DECRET nr. 345 din 28 iulie 1970pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 92 din 28 iulie 1970
  EXPUNERE DE MOTIVE
  Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială a fost adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 1965. Pronunțîndu-se în favoarea convenției, delegația română a arătat că țara noastră militează pentru înlăturarea oricăror forme de discriminare rasială și, în ceea ce o privește, a adoptat măsuri concrete care au dus la eliminarea nu numai a manifestărilor discriminatorii de natură rasială, dar și a cauzelor economice, politice și sociale care le-ar putea genera.Convenția a intrat în vigoare la 4 ianuarie 1969, pînă în prezent devenind părți 34 de state printre care Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. etc. Avînd în vedere că legislația română interzice discriminările de orice fel, inclusiv cele bazate pe considerente de rasă sau naționalitate și că, potrivit principiilor politicii sale externe, Republica Socialistă România a militat și militează cu fermitate pe plan internațional pentru eliminarea oricăror forme de discriminare rasială, în interesul promovării păcii, al cooperării și progresului în lume, s-a emis decretul alăturat, de aderare a Republicii Socialiste România la Convenția internațională, privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. În decret se face rezervă la articolul 22 al convenției în sensul că pentru a supune Curții Internaționale de Justiție un diferend este necesar acordul tuturor părților în litigiu, pentru fiecare caz în parte. De asemenea, se face o declarație în sensul că dispozițiile articolelor 17 și 18 din convenție nu sînt în concordanță cu principiul conform căruia tratatele multilaterale care interesează comunitatea internațională în ansamblul său trebuie să fie deschise participării universale. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1 Republica Socialistă România aderă la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 1965.  +  Articolul 2 La articolul 22 al convenției se va face următoarea rezervă:Republica Socialistă România declară că nu se consideră legată de prevederile articolului 22 al Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, conform cărora diferendele între două sau mai multe state părți privind interpretarea sau aplicarea convenției, care nu vor fi fost reglementate pe cale de negocieri sau cu ajutorul procedurilor prevăzute în mod expres în convenție, vor fi aduse, la cererea oricărei părți în diferend, în fața Curții Internaționale de Justiție.Republica Socialistă România consideră că asemenea diferende ar putea fi supuse Curții Internaționale de Justiție numai cu consimțămîntul tuturor părților în litigiu pentru fiecare caz în parte.  +  Articolul 3 La depunerea instrumentului de aderare la convenție se va face o declarație cu următorul conținut:Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România declară că dispozițiile articolelor 17 și 18 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială nu sînt în concordanță cu principiul conform căruia tratatele multilaterale al căror obiect și scop interesează comunitatea internațională în ansamblul său trebuie să fie deschise participării universale.
  Președintele Consiliului de Stat,
  NICOLAE CEAUȘESCU
  București, 14 iulie 1970. Nr. 345.CONVENȚIE INTERNAȚIONALĂ din 21 decembrie 1965privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială