ORDONANŢA nr. 82 din 24 august 2000 (*actualizată*)privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz**)(aplicabilă începând cu data de 19 iunie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 222 din 22 mai 2003; ORDONANŢA nr. 54 din 23 iulie 2004; ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 51 din 14 martie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 222 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.---------------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică tuturor agenţilor economici care desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, faţă de reglementările legale referitoare la condiţiile tehnice privind admiterea şi menţinerea în circulaţie a acestora pe drumurile publice. (2) În sensul prezentei ordonanţe, prin activităţi care pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere se înţelege: a) activităţi de reparaţii, întreţinere şi reglari functionale ale vehiculelor rutiere; b) activităţi de reparaţii, recondiţionari, montari, verificări şi etalonari ale componentelor şi echipamentelor vehiculelor rutiere; c) modificări constructive şi reconstructia vehiculelor rutiere; d) activităţi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, în vederea comercializării şi reciclarii.-----------Lit. d) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (3) Activităţile menţionate la alin. (2) se pot desfăşura numai în ateliere specializate, în baza autorizaţiei tehnice.-----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (4) Autorizaţia tehnica este documentul prin care se atesta capabilitatea tehnica a agentului economic de a efectua, în conformitate cu legislaţia în vigoare, activităţile prevăzute la alin. (2).-----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (5) Avizul de funcţionare este documentul prin care organele din cadrul Poliţiei Române, desemnate prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române, atestă îndeplinirea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz a condiţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă.------------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 222 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.  +  Articolul 1^1În sensul prezentei ordonanţe, termenii utilizaţi în cuprinsul acesteia au următoarele semnificaţii: a) agent economic - persoana fizica sau juridică autorizata să efectueze activităţile menţionate la art. 1 alin. (2); b) activitate de reparaţii a vehiculelor rutiere - activitatea specifică ce presupune operaţii de înlocuire a cel puţin unei componente a vehiculului cu o componenta noua, identică sau similară cu componenta de prim montaj, de origine sau de uz general, şi/sau operaţii de recondiţionare a unei componente din unul dintre sistemele vehiculului, efectuată în conformitate cu documentaţia tehnica specifică a producătorilor de vehicule; c) activitate de reglare - activitatea specifică ce presupune realizarea sau refacerea stării unui sistem tehnic ale cărui marimi caracteristice s-au abătut de la anumite condiţii impuse; d) activitate de reconstrucţie - activitatea de producţie industriala de vehicule rutiere în care se folosesc piese, ansambluri sau subansambluri noi ori reconditionate, pe un flux de fabricaţie, cu tehnologii şi sisteme de asigurare a calităţii certificate de organisme competente; e) onorabilitate - situaţia în care se găseşte conducătorul activităţii autorizate, care nu trebuie să fi fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie şi care acţionează în mod etic şi responsabil în raport cu beneficiarii;----------Lit. e) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005. f) modificări constructive - activitatea ce are ca rezultat schimbarea parametrilor constructivi, funcţionali sau de calitate ai vehiculului rutier şi/sau a componentelor acestuia faţă de tipul omologat; g) neutralitate - situaţia în care se găseşte un agent economic care, prin activitatea desfăşurata, nu generează conflict de interese; h) dezmembrare - activitatea specifică ce presupune demontarea vehiculului rutier şi/sau a subansamblurilor acestuia în componente, în vederea comercializării sau a reciclarii acestora.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 222 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.  +  Articolul 2 (1) Autorizaţia tehnica se eliberează de către Regia Autonomă <>, organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumit în continuare R.A.R., având în vedere raportul de evaluare a capabilităţii tehnice a agentului economic, întocmit de personalul propriu certificat pentru evaluarea conformităţii pe baza reglementărilor şi normelor tehnice elaborate de ministerul respectiv.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (2) Eliberarea de către R.A.R. a autorizaţiei tehnice pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control (tahografelor) şi a limitatoarelor de viteză este condiţionată de asigurarea cerinţelor de obiectivitate şi neutralitate a agentului economic respectiv în raport cu utilizatorii aparatelor de control (tahografelor) şi ai limitatoarelor de viteză.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005. (3) Autorizaţia tehnica se acordă agenţilor economici care îndeplinesc condiţiile de dotare, documentaţie tehnica şi tehnologii corespunzătoare, au angajat personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le executa, iar conducătorul activităţilor prevăzute la art. 1 îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi de capacitate profesională.------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (4) Autorizaţia tehnică de funcţionare diferenţiază operatorii economici pe clase, în funcţie de tipul şi complexitatea activităţii pe care o execută, fără a nominaliza şi marca de autovehicule.------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 51 din 14 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013. (5) Agenţii economici care desfăşoară activităţi specifice în termenul de garanţie a vehiculelor noi trebuie să aibă şi abilitarea din partea producătorului vehiculului rutier respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia. (6) Valabilitatea autorizaţiei tehnice este condiţionată de menţinerea de către titularul acesteia a condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei tehnice.------------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (7) Autorizaţia tehnica poate fi suspendată, parţial sau total, în cazul nerespectării uneia dintre condiţiile care au stat la baza acordării acesteia, până la remedierea deficienţelor semnalate.------------Alin. (7) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (8) Autorizaţia tehnica se anulează în cazul în care deficientele semnalate, care au condus la suspendarea parţială sau totală a acesteia, nu au fost remediate la termenele stabilite în decizia de suspendare a autorizaţiei tehnice.------------Alin. (8) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 222 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.  +  Articolul 2^1 (1) Eliberarea de către R.A.R. a autorizaţiei tehnice pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz este condiţionată de prezentarea de către solicitant a avizului de funcţionare prevăzut la art. 1 alin. (5). (2) Organele din cadrul Poliţiei Române, desemnate conform prevederilor art. 1 alin. (5), vor elibera avizul de funcţionare după ce verifică îndeplinirea de către operatorul economic solicitant a condiţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă, în termen de 30 de zile de la data solicitării. (3) Avizul de funcţionare se solicită în scris, la cerere fiind obligatorie anexarea următoarelor documente: a) o copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz; b) cazier judiciar al asociaţilor şi administratorului operatorului economic solicitant; c) împuternicire scrisă din partea administratorului operatorului economic pentru depunerea solicitării. (4) Avizul de funcţionare nu se eliberează solicitanţilor dacă aceştia se află în una dintre următoarele situaţii: a) asociaţii sau administratorul operatorului economic au fost condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru infracţiuni de omor, lovire şi vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, furtul unui autovehicul, fals sau uz de fals; b) operatorul economic a fost depistat anterior că desfăşoară activităţi neautorizate de dezmembrare a vehiculelor.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 3 (1) Conformitatea activităţilor prevăzute la art. 1, executate, se verifică prin inspecţie cu dispozitive, echipamente şi tehnologii specifice, care să garanteze că vehiculul supus acestor activităţi corespunde condiţiilor şi reglementărilor legale privind admiterea şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor rutiere. (2) Operatorul economic asigură posibilitatea ca beneficiarul să asiste vizual, într-un spaţiu special amenajat, în condiţii de siguranţă, separat de spaţiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video, la modul în care sunt executate activităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), în care sunt utilizate piesele, ansamblele şi materialele şi în care este efectuată manopera.*) (3) La cererea beneficiarului, operatorul economic asigură accesul acestuia la facilitatea prevăzută la alin. (2). (4) Operatorii economici sunt obligaţi să înregistreze rezultatele verificărilor executate conform alin. (1), să menţină dovezi care să demonstreze conformitatea activităţilor executate cu condiţiile tehnice şi de calitate impuse şi să asigure respectarea prevederilor alin. (1)-(3). (5) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2)-(4) de către operatorii economici dă dreptul beneficiarului să refuze motivat în scris semnarea recepţiei respectivelor activităţi, prevăzute în devizul de lucrări, şi inclusiv plata acestora, până în momentul în care acesta nu mai are obiecţiuni în ce priveşte realitatea şi calitatea lucrărilor. (6) Refuzul motivat în scris al semnării recepţiei de către beneficiar reprezintă o contestaţie, care se înregistrează în registrul contestaţiilor al operatorului economic. (7) Dacă refuzul beneficiarului se menţine, acesta sau operatorul economic poate formula o contestaţie la reprezentanţa R.A.R. şi poate solicita prezenţa unui reprezentant al reprezentanţei R.A.R., care, în termen de maximum 7 zile lucrătoare, analizează contestaţia şi dispune aplicarea măsurilor legale. (8) Dacă măsurile dispuse de R.A.R., conform prevederilor alin. (7), nu conduc la rezolvarea contestaţiei, beneficiarul poate depune, după caz, plângere la instanţa competentă, conform prevederilor legale, informând în acest sens şi reprezentanţa R.A.R. (9) R.A.R. înfiinţează, la nivelul fiecărei reprezentanţe teritoriale, un registru, denumit Registrul contestaţiilor şi plângerilor în justiţie, în care sunt înregistrate toate contestaţiile şi plângerile primite conform alin. (7) şi (8). (10) R.A.R., în baza acestor contestaţii şi plângeri, consemnate în Registrul contestaţiilor şi plângerilor în justiţie, va efectua la operatorul economic respectiv, la cumularea a minimum 5 contestaţii consecutive confirmate, un audit de supraveghere, suplimentar faţă de auditul anual planificat, ale cărui costuri vor fi suportate de operatorul economic. Realizarea a două audituri de supraveghere suplimentare în decurs de 12 luni, în urma cărora se constată abateri de la prevederile legale, vor atrage în mod obligatoriu suspendarea autorizaţiei tehnice de funcţionare a operatorului pentru 30 de zile.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 14 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013.-----------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:1. Prevederile alin. (2) al art. 3 din prezentul act normativ, astfel cum au fost modificate de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 14 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013, vor intra în vigoare începând cu data de 19 septembrie 2014, conform art. II din acelaşi act normativ, care menţionează:"Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acesta a fost modificat prin prezenta lege, ale cărui prevederi intră în vigoare la 18 luni de la data publicării prezentei legi".2. A se vedea şi art. IV din LEGEA nr. 51 din 14 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013, care precizează: "De la data intrării în vigoare a prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, în cazul operatorilor economici care nu îndeplinesc condiţiile respective, se suspendă de drept autorizaţiile tehnice de funcţionare emise de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", până la data constatării de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" a îndeplinirii acestora".  +  Articolul 4La repararea, modificarea constructivă sau reconstrucţia vehiculelor rutiere, în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor şi care sunt reglementate de directivele/regulamentele Uniunii Europene sau de regulamentele CEE-ONU, operatorii economici prevăzuţi la art. 1 pot utiliza numai echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare de origine sau omologate/ certificate, conform legislaţiei în vigoare.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 5Agenţii economici care efectuează activităţile prevăzute la art. 1 sunt obligaţi sa elibereze beneficiarului certificate de garanţie pentru lucrările executate, care să includă, dacă este cazul, şi duratele de garanţie aferente componentelor noi ori reconditionate utilizate, în conformitate cu reglementările legale.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 222 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.  +  Articolul 5^1 (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să elibereze pe numele proprietarului vehiculului dezmembrat un certificat de distrugere, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz. (2) Se interzice comercializarea în vederea reutilizării a vehiculelor scoase din uz, predate în vederea dezmembrării, precum şi a caroseriilor/şasiurilor acestora. (3) Se interzice de asemenea comercializarea în vederea reutilizării a sistemelor, echipamentelor, componentelor, entităţilor tehnice şi pieselor de schimb care privesc siguranţa circulaţiei, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.-----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 5^2Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi: a) să întocmească şi să păstreze evidenţa strictă a tuturor vehiculelor asupra cărora au derulat activitatea pentru care au fost autorizaţi; b) să asigure evidenţa modului de tratare a caroseriilor/şasiurilor rezultate din activitatea de dezmembrare; c) să permită controlul organelor de poliţie desemnate şi să le pună la dispoziţie, la solicitare, evidenţele menţionate. (2) Evidenţele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se ţin în două registre distincte. (3) Registrele prevăzute la alin. (2), cu filele numerotate şi şnuruite, se înregistrează la organul din cadrul Poliţiei Române, desemnat conform prevederilor art. 1 alin. (5), în a cărui rază de competenţă teritorială îşi desfăşoară activitatea operatorul economic respectiv. (4) Operatorii economici sunt obligaţi să prezinte pentru înregistrare registrele prevăzute la alin. (2), în termen de 10 zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice.------------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 6 (1) Activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere se poate efectua numai de agenţii economici persoane juridice - care desfăşoară o activitate de producţie industrială în domeniu.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA nr. 54 din 23 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 30 iulie 2004. (2) Autorizarea tehnica a activităţii de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz este condiţionată de respectarea condiţiilor speciale de reutilizare, reciclare sau valorificare a pieselor, componentelor şi materialelor de exploatare rezultate ca urmare a dezmembrarii, în scopul prezervarii şi ameliorării calităţii mediului, al siguranţei circulaţiei rutiere şi pentru conservarea energiei, după caz.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 222 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.  +  Articolul 6^1 (1) Constituie contravenţii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) efectuarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) fără autorizaţia tehnică de funcţionare, cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 6^1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 51 din 14 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013. b) efectuarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru care autorizaţia tehnică de funcţionare a fost suspendată total sau parţial, ori fără menţinerea condiţiilor iniţiale de autorizare, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 6^1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 51 din 14 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013. c) nerespectarea prevederilor art. 3 şi 4, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 6^1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 51 din 14 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013. d) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 6^1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 51 din 14 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013. e) nerespectarea prevederilor art. 5^1 , cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 6^1 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005. f) nerespectarea prevederilor art. 5^2 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON);-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 6^1 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005. g) nerespectarea prevederilor art. 5^2 alin. (3) şi (4), cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).-----------Lit. g) a alin. (1) al art. 6^1 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005.(1^1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda stabilită de agentul constatator, acesta făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.-----------Alin. (1^1) al art. 6^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 14 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013. (2) Cuantumurile amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se constată şi se sancţionează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, autoritatea competentă în domeniul transporturilor, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) se constată şi se sancţionează de către ofiţerii şi agenţii de poliţie împuterniciţi în acest scop de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Personalul R.A.R. împuternicit de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să aplice contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) poate dispune, în funcţie de gravitatea faptelor, şi oprirea/suspendarea temporară a activităţii sau anularea autorizaţiei tehnice.-----------Alin. (3) al art. 6^1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005. (4) Dispoziţiile referitoare la sancţionarea contravenţiilor la prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (5) Împotriva procesului-verbal de suspendare sau anulare a autorizaţiei tehnice agenţii economici pot face contestaţii adresate Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data inmanarii sau comunicării procesului-verbal.-----------Alin. (5) al art. 6^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (6) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este obligat sa răspundă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiilor menţionate la alin. (5).-----------Alin. (6) al art. 6^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (7) În cazul în care agenţii economici sancţionaţi nu sunt multumiti de modul de soluţionare a contestaţiilor de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, se pot adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.-----------Alin. (7) al art. 6^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme.-----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 222 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.  +  Articolul 7 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului actualizează reglementările şi normele tehnice privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţii, reglare şi/sau desfăşoară activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1) se actualizează în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (3) Normele tehnice prevăzute la alin. (1) se reactualizează periodic de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în funcţie de evoluţia legislaţiei din Uniunea Europeană.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (4) La actualizarea reglementărilor şi normelor tehnice Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, va solicita şi punctul de vedere al asociaţiilor profesionale din domeniu, constituite conform legii.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme. (5) Autorizaţiile tehnice eliberate de R.A.R. înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe rămân valabile până la primul audit de supraveghere.-----------Alin. 5 al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005, prin înlocuirea unor sintagme.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 222 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca Boagiu-----------