ORDIN nr. 14 din 21 ianuarie 2021pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 martie 2021  În temeiul:– prevederilor art. 40 alin. (2) și (5), art. 8 alin. (11) și art. 60 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiilor art. 7 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare,președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă: a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în anexa nr. 1;b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în anexa nr. 2;c) forma și conținutul Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în anexa nr. 3;d) forma și conținutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro - prevăzute în anexa nr. 4;e) metodologia de transmitere a rapoartelor menționate la lit. a)-d), prevăzută în anexa nr. 5.(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 60 de zile de la data publicării.
  p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
  Constantin Ilie Aprodu
  București, 21 ianuarie 2021.Nr. 14.  +  Anexa nr. 1
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  rapoartelor de tranzacții suspecte pentru entități bancare și nonbancare
  1. Aspecte introductivePrezentele dispoziții se aplică entităților raportoare bancare și nonbancare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare lege).Raportul de tranzacții suspecte pentru entități bancare și nonbancare (denumit în continuare RTS) este un fișier în format .pdf, care se generează în sistemul de raportare online (denumit în continuare sistem) pus la dispoziția entităților raportoare de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare ONPCSB).2. Forma raportului de tranzacții suspecte pentru entități bancare și nonbancare
  RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE
  I. Informații generale despre raport și identificarea entității raportoareI.0. Informații generale:
  Data întocmirii:
  Numărul de înregistrare la emitent:
  Tipul entității raportoare
  I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizatăDate de identificare:
  Denumirea:
  Forma juridică de organizare:
  Numărul de înregistrare la ONRC:
  Cod unic de înregistrare/Cod fiscal:
  Sediul social:
  Județul:
  Localitatea:
  Strada:
  Număr:
  Sector:
  Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată:
  Denumirea:
  Județul:
  Localitatea:
  I.B. Persoana fizicăDate de identificare:
  Numele:
  Prenumele:
  Tipul documentului de identitate:
  Seria:
  Numărul documentului:
  Emis la data de:
  De către:
  Cod numeric personal:
  Domiciliul:
  Țara:
  Județul:
  Localitatea:
  Strada:
  Număr:
  Sector:
  II. Date de identificare ale clientuluiII.A. Persoana juridicăDate de identificare:
  Denumirea:
  Forma juridică de organizare:
  Numărul de înregistrare la ONRC:
  Cod unic de înregistrare/Cod fiscal:
  Locul înregistrării -– pentru persoane juridice străine:
  Țara:
  Localitatea:
  Sediul social:
  Țara:
  Județul:
  Localitatea:
  Strada:
  Număr:
  Sector:
  Date de identificare ale reprezentantului legal:
  Numele:
  Prenumele:
  Cod numeric personal:
  II.B. Persoana fizicăDate de identificare:
  Numele:
  Prenumele:
  Data nașterii:
  Locul nașterii:
  Cetățenia:
  Rezident/Nerezident:
  Tipul documentului de identitate:
  Seria:
  Numărul documentului:
  Emis la data de:
  De către:
  Cod numeric personal:
  Domiciliul sau reședința:
  Țara:
  Județul:
  Localitatea:
  Strada:
  Număr:
  Sector:
  II.C. Informații despre conturile și subconturile clientului
  Tipul contului:
  Număr total de conturi:
  Număr cont:
  Număr subcont:
  II.D. Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice
  Tipul legăturii:
  Număr total de legături:
  Nume:
  Prenume:
  CNP:
  Denumire:
  Forma juridică de organizare:
  Cod unic de înregistrare/Cod fiscal:
  II.E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni
  Tipul operațiunii:
  Nr. operațiuni:
  Suma totală [mii lei]:
  II.F. Persoana care conduce tranzacțiaDate de identificare:
  Numele:
  Prenumele:
  Numărul actului de împuternicire:
  Tipul documentului de identitate:
  Seria:
  Numărul documentului:
  Emis la data de:
  De către:
  Cod numeric personal:
  Domiciliul sau reședința:
  Țara:
  Județul:
  Localitatea:
  Strada:
  Număr:
  Sector:
  III. Date despre tranzacție și conturile implicateIII.A. Descrierea tranzacției:
  Data tranzacției:
  Suma totală:
  Valuta:
  Felul tranzacției:
  Stadiul tranzacției:
  Modalitatea de plată:
  Natura tranzacției:
  Obiectul tranzacției:
  Tipul contului:
  Număr cont:
  Număr subcont:
  III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridicăDate de identificare:
  Tip:
  Denumire:
  Forma juridică de organizare:
  Numărul de înregistrare la ONRC:
  Cod unic de înregistrare/Cod fiscal:
  Sediul:
  Țara:
  Județul:
  Localitatea:
  Strada:
  Număr:
  Sector:
  III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizicăDate de identificare:
  Numele:
  Prenumele:
  Tipul documentului de identitate:
  Seria:
  Numărul documentului:
  Emis la data de:
  De către:
  Cod numeric personal:
  Domiciliul sau reședința:
  Țara:
  Județul:
  Localitatea:
  Strada:
  Număr:
  Sector:
  III.D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte
  Descrierea operațiunii
  Descrierea elementelor considerate suspecte
  IV. Documente anexateAnexa nr. …
  Nume document anexat:
  Dimensiune:
  Data atașării:
  3. Conținutul raportului de tranzacții suspecte pentru entități bancare și nonbancareConținutul RTS pentru entități bancare și nonbancare este prezentat în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a rubricilor indicate în forma raportului (punctul II).După completarea RTS de către entitatea raportoare (bancară sau nonbancară) în sistem, rubricile corespunzătoare din raport conțin următoarele informații:I. Informații generale despre raport și identificarea entității raportoareCompletarea în sistem a tuturor informațiilor generale despre raport și identificarea entității raportoare este obligatorie, astfel:Cap. I.0 se completează integral de către toate entitățile raportoare;Cap. I.A se completează integral numai de către entitățile raportoare bancare sau nonbancare - persoane juridice și de către persoanele fizice autorizate;Capitolul I.B se completează integral numai de către entitățile raportoare persoane fizice. I.0. Informații generale1. Rubrica „Data întocmirii“ conține data la care este făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.2. Rubrica „Numărul de înregistrare la emitent“ conține un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare.3. Rubrica „Tipul entității raportoare“ conține descrierea tipului de entitate raportoare, corespunzătoare categoriilor menționate la art. 5 din lege. Din cap. I.0 se completează propriu-zis numai rubrica 2, celelalte fiind preluate automat, în funcție de datele introduse la înregistrarea entității raportoare în sistem și de context.Rubricile din cap. I.0 se completează o singură dată pentru fiecare RTS.I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizatăDate de identificare:1. Rubrica „Denumirea“ conține denumirea completă a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate care întocmește raportul, așa cum este înscrisă pe documentul de înmatriculare/înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevierea care indică forma juridică de organizare. 2. Rubrica „Forma juridică de organizare“ conține abrevierea formei juridice de organizare a entității raportoare, așa cum este menționată în documentul de înmatriculare/înregistrare. 3. Rubrica „Numărul de înregistrare la ONRC“ conține numărul de înregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare.4. Rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal“ conține codul unic de înregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.Sediul social:1. Rubrica „Județul“ conține denumirea județului unde se află sediul entității raportoare.2. Rubrica „Localitatea“ conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul entității raportoare.3. Rubricile „Strada“, „Număr“, „Sector“ conțin denumirea străzii, numărul, respectiv sectorul (pentru București), corespunzătoare sediului entității raportoare.Toate informațiile din secțiunile Date de identificare și Sediul social sunt preluate automat, pe baza datelor introduse la înregistrarea entității raportoare (persoană juridică) sau persoanei fizice autorizate în sistem.Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată:1. Rubrica „Denumirea“ conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată.2. Rubrica „Județul“ conține denumirea județului unde este situată această subunitate.3. Rubrica „Localitatea“ conține denumirea localității în care este situată această subunitate.Informațiile din această secțiune sunt preluate automat din sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei înregistrări din propriul nomenclator de subunități, încărcat anterior în sistem. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, sistemul va prelua automat în rubricile din această secțiune date despre sediul central al entității raportoare.I.B. Persoana fizicăDate de identificare:1. Rubrica „Numele“ conține numele de familie al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate.2. Rubrica „Prenumele“ conține prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate.3. Rubrica „Tipul documentului de identitate“ conține tipul actului de identitate al persoanei fizice raportoare.4. Rubrica „Seria“ conține seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare.5. Rubrica „Numărul documentului“ conține numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare.6. Rubrica „Emis la data de“ conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.7. Rubrica „De către“ conține denumirea autorității care a eliberat documentul de identitate.8. Rubrica „Cod numeric personal“ conține codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris pe documentul de identitate.Domiciliul:1. Rubrica „Țara“ conține numele țării de reședință a persoanei fizice raportoare.2. Rubrica „Județul“ conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare.3. Rubrica „Localitatea“ conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare.4. Rubricile „Strada“, „Număr“, „Sector“ conțin denumirea străzii, numărul, respectiv sectorul (pentru București), corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Toate informațiile din cap. I.B sunt preluate automat, pe baza datelor introduse la înregistrarea entității raportoare (persoană fizică) în sistem.II. Date de identificare ale clientuluiCompletarea în sistem a tuturor datelor de identificare ale clientului este obligatorie, atât pentru entitățile bancare, cât și pentru cele nonbancare, astfel:– cap. II.A este obligatoriu de completat integral pentru clientul persoană juridică;– cap. II.B este obligatoriu de completat integral pentru clientul persoană fizică.Pentru fiecare RTS este permisă completarea datelor din acest capitol pentru un singur client, respectiv fie persoană juridică, fie persoană fizică.II.A. Persoana juridicăDate de identificare:1. Rubrica „Denumirea“ cuprinde denumirea completă a persoanei juridice, așa cum este înscrisă în actul de înmatriculare/înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare. 2. Rubrica „Forma juridică de organizare“ conține abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare.3. Rubrica „Numărul de înregistrare la ONRC“ conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera „J“, urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.4. Rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal“ conține codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.În această secțiune, rubricile 1, 3 și 4 sunt completate propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem, iar rubrica 2 se preia automat, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator forme juridice de organizare).Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:1. Rubrica „Țara“ conține numele țării în care a fost înregistrată persoana juridică străină.2. Rubrica „Localitatea“ conține denumirea unității administrativ-teritoriale unde a fost înregistrată persoana juridică străină.În această secțiune, rubrica 1 se preia automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator țări), iar rubrica 2 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.Sediul social:1. Rubrica „Țara“ conține numele țării de reședință a persoanei juridice.2. Rubrica „Județul“ conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice.3. Rubrica „Localitatea“ conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice.4. Rubricile „Strada“, „Număr“, „Sector“ conțin denumirea străzii, numărul, respectiv sectorul (pentru București), corespunzătoare sediului persoanei juridice.În această secțiune, rubricile 1, 2 și 3 se preiau automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare, pentru fiecare rubrică, a unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator țări, județe, respectiv localități), iar rubricile de la 4 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.Date de identificare ale reprezentantului legal:1. Rubrica „Numele“ conține numele de familie al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.2. Rubrica „Prenumele“ conține prenumele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.3. Rubrica „Cod numeric personal“ conține codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.Toate rubricile din această secțiune se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.II.B. Persoana fizicăDate de identificare:1. Rubrica „Numele“ conține numele de familie al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate.2. Rubrica „Prenumele“ conține prenumele complet al persoanei fizice, așa cum este înscris în actul de identitate.3. Rubrica „Data nașterii“ conține data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.4. Rubrica „Locul nașterii“ conține numele țării nașterii persoanei fizice străine. Pentru persoane fizice române, această rubrică conține localitatea nașterii.5. Rubrica „Cetățenia“ conține cetățenia persoanei fizice.6. Rubrica „Rezident/Nerezident“ conține valoarea convențională „R“ pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv „N“ pentru persoane fizice nerezidente.7. Rubrica „Tipul documentului de identitate“ conține tipul actului de identitate al persoanei fizice.8. Rubrica „Seria“ conține seria actului de identitate al persoanei fizice.9. Rubrica „Numărul documentului“ conține numărul actului de identitate al persoanei fizice.10. Rubrica „Emis la data de“ conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.11. Rubrica „De către“ conține numele autorității care a eliberat documentul de identitate.12. Rubrica „Cod numeric personal“ conține codul numeric personal al persoanei fizice, așa cum este înscris pe actul de identitate.În această secțiune, rubrica 6 se completează prin alegerea, de către entitatea raportoare, a uneia dintre cele 2 valori admisibile, iar rubrica 7 este preluată automat în sistem, în urma selectării unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator tipuri documente de identitate).Celelalte rubrici se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.Domiciliul sau reședința:1. Rubrica „Țara“ conține denumirea țării de reședință a persoanei fizice.2. Rubrica „Județul“ conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice.3. Rubrica „Localitatea“ conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice.4. Rubricile „Strada“, „Număr“, „Sector“ conțin denumirea străzii, numărul, respectiv sectorul (pentru București), corespunzătoare domiciliului persoanei fizice.În această secțiune, rubricile 1, 2 și 3 se preiau automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare, pentru fiecare rubrică, a unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator țări, județe, respectiv localități), iar rubricile de la 4 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.II.C. Informații despre conturile și subconturile clientuluiRubricile din acest capitol se completează numai de către entitățile bancare și alte instituții similare, la care clientul are deschis cel puțin un cont. Completarea în sistem (de către entitățile menționate) a informațiilor despre conturile și subconturile clientului este facultativă, în măsura în care rulajele aferente acestor conturi sunt anexate la RTS.Pentru fiecare tip de cont este posibilă completarea în sistem a unuia sau mai multor conturi și a subconturilor acestora.Pentru entitățile raportoare nonbancare la care clientul nu are conturi, cap. II.C nu se completează.1. Rubrica „Tipul contului“ conține descrierea tipului de cont pe care îl deține clientul - persoana fizică sau juridică la entitatea raportoare respectivă.2. Rubrica „Număr total de conturi“ conține numărul total de conturi corespunzător tipului de cont înscris în rubrica anterioară.3. Rubrica „Număr cont“ conține conturile deschise de către client (persoana fizică sau juridică) la toate subunitățile entității raportoare respective.4. Rubrica „Număr subcont“ conține subconturile conturilor clientului (persoana fizică sau juridică) menționate în rubrica anterioară.În acest capitol, rubrica 1 este preluată automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintro listă predefinită (nomenclator tipuri de conturi). Rubrica 2 este calculată automat de sistem pe baza datelor completate de către entitatea raportoare în rubrica 3. Rubricile 3 și 4 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.II.D. Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridiceRubricile din acest capitol se completează cu informații despre persoanele fizice sau juridice aflate în legătură cu clientul.Pentru fiecare tip de legătură este posibilă completarea în sistem a uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice. În acest capitol este obligatorie completarea în sistem cel puțin unei a persoane fizice de legătură, și anume BENEFICIARUL REAL al tranzacției care face obiectul raportului (rubricile 1 la 5). Face excepție de la aceasta cazul în care beneficiarul real al tranzacției este persoana indicată la cap. III.C. Completarea în sistem a datelor despre legăturile clientului cu persoane juridice sau cu persoane fizice, altele decât beneficiarul real al tranzacției, este facultativă.În context, dacă entitatea raportoare alege să introducă în sistem o persoană juridică de legătură, completarea rubricilor 1, 2 și 6 la 8 este obligatorie. În cazul în care entitatea raportoare alege să introducă în sistem o persoană fizică de legătură (alta decât beneficiarul real), completarea rubricilor 1 la 5 este obligatorie.1. Rubrica „Tipul legăturii“ conține descrierea legăturii dintre client și o altă persoană, cum ar fi: beneficiar real, garant, delegat, persoană împuternicită pe cont etc.2. Rubrica „Nr. total legături“ conține numărul total de legături, corespunzător tipului de legătură precizat în rubrica anterioară. 3. Rubrica „Nume“ conține numele de familie al persoanei fizice de legătură (beneficiar real), așa cum este înscris în documentul de identitate.4. Rubrica „Prenume“ conține prenumele complet al persoanei fizice de legătură (beneficiar real), așa cum este înscris în documentul de identitate.5. Rubrica „CNP“ conține codul numeric personal al persoanei fizice (beneficiar real), așa cum este înscris în actul de identitate.6. Rubrica „Denumire“ conține denumirea completă a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare. 7. Rubrica „Forma juridică de organizare“ conține abrevierea formei de organizare a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscrisă în certificatul de înmatriculare.8. Rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal“ conține codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.În acest capitol, rubrica 1 este preluată automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintro listă predefinită (nomenclator tipuri de legături). Rubrica 2 este calculată automat de sistem pe baza datelor completate de către entitatea raportoare în rubricile 3 la 5 sau 6 la 8. Rubricile 3 la 8 se completează propriu-zis (după caz) de către entitatea raportoare în sistem.II.E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luniRubricile din acest capitol se completează numai de către entitățile bancare și alte instituții similare, la care clientul are deschis cel puțin un cont. Acest capitol conține informații despre operațiunile curente efectuate în ultimele 12 luni în conturile clientului. Aceste informații se cumulează pe tip de operațiune, pentru fiecare tip de operațiune precizându-se doar suma totală.Completarea în sistem de către entitățile menționate a informațiilor despre conturile și subconturile clientului este facultativă, în măsura în care rulajele aferente acestor conturi sunt anexate la RTS.Pentru fiecare client este posibilă completarea în sistem a operațiunilor aferente unuia sau mai multor conturi.Pentru entitățile raportoare nonbancare la care clientul nu are conturi, cap. II.E nu se completează.1. Rubrica „Tipul operațiunii“ conține descrierea tipului operațiunii/tranzacției.2. Rubrica „Nr. operațiuni“ conține numărul de tranzacții efectuate în ultimele 12 luni.3. Rubrica „Suma totală“ conține echivalentul sumei totale tranzacționate, exprimat în mii lei.În acest capitol, rubrica 1 este preluată automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintro listă predefinită (nomenclator tipuri de operațiuni), iar celelalte două rubrici se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.II.F. Persoana care conduce tranzacțiaCompletarea în sistem a tuturor datelor despre persoana care conduce tranzacția pentru și în numele clientului este obligatorie, atât pentru entitățile bancare, cât și pentru cele nonbancare.Pentru fiecare RTS este permisă completarea datelor din acest capitol cu o singură înregistrare referitoare la persoana care conduce tranzacția.Date de identificare:1. Rubrica „Numele“ conține numele de familie al persoanei care conduce tranzacția în numele clientului, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.2. Rubrica „Prenumele“ conține prenumele complet al persoanei care conduce tranzacția, așa cum este înscris în actul de identitate.3. Rubrica „Numărul actului de împuternicire“ conține numărul și data înregistrării actului care autorizează persoana respectivă să conducă tranzacția în numele clientului.4. Rubrica „Tipul documentului de identitate“ conține tipul actului de identitate al persoanei care conduce tranzacția.5. Rubrica „Seria“ conține seria actului de identitate al persoanei care conduce tranzacția.6. Rubrica „Numărul documentului“ conține numărul actului de identitate al persoanei care conduce tranzacția.7. Rubrica „Emis la data de“ conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.8. Rubrica „De către“ conține numele autorității care a eliberat documentul de identitate.9. Rubrica „Cod numeric personal“ conține codul numeric personal al persoanei care conduce tranzacția, așa cum este înscris pe actul de identitate.În această secțiune, rubrica 4 este preluată automat în sistem, în urma selectării unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator tipuri documente de identitate).Celelalte rubrici se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.Domiciliul sau reședința:1. Rubrica „Țara“ conține numele țării de reședință a persoanei care conduce tranzacția.2. Rubrica „Județul“ conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei care conduce tranzacția.3. Rubrica „Localitatea“ conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei care conduce tranzacția.4. Rubricile „Strada“, „Număr“, „Sector“ conțin denumirea străzii, numărul, respectiv sectorul (pentru București), corespunzătoare domiciliului persoanei care conduce tranzacția. În această secțiune, rubricile 1, 2 și 3 se preiau automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare, pentru fiecare rubrică, a unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator țări, județe, respectiv localități), iar rubricile de la 4 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.III. Date despre tranzacție și conturile implicateÎntr-un RTS este obligatorie completarea datelor despre cel puțin o tranzacție suspectă și despre cel puțin o persoană fizică sau juridică, după caz, cu rol de ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției. Raportarea, în cadrul aceluiași RTS, a mai multor tranzacții efectuate de către persoana menționată la cap. II este posibilă. În acest caz, pentru fiecare tranzacție descrisă în cap. III.A se completează corespunzător datele din cap. III.B sau III.C. Completarea în sistem a rubricilor 1 la 8 din cap. III.A este obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare. Pentru entitățile bancare și alte instituții similare, la care clientul are deschis cel puțin un cont, completarea rubricilor 9 și 10 din cap. III.A este obligatorie, iar completarea rubricii 11 este facultativă.Pentru celelalte categorii de entități raportoare, rubricile 9 la 11 din cap. III.A nu se completează.Cel puțin unul dintre cap. III.B sau III.C trebuie să fie prezent în raport. Rubricile din cap. III.B se completează numai dacă ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției suspecte este o persoană juridică. În acest caz, completarea tuturor rubricilor din cap. III.B este obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare.Rubricile din cap. III.C se completează numai dacă ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției suspecte este o persoană fizică. În acest caz, completarea tuturor rubricilor din cap. III.C este obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare.III.A. Descrierea tranzacției1. Rubrica „Data tranzacției“ conține data în care a avut loc tranzacția suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.2. Rubrica „Suma totală“ conține suma tranzacționată.3. Rubrica „Valuta“ conține codul de identificare al valutei tranzacției.4. Rubrica „Felul tranzacției“ conține una dintre cele două valori posibile: „Debit“ (încasare - din perspectiva clientului) sau „Credit“ (plată - din perspectiva clientului).5. Rubrica „Stadiul tranzacției“ conține una dintre următoarele valori convenționale: „Efectuată“ - pentru tranzacții efectuate anterior întocmirii RTS, „Neefectuată cu solicitare de suspendare“ - pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii RTS pentru care se solicită suspendarea operațiunii și „Neefectuată fără solicitare de suspendare“ - pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii RTS, fără solicitarea suspendării (refuzate de entitatea raportoare sau intenții nematerializate).6. Rubrica „Modalitatea de plată“ conține descrierea modalității (instrumentului) de plată a sumei tranzacționate.7. Rubrica „Natura tranzacției“ conține descrierea naturii tranzacției suspecte.8. Rubrica „Obiectul tranzacției“ conține descrierea obiectului tranzacției suspecte.9. Rubrica „Tipul contului“ conține descrierea tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă.10. Rubrica „Număr cont“ conține numărul contului prin care s-a derulat tranzacția suspectă.11. Rubrica „Număr subcont“ conține numărul subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă.În acest capitol, rubricile 1, 2, 10 și 11 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem. Rubricile 4 și 5 se completează automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită ce conține valorile admisibile pentru fiecare rubrică. Rubricile 3 și 6 la 9 se preiau automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare, pentru fiecare, a unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator valute, modalități de plată, natura tranzacției, obiectul tranzacției, respectiv tipuri de cont).III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridicăDate de identificare:1. Rubrica „Tip“ conține una dintre valorile „Ordonator“, „Intermediar“ sau „Beneficiar“, în funcție de calitatea pe care o are persoana fizică sau juridică în raport cu clientul.2. Rubrica „Denumire“ conține denumirea completă a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției suspecte, așa cum este înscrisă în actul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare.3. Rubrica „Forma juridică de organizare“ conține abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare.4. Rubrica „Numărul de înregistrare la ONRC“ conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera „J“, urmată de codul județului, de numărul propriuzis și de anul înființării.5. Rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal“ conține codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.În acest capitol, rubrica 1 se completează automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare a opțiunii corespunzătoare dintr-o listă predefinită ce conține valorile admisibile.Rubricile 2, 4 și 5 sunt completate propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem. Datele din rubrica 3 se preiau automat, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator forme juridice de organizare).Sediul:1. Rubrica „Țara“ conține numele țării în care este situat sediul persoanei juridice.2. Rubrica „Județul“ conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice.3. Rubrica „Localitatea“ conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice.4. Rubricile „Strada“, „Număr“, „Sector“ conțin denumirea străzii, numărul, respectiv sectorul (pentru București) corespunzătoare sediului persoanei juridice. În această secțiune, rubricile 1, 2 și 3 se preiau automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare, pentru fiecare rubrică, a unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator țări, județe respectiv localități), iar rubricile de la 4 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizicăDate de identificare:1. Rubrica „Numele“ conține numele de familie, așa cum este înscris acesta în actul de identitate al persoanei fizice - ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției realizate cu clientul entității raportoare.2. Rubrica „Prenumele“ conține prenumele complet al persoanei fizice menționate, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.3. Rubrica „Tipul documentului de identitate“ conține tipul actului de identitate al persoanei fizice.4. Rubrica „Seria“ conține seria actului de identitate al persoanei fizice.5. Rubrica „Numărul documentului“ conține numărul actului de identitate al persoanei fizice.6. Rubrica „Emis la data de“ conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.7. Rubrica „De către“ conține denumirea autorității care a eliberat documentul de identitate.8. Rubrica „Cod numeric personal“ conține codul numeric personal al persoanei fizice, așa cum este înscris pe actul de identitate.În această secțiune, rubrica 3 este preluată automat în sistem, în urma selectării unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator tipuri documente de identitate).Celelalte rubrici se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.Domiciliul sau reședința:1. Rubrica „Țara“ conține numele țării de reședință a persoanei fizice.2. Rubrica „Județul“ conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice.3. Rubrica „Localitatea“ conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice.4. Rubricile „Strada“, „Număr“, „Sector“ conțin denumirea străzii, numărul, respectiv sectorul (pentru București) corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. În această secțiune, rubricile 1, 2 și 3 se preiau automat în sistem, în urma selectării de către entitatea raportoare, pentru fiecare rubrică, a unei valori dintr-o listă predefinită (nomenclator țări, județe, respectiv localități), iar rubricile de la 4 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.III.D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte1. Rubrica „Descrierea operațiunii“ conține o descriere detaliată a tranzacției suspecte.În plus față de aceasta, se specifică în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria „persoană expusă politic“, în sensul prevăzut de art. 3 alin. (1) din lege, cu precizarea categoriei respective, conform art. 3 alin. (2) din lege, precum și a datelor și informațiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.2. Rubrica „Descrierea elementelor considerate suspecte“ conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția.IV. Documente anexate1. Rubrica „Nume document anexat“ conține denumirea documentului anexat RTS.2. Rubrica „Dimensiune“ conține dimensiunea (în Kb) documentului anexat RTS.3. Rubrica „Data atașării“ conține data și ora la care documentul a fost anexat RTS de către entitatea raportoare, în formatul AAAA-LL-ZZ hh:mm:ss, respectiv anul, luna, ziua, ora, minutul, secunda.Rubricile 1 la 3 sunt generate automat de sistem, pentru fiecare document atașat RTS de către entitatea raportoare.Fiecare RTS, întocmit de către entități bancare sau nonbacare, este însoțit cel puțin de următoarele documente atașate:1. documente de identitate pentru toate persoanele fizice indicate la cap. II.A, II. B, II.D, II.F și III.C;2. certificatul de înmatriculare pentru toate persoanele juridice indicate la cap. II.A, II.D și III.B;3. fișa specimenelor de semnături autorizate;4. declarație privind sursa fondurilor;5. declarație privind beneficiarul real al tuturor sumelor indicate în RTS;6. documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, de împrumut, de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc.În plus față de cele menționate, pentru entitățile bancare este obligatorie anexarea la RTS a următoarele documente:1. fișa client;2. contract deschidere cont;3. rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor menționate în RTS, deschise de/în numele acestora la toate subunitățile entității bancare raportoare. Rulajele conturilor se transmit exclusiv în format Excel, conform modelului următor:Fișierul rulajelor conturilor în format Excel - model -Banca ..............……………, sucursala: ....................…Titular cont: ...............................................…………….Nr. cont: ...................................................………..........Perioada pentru care se transmit informațiile ……………………………..Sold inițial: ................................................………….....Sold final: .................................................………….....
  Data operațiuniiSumaD/CNume ordonator/beneficiarBanca ordonator/beneficiarCont ordonator/beneficiarTip operațiune [conform nomenclator*]Detalii/explicații operațiuni
  Nomenclator* tipuri de operațiuni pentru rulajele de cont:
  Numerardepuneri sau retrageri în/din contul clientului efectuate în numerar
  Transferuri în valutătransferuri transfrontaliere, precum și operațiuni de plăți și încasări efectuate pe teritoriul României, în valută
  Transferuri în leioperațiuni de transfer de sume în/din conturi, ale clienților (rezidenți și nerezidenți), efectuate în lei, în relație cu alte conturi decât cele personale
  Transfer personaloperațiuni de transfer de sume numai între conturi ale clientului deschise în cadrul aceleiași bănci
  Depozitoperațiunile de constituire și lichidare produse de economisire fără comisioane și taxe bancare
  Creditareoperațiunile de acordare/rambursare credite fără comisioane și taxe bancare
  Schimburi valutareoperațiunile de schimb valutar efectuate la casa de schimb valutar
  Taxe, comisioane, speze, dobânzitaxe, comisioane, speze, dobânzi percepute de bancă pentru serviciile prestate
  Cardoperațiuni efectuate prin intermediul contului de card
  Alte operațiunialte operațiuni care nu se regăsesc în categoriile anterioare
  Pentru entitățile nonbancare, RTS va fi însoțit și de următoarele documente:1. istoricul tranzacțiilor derulate de client în legătură cu tranzacția/tranzacțiile suspectă(e) raportată(e);2. istoricul bunurilor care fac obiectul tranzacției/tranzacțiilor suspecte raportate.Acest capitol conține și orice alte documente pe care entitatea raportoare bancară sau nonbancară le consideră relevante în raport cu elementele specifice ale tranzacției/tranzacțiilor raportate.
   +  Anexa nr. 2
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  rapoartelor de tranzacții cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro,
  inclusiv operațiunile care au o legătură între ele pentru entități bancare și nonbancare
  I. Aspecte introductivePrezentele dispoziții se aplică entităților raportoare prevăzute la art. 5 coroborat cu art. 7 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare lege).Raportul de tranzacții cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele (denumit în continuare RTN) este un fișier în format structurat (.dbf), denumit cccccczzllaaaa_n.DBF, unde:– cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat fiecărei entități raportoare la înregistrarea în sistem;– zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;– n reprezintă identificatorul tipului de raport.II. Forma raportului de tranzacții cu numerar
  Număr coloanăDenumire coloanăTipDimensiuneObservații/Restricții
  1data_rapDată10setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul
  2cod_bancaNumeric6
  3cod_sucNumeric6cod din nomenclatorul de subunități
  4tip_cCaracter1valori admisibile „F“ sau „J“
  5pep_cNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  6nume_cCaracter40
  7pren_cCaracter30
  8tara_cNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  9judet_cNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  10loca_cNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  11str_cCaracter35
  12nr_cCaracter5
  13sector_cNumeric1valori admisibile: 1 la 6
  14act_id_cCaracter15
  15cod_cCaracter13
  16data_nascDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  17tara_nascNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  18loca_nascNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  19pep_iNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  20nume_iCaracter25
  21pren_iCaracter30
  22tara_iNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  23judet_iNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  24loca_iNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  25str_iCaracter35
  26nr_iCaracter5
  27sector_iNumeric1valori admisibile: 1 la 6
  28act_id_iCaracter15
  29cod_iCaracter13
  30cont_titCaracter30
  31data_opDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  32fel_opCaracter1valori admisibile „D“ sau „R“
  33scop_opCaracter6cod din nomenclatorul Tip_oper
  34cod_valutaCaracter3cod din nomenclatorul Valute
  35suma_opNumeric13>=1
  36euroNumeric13>=1
  37observațiiCaracter200
  III. Conținutul raportului de tranzacții cu numerarRTN conține, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, tranzacțiile cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele. Toate tranzacțiile cu numerar din ziua/perioada pentru care se face raportarea sunt incluse într-un singur RTN.RTN conține următoarele categorii de informații:– data raportării și identificarea entității raportoare (coloanele 1 la 3); – date de identificare și administrative ale clientului entității raportoare (coloanele 4 la 18);– date de identificare și administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis operațiunea raportată: împuternicit, delegat, reprezentant, mandatar al clientului (coloanele 19 la 29);– date despre tranzacție (coloanele 30 la 37).Conținutul RTN este prezentat în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a coloanelor indicate în forma raportului (punctul II):1. Coloana 1: „data_rap“ conține data la care este raportat RTN, în format ZZ/LL/AAAA - zi/lună/an.2. Coloana 2: „cod_banca“ conține codul de identificare al entității raportoare, care este un număr secvențial, alocat automat la înregistrarea în sistem.3. Coloana 3: „cod_suc“ conține codul intern de identificare al subunității entității raportoare - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare și este unic pentru fiecare subunitate a sa. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, această coloană conține, în mod convențional, valoarea 0 - corespunzătoare sediului central.4. Coloana 4: „tip_c“ conține tipul clientului entității raportoare și are una dintre cele 2 valori admisibile, și anume: „F“ - pentru persoane fizice sau „J“ - pentru persoane juridice.5. Coloana 5: „pep_c“ se referă la statutul de „persoană expusă public“ al clientului – persoană fizică, în sensul prevăzut de art. 3 alin. (1) din lege, și conține un cod de identificare al funcției publice importante pe care o ocupă clientul, conform art. 3 alin. (2) din lege. 6. Coloana 6: „nume_c“ conține numele de familie al clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv denumirea clientului - persoană juridică, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.7. Coloana 7: „pren_c“ conține prenumele întreg al clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.8. Coloana 8: „tara_c“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a clientului - persoană fizică, respectiv al țării unde se află sediul clientului - persoană juridică.9. Coloana 9: „judet_c“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv al județului unde se află sediul clientului - persoană juridică.10. Coloana 10: „loca_c“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv al localității unde se află sediul clientului - persoană juridică.11. Coloana 11: „str_c“ conține denumirea străzii unde este situat domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv a străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică. În cazul în care domiciliul/sediul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare.12. Coloana 12: „nr_c“ conține numărul aferent străzii unde este situat domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv numărul străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică.13. Coloana 13: „sector_c“ conține numărul sectorului unde este situat domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv sectorul unde se află sediul clientului - persoană juridică.Coloana se completează numai în cazul în care domiciliul/sediul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.14. Coloana 14: „act_id_c“ conține seria și numărul actului de identitate pentru client persoană fizică, respectiv numărul de înmatriculare de la registrul comerțului - pentru client persoană juridică.15. Coloana 15: „cod_c“ conține codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienți persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare, pentru clienți persoane juridice. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această coloană se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.16. Coloana 16: „data_nasc“ conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii clientului persoană fizică, așa cum este înscrisă în documentul de identitate, respectiv data înmatriculării, așa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul clientului persoană juridică. 17. Coloana 17: „tara_nasc“ conține codul de identificare al țării nașterii clientului - persoană fizică, respectiv al țării unde a fost înmatriculată persoana juridică.18. Coloana 18: „loca_nasc“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității nașterii clientului persoană fizică, respectiv al localității unde a fost înmatriculat clientul - persoană juridică19. Coloana 19: „pep_i“ se referă la statutul de „persoană expusă public“ al persoanei care efectuează tranzacția, în sensul prevăzut în sensul prevăzut de art. 3 alin. (1) din lege, și conține un cod de identificare al funcției publice importante pe care o ocupă persoana care efectuează tranzacția, conform art. 3 alin. (2) din lege. 20. Coloana 20: „nume_i“ conține numele de familie al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate.21. Coloana 21: „pren_i“ conține prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 22. Coloana 22: „tara_i“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a persoanei care efectuează tranzacția.23. Coloana 23: „județ_i“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința persoanei care efectuează tranzacția.24. Coloana 24: „loca_i“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința persoanei care efectuează tranzacția.25. Coloana 25: „str_i“ conține denumirea străzii unde este situat domiciliul/reședința persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare.26. Coloana 26: „nr_i“ conține numărul aferent străzii unde este situat domiciliul/reședința persoanei care efectuează tranzacția.27. Coloana 27: „sector_i“ conține numărul sectorului unde este situat domiciliul/reședința persoanei care efectuează tranzacția.Coloana se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.28. Coloana 28: „act_id_i“ conține seria și numărul actului de identitate al persoanei care efectuează tranzacția.29. Coloana 29: „cod_i“ conține codul numeric personal al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzacția este persoană străină și nu are cod numeric personal, în această coloană se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.30. Coloana 30: „cont_tit“ conține, în cazul în care operațiunea raportată implică mișcări într-un cont deschis pe numele clientului, numărul - codul, simbolul - acestui cont. În cazul în care operațiunea se desfășoară în baza unei relații contractuale, în această coloană se completează numărul de înregistrare și data contractului încheiat între entitatea raportoare și clientul respectiv.În cazul în care entitatea raportoare autentifică un act prin care are loc operațiunea raportată, în această coloană se completează numărul și data cu care a fost autentificat actul respectiv. În cazul în care operațiunea are loc prin casieria entității raportoare, în această coloană se completează simbolul contului contabil „Casa“. 31. Coloana 31: „data_op“ conține data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an.32. Coloana 32: „fel_op“ conține felul operațiunii și are 2 valori admisibile, și anume: „D“ - pentru depunere de numerar/ încasare de la client sau „R“ - pentru retragere de numerar/plată către client.În mod convențional, în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere, respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de retragere.33. Coloana 33: „scop_op“ conține codul de identificare al tipului de operațiune raportată.34. Coloana 34: „cod_valuta“ conține codul de identificare al valutei corespunzătoare operațiunii raportate.35. Coloana 35: „suma_op“ conține suma corespunzătoare operațiunii cu numerar, exprimată în valuta al cărei cod de identificare este completat în coloana 34. Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor care au o legătură între ele, dacă suma tranzacționată într-una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.36. Coloana 36: „euro“ conține echivalentul în euro al sumei completate în coloana 35, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor care au o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate într-una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.37. Coloana 37: „observatii“ conține eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu tranzacția raportată. În cazul în care clientul sau persoana care efectuează operațiunea are statut de PEP, în această coloană se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.Completarea cu date a coloanelor 1 la 36 din RTN este obligatorie, cu următoarele excepții: 1. În cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, coloanele 19 la 29 nu se completează. 2. În cazul în care clientul este persoană juridică sau este persoană fizică fără statut de PEP, coloana 5 nu se completează.3. În cazul în care persoana care efectuează tranzacția nu are statut de PEP, coloana 19 nu se completează.4. Coloanele 9 și 23 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 8, respectiv 22 corespunzătoare este alta decât 642 (România).5. Coloanele 9 și 23 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 8, respectiv 22 corespunzătoare este 642 (România) și valoarea aferentă coloanei 10, respectiv 24 este 403 (București).6. Coloanele 10, 18 și 24 nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei 8, 17, respectiv 22 este alta decât 642 (România).7. Coloanele 13 și 27 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 10, respectiv 24 este alta decât 403 (București).8. La cele de mai sus se adaugă excepțiile prevăzute expres (în context), în paragraful privind conținutul RTN, pentru fiecare coloană.Pentru completarea RTN se au în vedere următoarele reguli:1. Operațiunile de schimb valutar sunt incluse în RTN o singură dată, astfel:a) în coloana 32 „fel_op“ - se completează valoarea D;b) în coloana 34 - „cod valuta“ - se completează codul valutei sumei depuse de client în vederea efectuării schimbului;c) în coloana 35 - „suma_op“ - se completează suma de bani depusă de client în vederea efectuării schimbului;d) în coloana 36 - „euro“ - se completează echivalentul în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei de bani depuse de client în vederea efectuării schimbului;e) în coloana 37 - „observatii“ - se completează obligatoriu suma primită de client în urma schimbului valutar, urmată de codul valutei corespunzătoare;f) Celelalte coloane se completează conform precizărilor din conținutul RTN.2. În cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun deținut în comun de mai multe persoane - locuințe, terenuri etc., în fișier se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacție, coloanele 1 la 34 conform precizărilor din conținutul RTN. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează:a) în coloana 35 - „suma_op“ - se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzacției;b) în coloana 36 - „euro“ - se completează, în mod convențional, valoarea obținută prin împărțirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei tranzacționate - coloana 35 - la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzacției. Dacă rezultatul împărțirii este un număr zecimal, acesta se rotunjește;c) în coloana 37 - „observatii“ - se completează obligatoriu sintagma „efectuată în comun“.3. Pentru persoanele străine rezidente în România, în coloanele 8 la 13, respectiv 22 la 27 din fișier se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, coloanele 8, 11 și 12, respectiv 22, 25 și 26 conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.Fișierul denumit cccccczzllaaaa_n.DBF, care este de fapt RTN, poate fi creat în 2 moduri:1. prin completarea, de către entitatea raportoare, a coloanelor 1 la 37 în interfața sistemului, caz în care fișierul este generat automat de către sistem.La completarea RTN în interfața sistemului, coloanele 1 și 2 din fișier se preiau automat, iar coloanele 4, 13, 27 și 32 se completează de către entitatea raportoare prin selecția din liste de valori predefinite.Coloanele 3, 5, 8 la 10, 17 la 19, 22 la 24, 33 și 34 se preiau automat în sistem prin alegerea, de către entitatea raportoare, pentru fiecare coloană, a unei valori dintr-o listă bazată pe nomenclatoarele de pep, țări, județe, localități, tip operațiuni, respectiv valute.Coloanele 6, 7, 11, 12, 14 la 16, 20, 21, 25, 26, 28 la 31 și 35 la 37 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.În sistem, fiecărui raport cccccczzllaaaa_n.DBF i se asociază automat un fișier de tip .pdf, cu caracter ilustrativ. În acest fișier toate coloanele care conțin coduri în raport sunt înlocuite cu rubrici în care este explicitată semnificația (descrierea) fiecărui cod, conform nomenclatoarelor aferente.2. prin încărcarea în sistem a unui fișier agregat cccccczzllaaaa_n.DBF, având forma și conținutul descrise în acest capitol, extras din baza de date a entității raportoare, folosind proceduri proprii.Pentru completarea unor coloane din acest fișier, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare:a) Tari.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 8, 17 și 22 din RTN; b) Judete.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 9 și 23 din RTN;c) Loca.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 10, 18 și 24 din RTN. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana de județ corespunzătoare. d) Valute.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 34 din RTN;e) Tip_oper.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 33 din RTN;f) Pep.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 5 și 19 din RTN;g) cccccc.dbf (unde cccccc reprezintă codul entității raportoare) - formatul nomenclatorului de subunități, cu următoarea structură:
  Nr. coloanăDenumire coloanăTipDimensiuneObservații/Restricții
  1cod_sNumeric6codul sucursalei, agenției, punctului de lucru etc.
  2den_sCaracter100denumirea subunității
  3tip_sCaracter1tipul subunității, valori admisibile: „C“ - sediul central, „S“ - sucursală, „A“ - agenție, „P“ - punct de lucru
  4cod_jNumeric2codul județului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Judete
  Acest nomenclator poate fi completat de către entitatea raportoare în interfața sistemului sau poate fi obținut din sistemul informatic al acesteia și apoi încărcat în sistem. Nomenclatorul de subunități conține valorile admisibile pentru completarea coloanei 3 din RTN.De asemenea, ONPCSB pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, un format de RTN: fișierul cccccczzllaaaa_n.DBF.
   +  Anexa nr. 3
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  rapoartelor de transferuri externe în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro,
  indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni
  care au o legătură între ele pentru entități bancare și nonbancare
  I. Aspecte introductivePrezentele dispoziții se aplică instituțiilor de credit și instituțiilor financiare, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare lege).Raportul de transferuri externe în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele (numit în continuare RTE) este un fișier în format structurat (.dbf), denumit cccccczzllaaaa_t.DBF, unde:– cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat fiecărei entități raportoare la înregistrarea în sistem;– zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;– _t reprezintă identificatorul tipului de raport.II. Forma raportului de transferuri externe
  Număr coloanăDenumire coloanăTipDimensiuneObservații/Restricții
  1data_rapDată10setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul - 4 poziții
  2cod_bancaNumeric6
  3cod_sucNumeric6cod din Nomenclatorul de subunități
  4tip_cCaracter1valori admisibile „F“ sau „J“
  5pep_cNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  6nume_cCaracter40
  7pren_cCaracter30
  8cod_cCaracter13
  9tip_id_cNumeric2cod din nomenclatorul Act_id
  10seria_id_cCaracter3
  11nr_id_cCaracter14
  12data_id_cDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  13autor_id_cCaracter20
  14tara_cNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  15judet_cNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  16loca_cNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  17str_cCaracter35
  18nr_cCaracter5
  19sector_cNumeric1valori admisibile: 1 la 6
  20rez_cCaracter1valori admisibile „R“ sau „N“
  21cet_cNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  22loca_regCaracter40
  23pep_repNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  24nume_repCaracter25
  25pren_repCaracter30
  26cod_repCaracter13
  27fel_ctNumeric1valori admisibile: 0, 1 și 2
  28cont_cCaracter30
  29tip_ctNumeric2cod din nomenclatorul Tip_cont
  30tara_extNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  31den_extCaracter50
  32cont_extCaracter30
  33tip_extCaracter1valori admisibile „F“ sau „J“
  34pep_extNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  35nume_extCaracter40
  36pren_extCaracter30
  37pep_iNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  38nume_iCaracter25
  39pren_iCaracter30
  40cod_iCaracter13
  41tip_act_iCaracter15
  42nr_act_iCaracter15
  43tip_id_iNumeric2cod din nomenclatorul Act_id
  44seria_id_iCaracter3
  45nr_id_iCaracter14
  46data_id_iDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  47autor_id_iCaracter20
  48tara_iNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  49judet_iNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  50loca_iNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  51str_iCaracter35
  52nr_iCaracter5
  53sector_iNumeric1valori admisibile: 1 la 6
  54data_opDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  55suma_opNumeric13>=1
  56cod_valutaCaracter3cod din nomenclatorul Valute
  57fel_opCaracter12 valori admisibile „D“ sau „C“
  58euroNumeric13>=1
  59detaliiCaracter6cod din nomenclatorul Tip_oper
  60observatiiCaracter200
  III. Conținutul raportului de transferuri externeRTE conține, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din lege, date privind transferurile externe în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele. Toate transferurile externe din ziua/perioada pentru care se face raportarea sunt incluse într-un singur RTE.RTE conține următoarele categorii de informații:– data raportării și identificarea entității raportoare (coloanele 1 la 3); – date de identificare și administrative ale clientului entității raportoare (coloanele 4 la 22);– date de identificare ale reprezentantului legal al clientului entității raportoare (coloanele 23 la 26);– date despre contul clientului entității raportoare (coloanele 27 la 29);– date despre entitatea externă și clientul acesteia (coloanele 30 la 36);– date de identificare și administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis operațiunea raportată: împuternicit, delegat, reprezentant, mandatar al clientului (coloanele 37 la 53);– date despre transfer/operațiune (coloanele 54 la 60).Conținutul RTE este prezentat în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a coloanelor indicate în forma raportului (punctul II):1. Coloana 1: „data_rap“ conține data la care este raportat RTE, în format ZZ/LL/AAAA - zi/lună/an.2. Coloana 2: „cod_banca“ conține codul de identificare al entității raportoare, care este un număr secvențial, alocat automat la înregistrarea în sistem.3. Coloana 3: „cod_suc“ conține codul intern de identificare al subunității entității raportoare - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare și este unic pentru fiecare subunitate a sa. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în această coloană conține, în mod convențional, valoarea 0 - corespunzătoare sediului central.4. Coloana 4: „tip_c“ conține tipul clientului entității raportoare și are una dintre cele 2 valori admisibile, și anume: „F“ - pentru persoane fizice sau „J“ - pentru persoane juridice.5. Coloana 5: „pep_c“ se referă la statutul de „persoană expusă public“ al clientului entității raportoare - persoană fizică, în sensul prevăzut de art. 3 alin. (1) din lege, și conține un cod de identificare al funcției publice importante pe care o ocupă clientul entității raportoare, conform art. 3 alin. (2) din lege. 6. Coloana 6: „nume_c“ conține numele de familie al clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv denumirea clientului - persoană juridică, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.7. Coloana 7: „pren_c“ conține prenumele întreg al clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.8. Coloana 8: „cod_c“ conține codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate - pentru client persoană fizică, respectiv codul unic de înregistrare, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare - pentru client persoană juridică. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această coloană se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.9. Coloana 9: „tip_id_c“ conține codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entității raportoare - persoana fizică. Pentru persoane juridice această coloană nu se completează.10. Coloana 10: „seria_id_c“ conține seria actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care actul de identitate al clientului persoană fizică nu este prevăzut cu o serie, această coloană nu se completează.11. Coloana 11: „nr_id_c“ conține numărul actului de identitate al clientului - persoană fizică, respectiv numărul de înmatriculare la Registrul comerțului al clientului - persoană juridică.12. Coloana 12: „data_id_c“ conține, în forma zz/ll/aaaa (zi, lună, an) data eliberării actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această coloană nu se completează.13. Coloana 13: „autor_id_c“ conține denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această coloană nu se completează.14. Coloana 14: „tara_c“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a clientului - persoană fizică, respectiv al țării unde se află sediul clientului - persoană juridică.15. Coloana 15: „judet_c“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv al județului unde se află sediul clientului - persoană juridică.16. Coloana 16: „loca_c“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv al localității unde se află sediul clientului - persoană juridică.17. Coloana 17: „str_c“ conține denumirea străzii unde este situat domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv a străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică. În cazul în care domiciliul/sediul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare.18. Coloana 18: „nr_c“ conține numărul aferent străzii unde este situat(ă) domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv numărul aferent străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică.19. Coloana 19: „sector_c“ conține numărul sectorului unde este situat domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv sectorul unde se află sediul clientului - persoană juridică.Coloana se completează numai în cazul în care domiciliul/sediul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.20. Coloana 20: „rez_c“ conține, pentru clientul entității raportoare - persoană fizică, una dintre cele două valori alternative, „R“ pentru rezident sau „N“ pentru nerezident. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.21. Coloana 21: „cet_c“ conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei clientului persoană fizică, respectiv codul țării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică străină. 22. Coloana 22: „loca_reg“ conține, pentru persoanele juridice străine, denumirea orașului/localității unde au fost înregistrate acestea. Pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice române, această coloană nu se completează.23. Coloana 23: „pep_rep“ se referă la statutul de „persoană expusă public“ al reprezentantului legal al clientului entității raportoare (persoană juridică), în sensul prevăzut de art. 3 alin. (1) din lege, și conține un cod de identificare al funcției publice importante pe care o ocupă reprezentantul legal, conform art. 3 alin. (2) din lege. Dacă reprezentantul legal al clientului (persoană juridică) are statut de „persoană expusă public“, completarea acestei coloane este obligatorie. În caz contrar, precum și pentru clientul entității raportoare persoană fizică, această coloană că nu se completează.24. Coloana 24: „nume_rep“ conține numele de familie al reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscris în documentul de identitate. Pentru clientul persoană juridică completarea acestei coloane este obligatorie, iar pentru clientul persoană fizică această coloană nu se completează.25. Coloana 25: „pren_rep“ conține prenumele întreg al reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscris în documentul de identitate. Pentru clientul persoană juridică completarea acestei coloane este obligatorie, iar pentru clientul persoană fizică această coloană nu se completează.26. Coloana 26: „cod_rep“ conține codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care reprezentantul legal al clientului este o persoană fizică străină și nu are cod numeric personal, în această coloană se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.Pentru clientul persoană juridică completarea acestei coloane este obligatorie, iar pentru clientul persoană fizică această coloană nu se completează.27. Coloana 27: „fel_ct“ conține codul de identificare al felului contului deschis de către client la entitatea raportoare, având una dintre următoarele valori admisibile: „0“ pentru cont individual, „1“ pentru contul deținut în comun de mai multe persoane sau „2“ pentru contul unei persoane juridice.28. Coloana 28: „cont_c“ conține numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat transferul extern, cont deschis de către client la entitatea raportoare.29. Coloana 29: „tip_ct“ conține codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare.30. Coloana 30: „tara_ext“ conține codul de identificare al țării de proveniență sau, după caz, de destinație a sumei transferate. Acest cod nu se referă la țara unde este situat sediul social central al entității externe. 31. Coloana 31: „den_ext“ conține denumirea băncii - entitate străină - de la care sau, după caz, către care se face transferul de bani.32. Coloana 32: „cont_ext“ conține contul clientului entității externe din care/către care se face transferul de bani.33. Coloana 33: „tip_ext“ conține tipul clientului entității externe și are una dintre cele 2 valori admisibile, și anume: „F“ - pentru persoane fizice sau „J“ - pentru persoane juridice.34. Coloana 34: „pep_ext“ se referă la statutul de „persoană expusă public“ al clientului entității externe (persoană fizică), în sensul prevăzut de art. 3 alin. (1) din lege, și conține un cod de identificare al funcției publice importante pe care o ocupă clientul entității externe, conform art. 3 alin. (2) din lege. 35. Coloana 35: „nume_ext“ conține numele de familie al clientului entității externe - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv denumirea clientului entității externe - persoană juridică, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.36. Coloana 36: „pren_ext“ conține prenumele întreg al clientului entității externe - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate. Pentru clienți ai entității externe - persoane juridice această coloană nu se completează.37. Coloana 37: „pep_i“ se referă la statutul de „persoană expusă public“ al persoanei care efectuează operațiunea, în sensul prevăzut de art. 3 alin. (1) din lege, și conține un cod de identificare al funcției publice importante pe care o ocupă persoana care efectuează operațiunea, conform art. 3 alin. (2) din lege. 38. Coloana 38: „nume_i“ conține numele de familie al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.39. Coloana 39: „pren_i“ conține prenumele întreg al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate. 40. Coloana 40: „cod_i“ conține codul numeric personal al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează operațiunea este persoană străină și nu are cod numeric personal, în această coloană se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.41. Coloana 41: „tip_act_i“ conține tipul actului în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc. 42. Coloana 42: „nr_act_i“ conține numărul și data înregistrării actului în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.43. Coloana 43: „tip_id_i“ conține codul de identificare al tipului de document de identitate al persoanei care efectuează operațiunea.44. Coloana 44: „seria_id_i“ conține seria actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care actul de identitate al persoanei care efectuează tranzacția nu este prevăzut cu o serie, această coloană nu se completează.45. Coloana 45: „nr_id_i“ conține numărul actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea.46. Coloana 46: „data_id_i“ conține, în forma zz/ll/aaaa (zi, lună, an), data eliberării actului de identitate al persoanei care efectuează tranzacția. 47. Coloana 47: „autor_id_i“ conține denumirea autorității care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operațiunea.48. Coloana 48: „tara_i“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a persoanei care efectuează operațiunea.49. Coloana 49: „județ_i“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința persoanei care efectuează operațiunea.50. Coloana 50: „loca_i“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința persoanei care efectuează operațiunea.51. Coloana 51: „str_i“ conține denumirea străzii unde este situat domiciliul/reședința persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare.52. Coloana 52: „nr_i“ conține numărul aferent străzii unde este situat(ă) domiciliul/reședința persoanei care efectuează operațiunea.53. Coloana 53: „sector_i“ conține numărul sectorului unde este situat(ă) domiciliul/reședința persoanei care efectuează operațiunea.Coloana se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.54. Coloana 54: „data_op“ conține data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an.55. Coloana 55: „suma_op“ conține suma corespunzătoare transferului extern, exprimată în valuta al cărei cod de identificare este completat în coloana 56. Dacă suma operațiunii este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării transferurilor externe care se efectuează prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, dacă suma tranzacționată în una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.56. Coloana 56: „cod_valuta“ conține codul de identificare al valutei corespunzătoare sumei înscrise în coloana 55.57. Coloana 57: „fel_op“ conține una dintre cele două valori admisibile, și anume: „D“ în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv „C“ atunci când contul se creditează. Felul operațiunii este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare.58. Coloana 58: „euro“ conține echivalentul în euro al sumei completate în coloana 55, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește. În cazul raportării transferurilor externe care se efectuează prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.59. Coloana 59: „detalii“ conține codul de identificare al tipului de operațiune raportată.60. Coloana 60: „observatii“ conține eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu transferul extern raportat. În cazul în care una dintre persoanele menționate în raport are statut de PEP, în această coloană se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.Completarea cu date a coloanelor 1 la 60 din RTE este obligatorie, cu următoarele excepții: 1. În cazul în care clientul entității raportoare - persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, coloanele 37 la 53 nu se completează. 2. În cazul în care clientul entității raportoare este persoană juridică sau persoană fizică fără statut de PEP, coloana 5 nu se completează.3. În cazul în care reprezentantul legal al clientul entității raportoare (persoană juridică) nu are statut de PEP, coloana 23 nu se completează.4. În cazul în care clientul entității externe este persoană juridică sau persoană fizică fără statut de PEP, coloana 34 nu se completează.5. În cazul în care persoana care efectuează tranzacția nu are statut de PEP, coloana 37 nu se completează.6. Coloanele 15, 16, 49 și 50 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 14, respectiv 48 corespunzătoare este alta decât 642 (România).7. Coloanele 15 și 49 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 14, respectiv 48 corespunzătoare este 642 (România) și valoarea aferentă coloanei 16, respectiv 50 este 403 (București).8. Coloanele 19 și 53 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 16, respectiv 50 este alta decât 403 (București).9. Pentru persoanele străine rezidente în România, în coloanele 14 la 19, respectiv 48 la 53 din fișier se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, coloanele 14, 17 și 18, respectiv 48, 51 și 52 conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.10. La cele de mai sus se adaugă excepțiile prevăzute expres (în context) pentru fiecare coloană în paragraful privind conținutul RTE.Fișierul denumit cccccczzllaaaa_t.DBF, care este de fapt RTE, poate fi creat în 2 moduri:1. prin completarea, de către entitatea raportoare, a coloanelor 1 la 60 în interfața sistemului, caz în care fișierul este generat automat de către sistem.La completarea RTE în interfața sistemului, coloanele 1 și 2 din fișier se preiau automat, iar coloanele 4, 19, 20, 27, 33, 53 și 57 se completează de către entitatea raportoare prin selecția din liste de valori predefinite.Coloanele 3, 5, 9, 14 la 16, 21, 23, 29, 30, 34, 37, 43, 48 la 50, 56 și 59 se preiau automat în sistem prin alegerea, de către entitatea raportoare, pentru fiecare coloană, a unei valori dintro listă bazată pe nomenclatoarele de pep, țări, județe, localități, tip operațiuni, respectiv valute.Coloanele 6 la 8, 10 la 13, 17, 18, 22, 24 la 26, 28, 31, 32, 35, 36, 38 la 42, 44 la 47, 51, 52, 54, 55, 58 și 60 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem.În sistem, fiecărui raport cccccczzllaaaa_t.DBF i se asociază automat un fișier de tip .pdf, cu caracter ilustrativ. În acest fișier, toate coloanele care conțin coduri în raport sunt înlocuite cu rubrici în care este explicitată semnificația (descrierea) fiecărui cod, conform nomenclatoarelor aferente.2. prin încărcarea în sistem a unui fișier agregat cccccczzllaaaa_t.DBF, având forma și conținutul descrise în acest capitol, extras din baza de date a entității raportoare, folosind proceduri proprii.Pentru completarea unor coloane din acest fișier sunt folosite nomenclatoarele enumerate în anexa nr. 2 la ordin, după cum urmează: a) Tari.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 14, 21, 30 și 48 din RTE; b) Judete.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 15 și 49 din RTE;c) Loca.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 16 și 50 din RTE; d) Valute.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 56 din RTE;e) Tip_oper.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 59 din RTE;f) Pep.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 5, 23, 34 și 37 din RTE;g) cccccc.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 3 din RTE.În plus față de acestea, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare:a) Act_id.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 9 și 43 din RTE; b) Tip_cont.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 29 din RTE.De asemenea, ONPCSB pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, un format de RTE: fișierul cccccczzllaaaa_t.DBF.
   +  Anexa nr. 4
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  rapoartelor privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani
  a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro
  I. Aspecte introductivePrezentele dispoziții se aplică exclusiv instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată persoane juridice române, precum și punctelor unice de contact stabilite pe teritoriul României pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată persoane juridice străine, conform prevederilor art. 8 alin. (11^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare lege).Raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro (denumit în continuare RTF) este un fișier în format structurat (.dbf), denumit cccccczzllaaaa_f.DBF, unde:– cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat fiecărei entități raportoare la înregistrarea în sistem;– zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;– _f reprezintă identificatorul tipului de raport.II. Forma raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani
  Număr coloanăDenumire coloanăTipDimensiuneObservații/Restricții
  1data_rapDată10setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul
  2cod_rNumeric6
  3tara_ag_pNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  4cod_ag_pNumeric6cod din nomenclatorul de subunități
  5pep_pNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  6nume_pCaracter40
  7pren_pCaracter30
  8cod_pCaracter13
  9act_id_pCaracter15
  10cet_pNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  11data_n_pDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  12loca_n_pCaracter50
  13tara_pNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  14judet_pNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  15loca_pNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  16str_pCaracter35
  17nr_pCaracter5
  18sect_pNumeric1valori admisibile: 1 la 6
  19tara_ag_bNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  20cod_ag_bNumeric6cod din nomenclatorul de subunități
  21pep_bNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  22nume_bCaracter40
  23pren_bCaracter30
  24cod_bCaracter13
  25act_id_bCaracter15
  26cet_bNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  27data_n_bDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  28loca_n_bCaracter50
  29tara_bNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  30judet_bNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  31loca_bNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  32str_bCaracter35
  33nr_bCaracter5
  34sect_bNumeric1valori admisibile: 1 la 6
  35cod_trCaracter15
  36data_opDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  37cod_valCaracter3cod din nomenclatorul Valute
  38suma_opNumeric6> =1
  39euroNumeric6> =1
  40observatiiCaracter200
  III. Conținutul raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de baniRTF conține, conform prevederilor art. 7 alin. (5) din lege, transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. Toate transferurile de fonduri din ziua/perioada pentru care se face raportarea sunt incluse într-un singur RTF.Pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată persoane juridice române, RTF conține operațiunile de transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani derulate atât prin agenții(le) proprii, cât și prin parteneri - persoane juridice române sau persoane juridice străine care nu au puncte unice de contact stabilite pe teritoriul României.Pentru punctele unice de contact stabilite pe teritoriul României ale instituțiilor emitente de monedă electronică și ale instituțiilor de plată - persoane juridice străine, RTF conține operațiunile de transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani derulate prin agenții proprii sau parteneri, inclusiv prin agenții care sunt, la rândul lor, instituții emitente de monedă electronică sau instituții de plată persoane juridice române.RTF conține următoarele categorii de informații:– data raportării și date de identificare ale entității raportoare (prestatorul de servicii de plată) și ale entității partenere (coloanele 1 la 4, 19 și 20); – date de identificare și administrative ale plătitorului sumei transferate (coloanele 5 la 18);– date de identificare și administrative ale beneficiarului plății sumei transferate (coloanele 21 la 34);– date despre transferul de fonduri pentru activitatea de remitere de bani (coloanele 35 la 40).Conținutul RTF este prezentat în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a coloanelor indicate în forma raportului (punctul II):1. Coloana 1: „data_rap“ conține data la care este raportat RTF, în format ZZ/LL/AAAA - zi/lună/an.2. Coloana 2: „cod_r“ conține codul de identificare al entității raportoare, care este un număr secvențial obținut la înregistrarea acesteia în sistem.3. Coloana 3: „tara_ag_p“ conține codul de identificare al țării de unde se transferă fondurile, conform nomenclatorului aferent.4. Coloana 4: „cod_ag_p“ conține codul intern unic de identificare al prestatorului de servicii de plată al plătitorului, fie agent al entității raportoare, fie partener al acesteia.5. Coloana 5: „pep_p“ se referă la statutul de „persoană expusă public“ al plătitorului sumei transferate (denumit în continuare plătitor), în sensul prevăzut de art. 3 alin. (1) din lege. Coloana conține codul de identificare al funcției publice importante [menționate la art. 3 alin. (2) din lege] pe care o ocupă plătitorul, conform nomenclatorului aferent. 6. Coloana 6: „nume_p“ conține numele de familie al plătitorului, așa cum este înscris în documentul de identitate.7. Coloana 7: „pren_p“ conține prenumele întreg al plătitorului, așa cum este înscris în documentul de identitate. 8. Coloana 8: „cod_p“ conține codul numeric personal al plătitorului, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care plătitorul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această coloană se completează numărul de identificare al plătitorului, conform art. 4 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006.9. Coloana 9: „act_id_p“ conține seria și numărul actului de identitate al plătitorului.10. Coloana 10: „cet_p“ conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei plătitorului, conform nomenclatorului aferent.11. Coloana 11: „data_n_p“ conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii plătitorului, așa cum este înscrisă în documentul de identitate. 12. Coloana 12: „loca_n_p“ conține locul nașterii plătitorului.13. Coloana 13: „tara_p“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a plătitorului, conform nomenclatorului aferent.14. Coloana 14: „judet_p“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința plătitorului, conform nomenclatorului aferent.15. Coloana 15: „loca_p“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința plătitorului, conform nomenclatorului aferent.16. Coloana 16: „str_p“ conține denumirea străzii unde este situat(ă) domiciliul/reședința plătitorului. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare.17. Coloana 17: „nr_p“ conține numărul aferent străzii unde este situată domiciliul/reședința plătitorului.18. Coloana 18: „sect_p“ conține numărul sectorului unde este situată domiciliul/reședința plătitorului.Coloana se completează numai în cazul în care domiciliul/sediul plătitorului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.19. Coloana 19: „tara_ag_b“ conține codul de identificare al țării către care se transferă fondurile, conform nomenclatorului aferent.20. Coloana 20: „cod_ag_b“ conține codul intern unic de identificare al prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății, fie agent al entității raportoare, fie partener al acesteia.21. Coloana 21: „pep_b“ se referă la statutul de „persoană expusă public“ al beneficiarului sumei transferate (denumit în continuare beneficiar), în sensul prevăzut de art. 3 alin. (1) din lege. Coloana conține codul de identificare al funcției publice importante [menționate la art. 3 alin. (2) din lege], pe care o ocupă beneficiarul, conform nomenclatorului aferent. 22. Coloana 22: „nume_b“ conține numele de familie al beneficiarului, așa cum este înscris în documentul de identitate.23. Coloana 23: „pren_b“ conține prenumele întreg al beneficiarului, așa cum este înscris în documentul de identitate. 24. Coloana 24: „cod_b“ conține codul numeric personal al beneficiarului, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care beneficiarul este persoană străină și nu are cod numeric personal, în această coloană se completează numărul de identificare al beneficiarului, conform art. 4 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2015/847.25. Coloana 25: „act_id_b“ conține seria și numărul actului de identitate al beneficiarului.26. Coloana 26: „cet_b“ conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei beneficiarului, conform nomenclatorului aferent.27. Coloana 27: „data_n_b“ conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii beneficiarului, așa cum este înscrisă în documentul de identitate. 28. Coloana 28: „loca_n_b“ conține locul nașterii beneficiarului.29. Coloana 29: „tara_b“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a beneficiarului, conform nomenclatorului aferent.30. Coloana 30: „judet_b“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința beneficiarului, conform nomenclatorului aferent.31. Coloana 31: „loca_b“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința beneficiarului, conform nomenclatorului aferent.32. Coloana 32: „str_b“ conține denumirea străzii unde este situat(ă) domiciliul/reședința beneficiarului. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare.33. Coloana 33: „nr_b“ conține numărul aferent străzii unde este situat(ă) domiciliul/reședința beneficiarului.34. Coloana 34: „sect_b“ conține numărul sectorului unde este situat(ă) domiciliul/reședința beneficiarului.Coloana se completează numai în cazul în care domiciliul beneficiarului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.35. Coloana 35: „cod_tr“ conține codul unic de identificare al tranzacției, așa cum este definit la art. 3 alin. (11) din Regulamentul (UE) 2015/847. 36. Coloana 36: „data_op“ conține data la care a fost efectuată operațiunea raportată, sub forma zi/lună/an.37. Coloana 37: „cod_val“ conține codul de identificare al valutei corespunzătoare sumei plătite, conform nomenclatorului aferent.38. Coloana 38: „suma_op“ conține suma plătită în cadrul transferului de fonduri, exprimată în valuta al cărei cod de identificare este completat în coloana 37. Dacă suma respectivă este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. 39. Coloana 39: „euro“ conține echivalentul în euro al sumei completate în coloana 38, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește.40. Coloana 40: „observații“ conține eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu transferul raportat. În cazul în care plătitorul sau beneficiarul are statut de PEP, în această coloană se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.În situația în care suma transferată a fost remisă beneficiarului la o dată diferită de data plății, această coloană conține obligatoriu data remiterii sumei, sub forma zi/lună/an.În situația în care suma remisă beneficiarului este diferită de suma plătită, această coloană conține obligatoriu suma remisă, valuta corespunzătoare și echivalentul euro al sumei remise.Completarea cu date a coloanelor 1 la 40 din RTE este obligatorie, cu următoarele excepții: 1. în cazul în care plătitorul nu are statut de PEP, coloana 5 nu se completează;2. coloanele 14 și 15, respectiv 30 și 31 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 13, respectiv 29 corespunzătoare este alta decât 642 (România);3. coloanele 14 și 30 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 13, respectiv 29 corespunzătoare este 642 (România) și valoarea aferentă coloanei 15, respectiv 31 este 403 (București);4. în cazul în care beneficiarul nu are statut de PEP, coloana 21 nu se completează;5. dacă plătitorul nu este clientul entității raportoare:a) în cazul în care coloanele 11 și 12 nu sunt completate, completarea coloanelor 8 la 10 și 13 la 18 este obligatorie;b) în cazul în care coloanele 11 și 12 sunt completate, coloanele 8 la 10 și 13 la 18 sunt facultative (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective);c) în cazul în care coloanele 8 la 10 și 13 la 18 nu sunt completate, completarea coloanelor 11 și 12 este obligatorie;d) în cazul în care coloanele 8 la 10 și 13 la 18 sunt completate, coloanele 11 și 12 sunt facultative (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective);6. dacă beneficiarul nu este clientul entității raportoare: a) în cazul în care coloanele 27 și 28 nu sunt completate, completarea coloanelor 24 la 26 și 29 la 34 este obligatorie;b) în cazul în care coloanele 27 și 28 sunt completate, coloanele 24 la 26 și 29 la 34 sunt facultative (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective);c) în cazul în care coloanele 24 la 26 și 29 la 34 nu sunt completate, completarea coloanelor 27 și 28 este obligatorie;d) în cazul în care coloanele 24 la 26 și 29 la 34 sunt completate, completarea coloanelor 27 și 28 este facultativă (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective);7. pentru persoanele străine rezidente în România, în coloanele 13 la 18, respectiv 29 la 34 din fișier se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, coloanele 13, 16 și 17, respectiv 29, 32 și 33 conțin adresa din străinătate a persoanei respective;8. la cele de mai sus se adaugă excepțiile prevăzute expres (în context) pentru fiecare coloană în paragraful privind conținutul RTF.RTF este un fișier agregat, având forma și conținutul descrise în acest capitol, extras din baza de date a entității raportoare, folosind proceduri proprii. Acest fișier, denumit cccccczzllaaaa_f.DBF se transmite prin sistem de către entitatea raportoare.Pentru completarea unor coloane din acest fișier sunt folosite nomenclatoarele enumerate în anexa nr. 2 la ordin, după cum urmează: a) Tari.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 3, 10, 13, 19, 26 și 29 din RTF; b) Judete.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 14 și 30 din RTF;c) Loca.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 15 și 31 din RTF; d) Valute.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 37 din RTF;e) Pep.dbf - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 5 și 21 din RTF;f) cccccc.dbf - nomenclatorul de subunități - descris în anexa nr. 2 la ordin, care conține valorile admisibile pentru coloanele 4 și 20 din RTF.Nomenclatorul de subunități conține atât codurile de identificare ale tuturor agenți(i)lor entității raportoare, cât și ale instituțiilor de plată partenere ale acesteia, după caz. Nomenclatorul de subunități se gestionează în sistem de către entitatea raportoare. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, un format de RTF: fișierul cccccczzllaaaa_f.DBF. (la 17-05-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 111 din 11 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 )
   +  Anexa nr. 5
  METODOLOGIE
  de transmitere a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
  și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  1. Aspecte introductivePrezentele dispoziții stabilesc modalitatea de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din lege și se aplică entităților raportoare bancare și nonbancare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare lege). Transmiterea rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din lege se face numai în format electronic, în forma și conținutul prevăzute de ordin, prin intermediul sistemului de raportare on-line pus la dispoziție de către ONPCSB (sistem), astfel:a) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul web accesibil la adresa de internet https://raportare.onpcsb.ro;b) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul http://sestdi.onpcsb.ro accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României.Accesul entităților raportoare la sistemul de raportare on-line al ONPCSB se obține în urma înregistrării acestora în sistem. Înregistrarea se face o singură dată și presupune completarea, în interfața sistemului, a unui formular cu informații de identificare și administrative ale entității raportoare.Pentru entitățile raportoare persoane juridice este obligatorie selectarea dintr-o listă predefinită a categoriei (prevăzute la art. 5 din lege) în care se încadrează activitatea principală pe care o desfășoară. Alegerea corectă a categoriei în care se încadrează persoana juridică este exclusiv responsabilitatea acesteia.Dacă entitatea raportoare este deja înregistrată în sistem la momentul intrării în vigoare a ordinului, nu mai este necesară efectuarea unui demers în acest sens.Accesul propriu-zis în sistem se face pe baza unui nume de utilizator și a unei parole. Numele de utilizator este ales de către entitatea raportoare la înregistrarea în sistem, iar parola este transmisă entității raportoare de către ONPCSB, după primirea cererii de înregistrare.2. Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecteRTS se completează de către entitatea raportoare, în termenul prevăzut de lege, prin introducerea de date în interfața sistemului, conform precizărilor din anexa nr. 1 la ordin și instrucțiunilor puse la dispoziție în sistem. În urma completării corecte a RTS, în sistem se generează automat un fișier în format .pdf, care se transmite către ONPCSB, împreună cu documentele anexate. Preluarea RTS în sistem este confirmată printr-un mesaj trimis automat entității raportoare, prin mesageria sistemului, mesaj care conține numărul de înregistrare al RTS la emitent, data și ora transmiterii acestuia, precum și un număr secvențial, alocat automat, de înregistrare în sistem.În cazul în care nu sunt completate toate câmpurile obligatorii ale RTS, fișierul de tip .pdf asociat acestuia nu se transmite, entitatea raportoare urmând să facă corecții sau completări în câmpurile indicate de sistem.În cazul în care, pentru un RTS deja transmis prin sistem, entitatea raportoare constată că sunt necesare corecții sau completări, acestea vor fi transmise de îndată prin mesageria sistemului, precizându-se obligatoriu numărul de înregistrare la emitent și data raportului la care se referă corecțiile/completările.În cazul în care RTS este corect din punct de vedere formal, dar se constată deficiențe de conținut, emitentul va primi de la ONPCSB o notificare în acest sens.În situația în care emitentul este notificat în vederea remedierii deficiențelor indicate de către Oficiu, obligația de raportare este considerată ca fiind neîndeplinită până la remedierea deficiențelor, entitatea raportoare având obligația de a transmite un nou RTS în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul RTS pentru care a fost transmisă o notificare în vederea remedierii deficiențelor, termenul prevăzut la art. 8 alin. (3) din lege va curge de la momentul confirmării automate de către sistem a primirii noului RTS.3. Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzacții cu numerarRTN se transmit către ONPCSB numai în format electronic, în cel mult 3 zile lucrătoare de la efectuarea tranzacției care face obiectul raportării. RTN se pot transmite zilnic sau cumulat, pentru cel mult 3 zile lucrătoare. Indiferent de perioada de referință (una/două/trei zile), entitatea raportoare întocmește, după caz, un singur RTN care cuprinde toate operațiunile derulate în perioada aferentă raportării.RTN este, de fapt, un fișier structurat, denumit convențional cccccczzllaaaa_n.dbf, care se încarcă în sistem de către entitatea raportoare conform precizărilor din anexa nr. 2 la ordin.Transmiterea RTN către ONPCSB se face prin sistem astfel:– dacă raportul este conform cu forma și conținutul prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, sistemul permite transmiterea acestuia către ONPCSB. Preluarea RTN este confirmată printrun mesaj trimis automat entității raportoare, prin mesageria sistemului, mesaj care conține data și ora realizării fișierului, dimensiunea acestuia și numărul de înregistrări. Acest mesaj are atașat fișierul denumit cccccczzllaaaa_n.dbf transmis și un fișier echivalent în format .pdf, cu caracter ilustrativ;– dacă raportul nu este conform cu forma și conținutul prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, sistemul nu permite transmiterea acestuia. În cazul în care raportul incorect este completat prin interfața sistemului, entitatea raportoare primește mesaje de atenționare pentru rubricile care nu sunt completate corect. Dacă raportul incorect este încărcat dintr-un fișier agregat direct în sistem, în urma încercării de transmitere a acestuia, entitatea raportoare primește un mesaj de respingere, la care este atașată lista cu erorile pe care le conține.Pentru testarea conformității formei și conținutului fișierului RTN, sistemul pune la dispoziția entităților raportoare o procedură de validare. În urma validării acestui fișier, entitatea raportoare este notificată automat fie despre faptul că fișierul nu are erori, fie despre erorile pe care acesta le conține.Entitatea raportoare care constată existența unor erori de conținut într-un RTN ulterior transmiterii acestuia întocmește de îndată un raport rectificativ care înlocuiește raportul inițial.Raportul rectificativ este un fișier denumit cccccczzllaaaaX_n.dbf (conform convenției din anexa nr. 2 la ordin), unde X reprezintă un indicator de fișier de corecție. Raportul rectificativ conține atât înregistrările care erau corecte în versiunea inițială, cât și înregistrările corectate de către entitatea raportoare, care vor avea data raportării modificată corespunzător.În cazul în care entitatea raportoare constată că un RTN deja transmis este incomplet, aceasta întocmește de îndată un raport de completare a celui inițial, ce cuprinde la rubrica „Observații“ expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport.Raportul de completare este un fișier denumit cccccczzllaaaaY_n.dbf (conform convenției din anexa nr. 2 la ordin), unde Y reprezintă un indicator de fișier de completare. Raportul de completare conține numai înregistrările omise din RTN inițial.În urma transmiterii de rapoarte rectificative sau de completare, entitatea raportoare primește o confirmare de primire, care se generează automat prin mesageria sistemului. Mesajul de confirmare conține data și ora realizării fișierului, dimensiunea acestuia și numărul de înregistrări și are atașat fișierul denumit cccccczzllaaaaX/Y_n.dbf transmis și un fișier echivalent în format .pdf, cu caracter ilustrativ.În cadrul aceleiași zile, pentru un RTN, sistemul permite crearea unui singur fișier. În plus față de acesta, sistemul permite crearea unui singur fișier rectificativ (care conține toate corecțiile) și a unui singur fișier de completare (care conține toate completările).4. Metodologia de transmitere a rapoartelor de transferuri externeRTE se transmit către ONPCSB numai în format electronic, în cel mult 3 zile lucrătoare de la efectuarea transferului extern care face obiectul raportării. RTE se pot transmite zilnic sau cumulat, pentru cel mult 3 zile lucrătoare. Indiferent de perioada de referință (una/două/trei zile), entitatea raportoare întocmește, după caz, un singur RTE care cuprinde toate operațiunile derulate în perioada aferentă raportării.RTE este, de fapt, un fișier structurat, denumit convențional cccccczzllaaaa_t.dbf, care se încarcă în sistem de către entitatea raportoare conform precizărilor din anexa nr. 3 la ordin.Transmiterea RTE către ONPCSB se face prin sistem astfel:– dacă raportul este conform cu forma și conținutul prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, sistemul permite transmiterea acestuia către ONPCSB. Preluarea RTE este confirmată printrun mesaj trimis automat entității raportoare, prin mesageria sistemului, mesaj care conține data și ora realizării fișierului, dimensiunea acestuia și numărul de înregistrări. Acest mesaj are atașat fișierul denumit cccccczzllaaaa_t.dbf transmis și un fișier echivalent în format .pdf, cu caracter ilustrativ.– dacă raportul nu este conform cu forma și conținutul prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, sistemul nu permite transmiterea acestuia. În cazul în care raportul incorect este completat prin interfața sistemului, entitatea raportoare primește mesaje de atenționare pentru rubricile care nu sunt completate corect. Dacă raportul incorect este încărcat dintr-un fișier agregat direct în sistem, în urma încercării de transmitere a acestuia, entitatea raportoare primește un mesaj de respingere, la care este atașată lista cu erorile pe care le conține.Pentru testarea conformității formei și conținutului fișierului RTE, sistemul pune la dispoziția entităților raportoare o procedură de validare. În urma validării acestui fișier, entitatea raportoare este notificată automat fie despre faptul că fișierul nu are erori, fie despre erorile pe care acesta le conține.Entitatea raportoare care constată existența unor erori de conținut într-un RTE ulterior transmiterii acestuia, întocmește de îndată un raport rectificativ care înlocuiește raportul inițial.Raportul rectificativ este un fișier denumit cccccczzllaaaaX_t.dbf (conform convenției din anexa nr. 3 la ordin), unde X reprezintă un indicator de fișier de corecție. Raportul rectificativ conține atât înregistrările care erau corecte în versiunea inițială, cât și înregistrările corectate de către entitatea raportoare, care vor avea data raportării modificată corespunzător.În cazul în care entitatea raportoare constată că un RTE deja transmis este incomplet, aceasta întocmește de îndată un raport de completare a celui inițial, ce cuprinde la rubrica „Observații“ expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport.Raportul de completare este un fișier denumit cccccczzllaaaaY_t.dbf (conform convenției din anexa nr. 3 la ordin), unde Y reprezintă un indicator de fișier de completare. Raportul de completare conține numai înregistrările omise în RTE inițial.În urma transmiterii de rapoarte rectificative sau de completare, entitatea raportoare primește o confirmare de primire, care se generează automat prin mesageria sistemului. Mesajul de confirmare conține data și ora realizării fișierului, dimensiunea acestuia și numărul de înregistrări și are atașat fișierul denumit cccccczzllaaaaX/Y_t.dbf transmis și un fișier echivalent în format .pdf, cu caracter ilustrativ.În cadrul aceleiași zile, pentru un RTE, sistemul permite crearea unui singur fișier. În plus față de acesta, sistemul permite crearea unui singur fișier rectificativ (care conține toate corecțiile) și a unui singur fișier de completare (care conține toate completările).5. Metodologia de transmitere a rapoartelor privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de baniRTF se transmit către ONPCSB numai în format electronic, în cel mult 3 zile lucrătoare de la efectuarea transferului de fonduri pentru activitatea de remitere de bani ce face obiectul raportării. RTF se pot transmite zilnic sau cumulat, pentru cel mult 3 zile lucrătoare. Indiferent de perioada de referință (una/două/trei zile), entitatea raportoare întocmește, după caz, un singur RTF care cuprinde toate operațiunile derulate în perioada aferentă raportării.RTF este, de fapt, un fișier structurat, denumit convențional cccccczzllaaaa_f.dbf, care se încarcă în sistem de către entitatea raportoare conform precizărilor din anexa nr. 4 la ordin.Transmiterea RTF către ONPCSB se face prin mesageria sistemului.Pentru testarea conformității formei și conținutului fișierului RTF, ONPCSB pune la dispoziția entităților raportoare o procedură de validare. În urma validării acestui fișier, entitatea raportoare este notificată fie despre faptul că fișierul nu are erori, fie despre erorile pe care acesta le conține.Entitatea raportoare care constată existența unor erori de conținut într-un RTF ulterior transmiterii acestuia întocmește de îndată un raport rectificativ care înlocuiește raportul inițial.Raportul rectificativ este un fișier denumit cccccczzllaaaaX_f.dbf (conform convenției din anexa nr. 4 la ordin), unde X reprezintă un indicator de fișier de corecție. Raportul rectificativ conține atât înregistrările care erau corecte în versiunea inițială, cât și înregistrările corectate de către entitatea raportoare, care vor avea data raportării modificată corespunzător.În cazul în care entitatea raportoare constată că un RTF deja transmis este incomplet, aceasta întocmește de îndată un raport de completare a celui inițial, ce cuprinde la rubrica „Observații“ expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport.Raportul de completare este un fișier denumit cccccczzllaaaaY_f.dbf (conform convenției din anexa nr. 4 la ordin), unde Y reprezintă un indicator de fișier de completare. Raportul de completare conține numai înregistrările omise în RTF inițial.În cadrul aceleiași zile, pentru un RTF, sistemul permite transmiterea unui singur fișier. În plus față de acesta, este permisă crearea unui singur fișier rectificativ (care conține toate corecțiile) și a unui singur fișier de completare (care conține toate completările).6. Dispoziții finaleRapoartele care nu respectă forma și conținutul prevăzute în prezentul ordin, transmise în format tipărit, prin poștă, prin fax, prin e-mailuri nesecurizate sau prin orice alt canal decât sistemul de raportare on-line pus la dispoziție de către ONPCSB, sunt returnate emitentului fără nicio explicație, considerându-se că nu a fost îndeplinită obligația de raportare.