5 ani
      - Acţionări electricezi, 5 ani
      - Electrotehnică generalăzi, 5 ani
      - Inginerie electrică şi calculatoare (în limbile engleză, franceză şi germană)zi, 5 ani
      - Maşini şi aparate electricezi, 3 ani
    ELECTRONIC- Electronică aplicatăzi, 5 ani
      - Comunicaţiizi, 5 ani
      - Microelectronicăzi, 5 ani
      - Telecomenzi şi electronică în transporturizi, 5 ani
      - Electronicăzi, 3 ani
      - Comunicaţii şi exploatare poştalăzi, 3 ani
    ELECTROMECANIC- Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
      - Trafic urbanzi, 3 ani
    ENERGETIC- Centrale termoelectricezi, 5 ani
      - Centrale nuclearoelectricezi, 5 ani
      - Electroenergeticăzi, 5 ani
      - Centrale hidroelectricezi, 5 ani
      - Energetică industrialăzi, 5 ani
      - Termoenergeticăzi, 3 ani
      - Hidroenergeticăzi, 3 ani
      - Transportul şi distribuţia energiei electricezi, 3 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în energetică şi electrotehnicăzi, 5 ani
    - Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
    - Inginerie economică în industria chimică şi de materialezi, 5 ani
    - Ingineria şi managementul sistemelor de producţie (în limba germană)zi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    - Maşini-uneltezi, 5 ani
    - Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi controlzi, 5 ani
    INGINERIA transporturilor- Tehnica TRANSPORTURILORzi, 5 ani
    MECANIC- Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
      - Maşini hidraulice şi pneumaticezi, 5 ani
      - Echipamente de proceszi, 5 ani
      - Mecanică finăzi, 5 ani
      - Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
      - Construcţii de maşini agricolezi, 5 ani
      - Autovehicule rutierezi, 5 ani
      - Material rulant de cale feratăzi, 5 ani
      - Mecanică şi inginerie mecanică (în limbile engleză, franceză şi germană)zi, 5 ani
      - Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
      - Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
      - Automobilezi, 3 ani
      - Materiale şi defectoscopiezi, 3 ani
    MECATRONICĂ- Roboţi industrializi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR- Ingineria proceselor siderurgicezi, 5 ani
    - Metalurgie neferoasăzi, 5 ani
    - Turnarea metalelorzi, 5 ani
    - Prelucrări plastice şi tratamente termicezi, 5 ani
    - Ştiinţa materialelorzi, 5 ani
    ŞTIINŢE APLICATE- Inginerie fizicăzi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Calculatoarezi, 5 ani
    - Automatică şi informatică industrialăzi, 5 ani
    - Tehnică de calculzi, 3 ani
          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    CHIMIE- Chimie alimentarăzi, 5 ani
      - Tehnici de laborator şi monitorizare asistate de calculatorzi, 3 ani
    ELECTRIC- Controlul calităţii şi metrologiezi, 3 ani
      - Metrologie şi sisteme de măsurarezi, 5 ani
    ENERGETIC- Informatizarea şi conducerea proceselor energeticezi, 5 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în electronică şi electrotehnică (în limbile engleză şi germană)zi, 5 ani
      - Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
      - Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)zi, 5 ani
      - Inginerie economică în electronică şi telecomunicaţiizi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ- Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    - Ingineria şi managementul calităţiizi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria MEDIULUI în energeticăzi, 5 ani
    - Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimicăzi, 5 ani
    MECANIC- Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricolezi, 5 ani
      - Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologicezi, 5 ani
      - Optometriezi, 3 ani
      - Microtehnică şi opticăzi, 3 ani
      - Mecanizarea şi managementului fermelor agricole (Buzău)zi, 3 ani
    MECATRONICĂ- Mecatronicăzi, 5 ani
    ŞTIINŢA materialelor- Ştiinţa MATERIALELOR (în limbile engleză şi franceză)zi, 5 ani
    - Tehnologii ecologice în metalurgia extractivăzi, 3 ani
    - Tehnologii ecologice în metalurgia prelucrătoarezi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE- Inginerie matematicăzi, 5 ani
    - Mecanică aplicatăzi, 5 ani
    TEHNOLOGIA transporturilor- Tehnologia TRANSPORTURILORzi, 3 ani
              2. UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI               a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    CONSTRUCŢII- Construcţii civile, industriale şi agricolezi, 5 ani
      - Căi ferate, drumuri şi podurizi, 5 ani
      - Construcţii hidrotehnicezi, 5 ani
      - Inginerie sanitară şi protecţia mediuluizi, 5 ani
      - Inginerie civilă (în limbile engleză şi franceză)zi, 5 ani
      - Tehnologia construcţiilorzi, 3 ani
      - Lucrări edilitarezi, 3 ani
      - Construcţii şi exploatarea lucrărilor hidrotehnicezi, 3 ani
      - Drumuri şi podurizi, 3 ani
      - Căi ferate şi lucrări de artăzi, 3 ani
      - Organizarea şi economia construcţiilorzi, 3 ani
    GEODEZIE- Geodeziezi, 5 ani
      - Cadastruzi, 5 ani
      - Topografiezi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ- Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţiizi, 5 ani
    INSTALAŢII- Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
      - Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză)zi, 5 ani
      - Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosfereizi, 5 ani
      - Instalaţiizi, 3 ani
    MECANIC- Utilaj tehnologic pentru construcţiizi, 5 ani
      - Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţiizi, 5 ani
      - Mecanizarea construcţiilorzi, 3 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    CONSTRUCŢII- Inginerie urbană, construcţia şi gestiunea localităţilorzi, 5 ani
    ŞTIINŢE APLICATE- Inginerie matematicăzi, 5 ani
              3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM "ION MINCU"                                   DIN BUCUREŞTI               a) SPECIALIZĂRI ACREDITATE
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARHITECTURĂ- Arhitecturăzi, 6 ani
      - Arhitectura clădirilorzi, 3 ani
    URBANISM- Urbanismzi, 3 ani
               b) SPECIALIZĂRI AUTORIZATE SA FUNCŢIONEZE PROVIZORIU
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARHITECTURĂ- Arhitectură de interior şi mobilierzi, 3 ani
      - Arhitectură şi urbanism CAD-CAMzi, 3 ani
    URBANISM- Urbanismzi, 5 ani
     4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARA DIN BUCUREŞTI                   a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Agriculturăzi, 5 ani
      - Pedologie-Agrochimiezi, 5 ani
      - Horticulturăzi, 5 ani
      - Protecţia plantelorzi, 3 ani
      - Legumicultură-Floriculturăzi, 3 ani
    CONSTRUCŢII- Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăzi, 5 ani
      - Amenajarea teritoriului agricolzi, 3 ani
      - Organizarea şi economia construcţiilorzi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ- Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agriculturăzi, 5 ani
    INGINERIA MEDIULUI- Ingineria mediului agricolzi, 5 ani
    MEDICINĂ- Medicină veterinarăzi, 6 ani
    VETERINARĂ- Igienă şi laborator veterinarzi, 3 ani
    ZOOTEHNIE- Zootehniezi, 5 ani
      - Creşterea animalelor micizi, 3 ani
                    b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Arhitectură peisajerăzi, 5 ani
      - Tehnologia vinului ai produselor derivatezi, 3 ani
      - Management şi afaceri în agricultură (Călăraşi)zi, 3 ani
      - Managementul prelucrării şi valorificării produselor agroalimentare (Călăraşi)zi, 3 ani
    BIOLOGIE- Biologie - Ştiinţe agricolezi, 4 ani
    BIOTEHNOLOGIE- Biotehnologii agricolezi, 5 ani
      - Biotehnologii industrialezi, 5 ani
      - Biotehnologii medical-veterinarezi, 5 ani
      - Biotehnologii în zootehniezi, 5 ani
    GEODEZIE- Cadastru agricolzi, 3 ani
    MEDICINĂ veterinară- Clinică şi farmacie VETERINARĂzi, 3 ani
    ZOOTEHNIE- Tehnologia laptelui şi produselor lactatezi, 3 ani
      - Tehnologia cărnii şi produselor din carnezi, 3 ani
                     5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                        a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Biroticăzi, 3 ani
    BIBLIOTECONOMIE- Biblioteconomie-Arhivisticăzi, 3 ani
    BIOLOGIE- Biologiezi, 4 ani
      - Biochimiezi, 4 ani
    CHIMIE- Chimiezi, 4 ani
      - Chimie-Fizicăzi, 4 ani
      - Biochimie tehnologicăzi, 4 ani
      - Chimie (în limba franceză)zi, 4 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Bibliologie şi ştiinţa informăriizi, 4 ani
      - O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
      - Filologie clasică (Limba latină-Limba greacă veche)zi, 4 ani
    FILOSOFIE- Filosofiezi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizicăzi, 4 ani
      - Fizică (în limbile franceză şi engleză)zi, 4 ani
      - Fizică tehnologicăzi, 5 ani
    GEOLOGIE- Geologiezi, 4 ani
      - Geologie tehnicăzi, 5 ani
      - Geofizicăzi, 5 ani
    GEOGRAFIE- Geografiezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Geografie - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă-la alegere)zi, 4 ani
      - Cartografiezi, 3 ani
    INFORMATICĂ- Tehnologie informatică - Informaticăzi, 3 ani zi, 4 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    JURNALISTICĂ- Jurnalisticăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    MATEMATICĂ- Matematicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Matematică (în limba franceză)zi, 4 ani
      - Matematică-Mecanicăzi, 4 ani
      - Matematici purezi, 4 ani
      - Matematică aplicată (în limba engleză)zi, 4 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Asistenţă socialăzi, 4 ani
    - Pedagogiezi, 4 ani
      - Psihologiezi, 4 ani
      - Sociologiezi, 4 ani
      - Psihopedagogie specialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE POLITICE- Ştiinţe politice (în limba franceză)zi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      - Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
      - Teologie baptistă - Litere (O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      - Teologie baptistă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      - Teologie romano-catolică - Asistenţă socialăzi, 4 ani
                    b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    BIOLOGIE- Ecologie şi protecţia mediuluizi, 4 ani
    CHIMIE- Radiochimiezi, 4 ani
      - Chimia mediuluizi, 4 ani
    FILOLOGIE- Comunicare şi relaţii publicezi, 4 ani
      - Traducătorizi, 4 ani
      - O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B, inclusiv Limba rromani)zi, 4 ani
      - Studii culturale europenezi, 4 ani
      - Limba şi literatura română - Etnologiezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    FIZICĂ- Fizică medicalăzi, 4 ani
    GEOGRAFIE- Geografia turismuluizi, 4 ani
      - Geografia activităţilor turistice (Călimăneşti)zi, 3 ani
      - Hidrologie, meteorologie şi supravegherea calităţii mediuluizi, 3 ani
    JURNALISTICĂ- Comunicare publicăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHO PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străină (Focşani)zi, 3 ani
    - Institutori - O limbă străină (engleză - Buzău)zi, 3 ani
    - Institutori - O limbă străină (engleză, franceză)zi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (engleză, franceză - Crevediazi, 3 ani
      - Asistenţi sociali comunitarizi, 3 ani
    ŞTIINŢA MEDIULUI- Ştiinţa mediuluizi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE POLITICE- Ştiinţe politicezi, 4 ani
    - Ştiinţe politice (în limbile engleză şi franceză)zi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)zi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă - Patrimoniu culturalzi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă - Pictură bisericeascăzi, 4 ani
         6. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    FARMACIE- Farmaciezi, 5 ani
      - Farmacie (militară)zi, 5 ani
    MEDICINĂ- Medicină generalăzi, 6 ani
      - Medicină generală (militară)zi, 6 ani
      - Stomatologiezi, 6 ani
      - Stomatologie (militară)zi, 6 ani
    STOMATOLOGIE- Tehnică dentarăzi, 3 ani
          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MEDICINĂ- Fiziokinetoterapiezi, 5 ani
      - Audiologie şi protezare auditivăzi, 3 ani
      - Geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnicizi, 3 ani
    STOMATOLOGIE- Profilaxie stomatologicăzi, 3 ani
                7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Managementul firmeizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Economie-Pedagogiezi, 4 ani
      - Economia şi gestiunea producţiei agroalimentarezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Finanţe şi asigurărizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilorzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Informatică economicăzi, 4,5 ani; f.f., 5,5 ani
      - Cibernetică şi previziune economicăzi, 4,5 ani; f.f., 5,5 ani
      - Statistică social-economicăzi, 4,5 ani; f.f., 5,5 ani
      - Marketingzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Merceologiezi, 4 ani
      - Turism şi serviciizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Comerţzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Economie şi sociologie ruralăzi, 4 ani
      - Gestiunea afacerilor (în limbile engleză, franceză şi germană)zi, 4 ani
      - Economia întreprinderii (în limbile engleză, franceză şi germană)zi, 4 ani
      - Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
      - Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
      - Prelucrarea electronică a informaţiei economicezi, 3 ani
      - Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      - Managementul producţiei agricole şi alimentarezi, 3 ani
      - Comerţ exteriorzi, 3 ani
      - Economie şi ecologie (Giurgiu)zi, 3 ani
      - Dezvoltare regională (Giurgiu)zi, 3 ani
      - Turism (Giurgiu)zi, 3 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Economie matematicăzi, 4,5 ani
      - Conducerea unităţilor comerciale şi de turism (Buzău)zi, 3 ani
      - Managementul producţiei agricole şi alimentare (Buzău)zi, 3 ani
      - Gestiune bancarăzi, 3 ani
      - Politici economicezi, 4 ani
      - Economia mediuluizi, 4 ani
      - Economia şi dreptul afacerilorzi, 4 ani
      - Bănci şi burse de valorizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management socialzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Economie mondialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
                   8. UNIVERSITATEA DE MUZICA DIN BUCUREŞTI                    a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MUZICĂ- Interpretare instrumentalăzi, 5 ani
      - Cantozi, 5 ani
      - Regie de teatru muzicalzi, 5 ani
      - Compoziţiezi, 5 ani
      - Muzicologiezi, 5 ani
      - Dirijat de orchestrăzi, 5 ani
      - Dirijat de cor academiczi, 5 ani
      - Jazz şi muzică uşoarăzi, 5 ani
      - Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
      - Muzică religioasăzi, 5 ani
                9. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN BUCUREŞTI                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE- Picturăzi, 4 ani
    - Sculpturăzi, 4 ani
    - Graficăzi, 4 ani
    - Arte textile (tapiserie-contexturi, modă-imprimeuri)zi, 4 ani
    - Ceramică-Sticlă-Metalzi, 4 ani
      - Scenografiezi, 4 ani
      - Designzi, 4 ani
      - Artă muralăzi, 4 ani
      - Conservarea şi restaurarea operei de artăzi, 4 ani
      - Pedagogia arteizi, 4 ani
      - Istoria şi teoria arteizi, 4 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE- Foto-video-procesare computerizată a imaginiizi, 4 ani
               10. UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA ŞI CINEMATOGRAFICA                       "ION LUCA CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ şi televiziune- Regie de film şi televiziunezi, 4 ani
    - Imagine de film ŞI TELEVIZIUNEzi, 4 ani
    - Comunicare audiovizualăzi, 4 ani
    ARTĂ TEATRALĂ- Actoriezi, 4 ani
    - Teatrologiezi, 4 ani
      - Regie teatruzi, 5 ani
      - Coregrafie, creaţie şi pedagogiezi, 4 ani
      - Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionetezi, 4 ani
                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ ŞI TELEVIZIUNE- Multimedia-sunet, montajzi, 4 ani
    ARTĂ TEATRALĂ- Scenografiezi, 4 ani
          11. ACADEMIA NAŢIONALA DE EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI            a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORTzi, 4 ani
    - Kinetoterapiezi, 4 ani
    - Educaţie fizică militară şi sportzi, 4 ani; f.f. 5 ani
    - Măiestrie sportivă (antrenori)zi, 3 ani
        12. ŞCOALA NAŢIONALA DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI          a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Ştiinţe administrative (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
    ŞTIINŢE POLITICE- Relaţii internaţionale şi integrare europeană (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
      - Ştiinţe politice (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
      - Comunicare şi relaţii publice (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Administraţie publică localăzi, 3 ani
    ECONOMIC- Management (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
    JURNALISTICĂ- Comunicare socialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE POLITICE- Ştiinţe politicezi, 4 ani
               13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ISTORIE- Istorie-Arheologiezi, 4 ani
    ECONOMIC- Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      - Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - Limba şi literatura francezăzi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă-Asistenţă socialăzi, 4 ani
             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Biroticăzi, 3 ani
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      - Turism şi serviciizi, 4 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    GEODEZIE- Topografie, cadastru şi organizarea teritoriuluizi, 3 ani
    INFORMATICĂ- Tehnologie informaticăzi, 3 ani
    MUZEOLOGIE- Conservarea şi restaurarea patrimoniuluizi, 4 ani
    - Tehnici de cercetare şi conservare a patrimoniului arheologic şi muzealzi, 3 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Asistenţă socialăzi, 4 ani
    - Sociologiezi, 4 ani
    - Institutori - o limbă străină (engleză - Blaj)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura engleză) - Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani zi, 4 ani
                14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    CHIMIE- Finisare chimică textilăzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    - Utilajul ŞI tehnologia sudăriizi, 5 ani
    MECANIC- Material rulant de cale feratăzi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR alimentare- Tehnologia şi controlul calităţii produselor ALIMENTAREzi, 5 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    TEXTILE- PIELĂRIE- Filatură şi ţesătoriezi, 5 ani
               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      - Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    PETROL- Foraj-extracţiezi, 3 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - o limbă străină (engleză)zi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Literezi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
    TEXTILE- PIELĂRIE- Tricotaje, confecţii textilezi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE- Tehnologie şi control în alimentaţia publică şi turismzi, 5 ani
             15. UNIVERSITATEA DIN BACAU               a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    BIOLOGIE- Biologiezi, 4 ani
    ECONOMIC- Marketingzi, 4 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORTzi, 4 ani
    - Kinetoterapiezi, 4 ani
    ENERGETICĂ- Energetică industrialăzi, 5 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză)zi, 4 ani
    - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura francezăzi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MECANIC- Utilaj tehnologic pentru industria alimentarăzi, 5 ani
    - Utilaj tehnologic pentru industria celulozei şi hârtieizi, 5 ani
               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    CHIMIE- Inginerie biochimicăzi, 5 ani
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORT (Piatra Neamţ)zi, 4 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în domeniul mecaniczi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ- Ingineria ŞI managementul calităţiizi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria MEDIULUI industrialzi, 5 ani
    MECANIC- Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
    MECATRONICĂ- Mecatronicăzi, 5 ani
    SOCIOPSIHO-- Institutori - O limbă străină (engleză)zi, 3 ani
    PEDAGOGIE- Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Tehnică de calculzi, 3 ani
    TEHNOLOGIA produselor alimentare- Tehnologia şi controlul calităţii PRODUSELOR ALIMENTAREzi, 5 ani
    - Tehnologii alimentarezi, 3 ani
               16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    BIOLOGIE- Biologie-Chimiezi, 4 ani
    ECONOMIC- Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză) sau Etnologiezi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MECANICĂ- Utilaj tehnologic minierzi, 5 ani
    MINE- Exploatări miniere subteranezi, 5 ani
      - Prepararea substanţelor minerale utilezi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR- Metalurgie neferoasăzi, 5 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTE PLASTICE şi DECORATIVE- Pictură ŞI artă muralăzi, 5 ani
    ECONOMIC- Managementul firmeizi, 4 ani
    ELECTRONIC- Electronicăzi, 3 ani
    ENERGETIC- Electroenergeticăzi, 5 ani
    FILOLOGIE- Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză, germană)zi, 4 ani
    FILOSOFIE- Filosofie-Jurnalisticăzi, 4 ani
    INFORMATICĂ- Informatică aplicatăzi, 3 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria MEDIULUI în minerit şi metalurgiezi, 5 ani
    - Gestionarea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilorzi, 5 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    PROTECŢIA mediului- Controlul calităţii MEDIULUIzi, 3 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străină (engleză, franceză)zi, 3 ani
    TEHNOLOGIA produselor alimentare- Tehnologie şi controlul calităţii PRODUSELOR ALIMENTAREzi, 5 ani
    TEOLOGIE- Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
      - Teologie greco-catolică pastoralăzi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
                17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AERONAVE- Construcţii aerospaţialezi, 5 ani
    CONSTRUCŢII- Construcţii civile, industriale şi agricolezi, 5 ani
    ECONOMIC- Marketingzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Turism şi serviciizi, 4 ani; f.f., 5 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORTzi, 4 ani
    ELECTRIC- Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    ELECTRONIC- Electronică aplicatăzi, 5 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
      - Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, maghiară)zi, 4 ani
    FORESTIER- Silviculturăzi, 5 ani
      - Exploatări forestierezi, 5 ani
      - Prelucrarea lemnuluizi, 5 ani
      - Mobilă şi produse finite din lemnzi, 5 ani
      - Tehnica culturilor silvicezi, 3 ani
      - Tehnologia exploatărilor forestierezi, 3 ani
      - Tehnologia prelucrării lemnuluizi, 3 ani
    FIZICĂ- Fizică-Chimiezi, 4 ani
    INFORMATICĂ- Tehnologie informaticăzi, 3 ani
      - Informaticăzi, 4 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ- Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    - Maşini-uneltezi, 5 ani
    - Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Fizicăzi, 4 ani
      - Matematicăzi, 4 ani
    MECANIC- Autovehicule rutierezi, 5 ani
      - Mecanică finăzi, 5 ani
      - Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
      - Utilaj tehnologic pentru prelucrări la caldzi, 5 ani
      - Automobilezi, 3 ani
      - Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
      - Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
      - Materiale şi defectoscopiezi, 3 ani
    MECATRONICĂ- Roboţi industrializi, 5 ani
    MUZICĂ- Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR- Turnarea metalelorzi, 5 ani
    - Prelucrări plastice şi tratamente termicezi, 5 ani
    - Ştiinţa materialelorzi, 5 ani
                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      - Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      - Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      - Gestiune financiară şi bancarăzi, 3 ani
      - Organizarea şi gestiunea producţieizi, 3 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani
      - Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
    ELECTRIC- Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)zi, 5 ani
      - Controlul calităţii şi metrologiezi, 3 ani
    ELECTRONIC- Electronicăzi, 3 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (franceză, germană)zi, 4 ani
      - Limbi moderne aplicate (franceză, engleză)zi, 4 ani
      - Bibliologie şi muzeologiezi, 3 ani
    FORESTIER- Ştiinţa şi tehnologia lemnului (în limba engleză)zi, 5 ani
      - Cinegeticăzi, 3 ani
    GEODEZIE- Cadastruzi, 3 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ- Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    - Producticăzi, 5 ani
    - Design de produszi, 5 ani
    - Design-ul produselor industriale (în limba engleză)zi, 5 ani
    INSTALAŢII- Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC- Design în construcţia de maşinizi, 3 ani
    - Optometriezi, 3 ani
      - Utilaj tehnologic pentru industria alimentarăzi, 5 ani
      - Ingineria autovehiculelor (în limba engleză)zi, 5 ani
    MEDICINĂ- Medicină generalăzi, 6 ani
    - Asistenţi medicalizi, 3 ani
    MECATRONICĂ- Mecatronicăzi, 5 ani
    MUZICĂ- Cantozi, 5 ani
    PROTECŢIA mediului- Controlul calităţii MEDIULUIzi, 3 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Sociologiezi, 4 ani
    - Psihologie-Pedagogiezi, 4 ani
    - Institutori - O limbă străină (engleză, franceză)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE- Mecanică aplicatăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR- Tehnologii metalurgicezi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    - Automatizărizi, 3 ani
          c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere în anul I           şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    BIBLIOTECONOMIE- Biblioteconomie-Arhivisticăzi, 3 ani
              18. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARHITECTURĂ- Arhitecturăzi, 6 ani
    CONSTRUCŢII- Căi ferate, drumuri şi podurizi, 5 ani
      - Construcţii civile, industriale şi agricolezi, 5 ani
      - Căi ferate şi lucrări de artăzi, 3 ani
      - Drumuri şi podurizi, 3 ani
      - Organizarea şi economia construcţiilorzi, 3 ani
      - Tehnologia construcţiilorzi, 3 ani
    ELECTRIC- Acţionări electricezi, 5 ani
      - Electrotehnică generalăzi, 5 ani
      - Electrotehnică generală (în limba germană)zi, 5 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
      - Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
    ELECTRONIC- Comunicaţiizi, 5 ani
      - Comunicaţii şi exploatare poştalăzi, 3 ani
      - Electronicăzi, 3 ani
      - Electronică aplicatăzi, 5 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în domeniul mecaniczi, 5 ani
    - Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Maşini-uneltezi, 5 ani
    - Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    INSTALAŢII- Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
      - Instalaţiizi, 3 ani
    MECANIC- Autovehicule rutierezi, 5 ani
      - Ingineria şi managementul fabricării maşinilor şi utilajelorzi, 5 ani
      - Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
      - Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
      - Mecanică finăzi, 5 ani
      - Utilaj tehnologic pentru prelucrări la caldzi, 5 ani
    MECATRONICĂ- Roboţi industrializi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR- Turnarea metalelorzi, 5 ani
    - Deformări plastice şi tratamente termicezi, 5 ani
    - Ingineria şi managementul procesării materialelorzi, 5 ani
    ŞTIINŢA- Automatică şi informatică industrialăzi, 5 ani
    SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Automatică şi informatică industrială (în limba engleză)zi, 5 ani
    - Calculatoarezi, 5 ani
    - Calculatoare (în limba engleză)zi, 5 ani
      - Tehnică de calculzi, 3 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    CONSTRUCŢII- Inginerie civilă (în limba engleză)zi, 5 ani
    ECONOMIC- Fabricaţie şi management în industria mică şi mijlociezi, 3 ani
    - Organizarea şi gestiunea producţiei (Câmpia Turzii)zi, 3 ani
    ELECTRIC- Metrologie şi sisteme de măsurarezi, 5 ani
    ELECTROMECANIC- Tehnică medicalăzi, 3 ani
    ELECTRONIC- Electronică şi telecomunicaţii (în limba engleză)zi, 5 ani
    ENERGETIC- Energetică industrialăzi, 5 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în domeniul construcţiilorzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană)zi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria MEDIULUI industrialzi, 5 ani
    INSTALAŢII- Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosfereizi, 5 ani
    MECANIC- Automobilezi, 3 ani
    - Mecanică şi inginerie mecanică (în limbile franceză şi engleză)zi, 5 ani
      - Managementul şi mecanizarea fermelor agricole (Turda)zi, 3 ani
      - Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
      - Tehnologia prelucrării materialelorzi, 3 ani
    MECATRONICĂ- Mecatronicăzi, 5 ani
    - Roboţi industriali şi sisteme flexibile de fabricaţie (în limba engleză)zi, 5 ani
    ŞTIINŢE APLICATE- Inginerie fizicăzi, 5 ani
    - Inginerie matematicăzi, 5 ani
    ŞTIINŢA materialelor- Ştiinţa şi ingineria MATERIALELORzi, 5 ani
    - Controlul proceselor metalurgice (Câmpia Turzii)zi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Informatică tehnicăzi, 3 ani
         19. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI DE MEDICINA VETERINARA                                DIN CLUJ-NAPOCA           a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Agriculturăzi, 5 ani
      - Horticulturăzi, 5 ani
      - Legumicultură-Floriculturăzi, 3 ani
      - Viticultură-Pomiculturăzi, 3 ani
    MEDICINĂ veterinară- Medicină VETERINARĂzi, 6 ani
    - Tehnică veterinarăzi, 3 ani
    ZOOTEHNIE- Zootehniezi, 5 ani
      - Creşterea animalelor, controlul şi valorificarea produselorzi, 3 ani
              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Agromontanologiezi, 5 ani
      - Viticultură şi tehnologia vinului (Blaj)zi, 3 ani
    BIOLOGIE- Biologie şi ştiinţe agricolezi, 4 ani
    BIOTEHNOLOGIE- Biotehnologii agricolezi, 5 ani
    GEODEZIE- Cadastru agricolzi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ- Management, dezvoltare şi amenajare ruralăzi, 5 ani
    MEDICINĂ veterinară- Clinică şi farmacie VETERINARĂzi, 3 ani
    TEHNOLOGIA produselor ALIMENTARE- Tehnologia prelucrării PRODUSELOR agricolezi, 5 ani
             20. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA               a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTĂ TEATRALĂ- Actoriezi, 4 ani
    - Teatrologiezi, 4 ani
    - Regie teatruzi, 4 ani
    BIOLOGIE- Biologiezi, 4 ani
      - Biologie-Chimiezi, 4 ani
    CHIMIE- Chimie-Fizicăzi, 4 ani
      - Chimiezi, 4 ani
      - Chimie (în limba engleză)zi, 4 ani
      - Tehnologia substanţelor organicezi, 5 ani
      - Tehnologia substanţelor anorganicezi, 5 ani
      - Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidicezi, 5 ani
    ECONOMIC- Managementul firmeizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Economia şi gestiunea producţiei agroalimentarezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Finanţe şi asigurărizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      - Informatică economicăzi, 4,5 ani; f.f. 5,5 ani
      - Marketingzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Turism şi serviciizi, 4 ani; f.f., 5 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORTzi, 4 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B) sau Etnologiezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină. (Limba străină B) sau Etnologie maghiarăzi, 4 ani
      - Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)zi, 4 ani
      - Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză, germană, rusă)zi, 4 ani
    FILOSOFIE- Filosofiezi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizicăzi, 4 ani
      - Fizică tehnologicăzi, 5 ani
    GEOGRAFIE- Geografiezi, 4 ani
      - Geografie - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă, italiană - la alegere)zi, 4 ani
    GEOLOGIE- Geologie tehnicăzi, 5 ani
      - Geologie-Geografiezi, 4 ani
    INFORMATICĂ- Informaticăzi, 4 ani
      - Tehnologie informaticăzi, 3 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Sociologiezi, 4 ani
    - Psihologiezi, 4 ani
      - Pedagogie - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiarăzi, 4 ani
      - Psihopedagogie specialăzi, 4 ani
      - Asistenţă socialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢA mediului- Ştiinţa MEDIULUIzi, 4 ani
    ŞTIINŢE politice- Ştiinţe POLITICEzi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      - Teologie greco-catolică - Litere (O limbă şi literatură străină)zi, 4 ani
      - Teologie greco-catolică - Asistenţă socialăzi, 4 ani
               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Administraţie publică localăzi, 3 ani
    - Administraţie publică locală (Bistriţa)zi, 3 ani
    - Administraţie publică locală şi secretariat (Satu Mare)zi, 3 ani
      - Administraţie publică locală (Sfântu Gheorghe)zi, 3 ani
    BIBLIOTECONOMIE- Biblioteconomie-Arhivisticăzi, 3 ani
    BIOLOGIE- Ecologie şi protecţia mediuluizi, 4 ani
    CHIMIE- Informatica sistemelor chimicezi, 5 ani
      - Inginerie biochimicăzi, 5 ani
      - Tehnici de laborator asistate de calculatorzi, 3 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT- Kinetoterapiezi, 4 ani
    ECONOMIC- Asistenţă managerialăzi, 4 ani
      - Bănci şi burse de valorizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
      - Managementul instituţiilor europenezi, 4 ani
      - Managementul afacerilor în industria hotelierăzi, 4 ani
      - Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management (Sfântu Gheorghe)zi, 3 ani
      - Statistică social-economicăzi, 4,5 ani
      - Gestiune economică şi teritorială (Sighetu Marmaţiei)zi, 3 ani
      - Administrarea întreprinderilor (studii academice postuniversitare)zi, 2 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizică medicalăzi, 4 ani
      - Fizica mediului ambiant (Dej)zi, 3 ani
    GEODEZIE- Topografie, cartografie şi cadastru funciar (Gheorgheni)zi, 3 ani
      - Topografie, cartografie şi cadastru funciar (Zalău)zi, 3 ani
    GEOGRAFIE- Cartografie şi cadastru funciarzi, 3 ani
      - Geoinformatică şi prospectare turisticăzi, 3 ani
      - Geografia turismului (Gheorgheni)zi, 3 ani
      - Geografia turismului (Sighetu Marmaţiei)zi, 3 ani
      - Geografia turismului (Zalău)zi, 3 ani
      - Planning teritorialzi, 4 ani
    GEOLOGIE- Mineralogiezi, 5 ani
    ISTORIE- Istorie-Arheologiezi, 4 ani
      - Istorie-Biblioteconomiezi, 4 ani
      - Istoria artei, muzeologie şi restaurarezi, 4 ani
    JURNALISTICĂ- Jurnalisticăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Informaticăzi, 4 ani
      - Matematici aplicatezi, 4 ani
      - Matematică economicăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străină (engleză)zi, 3 ani
    - Institutori - O limbă străină (franceză)zi, 3 ani
    - Institutori - O limbă străină (engleză - Bistriţa)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE POLITICE- Studii europenezi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Patrimoniu culturalzi, 4 ani
      - Teologie reformată - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      - Teologie reformată - Litere (O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă, maghiară - la alegere) sau Etnologiezi, 4 ani
      - Teologie greco-catolică didacticăzi, 4 ani
      - Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
      - Teologie greco-catolică - Iconografiezi, 4 ani
      - Teologie greco-catolică - Istorie (Oradea)zi, 4 ani
      - Teologie greco-catolică pastorală (Oradea)zi, 4 ani
      - Teologie romano-catolică - Istoriezi, 4 ani
      - Teologie romano-catolică - Litere (O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, maghiară - la alegere)zi, 4 an
           21. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "IULIU HATIEGANU"                                 DIN CLUJ-NAPOCA           a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    FARMACIE- Farmaciezi, 5 ani
    MEDICINĂ- Medicină generalăzi, 6 ani
      - Stomatologiezi, 6 ani
    STOMATOLOGIE- Tehnică dentarăzi, 3 ani
           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    FARMACIE- Tehnicieni de farmaciezi, 3 ani
    MEDICINĂ- Imagistică medicală, radioterapie şi medicină nuclearăzi, 3 ani
      - Tehnică medicală de laborator cliniczi, 3 ani
      - Asistenţi medicalizi, 3 ani
      - Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperarezi, 3 ani
    STOMATOLOGIE- Profilaxie stomatologicăzi, 3 ani
              22. ACADEMIA DE MUZICA "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MUZICĂ- Interpretare instrumentalăzi, 5 ani
      - Cantozi, 5 ani
      - Compoziţiezi, 5 ani
      - Muzicologiezi, 5 ani
      - Dirijat de orchestrăzi, 5 ani
      - Dirijat de cor academiczi, 5 ani
      - Regie de teatru muzicalzi, 5 ani
      - Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MUZICĂ- Muzică religioasăzi, 5 ani
      - Regie coregraficăzi, 5 ani
      - Pedagogie coregraficăzi, 5 ani
      - Interpretare muzicală (Piatra-Neamţ)zi, 3 ani
      - Pedagogie muzicală (Piatra-Neamţ)zi, 3 ani
             23. ACADEMIA DE ARTE VIZUALE "IOAN ANDREESCU" DIN CLUJ-NAPOCA               a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE- Picturăzi, 4 ani
    - Sculpturăzi, 4 ani
    - Graficăzi, 4 ani
    - Pedagogia arteizi, 4 ani
    - Arte textile (tapiserie-contexturi; modă-imprimeuri)zi, 4 ani
      - Ceramică-Sticlă-Metalzi, 4 ani
      - Designzi, 4 ani
      - Foto-video-procesare computerizată a imaginiizi, 4 ani
              24. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANTA                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Agriculturăzi, 5 ani
    BIOLOGIE- Biologiezi, 4 ani
      - Ecologie şi protecţia mediuluizi, 4 ani
    CHIMIE- Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimiezi, 5 ani
    CONSTRUCŢII- Construcţii hidrotehnicezi, 5 ani
      - Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăzi, 5 ani
    CONSTRUCŢII şi echipamente navale- Instalaţii ŞI ECHIPAMENTE NAVALEzi, 5 ani
    ECONOMIC- Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
      - Turism şi serviciizi, 4 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORTzi, 4 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura română - Limba şi literatura turcăzi, 4 ani
      - Limba şi literatura română - Limba şi literatura latinăzi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizică-Chimiezi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ- Utilajul ŞI tehnologia sudăriizi, 5 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Fizicăzi, 4 ani
      - Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC- Utilaje şi instalaţii portuarezi, 5 ani
    MEDICINĂ- Medicină generalăzi, 6 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura românăzi, 4 an
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE ŞI SECRETARIAT- Biroticăzi, 3 ani
    ARTĂ TEATRALĂ- Actoriezi, 4 ani
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE- Pedagogia arteizi, 4 ani
    CHIMIE- Chimiezi, 4 ani
    CONSTRUCŢII- Lucrări edilitarezi, 3 ani
    ECONOMIC- Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      - Finanţe şi contabiLitatezi, 4 ani
    ELECTRONIC- Electronicăzi, 3 ani
    FARMACIE- Farmaciezi, 5 ani
    FIZICĂ- Fizicăzi, 4 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străinăzi, 4 ani
      - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (italiană, franceză, spaniolă)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, bulgară)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura română - Limba şi literatura germanăzi, 4 ani
    GEOGRAFIE- Geografiezi, 4 ani
    INFORMATICĂ- Tehnologie informaticăzi, 3 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în domeniul mecaniczi, 5 ani
    - Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţiizi, 5 ani
    MATEMATICĂ- Matematicăzi, 4 ani
    MECANIC- Automobilezi, 3 ani
    MEDICINĂ- Stomatologiezi, 6 ani
    MUZICĂ- Pedagogie muzicală - Cantozi, 5 ani zi, 5 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Psihologiezi, 4 ani
    - Psihopedagogie specialăzi, 3 ani
    - Institutori - O limbă străină (engleză)zi, 3 ani
      - Institutori (înv. primar) - O limbă străină (engleză - Călăraşi)  
      - Institutori - O limbă străină (engleză) (Slobozia)zi, 3 ani
      - Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
      - Institutori - Desenzi, 3 ani
      - Institutori - Limba turcăzi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Istoriezi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani
          c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere în anul I           şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - Filologie balcanicăzi, 4 ani
    MEDICINĂ- Medicină generală (în limba engleză)zi, 6 ani
      - Stomatologie (în limba engleză)zi, 6 ani
           25. UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA            a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ELECTRIC- Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
      - Electromecanică fluvialăzi, 3 ani
    NAVIGAŢIE- Navigaţie şi transport fluvial şi maritim portuarzi, 3 ani
      - Navigaţie şi transport maritimzi, 5 ani
                26. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- secretariat- Administraţie locală şi SECRETARIAT (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani; f.f., 4 ani
    - Birotică (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani; f.f., 4 ani
    AGRICOL- Horticulturăzi, 5 ani
    - Agriculturăzi, 5 ani
    BIOLOGIE- Biologie-Ştiinţe agricolezi, 4 ani
    CHIMIE- Chimiezi, 4 ani
    ECONOMIC- Economie generalăzi, 4 ani
      - Economia şi gestiunea producţiei agroalimentarezi, 4 ani
      - Finanţe şi asigurărizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; f.f.; 5 ani
      - Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
      - Contabilitate şi gestiune financiară (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
      - Conducerea unităţilor comerciale şi de turism (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani; f.f., 4 ani
      - Informatică economicăzi, 4,5 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Marketingzi, 4 ani
      - Statistică social-economicăzi, 4,5 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORTzi, 4 ani
    ELECTRIC- Construcţii electrotehnicezi, 5 ani
    - Electrotehnică generalăzi, 5 ani
      - Acţionări electricezi, 5 ani
      - Electrotehnică generală (în limba franceză)zi, 5 ani
      - Maşini şi aparate electricezi, 3 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
    - Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
      - Tracţiune electricăzi, 5 ani
    ELECTRONIC- Electronică aplicatăzi, 5 ani
    ENERGETIC- Centrale termoelectricezi, 5 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizicăzi, 4 ani
    INFORMATICĂ- Tehnologie informatică - Informaticăzi, 3 ani zi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Maşini-uneltezi, 5 ani
    - Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    ISTORIE- Istorie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematicăzi, 4 ani
    MECANIC- Mecanică agricolă (Maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
    - Autovehicule rutierezi, 5 ani
    MECATRONICĂ- Roboţi industrializi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    - Calculatoarezi, 5 ani
    - Calculatoare (în limba engleză)zi, 5 ani
    TEHNOLOGIA produselor ALIMENTARE- Tehnologia prelucrării PRODUSELOR agricolezi, 5 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
    - Teologie ortodoxă pastoralăzi, 5 ani; f.f., 6 ani
             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Administraţie publică localăzi, 3 ani
    - Administraţie publică locală (Râmnicu Vâlcea)zi, 3 ani
    - Biroticăzi, 3 ani
    AERONAVE- Echipamente şi instalaţii de bordzi, 5 ani
    AGRICOL- Agromontanologiezi, 5 ani
    ARTĂ TEATRALĂ- Actoriezi, 4 ani
    CHIMIE- Biochimie tehnologicăzi, 4 ani
    CONSTRUCŢII- Tehnologia construcţiilorzi, 3 ani
    ECONOMIC- Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
      - Gestiune bancarăzi, 3 ani
      - Gestiune financiară şi bancarăzi, 3 ani
      - Bănci şi burse de valorizi, 4 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ şi sport- Kinetoterapiezi, 4 ani
    - Educaţie fizică ŞI management în SPORTzi, 4 ani
    ELECTRONIC- Electronicăzi, 3 ani
    ELECTROMECANIC- Echipamente electrocasnice, medicale şi industrialezi, 3 ani
      - Electromecanică (în limba franceză)zi, 5 ani
      - Electromecanică (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
    ENERGETIC- Electroenergeticăzi, 5 ani
    FILOLOGIE- Traducători (engleză, franceză)zi, 4 ani
    FILOSOFIE- Filosofie-Sociologiezi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizica materialelorzi, 4 ani
    GEODEZIE- Cadastru funciarzi, 3 ani
    GEOGRAFIE- Geografie - O limbă şi literatură străinăzi, 4 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în domeniul mecaniczi, 5 ani
    - Inginerie economică în energetică şi electrotehnicăzi, 5 ani
    - Ingineria şi managementul sistemelor de producţie (Drobeta Tr. Severin)zi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria MEDIULUIzi, 5 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani
    MECANIC- Automobilezi, 3 ani
      - Materiale şi defectoscopie (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
      - Materiale şi defectoscopie (Râmnicu Vâlcea)zi, 3 ani
      - Utilaje şi instalaţii portuare (Drobeta-Turnu Severin)zi, 5 ani
    NAVIGAŢIE- Navigaţie şi transport fluvial (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străină (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
    - Institutori (Drobeta-Turnu Severin)zi, 3 ani
    - Institutori - O limbă străină (engleză - Râmnicu Vâlcea)zi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (engleză - Slatina)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE- Mecanică aplicatăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢA materialelor- Ştiinţa MATERIALELORzi, 5 ani
    ŞTIINŢE politice- Ştiinţe POLITICEzi, 4 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Tehnică de calculzi, 3 ani
    - Tehnică de calcul (Râmnicu Vâlcea)zi, 3 ani
    - Informatică tehnicăzi, 3 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
          c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere                 în anul I şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Economie-Pedagogiezi, 4 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străinăzi, 3 ani
         27. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA           a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MEDICINĂ- Medicină generalăzi, 6 ani
      - Stomatologiezi, 6 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    FARMACIE- Farmaciezi, 5 ani
    MEDICINĂ- Asistenţi medicalizi, 3 ani
      - Asistenţi medicali (Piteşti)zi, 3 ani
      - Fiziokinetoterapiezi, 5 ani
    STOMATOLOGIE- Tehnică dentarăzi, 3 ani
                     28. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU"                             DIN DROBETA TURNU SEVERIN                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementul întreprinderiizi, 4 ani; f.f., 5 ani
                 29. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALAŢI                   a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- secretariat- Administraţie locală şi SECRETARIATzi, 3 ani
    CONSTRUCŢII ŞI echipamente navale- Instalaţii şi ECHIPAMENTE NAVALEzi, 5 ani
    - Nave şi inginerie oceanicăzi, 5 ani
    - Construcţii şi montaj de navezi, 3 ani
    ECONOMIC- Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
    - Managementul firmeizi, 4 ani
    - Marketingzi, 4 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORTzi, 4 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
      - Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
    ELECTRONIC- Electronicăzi, 3 ani
      - Electronică aplicatăzi, 5 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, rusă)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (franceză, rusă)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (engleză, rusă)zi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizică-Chimiezi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Maşini-uneltezi, 5 ani
    - Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    - Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
    ISTORIE- Istorie-Filosofiezi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MECANIC- Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
      - Maşini şi utilaje pentru construcţii (Brăila)zi, 5 ani
      - Utilaj tehnologic pentru industria alimentarăzi, 5 ani
      - Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald (Brăila)zi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR- Controlul proceselor metalurgicezi, 3 ani
    - Ingineria proceselor siderurgicezi, 5 ani
      - Prelucrări plastice şi tratamente termicezi, 5 ani
      - Turnarea metalelorzi, 5 ani
      - Ştiinţa materialelorzi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR alimentare- Pescuit şi acvaculturăzi, 5 ani
    - Tehnologii ALIMENTAREzi, 3 ani
    - Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentarezi, 5 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Agricultură (Brăila)zi, 5 ani
    BIOTEHNOLOGIE- Biotehnologie aplicatăzi, 5 ani
    CHIMIE- Tehnologii carbochimicezi, 5 ani
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Economia şi gestiunea produselor agroalimentarezi, 4 ani
      - Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      - Informatică economicăzi, 4,5 ani
      - Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
      - Gestiune financiară şi bancarăzi, 3 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI management în SPORTzi, 4 ani
    - Kinetoterapiezi, 4 ani
    ELECTRIC- Acţionări electricezi, 5 ani
    - Acţionări electrice (în limba franceză)zi, 5 ani
    ELECTRONIC- Comunicaţiizi, 5 ani
    ELECTROMECANIC- Exploatarea motoarelor în transporturizi, 3 ani
    FILOSOFIE- Filosofiezi, 4 ani
    GEODEZIE- Cadastru agricolzi, 3 ani
    INGINERIE economică- inginerie ECONOMICĂ în domeniul mecaniczi, 5 ani
    - Inginerie economică în domeniul mecanic (Brăila)zi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria MEDIULUI în energeticăzi, 5 ani
    - Gestiunea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilorzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ- Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani
    - Istorie - O limbă şi literatură străină (engleză)zi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC- Mecanică finăzi, 5 ani
    - Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţii (Brăila)zi, 5 ani
      - Utilaj tehnologic pentru industria celulozei şi hârtiei (Brăila)zi, 5 ani
      - Maşini hidraulice şi pneumaticezi, 5 ani
      - Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologicezi, 5 ani
    MECATRONICĂ- Roboţi industrializi, 5 ani
    - Mecatronicăzi, 5 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - Muzicăzi, 3 ani
    - Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
    - Institutori - O limbă străină (engleză, franceză - Brăila)zi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Calculatoarezi, 5 ani
    - Tehnică de calculzi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE APLICATE- Mecanică aplicatăzi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE- Tehnologie şi control în alimentaţia publică şi turismzi, 5 ani
    - Tehnologii piscicolezi, 3 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
          c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere                 în anul I şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    INFORMATICĂ- Tehnologie informaticăzi, 3 ani
           30. UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI              a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARHITECTURĂ- Arhitecturăzi, 6 ani
    CHIMIE- Tehnologia substanţelor anorganicezi, 5 ani
      - Tehnologia substanţelor organicezi, 5 ani
      - Tehnologia compuşilor macromolecularizi, 5 ani
      - Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibrezi, 5 ani
      - Finisare chimică textilăzi, 5 ani
      - Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de pielezi, 5 ani
      - Tehnologie chimicăzi, 3 ani
      - Inginerie chimicăzi, 5 ani
      - Inginerie biochimicăzi, 5 ani
    CONSTRUCŢII- Construcţii civile, industriale şi agricolezi, 5 ani
      - Căi ferate, drumuri şi podurizi, 5 ani
      - Inginerie civilă (în limbile engleză şi franceză)zi, 5 ani
      - Construcţii hidrotehnicezi, 5 ani
      - Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăzi, 5 ani
      - Inginerie sanitară şi protecţia mediuluizi, 5 ani
      - Tehnologia construcţiilorzi, 3 ani
      - Lucrări edilitarezi, 3 ani
      - Organizarea şi economia construcţiilorzi, 3 ani
    ELECTRIC- Electrotehnică generalăzi, 5 ani
      - Maşini şi aparate electricezi, 3 ani
    ELECTROMECANIC- Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
    ELECTRONIC- Electronică aplicatăzi, 5 ani
      - Comunicaţiizi, 5 ani
      - Electronicăzi, 3 ani
    ENERGETIC- Electroenergeticăzi, 5 ani
      - Energetică industrialăzi, 5 ani
      - Transportul şi distribuţia energiei electricezi, 3 ani
    GEODEZIE- Cadastruzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Maşini-uneltezi, 5 ani
    - Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în industria de textile-pielăriezi, 5 ani
    INSTALAŢII- Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
    MECANIC- Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
      - Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
      - Mecanică finăzi, 5 ani
      - Materiale şi defectoscopiezi, 3 ani
      - Utilaj tehnologiczi, 5 ani
    ŞTIINŢA materialelor- Ştiinţa MATERIALELORzi, 5 ani
    - Turnarea metalelorzi, 5 ani
    - Prelucrări plastice şi tratamente termicezi, 5 ani
      - Controlul proceselor metalurgicezi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    - Calculatoarezi, 5 ani
    - Tehnică de calculzi, 3 ani
    TEXTILE- PIELĂRIE- Filatură-Ţesătoriezi, 5 ani
    - Tricotaje-Confecţii textilezi, 5 ani
    - Confecţii din piele şi înlocuitorizi, 5 ani
      - Tehnologia tricoturilorzi, 3 ani
      - Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturizi, 3 ani
      - Tehnologia firelor şi ţesăturilorzi, 3 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    CHIMIE- Finisarea produselor textilezi, 3 ani
      - Tăbăcăriezi, 3 ani
      - Tehnici de laborator şi monitorizare asistată de calculatorzi, 3 ani
    CONSTRUCŢII- Construcţia şi exploatarea lucrărilor hidrotehnicezi, 3 ani
      - Inginerie urbanăzi, 5 ani
      - Tehnologia materialelor de construcţiizi, 3 ani
    ECONOMIC- Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
    ELECTRIC- Controlul calităţii şi metrologiezi, 3 ani
      - Acţionări electricezi, 5 ani
      - Construcţii electrotehnicezi, 5 ani
      - Electrotehnologiezi, 5 ani
      - Metrologie şi sisteme de măsurarezi, 5 ani
    ELECTRONIC- Microelectronicăzi, 5 ani
      - Comunicaţii (în limba engleză)zi, 5 ani
    ELECTROMECANIC- Ingineria sistemelor electromecanicezi, 5 ani
    ENERGETIC- Centrale termoelectricezi, 5 ani
      - Producerea energiei electrice şi termicezi, 3 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în industria chimică şi de materialezi, 5 ani
    - Inginerie economică în energetică şi electrotehnicăzi, 5 ani
    - Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ- Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    - Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Tehnologia şi biotehnologia protecţiei MEDIULUIzi, 5 ani
    - Amenajări pentru protecţia apei şi soluluizi, 5 ani
    MECANIC- Automobilezi, 3 ani
      - Autovehicule rutierezi, 5 ani
      - Exploatarea maşinilor textilezi, 3 ani
      - Maşini hidraulice şi pneumaticezi, 5 ani
      - Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
    MECATRONICĂ- Mecatronicăzi, 5 ani
      - Roboţi industrializi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Echipamente de automatizarezi, 3 ani
        31. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINA VETERINARA                       "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI          a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Agriculturăzi, 5 ani
      - Horticulturăzi, 5 ani
      - Viticultură-Pomiculturăzi, 3 ani
      - Arhitectura peisajuluizi, 3 ani
    MEDICINĂ veterinară- Medicină VETERINARĂzi, 6 ani
    - Igienă şi laborator veterinarzi, 3 ani
    ZOOTEHNIE- Zootehniezi, 5 ani
      - Creşterea animalelor micizi, 3 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Agromontanologiezi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ- Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agriculturăzi, 5 ani
              32. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    BIOLOGIE- Biologiezi, 4 ani
      - Biochimiezi, 4 ani
      - Ecologie şi protecţia mediuluizi, 4 ani
    CHIMIE- Chimiezi, 4 ani
      - Chimie-Fizicăzi, 4 ani
      - Biochimie tehnologicăzi, 4 ani
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
      - Economie-Pedagogiezi, 4 ani
      - Economia şi gestiunea producţiei agroalimentarezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Finanţate şi asigurărizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani; f.f., 5 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORTzi, 4 ani
    - Măiestrie sportivă (antrenori)zi, 3 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    FILOSOFIE- Filosofiezi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizicăzi, 4 ani
      - Fizică tehnologicăzi, 5 ani
    GEOLOGIE- Geologie tehnicăzi, 5 ani
      - Geochimiezi, 5 ani
    GEOGRAFIE- Geografiezi, 4 ani
      - Geografie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    INFORMATICĂ- Informaticăzi, 4 ani
      - Tehnologie informaticăzi, 3 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani
      - Istorie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    SOCIOPSIHO- Pedagogie- PEDAGOGIEzi, 4 ani
    - Psihologiezi, 4 ani
    - Sociologie şi politologiezi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
                    b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Biroticăzi, 3 ani
    - Administraţie publică localăzi, 3 ani
    - Administraţie publică locală (Focşani)zi, 3 ani
    ECONOMIC- Agroturism (Vatra Dornei)zi, 3 ani
      - Bănci şi burse de valorizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Comerţzi, 4 ani
      - Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      - Gestiune bancarăzi, 3 ani
      - Informatică economicăzi, 4,5 ani
      - Marketingzi, 4 ani
      - Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
      - Turism şi serviciizi, 4 ani
      - Turism (Focşani)zi, 3 ani
      - Statistică social-economicăzi, 4,5 ani
    FILOLOGIE- Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (polonă)zi, 4 ani
      - Literatură comparată şi antropologie culturală - Limba şi literatura străină Bzi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizică medicalăzi, 4 ani
      - Biofizicăzi, 4 ani
    GEOGRAFIE- Geografie - Ştiinţa mediuluizi, 4 ani
    JURNALISTICĂ- Jurnalisticăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematici aplicatezi, 4 ani
      - Matematică-Mecanicăzi, 4 ani
      - Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Asistenţă socialăzi, 4 ani
    - Psihopedagogie specialăzi, 4 ani
    - Institutor - Desenzi, 3 ani
      - Institutori - Religie romano - catolicăzi, 3 ani
      - Institutori - Religie ortodoxăzi, 3 ani
      - Institutori (învăţământ primar) - O limbă străină (franceză - Bârlad)zi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (engleză - Botoşani)zi, 3 ani
      - Institutori - Ecologie (Piatra-Neamţ)zi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (engleză - Piatra Neamţ)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE POLITICE- Ştiinţe politicezi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă - Patrimoniu culturalzi, 4 ani
         c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere                   în anul I şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutorizi, 3 ani
           33. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI             a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MEDICINĂ- Medicină generalăzi, 6 ani
      - Stomatologiezi, 6 ani
    FARMACIE- Farmaciezi, 5 ani
    STOMATOLOGIE- Tehnică dentarăzi, 3 ani
      b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MEDICINĂ- Bioinstrumentaţie şi tehnici medicalezi, 6 ani
      - Biomateriale şi tehnologie proteticăzi, 6 ani
      - Substanţe bioactive şi biotehnologie medicalăzi, 6 ani
      - Bioinformatică şi management sanitarzi, 6 ani
      - Asistenţi medicalizi, 3 ani
      - Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperarezi, 3 ani
    STOMATOLOGIE- Asistenţi pentru stomatologiezi, 3 ani
        c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere                 în anul I şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MEDICINĂ- Medicină generală (în limba engleză)zi, 6 ani
      - Stomatologie (în limba engleză)zi, 6 ani
            34. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI              a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE- Picturăzi, 5 ani
    - Sculpturăzi, 5 ani
    - Graficăzi, 5 ani
    - Pedagogia arteizi, 5 ani
    - Arte textile (tapiserie-contexturi; modă-imprimeuri)zi, 5 ani
      - Designzi, 5 ani
      - Artă muralăzi, 5 ani
    ARTĂ TEATRALĂ- Actorie - Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionetezi, 4 ani zi, 4 ani
    MUZICĂ- Interpretare instrumentalăzi, 5 ani
    - Cantozi, 5 ani
      - Compoziţiezi, 5 ani
      - Muzicologiezi, 5 ani
      - Dirijat de cor academiczi, 5 ani
      - Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTE PLASTICE şi DECORATIVE- Conservarea ŞI restaurarea operei de artăzi, 5 ani
    MUZICĂ- Jazz şi muzică uşoarăzi, 5 ani
         c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere                în anul I şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MUZICĂ- Muzică religioasăzi, 5 ani
                       35. UNIVERSITATEA DIN ORADEA                     a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Marketingzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Turism şi serviciizi, 4 ani; f.f., 5 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORTzi, 4 ani
    - Kinetoterapiezi, 4 ani
    ELECTRIC- Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
    ELECTRONIC- Electronicăzi, 3 ani
      - Electronică aplicatăzi, 5 ani
    ENERGETIC- Electroenergeticăzi, 5 ani
      - Energetică industrialăzi, 5 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura rusăzi, 4 ani
      - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (franceză, germană - la alegere)zi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    ISTORIE- Istorie-Geografiezi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MECANIC- Mecanică finăzi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Administraţie publică localăzi, 3 ani
    AGRICOL- Agriculturăzi, 5 ani
      - Horticulturăzi, 5 ani
    ARHITECTURĂ- Arhitecturăzi, 6 ani
    ARTE- Pedagogia arteizi, 4 ani
    PLASTICE ŞI DECORATIVE- Sculpturăzi, 4 ani
    - Designzi, 4 ani
    - Arte textilezi, 4 ani
    - Picturăzi, 4 ani
    BIOLOGIE- Biologiezi, 4 ani
    - Biologie-Chimiezi, 4 ani
    CONSTRUCŢII- Inginerie sanitară şi protecţia mediuluizi, 5 ani
    ECONOMIC- Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
    - Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      - Finanţe şi asigurărizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani
      - Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI management în SPORTzi, 4 ani
    ELECTRIC- Instalaţii electricezi, 3 ani
    ELECTROMECANICĂ- Exploatarea aparaturii medicalezi, 3 ani
    ENERGETIC- Centrale termoelectricezi, 5 ani
      - Transportul şi distribuţia energiei electricezi, 3 ani
    FARMACIE- Farmaciezi, 5 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, italiană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (engleză, germană)zi, 4 ani
      - Biblioteconomiezi, 4 ani
    FILOSOFIE- Filosofiezi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizică-Chimiezi, 4 ani
    FORESTIER- Silviculturăzi, 5 ani
    GEODEZIE- Cadastruzi, 5 ani
    GEOGRAFIE- Geografiezi, 4 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în domeniul mecaniczi, 5 ani
    - Inginerie economică în domeniul electriczi, 5 ani
    - Inginerie economică în domeniul textile-pielăriezi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria MEDIULUIzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ- Utilajul ŞI tehnologia sudăriizi, 5 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC- Autovehicule rutierezi, 5 ani
    - Echipamente de proceszi, 5 ani
    - Mecanică agricolăzi, 5 ani
    MECATRONICĂ- Roboţi industrializi, 5 ani
    MEDICINĂ- Fiziokinetoterapiezi, 5 ani
      - Medicină generalăzi, 6 ani
      - Stomatologiezi, 6 ani
      - Cosmetică medicalăzi, 3 ani
    MUZICĂ- Cantozi, 5 ani
    - Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
      - Interpretare instrumentalăzi, 5 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Asistenţă socialăzi, 4 ani
    - Sociologiezi, 4 ani
    - Psihologiezi, 4 ani
      - Institutori - O limbă străinăzi, 3 ani
      - Institutori - Muzicăzi, 3 ani
      - Institutori - Desen (Beiuş)zi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (franceză, engleză-Beiuş)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Automatizări - Calculatoare - Tehnică de calculzi, 3 ani zi, 5 ani zi, 3 ani
    ŞTIINŢE politice- Ştiinţe POLITICEzi, 4 ani
    STOMATOLOGIE- Tehnică dentarăzi, 3 ani
    TEOLOGIE- Patrimoniu culturalzi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
      - Teologie baptistă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      - Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)zi, 4 ani
    TEXTILE- PIELĂRIE- Confecţii din piele şi înlocuitori - Tricotaje - Confecţii textilezi, 5 ani zi, 5 ani
              c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere               în anul I şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    BIOLOGIE- Biologiezi, 4 ani
    ECONOMIC- Bănci şi burse de valorizi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ENERGETIC- Energetica surselor noi de energiezi, 5 ani
    FORESTIER- Exploatări forestierezi, 5 ani
    - Prelucrarea lemnuluizi, 5 ani
    MECANIC- Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
    PETROL- Petrol şi gaze (Marghita)zi, 3 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori (Beiuş)zi, 3 ani
    - Institutori (Marghita)zi, 3 ani
    TEXTILE- PIELĂRIE- Confecţii - Textile (Marghita)zi, 3 ani
    - Confecţii - Pielărie (Marghita)zi, 3 ani
                    36. UNIVERSITATEA DIN PETROSANI                      a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Biroticăzi, 3 ani
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      - Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani
      - Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
    ELECTRIC- Controlul calităţii şi metrologiezi, 3 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
      - Exploatare maşini şi utilajezi, 3 ani
    GEOLOGIE- Geologie minierăzi, 5 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în domeniul mecaniczi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria MEDIULUI în mineritzi, 5 ani
    MECANIC- Maşini şi instalaţii minierezi, 5 ani
      - Utilaj tehnologic minierzi, 5 ani
    MINE- Exploatări miniere subteranezi, 5 ani
      - Exploatări miniere la zizi, 5 ani
      - Topografie minierăzi, 5 ani
      - Topografie minierăzi, 3 ani
      - Prepararea substanţelor minerale utilezi, 5 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Psihosociologiezi, 4 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    CONSTRUCŢII- Construcţii minierezi, 5 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străină (engleză)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE- Inginerie matematicăzi, 5 an
                 37. UNIVERSITATEA DIN PITESTI                   a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    BIOLOGIE- Biologiezi, 4 ani
    CHIMIE- Chimie-Fizicăzi, 4 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORTzi, 4 ani
    ELECTRONIC- Electronică aplicatăzi, 5 ani
      - Electronicăzi, 3 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
      - Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
      - Limba şi literatura română - Limba şi literatura francezăzi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    MATEMATICĂ- Matematicăzi, 4 ani
      - Matematică - Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC- Autovehicule rutierezi, 5 ani
      - Automobilezi, 3 ani
      - Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Horticulturăzi, 5 ani
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      - Contabilitate şi informatică de gestiune (Câmpulung Muscel)zi, 3 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani
      - Finanţe şi băncizi, 4 ani
      - Turism şi serviciizi, 4 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI management în SPORTzi, 4 ani
    - Kinetoterapiezi, 4 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
    FILOSOFIE- Filosofiezi, 4 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ- Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
    ISTORIE- Istorie-Muzeologiezi, 4 ani
    MECANIC- Metrologie - Sisteme de măsurarezi, 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străină (engleză, franceză)zi, 3 ani
    - Institutori - O limbă străină (engleză, franceză- Alexandria)zi, 3 ani
      - Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (franceză - Câmpulung Muscel)zi, 3 ani
      - Institutori - Educaţie fizică (Câmpulung Muscel)zi, 3 ani
      - Institutori - Desen (Câmpulung Muscel)zi, 3 ani
      - Institutori - Muzică (Câmpulung Muscel)zi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (franceză-Giurgiu)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE- Inginerie fizicăzi, 5 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină: engleză, franceză - la alegere)zi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
              38. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Biroticăzi, 3 ani
    CHIMIE- Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimiezi, 5 ani
      - Tehnologie chimicăzi, 3 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
      - Exploatarea utilajului petrolier şi petrochimiczi, 3 ani
    GEOLOGIE- Geologie petrolierăzi, 5 ani
    MECANIC- Utilaj tehnologic petrolierzi, 5 ani
      - Utilaj tehnologic pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilorzi, 5 ani
    PETROL- Forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gazezi, 5 ani
      - Foraj-extracţiezi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 an
                    b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Birotică (Câmpina)zi, 3 ani
    - Administraţie publică locală (Câmpina)zi, 3 ani
    CHIMIE- Chimie-Fizicăzi, 4 ani
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani
      - Merceologiezi, 4 ani
      - Turism şi serviciizi, 4 ani
      - Gestiune financiar-bancară (Câmpina)zi, 3 ani
    ELECTRONIC- Electronică aplicatăzi, 5 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura francezăzi, 4 ani
    - Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în domeniul mecaniczi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria protecţiei MEDIULUI în industria chimică şi petrochimicăzi, 5 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    PETROL- Transportul, depozitarea şi distribuirea petrolului şi gazelorzi, 5 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străină (engleză, franceză)zi, 3 an
               39. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN RESITA                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Marketingzi, 4 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    - Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Turism şi serviciizi, 4 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în energetică şi electrotehnicăzi, 5 ani
    - Inginerie economică în domeniul mecaniczi, 5 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Asistenţă socialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢA materialelor- Ştiinţa MATERIALELORzi, 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă-Istoriezi, 4 ani
                 40. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU                   a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Agromontanologiezi, 5 ani
    BIBLIOTECONOMIE- Biblioteconomie-Arhivisticăzi, 3 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT- Măiestrie sportivă (antrenori)zi, 3 ani
    ECONOMIC- Turism şi serviciizi, 4 ani
    ELECTRONIC- Electronicăzi, 3 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (engleză, franceză)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (germană, franceză)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană)zi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Maşini-uneltezi, 5 ani
    - Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    - Tehnologii şi echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani
      - Istorie (în limba germană)zi, 4 ani
    JURNALISTICĂ- Jurnalisticăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC- Utilaj tehnologiczi, 5 ani
      - Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Calculatoarezi, 5 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană - la alegere)zi, 4 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE- Tehnologii alimentarezi, 3 ani
    - Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentarezi, 5 ani
    TEXTILE- PIELĂRIE- Tricotaje-Confecţii textilezi, 5 ani
           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Administraţie publică localăzi, 3 ani
    AGRICOL- Tehnici şi activităţi montanezi, 3 ani
    ARTE PLASTICE şi DECORATIVE- Conservarea ŞI restaurarea operelor de artăzi, 4 ani
    ARTĂ TEATRALĂ- Actoriezi, 4 ani
    - Teatrologie - Management culturalzi, 4 ani
    BIOLOGIE- Ecologie şi protecţia mediuluizi, 4 ani
    ECONOMIC- Comerţzi, 4 ani
    - Informatică economicăzi, 4 ani
      - Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
      - Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sportEducaţie FIZICĂ ŞI management în SPORTzi, 4 ani
    FILOLOGIE- Limbi moderne aplicatezi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizică-Chimiezi, 4 ani
    INFORMATICĂ- Informatică aplicatăzi, 3 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în domeniul mecaniczi, 5 ani
    ISTORIE- Istorie - O limbă şi literatură străină (engleză, germanăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MEDICINĂ- Medicină generalăzi, 6 ani
    - Stomatologiezi, 6 ani
      - Asistenţi medicalizi, 3 ani
    PETROL- Exploatarea şi valorificarea gazelor naturale (Mediaş)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR- Tehnologii în metalurgia extractivă (Copşa Mică)zi. 3 ani
    ŞTIINŢE politice- Ştiinţe POLITICEzi, 4 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Psihopedagogiezi, 4 ani
    - Psihologiezi, 4 ani
    - Sociologie-Etnologiezi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
    TEXTILE- PIELĂRIE- Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturizi, 3 ani
               41. UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Biroticăzi, 3 ani
    ECONOMIC- Turism şi serviciizi, 4 ani
    - Conducerea unităţilor comerciale şi de turismzi, 3 ani
    ENERGETIC- Energetică industrialăzi, 5 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (franceză, germană)zi, 4 ani
    - Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura germanăzi, 4 ani
    FORESTIER- Silviculturăzi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    - Maşini-uneltezi, 5 ani
    ISTORIE- Istorie-Geografiezi, 4 ani
    MECANIC- Utilaj tehnologiczi, 5 ani
    MECATRONICĂ- Mecatronicăzi, 5 ani
    MUZEOLOGIE- Muzeologiezi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Calculatoarezi, 5 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Gestiune financiară şi bancarăzi, 3 ani
    ELECTRIC- Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura românâ sau O limbă şi literatură străină (franceză, germană)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    GEOGRAFIE- Geografie - O limbă şi literatură străină (franceză, engleză)zi, 4 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în domeniul mecaniczi, 5 ani
    - Inginerie economică în energetică şi electrotehnicăzi, 5 ani
    - Ingineria şi managementul calităţiizi, 5 ani
    ISTORIE- Istorie - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză)zi, 4 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTAŢIE- Tehnologii alimentarezi, 3 ani
                42. UNIVERSITATEA "VALACHIA" DIN TARGOVISTE                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Biroticăzi, 3 ani
    AGRICOL- Agromontanologiezi, 5 ani
    BIBLIOTECONOMIE- Biblioteconomie-Arhivisticăzi, 3 ani
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani
      - Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani
      - Marketingzi, 4 ani
    ELECTRIC- Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    ENERGETIC- Transportul şi distribuţia energiei electricezi, 3 ani
    ISTORIE- Istorie-Geografiezi, 4 ani
    MECANIC- Utilaj tehnologiczi, 5 ani
    MUZEOLOGIE- Tehnici de cercetare şi conservare a patrimoniului arheologic şi muzealzi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    ŞTIINŢA materialelor- Ştiinţa MATERIALELORzi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    TEHNOLOGIA produselor alimentare- Tehnologia prelucrării PRODUSELOR agricolezi, 5 ani
    - Tehnologii ALIMENTAREzi, 3 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      - Agroturismzi, 3 ani
    ELECTRONIC- Electronică aplicatăzi, 5 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
    ENERGETIC- Energetică industrialăzi, 5 ani
    FIZICĂ- Fizică-Chimiezi, 4 ani
    GEOGRAFIE- Geografiezi, 4 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ- Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria MEDIULUI în spaţiul funciarzi, 5 ani
    ISTORIE- Istorie-Arheologiezi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Fizicăzi, 4 ani
      - Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC- Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
    MECATRONICĂ- Mecatronicăzi, 5 ani
    MUZICĂ- Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Tehnică de calculzi, 3 ani
    SOCIOPSIHO-- Institutori - O limbă străină (franceză, engleză)zi, 3 ani
    PEDAGOGIE- Institutori - Muzicăzi, 3 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE- Piscicultură şi acvaculturăzi, 5 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Asistenţă socialăzi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română)zi, 4 ani
      - Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani
              43. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCUSI" DIN TARGU JIU                a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      - Turism şi serviciizi, 4 ani
    ENERGETIC- Centrale termoelectricezi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Contabilitatezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani
      - Contabilitate şi gestiune financiarăzi, 3 ani
    INGINERIE economică- Inginerie ECONOMICĂ în domeniul mecaniczi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Maşini-uneltezi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria MEDIULUIzi, 5 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străină (engleză)zi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
    - Administraţie publică locală (Slatina)zi, 3 ani
               44. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TARGU MURES                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ELECTRONIC- Electronicăzi, 3 ani
    ENERGETIC- Electroenergeticăzi, 5 ani
    INFORMATICĂ- Tehnologie informaticăzi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ- Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    MECANIC- Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
      - Prelucrarea electronică a informaţiei economicezi, 3 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    ISTORIE- Istorie - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Informaticăzi, 4 ani
    MECANIC- Automobilezi, 3 ani
      - Utilaj tehnologic pentru textile-pielăriezi, 5 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străină (engleză)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
               45. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN TARGU MURES                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MEDICINĂ- Medicină generalăzi, 6 ani
      - Medicină generală (militară)zi, 6 ani
      - Stomatologiezi, 6 ani
    FARMACIE- Farmaciezi, 5 ani
    STOMATOLOGIE- Tehnică dentarăzi, 3 ani
                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MEDICINĂ- Asistenţi medicali de urgenţe medico-chirurgicalezi, 3 ani
      - Asistenţă medico-socialăzi, 3 ani
    FARMACIE- Tehnică farmaceuticăzi, 3 ani
                    46. UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA DIN TARGU MURES                      a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTĂ TEATRALĂ- Actoriezi, 4 ani
    - Actorie (în limba maghiară)zi, 4 ani
                     b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTĂ TEATRALĂ- Teatrologiezi, 4 ani
    - Regie teatruzi, 4 ani
                 47. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA                   a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Comunicare profesionalăzi, 3 ani
    ARHITECTURĂ- Arhitecturăzi, 6 ani
    CHIMIE- Ingineria prelucrării produselor naturalezi, 5 ani
      - Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilorzi, 5 ani
      - Tehnologia substanţelor anorganicezi, 5 ani
      - Tehnologia substanţelor organicezi, 5 ani
      - Tehnologia compuşilor macromolecularizi, 5 ani
      - Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidicezi, 5 ani
    CONSTRUCŢII- Construcţii civile, industriale şi agricolezi, 5 ani
      - Căi ferate, drumuri şi podurizi, 5 ani
      - Inginerie civilă (în limbile engleză şi germană)zi, 5 ani
      - Organizarea şi economia construcţiilorzi, 3 ani
      - Tehnologia construcţiilorzi, 3 ani
      - Construcţii hidrotehnicezi, 5 ani
      - Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăzi, 5 ani
      - Inginerie sanitară şi protecţia mediuluizi, 5 ani
    ELECTRIC- Electrotehnică generalăzi, 5 ani
    ELECTROMECANIC- Electromecanicăzi, 5 ani
    ELECTRONIC- Electronică aplicatăzi, 5 ani
      - Comunicaţiizi, 5 ani
      - Electronicăzi, 3 ani
      - Comunicaţii şi exploatare poştalăzi, 3 ani
    ENERGETIC- Electroenergeticăzi, 5 ani
      - Energetică industrialăzi, 5 ani
    GEODEZIE- Cadastruzi, 5 ani
    INSTALAŢII- Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ- Ingineria şi managementul sistemelor de producţiezi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ- Tehnologia construcţiilor de maşinizi, 5 ani
    - Utilajul şi tehnologia sudăriizi, 5 ani
    - Maşini-uneltezi, 5 ani
    MECANIC- Echipamente de proceszi, 5 ani
      - Mecanică finăzi, 5 ani
      - Maşini şi echipamente termicezi, 5 ani
      - Material rulant de cale feratăzi, 5 ani
      - Maşini hidraulice şi pneumaticezi, 5 ani
      - Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)zi, 5 ani
      - Tehnologia prelucrării metalelorzi, 3 ani
      - Tehnologii de mecanică finăzi, 3 ani
      - Utilaj tehnologic (Hunedoara)zi, 5 ani
      - Utilaj tehnologic pentru industria alimentarăzi, 5 ani
      - Utilaj tehnologic textilzi, 5 ani
      - Utilaj tehnologic minierzi, 5 ani
    MECATRONICĂ- Roboţi industrializi, 5 ani
      - Roboţi industriali (în limba germană)zi, 5 ani
    ŞTIINŢA MATERIALELOR- Prelucrări plastice şi tratamente termice (Hunedoara)zi, 5 ani
      - Turnarea metalelor (Hunedoara)zi, 5 ani
      - Ingineria proceselor siderurgice (Hunedoara)zi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Automatică ŞI informatică industrialăzi, 5 ani
    - Calculatoarezi, 5 ani
                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARHITECTURĂ- Conductori arhitecţizi, 3 ani
    CHIMIE- Tehnică tipograficăzi, 3 ani
    CONSTRUCŢII- Drumuri şi podurizi, 3 ani
      - Lucrări hidrotehnicezi, 3 ani
    ELECTRONIC- Tehnologii audio, video şi multimediazi, 3 ani
      - Electronică (Hunedoara)zi, 3 ani
    ELECTROMECANIC- Tehnică medicalăzi, 3 ani
    - Electromecanică (Hunedoara)zi, 5 ani
      - Exploatare maşini şi utilaje (Hunedoara)zi, 3 ani
    ECONOMIC- Organizarea producţiei şi a munciizi, 3 ani
    INGINERIE- Inginerie de afaceri în electrotehnicăzi, 5 ani
    ECONOMICĂ- Inginerie economică în domeniul mecanic (Hunedoara)zi, 5 ani
    INGINERIE MANAGERIALĂ şi TEHNOLOGICĂ- Tehnologii ŞI echipamente neconvenţionalezi, 5 ani
    - Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba franceză)zi, 5 ani
    - Ingineria şi managementul procesării materialelor (Hunedoara)zi, 5 ani
    INGINERIA- Amenajări pentru protecţia apei şi soluluizi, 5 ani
    MEDIULUI- Gestionarea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilorzi, 5 ani
    INGINERIA TRANSPORTURILOR- Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară - Ingineria sistemelor de circulaţie rutierăzi, 5 ani zi, 5 ani
    MECANIC- Autovehicule rutierezi, 5 ani
      - Concepţie, fabricaţie şi management; integrate pe calculator (în limbile engleză şi germană)zi, 5 ani
      - Construcţii de maşini agricolezi, 5 ani
      - Exploatarea sistemelor turisticezi, 3 ani
      - Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricolezi, 5 ani
      - Utilaj tehnologic pentru prelucrări la caldzi, 5 ani
    MECATRONICĂ- Mecatronicăzi, 5 ani
    ŞTIINŢA materialelor- Ştiinţa şi ingineria MATERIALELORzi, 5 ani
    ŞTIINŢA- Informatică aplicatăzi, 3 ani
    SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Informatică tehnică (Hunedoara)zi, 3 ani
    - Tehnică de calculzi, 3 ani
    ŞTIINŢE APLICATE- Mecanică aplicatăzi, 5 ani
        48. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINA VETERINARA                   A BANATULUI DIN TIMIŞOARA                     a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Agriculturăzi, 5 ani
      - Horticulturăzi, 5 ani
      - Inginerie genetică (în agricultură)zi, 5 ani
    INGINERIA mediului- Ingineria MEDIULUI agricolzi, 5 ani
    MEDICINĂ veterinară- Medicină VETERINARĂzi, 6 ani
    - Igienă şi laborator veterinarzi, 3 ani
    TEHNOLOGIA produselor ALIMENTARE- Tehnologia prelucrării PRODUSELOR agricolezi, 5 ani
    ZOOTEHNIE- Zootehniezi, 5 ani
                   b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Arhitectura peisajuluizi, 5 ani
    BIOLOGIE- Biologie-Ştiinţe agricolezi, 4 ani
    BIOTEHNOLOGIE- Biotehnologii agricolezi, 5 ani
    GEODEZIE- Cadastru agricolzi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ- Managementul dezvoltării şi amenajării ruralezi, 5 ani
    TEHNOLOGIA PRODUSELOR- Analiza şi controlul produselor agroalimentare de origine vegetalăzi, 5 ani
    ALIMENTARE- Extracte şi aditivi agroalimentarizi, 5 ani
                   49. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA                     a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE- Arte textile (tapiserie-contexturi; modă-imprimeuri)zi, 4 ani
    - Designzi, 4 ani
      - Graficăzi, 4 ani
      - Picturăzi, 4 ani
      - Pedagogia arteizi, 4 ani
      - Sculpturăzi, 4 ani
    BIOLOGIE- Biologiezi, 4 ani
    CHIMIE- Chimiezi, 4 ani
    ECONOMIC- Managementul firmeizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Economia şi gestiunea producţiei agroalimentarezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Economie-Pedagogiezi, 4 ani
      - Finanţe şi asigurărizi, 4 ani
      - Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Tranzacţii internaţionalezi, 4 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORTzi, 4 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
      - O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizicăzi, 4 ani
      - Fizică-Chimiezi, 4 ani
    GEOGRAFIE- Geografiezi, 4 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani
      - Istorie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)zi, 4 ani
    INFORMATICĂ- Informaticăzi, 4 ani
    JURNALISTICĂ- Jurnalistică - O limbă şi literatură străinăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Matematică-Fizicăzi, 4 ani
    MUZICĂ- Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
      - Cantozi, 5 ani
      - Interpretare instrumentalăzi, 5 ani
    SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE- Asistenţă socialăzi, 4 ani
    - Psihologiezi, 4 ani
    - Sociologiezi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină)zi, 4 ani
                    b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Biroticăzi, 3 ani
    ARTĂ TEATRALĂ- Actoriezi, 4 ani
      - Actorie (în limba germană)zi, 4 ani
    CHIMIE- Chimie-Biologiezi, 4 ani
    ECONOMIC- Informatică economicăzi, 4 ani
      - Marketingzi, 4 ani
      - Turism şi serviciizi, 4 ani
      - Tehnică bancară (Caransebeş)zi, 3 ani
    EDUCAŢIE- Kinetoterapiezi, 4 ani
    FIZICĂ ŞI SPORT- Măiestrie sportivăzi, 3 ani
    FILOLOGIE- Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B, inclusiv limbile italiană şi spaniolă)zi, 4 ani
      - O limbă şi literatură străină (Limba străină A, inclusiv limba sârbă şi croată) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B, inclusiv limbile italiană şi spaniolă)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura sârbă şi croată sau Istorie - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă)zi, 4 ani
      - Biblioteconomie - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străinăzi, 4 ani
      - Limba şi literatura sârbă şi croată sau Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străinăzi, 4 ani
    FILOSOFIE- Filosofiezi, 4 ani
    FIZICĂ- Fizica materialelorzi, 4 ani
      - Fizica mediuluizi, 4 ani
    GEOGRAFIE- Geografie - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, spaniolă - la alegere)zi, 4 ani
    INFORMATICĂ- Tehnologie informaticăzi, 3 ani
    MATEMATICĂ- Matematici aplicatezi, 4 ani
      - Matematică-Informaticăzi, 4 ani
      - Matematici purezi, 4 ani
    SOCIOPSIHO-- Pedagogiezi, 4 ani
    PEDAGOGIE- Psihopedagogie specialăzi, 4 ani
      - Asistenţă socială comunitarăzi, 3 ani
      - Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (germană - Caransebeş)zi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (engleză, franceză - Deva)zi, 3 ani
      - Institutori - Educaţie fizică (Deva)zi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (engleză - Arad)zi, 3 ani
      - Institutori - Desen (Lugoj)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE- Studii europenezi, 4 ani
    POLITICE- Ştiinţe politicezi, 4 ani
      - Înalte studii europene comparativezi, 2 ani
    TEOLOGIE- Teologie ortodoxă pastoralăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Teologie ortodoxă - Istoriezi, 4 ani
                50. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN TIMIŞOARA                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MEDICINĂ- Medicină generalăzi, 6 ani
      - Stomatologiezi, 6 ani
    FARMACIE- Farmaciezi, 5 ani
    STOMATOLOGIE- Tehnică dentarăzi, 3 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    MEDICINĂ- Fiziokinetoterapiezi, 5 ani
      - Laborator cliniczi, 3 ani
    STOMATOLOGIE- Profilaxie stomatologicăzi, 3 ani
      ANEXA 1B                    INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR MILITARE           1. ACADEMIA TEHNICA MILITARĂ DIN BUCUREŞTI             a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AERONAVE- Aeronave şi motoare de aviaţiezi, 5 ani
      - Echipamente şi instalaţii de aviaţiezi, 5 ani
    ARMAMENT, RACHETE şi MUNIŢII- Armament, aparatură artileristică ŞI sisteme de conducere a foculuizi, 5 ani
    - Muniţii, rachete, explozivi şi pulberizi, 5 ani
      - Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvarezi, 5 ani
    BLINDATE ŞI AUTOVEHICULE MILITARE- Blindate, automobile şi tractoarezi, 5 ani
    CHIMIE- Chimie militarăzi, 5 ani
    CONSTRUCŢII- Construcţii şi fortificaţiizi, 5 ani
      - Drumuri şi podurizi, 5 ani
    ELECTRONIC- Electronică de rachete şi artilerie antiaerianăzi, 5 ani
      - Radiolocaţiezi, 5 ani
      - Electronică de aviaţiezi, 5 ani
      - Transmisiunizi, 5 ani
    GENIU- Maşini şi utilaje de geniuzi, 5 ani
      - Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi masacrezi, 5 ani
    GEODEZIE- Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezicezi, 5 ani
    INSTALAŢII- Instalaţii pentru construcţiizi, 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR şi A CALCULATOARELOR- Sisteme ŞI echipamente de automatizarea conducerii organizaţiilor militarezi, 5 ani
    - Automatizarea conducerii acţiunilor de luptăzi, 5 ani
                 2. ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII MILITARE DIN BUCUREŞTI                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ŞTIINŢĂ MILITARĂ- Conducere interarme trupe de uscatzi, 4 ani
    - Conducere interarme aviaţie şi apărare antiaerianăzi, 4 ani
      - Conducere interarme marinăzi, 4 ani
      - Conducere logisticăzi, 4 ani
      - Conducere economico-financiarăzi, 4 ani
               3. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE "NICOLAE BALCESCU" DIN SIBIU                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ŞTIINŢĂ MILITARĂ- Managementul organizaţieizi, 4 ani
           4. ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDA" DIN BRAŞOV            b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ŞTIINŢĂ MILITARĂ- Managementul organizaţieizi, 4 ani
                 5. ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN" DIN CONSTANTA                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ELECTROMECANIC- Electromecanică navalăzi, 5 ani
      - Exploatări portuarezi, 5 ani
      - Electromecanică transport fluvialzi, 3 ani
    NAVIGAŢIE- Navigaţie, echipamente de navigaţie şi hidrografiezi, 5 ani
      - Conducerea şi exploatarea navei de transport maritimzi, 5 ani
      - Conducerea şi exploatarea navei de transport fluvialzi, 3 ani
                6. ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI                 a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARHIVISTICĂ- Arhivistică-Istoriezi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani
    INSTALAŢII- Instalaţii pentru construcţii (Pompieri)zi, 5 ani
                 7. INSTITUTUL NAŢIONAL DE INFORMAŢII DIN BUCUREŞTI                  a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Psiho-sociologie - Informaţiizi, 4 ani
                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ŞTIINŢELE COMUNICĂRII- Comunicare socială - Informaţiizi, 4 ani
      ANEXA 2               INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR      1. ACADEMIA UNIVERSITARĂ "ATHENAEUM" DIN BUCUREŞTI       b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ECONOMIC- Finanţe, contabilitate şi informaticăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Economia şi administrarea afacerilor întreprinderiizi, 4 ani; f.f., 5 ani
          2. ACADEMIA INFORMATIZATA PENTRU ŞTIINŢE TEHNICE, ECONOMICE,               DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE DIN BUCUREŞTI                  b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe şi contabilitate (Alba Iulia)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management (Alba Iulia)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Ştiinţe financiar-contabilezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Informatică aplicatăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept (Alba Iulia)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
               3. ACADEMIA DE ARTE "LUCEAFARUL" DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ şi televiziune- Regia spectacolului de teatru, film ŞI TELEVIZIUNEzi, 5 ani
    ARTĂ TEATRALĂ- Actoriezi, 4 ani
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE- Picturăzi, 6 ani
    MUZICĂ- Pedagogie muzicalăzi, 5 ani
         4. ACADEMIA INTERNATIONALA PENTRU STUDIUL ISTORIEI CULTURII ŞI AL                         RELIGIILOR DIN BUCUREŞTI               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    FILOSOFIE- Cultură şi religiezi, 4 ani
          5. ACADEMIA ROMÂNĂ DE MANAGEMENT DIN BUCUREŞTI           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Managementul comerţului şi turismuluizi, 4 ani; f.f., 5 ani
          6. FUNDAŢIA ACADEMICA EUROPEANĂ "ETNOCULTURALIA" DIN BUCUREŞTI               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Psihologiezi, 4 ani
                       7. FUNDAŢIA "IRECSON" DIN BUCUREŞTI           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Managementul firmeizi, 4 ani; f.f., 5 ani
    FILOLOGIE- Comunicare şi relaţii publicezi, 4 ani; f.f., 5 ani
              8. FUNDAŢIA "PRO-UNIVERSITATEA MEDIA" DIN BUCUREŞTI               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ şi TELEVIZIUNE- Regie de film şi T.V.zi, 4 ani
    - Imagine de film ŞI T.V.zi, 4 ani
    ECONOMIC- Managementul afacerilorzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    JURNALISTICĂ- Jurnalisticăzi, 4 ani
              9. INSTITUTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA ŞI A AFACERILOR                                 DIN BUCUREŞTI               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Administrarea afacerilor (executive M.B.A. - studii academice postuniversitare)**)zi, 2 ani
                       10. INSTITUTUL BANCAR DIN BUCUREŞTI               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Gestiune bancarăzi, 3 ani; f.f., 4 ani
      - Management financiar - bancarzi, 4 ani; f.f., 5 ani
                       11. INSTITUTUL BIBLIC ROMAN DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie ecumenică pastoralăzi, 4 ani
            12. INSTITUTUL DE MANAGEMENT ŞI TURISM "EDEN" DIN BUCUREŞTI              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Management şi turismzi, 4 ani; f.f.; 5 ani
                    13. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie baptistă pastorală**)zi, 4 ani;  f.f., 5 ani
                 14. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie penticostală pastorală şi didacticăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
                 15. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMÂNO-CATOLIC DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie romano-catolică didactică**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină - latină, engleză)**)zi, 4 ani
                16. ŞCOALA SUPERIOARĂ DE AFACERI DIN BUCUREŞTI            b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Economie şi sociologie rurală (Alba Iulia)zi, 4 ani
      - Studii comerciale şi financiar-bancare (Alba Iulia)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Administrarea afacerilor (Alba Iulia)zi, 3 ani
                17. ŞCOALA SUPERIOARĂ DE JURNALISTICA DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    JURNALISTICĂ- Presă scrisăzi, 4 ani
              18. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCUREŞTI         b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Marketing şi economia serviciilorzi, 4 ani
              19. UNIVERSITATEA "BIOTERA" DIN BUCUREŞTI          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    AGRICOL- Tehnologia şi valorificarea produselor agricolezi, 5 ani
      - Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zooveterinarăzi, 5 ani; f.f., 6 ani
      - Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zooveterinarăzi, 3 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ- Inginerie şi management agroturistic**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
              20. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Management turistic şi comercial**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management turistic şi comercial (Cluj-Napoca)**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management turistic şi comercial (Timişoara)**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management financiar bancar (Cluj-Napoca)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Finanţe, bănci şi contabilitatezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Finanţe, bănci şi contabilitate (Braşov)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Relaţii economice internaţionalezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Relaţii economice internaţionale (Braşov)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Contabilitate (Cluj-Napoca)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    GEOGRAFIE- Geografia turismului (Sibiu)**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Ştiinţe juridice şi administrative**) - Drept (Cluj-Napoca)**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE POLITICE- Ştiinţe politicezi, 4 ani
             21. UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCUREŞTI         b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ ŞI televiziune- Regie, imagine film, TELEVIZIUNEzi, 4 ani
    ARTĂ TEATRALĂ- Actorie, regie teatru**)zi, 4 ani
    BIOLOGIE- Ecologie**)zi, 4 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI SPORT**)zi, 4 ani
    ECONOMIC- Management în economia turismului şi comerţului internaţional (Deva) - Management financiar-contabil şi administrativ**)zi, 5 ani zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    FILOLOGIE- Comunicare publicăzi, 4 ani
    INGINERIE ECONOMICĂ- Inginerie managerială**)zi, 5 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Psihologiezi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
              22. UNIVERSITATEA "EUROPA ECOR - U.S." DIN BUCUREŞTI             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Comerţzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani; f.f., 5 ani
               23. UNIVERSITATEA "FORTUNA" DIN BUCUREŞTI        b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Biroticăzi, 3 an
                24. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREŞTI        b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ ŞI TELEVIZIUNE- Regie, imagine film, televiziune**)zi, 4 ani
    ARTĂ TEATRALĂ- Actorie**)zi, 4 ani
    ECONOMIC- Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Relaţii economice internaţionalezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, italiană, chineză, japoneză)**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    FIZICĂ- Fizică**)zi, 4 ani
    GEOGRAFIE- Geografiezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    JURNALISTICĂ- Ziaristicăzi, 4 ani
    MATEMATICĂ- Matematicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Psihosociologie**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Sisteme cu microprocesoarezi, 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE POLITICE- Ştiinţe politicezi, 4 ani; f.f., 5 ani
              25. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe, bănci, contabilitate**)zi, 5 ani; f.f., 6 ani
    MEDICINĂ- Medicină generală**)***)zi, 6 ani
      - Stomatologie**)zi, 6 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Psihologie**)zi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
                 26. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ECONOMIC- Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
                 27. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANA DIN BUCUREŞTI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECOMOMIC- Economia turismului intern şi internaţional**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Informatică managerială**)zi, 4 ani
      - Management şi marketing**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
                28. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARHITECTURĂ- Arhitectură şi urbanismzi, 6 ani
    ECONOMIC- Management financiar-contabil**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management financiar-contabil (Craiova)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management financiar-contabil (Constanţa)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Marketing şi comerţ exteriorzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementul firmei (Braşov)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Finanţe şi contabilitate (Râmnicu Vâlcea)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Finanţe şi contabilitate (Câmpulung Muscel)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI sport**)zi, 4 ani
    - Educaţie fizică şi management în SPORTzi, 4 ani
    - Kinetoterapiezi, 4 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura străină A - Limba şi literatura străină B ((engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină)**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Limba şi literatura străină (engleză, franceză) - Limba şi literatura românăzi, 4 ani
    FILOSOFIE- Filosofie şi jurnalisticăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    GEOGRAFIE- Geografiezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    MATEMATICĂ- Matematică-Informaticăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    MEDICINĂ veterinară- Medicină VETERINARĂzi, 6 ani
    MUZICĂ- Pedagogie muzicalăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Sociologie-Psihologiezi, 4 ani
    - Psihologie-Pedagogie (Braşov)zi, 4 ani
      - Institutori - Educaţie fizică (Blaj)zi, 3 ani
      - Institutori - Desen (Blaj)zi, 3 ani
      - Institutori - Desen (Câmpulung Muscel)zi, 3 ani; f.f., 4 ani
      - Institutori - O limbă străină (engleză - Câmpulung Muscel)zi, 3 ani; f.f., 4 ani
      - Institutori - O limbă străină (franceză)zi, 3 ani; f.f., 4 ani
      - Institutori - Muzicăzi, 3 ani; f.f., 4 ani
      - Institutori - Muzică (Râmnicu Vâlcea)zi, 3 ani
      - Institutori - Muzică (Câmpulung Muscel)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publică (Braşov)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    - Drept (Constanţa)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Drept (Râmnicu Vâlcea)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
          c) Specializări la care nu se organizează concurs de admitere în anul I           şi care funcţionează în lichidare
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARHITECTURĂ- Conservare-restaurarezi, 3 ani
       29. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE "GH. CRISTEA" DIN BUCUREŞTI             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTA TEATRALĂ- Coregrafiezi, 4 ani
    ECONOMIC- Finanţe şi gestiunea afacerilorzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Econometrie informaticăzi, 5 ani
      - Relaţii economice internaţionale**)zi, 5 ani
      - Economia mediuluizi, 4 ani; f.f., 5 ani
    FILOLOGIE- O limbă şi literatură străină (engleză, franceză) - O limbă şi literatură străină (germană, spaniolă)zi, 4 ani
    JURNALISTICĂ- Comunicare socialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
               30. UNIVERSITATEA TEHNOLOGICĂ "UNITEH" DIN BUCUREŞTI               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTE PLASTICE şi DECORATIVE- Design industrial ŞI ambientalzi, 5 ani
    ECONOMIC- Managementul afacerilorzi, 4 ani
               31. UNIVERSITATEA "PRO HUMANITAS" DIN BUCUREŞTI              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Psihopedagogie specialăzi, 4 ani
    - Psihologie şi ştiinţele educaţieizi, 4 ani
    - Educatori psihopedagogie specialăzi, 3 ani
        32. COLEGIUL DE TEHNICA DENTARA "DR. CONSTANTIN GAUCAN" DIN BUCUREŞTI             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    STOMATOLOGIE- Asistent igienist de cabinet stomatologiczi, 3 ani
      - Tehnică dentarăzi, 3 ani
             33. COLEGIUL UNIVERSITAR DE INSTITUTORI "WALDORF" DIN BUCUREŞTI               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Cultură fizică - euritmiezi, 3 ani
    - Institutori - Arte plasticezi, 3 ani
         34. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMÂNO-CATOLIC DIN ALBA IULIA           a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie romano-catolică pastorală*)zi, 4 ani
           35. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIS" DIN ARAD             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Marketing**)zi, 5 ani; f.f., 6 ani
      - Administrarea afacerilorzi, 4 ani
      - Marketing (Satu Mare)zi, 4 ani
      - Contabilitate şi informatică de gestiune (Satu Mare)zi, 3 ani
      - Marketing în turism şi activităţi hoteliere (Sebiş)zi, 3 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ şi sport- Educaţie fizică ŞI SPORTzi, 4 ani
    ISTORIE- Istorie - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
      - Istorie - Jurnalisticăzi, 4 ani
      - Istorie - Geografie (Baia Mare)zi, 4 ani
      - Istorie - Jurnalistică (Satu Mare)zi, 4 ani
    JURNALISTICĂ- Jurnalistică - Limba şi literatura engleză (Baia Mare)zi, 4 ani
    MEDICINĂ- Medicină generalăzi, 6 ani
      - Stomatologiezi, 6 ani
      - Tehnică dentarăzi, 3 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Asistenţă socială (Sebiş)zi, 3 ani
    - Institutori - Desenzi, 3 ani
      - Institutori - Desen (Sighetu-Marmaţiei)zi, 3 ani
      - Institutori - Desen (Satu Mare)zi, 3 ani
      - Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
      - Institutori - Educaţie fizică (Sighetu-Marmaţiei)zi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (engleză, franceză)zi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (engleză, franceză - Satu Mare)zi, 3 ani
      - Institutori - O limbă străină (engleză, franceză) (Sighetu-Marmaţiei)zi, 3 ani
      - Institutori - Muzicăzi, 3 ani
      - Institutori - Muzică (Sighetu-Marmaţiei)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE politice- Ştiinţe POLITICE - Filosofiezi, 4 ani
    - Ştiinţe politice - Sociologiezi, 4 ani
          36. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACAU         b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiune**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Marketingzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani; f.f., 5 ani
             37. UNIVERSITATEA "BOGDAN VODA" DIN BAIA MARE          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Management (Cluj-Napoca)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Finanţe, bănci, burse (Cluj-Napoca)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementzi, 4 ani
    EDUCAŢIE fizică şi sport- Educaţie FIZICĂ ŞI management în SPORTzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE politice- Ştiinţe POLITICE (Cluj-Napoca)zi, 4 ani
          38. FUNDAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TINERET "DECEBAL" DIN BAILE HERCULANE                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Management turistic şi hotelierzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - Desenzi, 3 ani
    - Institutori - Educaţie fizicăzi, 3 ani
    - Institutori - Muzicăzi, 3 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani
              39. INSTITUTUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC DIN BLAJ          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie greco-catolică pastoralăzi, 5 ani
                 40. FUNDAŢIA CULTURALĂ ŞI DE ÎNVĂŢĂMÂNT "SFINTII                       APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL" DIN BRAŞOV             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (franceză, engleză, spaniolă sau germană)zi, 4 ani
      - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (franceză, spaniolă sau germană)zi, 4 ani
          41. FUNDAŢIA "DACIA" - UNIVERSITATEA "SEXTIL PUSCARIU" DIN BRAŞOV                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe-Contabilitatezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management administrativzi, 4 ani; f.f., 5 ani
          42. FUNDAŢIA DE PRIETENIE ROMÂNO-CANADIANA - UNIVERSITATEA                       "ROMÂNO-CANADIANA" DIN BRAŞOV                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    JURNALISTICĂ- Jurnalisticăzi, 4 ani
               43. UNIVERSITATEA "GEORGE BARITIU" DIN BRAŞOV                 b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Informatică şi contabilitatezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Turism şi servicii**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ şi sport- Educaţie fizică ŞI SPORTzi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
             44. INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie adventistă - Litere (limba română)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
             45. INSTITUTUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC CLUJ-GHERLA DIN CLUJ-NAPOCA               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie greco-catolică pastorală şi didacticăzi, 5 ani
           46. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA             a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie protestantă pastorală*)zi, 5 ani
               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie reformată - Asistenţă socială, (Oradea)zi, 5 ani
      - Teologie reformată - Limba şi literatura germană (Oradea)zi, 5 ani
      - Muzică religioasă (Oradea)zi, 5 ani
             47. UNIVERSITATEA "AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA               b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    EDUCAŢIE FIZICĂ şi sport- Educaţie fizică ŞI SPORTzi, 4 ani
    - Kinetoterapiezi, 4 ani
    ECONOMIC- Managementul întreprinderiizi, 4 ani
    FILOLOGIE- Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăzi, 4 ani
    FILOSOFIE- Filosofie şi antropologiezi, 4 ani
    SOCIO-PSIHO- Pedagogie- PEDAGOGIE socialăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
          48. FUNDAŢIA "SFANTA MARIA" - INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR                           "OMNIA" DIN CONSTANTA            b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Biroticăzi, 3 an
              49. UNIVERSITATEA "ANDREI SAGUNA" DIN CONSTANTA                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani
      - Managementzi, 4 ani
    JURNALISTICĂ- Jurnalisticăzi, 4 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Psihologie şi asistenţă socialăzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE POLITICE- Ştiinţe politicezi, 4 ani
                 50. UNIVERSITATEA "GAUDEAMUS" DIN CONSTANTA              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Managementul afacerilorzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
       51. FUNDAŢIA "MERIDIAN" - UNIVERSITATEA "VIRGIL MADGEARU" DIN CRAIOVA         b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Managementul întreprinderiizi, 4 ani; f.f., 5 ani
    FILOLOGIE- Comunicare şi relaţii publicezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    JURNALISTICĂ- Jurnalismzi, 4 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Asistenţă socialăzi, 4 ani
    - Pedagogiezi, 4 ani
      - Institutori - Desenzi, 3 ani
           52. UNIVERSITATEA "MIHAI VITEAZUL" DIN CRAIOVA      b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementul firmeizi, 4 ani; f.f.; 5 ani
      - Finanţe-Băncizi, 4 ani; f.f., 5 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străină (franceză, engleză)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
                 53. FUNDAŢIA "TINERETUL ROMANESC" - UNIVERSITATEA                       "NEGRU VODA" DIN CURTEA DE ARGES              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe-Contabilitatezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
          54. FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ "ANGHEL" DIN DROBETA - TURNU SEVERIN              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe-Contabilitatezi, 4 ani; f.f., 5 ani
                55. UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI      b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ADMINISTRAŢIE- SECRETARIAT- Administraţie publică localăzi, 3 ani
    ECONOMIC- Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
                   56. FUNDAŢIA "ŞTEFAN LUPASCU" - INSTITUTUL                        DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Management - Marketingzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ şi sport- Educaţie fizică ŞI SPORTzi, 4 ani
    - Educaţie fizică şi sport (Suceava)zi, 4 ani
    FILOLOGIE- Traducere-Interpretariatzi, 4 ani
    JURNALISTICĂ- Jurnalismzi, 4 ani
            57. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMÂNO-CATOLIC DIN IAŞI              a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie romano-catolică pastorală*)zi, 6 ani
              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie romano-catolică didacticăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
              58. UNIVERSITATEA "APOLONIA" DIN IAŞI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    JURNALISTICĂ- Jurnalisticăzi, 4 ani
      - Relaţii publicezi, 4 ani
    MEDICINĂ- Stomatologie**)zi, 6 ani
    STOMATOLOGIE- Asistenţi medicali pentru stomatologiezi, 3 ani
      - Tehnică dentarăzi, 3 ani
            59. UNIVERSITATEA ECOLOGICA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN IAŞI              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe, bănci, contabilitate (Târgu Mureş)zi, 4 ani
      - Finanţe, bănci, contabilitatezi, 4 ani
      - Marketing şi management (Târgu Mureş)zi, 4 ani
    FILOLOGIE- Filologie (Târgu Mureş)zi, 4,5 ani
    GEOGRAFIE- Geografie-Istorie (Târgu Mureş)zi, 4 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Psihologie-Pedagogie (Târgu Mureş)zi, 4 ani
    - Institutori - Educatori de psiho-pedagogie specială (Târgu Mureş)zi, 3 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept (Târgu Mureş)zi, 4 ani
                60. UNIVERSITATEA "GHEORGHE ZANE" DIN IAŞI          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Marketingzi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementul afacerilorzi, 4 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
              61. UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGALNICEANU" DIN IAŞI          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ISTORIE- Istorie-Geografiezi, 4 ani
              62. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe şi contabilitate**)zi, 5 ani; f.f., 6 ani
    - Management în comerţ şi turismzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Psihologie şi asistenţă socialăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    - Institutori (înv. primar) - Educaţie fizicăzi, 3 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE POLITICE- Ştiinţe politicezi, 4 ani; f.f., 5 ani
               63. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRAGAN" DIN LUGOJ          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Cibernetică în informatică economicăzi, 4,5 ani
      - Finanţe şi contabilitatezi, 4 ani
      - Finanţe şi contabilitate (Braşov)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
    - Drept (Braşov)zi, 4 ani
         64. FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ PENTRU KINETOTERAPIE DIN ORADEA           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT- Kinetoterapiezi, 4 ani
               65. UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA       b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Managementul organizaţiilorzi, 4 ani
    TEOLOGIE- Teologie baptistă pastorală**)zi, 4 ani
      - Teologie baptistă-Asistenţă socialăzi, 4 ani
      - Teologie baptistă-Muzică bisericeascăzi, 5 ani
      - Teologie baptistă didacticăzi, 4 ani
               66. INSTITUTUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC DIN ORADEA             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie greco-catolică pastoralăzi, 5 ani
             67. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" DIN PITESTI          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Management şi marketing în afaceri economice Brăila**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management şi marketing în afaceri economice**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management şi marketing în afaceri economice (Râmnicu Vâlcea)**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Finanţe - Contabilitatezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementul producţiei agroalimentare şi economia mediului Brăilazi, 4 ani; f.f., 5 ani
           68. CENTRUL INTERNAŢIONAL DE INVENTICA PENTRU TINERET DIN PLOIESTI             b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani;  f.f., 5 ani
               69. FUNDAŢIA PENTRU ISTORIA PRAHOVEI - UNIVERSITATEA                             "MIHAI VITEAZUL" DIN PLOIESTI              b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani
              70. FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE            b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe şi băncizi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Managementul întreprinderiizi, 4 ani; f.f., 5 ani
             71. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN SIBIU               a) Specializări acreditate
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    TEOLOGIE- Teologie protestantă pastorală*)zi, 4 ani
              72. FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ -                   UNIVERSITATEA "ROMÂNO-GERMANĂ" DIN SIBIU                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Managementul afacerilor economicezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Marketingzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE- Administraţie publicăzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
              73. FUNDAŢIA NAŢIONALA PENTRU COPII ŞI TINERET "ECATERINA                TEODOROIU" - UNIVERSITATEA "JIUL DE SUS" DIN TARGU JIU                b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Finanţe, contabilitatezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani; f.f., 5 ani
         74. INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR "MIHAI EMINESCU" DIN TIMIŞOARA           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ECONOMIC- Contabilitate şi informatică de gestiunezi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Management turistic, hotelier şi comercialzi, 4 ani; f.f., 5 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Psihologie şi asistenţă socialăzi, 4 ani
               75. UNIVERSITATEA BANATULUI DIN TIMIŞOARA          b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    BIOLOGIE- Protecţia mediuluizi, 4 ani
    ECONOMIC- Ştiinţe economicezi, 4 ani; f.f., 5 ani
    FILOLOGIE- Relaţii publicezi, 4 ani
    ISTORIE- Istoriezi, 4 ani
    JURNALISTICĂ- Ziaristicăzi, 4 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Institutori - O limbă străină (limba engleză) - Sociologie - Psihologiezi, 3 ani zi, 4 ani zi, 4 ani
    ŞTIINŢA SISTEMELOR ŞI A CALCULATOARELOR- Informatică aplicatăzi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Dreptzi, 4 ani
    ŞTIINŢE POLITICE- Ştiinţe politice şi administrativezi, 4 ani
                 76. UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA           b) Specializări autorizate sa funcţioneze provizoriu
    ProfilulSpecializareaForma de învăţământ, durata studiilor
    123
    ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE- Design**)zi, 5 ani
    ECONOMIC- Comerţ exterior**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Finanţe şi contabilitate**)zi, 4 ani; f.f., 5 ani
      - Finanţe-Contabilitate (Făget)zi, 3 ani
    EDUCAŢIE FIZICĂ şi sport- Educaţie fizică ŞI SPORT - Măiestrie sportivăzi, 4 ani zi, 3 ani
    FILOLOGIE- Comunicare şi relaţii publicezi, 4 ani
    JURNALISTICĂ- Jurnalism**)zi, 4 ani
    SOCIO-PSIHO- PEDAGOGIE- Psihologiezi, 5 ani
    ŞTIINŢE JURIDICE- Drept**)zi, 4 ani; f.f.; 5 ani
  ----------------- Notă *) Specializările au funcţionat şi înainte de anul 1989; Notă **) Specializări în curs de acreditare; Notă ***) Include şi fosta specializare de Medicina generală a Universitatii Româno-Americane din Bucureşti-----------