ORDIN nr. 63 din 25 martie 2021pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 433/2020 privind inițierea monitorizării tematice a unităților sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 29 martie 2021    Având în vedere:– Referatul Unității de evaluare și acreditare a spitalelor, aprobat cu nr. 866 din 25 martie 2021;– prevederile art. 1 alin. (4), art. 2 lit. d^1)-d^3), h^1), j) și k), art. 5 lit. b), art. 6 lit. c^2) și e) și art. 17 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;– dispozițiile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul IPerioada prevăzută la art. 1 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 433/2020 privind inițierea monitorizării tematice a unităților sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1231 din 15 decembrie 2020, se prelungește până la data de 31 mai 2021.  +  Articolul II(1) Unitățile sanitare înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea de acreditare, precum și structurile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
    Marius-Octavian Filip
    București, 25 martie 2021.Nr. 63.----