HOTĂRÂRE nr. 19 din 8 martie 2021referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană - COM (2020) 682 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 24 martie 2021    În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII/437 din 10.02.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României:1. constată că:a) propunerea de act legislativ nu stabilește însă un salariu minim statutar, comun, la nivelul Uniunii și nici nu sunt impuse metode concrete de calcul în funcție de media salarială sau de salariul median din fiecare stat membru;b) în considerentele propunerii sunt însă menționați indicatorii de adecvare ai salariului minim statutar, însă mențiunea nu are caracter obligatoriu, dar poate ajuta la orientarea evaluării adecvării salariului minim în raport cu nivelul brut al salariilor;c) capitolul II al inițiativei este exclusiv destinat statelor membre care au stabilite salarii minime statutare, precum România;d) în baza directivei, criteriile naționale pentru stabilirea și actualizarea salariului minim legal vor trebui definite într-un mod stabil și clar, cu actualizări periodice și în timp util și cu instituirea de organe consultative. Aceste criterii ar trebui să includă cel puțin: puterea de cumpărare, nivelul general al salariilor brute și distribuția acestora, rata de creștere a salariilor brute și evoluțiile la nivelul productivității muncii. Este subliniat rolul partenerilor sociali în definirea acestor criterii și sunt solicitate măsuri de acces efectiv al lucrătorilor la protecția oferită de salariul minim, inclusiv prin consolidarea sistemului de controale și de inspecții pe teren;e) propunerea urmărește, totodată, consolidarea aplicării și a monitorizării protecției salariului minim stabilit în fiecare țară, fiind astfel introdusă raportarea anuală a statelor membre către Comisia Europeană cu privire la datele relevante privind adecvarea și acoperirea salariului minim;f) propunerea de directivă se bazează pe articolul 153 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE) care prevede că Uniunea trebuie să sprijine și să completeze acțiunile statelor membre în domeniul condițiilor de muncă, în limitele principiului subsidiarității și al proporționalității. În plus, articolul 153 alineatul (5) din TFUE exclude intervențiile legate de plata muncii. Prin urmare, proiectul de directivă lasă statelor membre responsabilitatea principală pentru definirea nivelului concret al salariului minim și astfel nu se încalcă principiul subsidiarității și nici principiul proporționalității;2. consideră că inițiativa Comisiei se încadrează în obiectivul de asigurare a unui cadru social și de muncă adecvat la nivelul întregii Uniuni și de îmbunătățire a nivelului de trai, în contextul în care aproape 10% dintre lucrătorii din UE trăiesc în sărăcie;3. apreciază că:a) propunerea de directivă este coerentă cu prioritățile Semestrului European și este în concordanță cu Recomandările specifice de țară adresate anumitor state membre ale Uniunii Europene;b) propunerea menționează necesitatea accesului efectiv al lucrătorilor la salariul minim și la mecanisme de reparare a prejudiciilor din perspectiva mobilității muncii în UE și a problemelor de remunerare;c) prin urmărirea obiectivului general al actului legislativ, propunerea prezintă o serie de avantaje pentru România precum reducerea inegalităților sociale și economice și stabilizarea forței de muncă în condițiile unei migrații excesive a românilor;4. solicită Guvernului României punerea în aplicare a Legii nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 8 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
    București, 8 martie 2021.Nr. 19.----