ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 7 septembrie 2020  (la 02-04-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) Întrucât România are un buget din fonduri externe rambursabile și nerambursabile estimat la 79,9 miliarde euro obținut în urma negocierilor care au avut loc la nivelul Consiliului European în perioada 17-21 iulie 2020, buget care urmează să fie supus procedurilor de aprobare ale Parlamentului European, din care 30,4 miliarde euro sunt destinați instrumentului de finanțare „Mecanismul de redresare și reziliență“, structurați sub formă de granturi 13,7 miliarde euro și sub formă de împrumuturi 16,6 miliarde euro,deoarece pentru politica de coeziune a fost agreat un buget de 28,2 miliarde euro în care sunt incluse fonduri pentru politica de coeziune, inclusiv fondurile alocate prin instrumentul REACT-EU, dezvoltare regională și pentru dezvoltarea resurselor umane, iar pentru accesarea acestora în perioada de programare 2021-2027 este nevoie de elaborarea acordului de parteneriat și de negocierea și aprobarea programelor operaționale prin decizie a Comisiei Europene până la sfârșitul anului 2020,având în vedere că pentru politica agricolă și pentru pescuit sunt alocate fonduri în valoare de 19,16 miliarde euro, din care pentru plăți directe în agricultură fondurile alocate sunt în valoare de 12,20 miliarde euro, pentru pescuit fondurile sunt în valoare de 0,163 miliarde euro, pentru dezvoltare rurală sunt estimate fonduri în valoare de 6,8 miliarde euro, inclusiv alocarea din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin instrumentul Next Generation EU, iar pentru accesarea fondurilor aferente următoarei perioade de programare este necesară elaborarea documentelor programatice care urmează a fi negociate și aprobate împreună cu Comisia Europeană ulterior aprobării legislației UE sectoriale,deoarece pentru instrumentul de finanțare Mecanismul de redresare și reziliență este necesară elaborarea Planului național de redresare și reziliență prin care urmează a fi stabilite domeniile prioritare de investiții ale României pentru ieșirea din criză, relansarea economică și creșterea capacității de reziliență a României, care are fixat ca termen pentru elaborarea primului draft al planului național luna octombrie 2020, pentru ca mai apoi negocierile să se deruleze până în luna aprilie 2021 în vederea emiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a planului național, (la 02-04-2021, sintagma: Planului național de relansare și reziliență a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) întrucât perioada de elaborare a Planului național de redresare și reziliență este relativ scurtă, iar pentru aceasta este necesară implicarea de resurse umane specializate, astfel încât planul național să poată fi elaborat la termenul asumat, iar pentru proiectele de investiții este necesară actualizarea/elaborarea de urgență a documentațiilor tehnico-economice, astfel încât să poată fi contractate și implementate până la termenul prevăzut în propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Mecanismului de Redresare și Reziliență“ COM (2020) 408 final, respectiv până la data de 31 decembrie 2022 să fie contractate 70% din valoarea granturilor și diferența până la data de 31 decembrie 2023, (la 02-04-2021, sintagma: Planului național de relansare și reziliență a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) având în vedere că Planul național de redresare și reziliență este supus unor reguli de evaluare de către Comisia Europeană care includ: concordanța planului național cu recomandările specifice de țară din cadrul Semestrului european, contribuția măsurilor, respectiv a intervențiilor la tranziția verde și digitală, impactul economic și social asupra statului membru, potențialul de creștere economică și crearea de locuri de muncă, rezonabilitatea costurilor și a bugetului, guvernanța internă a planului național, iar ulterior planul național este implementat prin intermediul proiectelor, proces care presupune elaborarea în paralel a documentațiilor tehnico-economice necesare implementării acestora, (la 02-04-2021, sintagma: Planul național de relansare și reziliență a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) deoarece elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a strategiei de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera întârzieri în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență cu impact asupra gradului de absorbție a fondurilor externe nerambursabile alocate României, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Planul național de redresare și reziliență al României, denumit în continuare PNRR, este documentul strategic al României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență - MRR la nivel național. Sursa de finanțare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului. Scopul final al PNRR este să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe, respectiv asigurarea ameliorării stării economiei naționale după criza generată de COVID-19, creșterea economică și crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile. (la 02-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (2) PNRR are structura stabilită conform Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului și face obiectul procedurilor de negociere cu Comisia Europeană. (la 02-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (3) Guvernul aprobă prin memorandum mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR și a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, și mandatarea Ministerului Finanțelor, denumit în continuare MF, pentru a desfășura procedurile de negociere la nivelul Consiliului Uniunii Europene. (la 02-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (3^1) Procedurile de negociere prevăzute la alin. (3) sunt coordonate de către prim-ministru. (la 02-04-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (3^2) După aprobarea la nivelul Uniunii Europene, PNRR va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (la 02-04-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (4) Proiectele de investiții publice aferente domeniilor de investiții care se finanțează în cadrul PNRR trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:a) să fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentațiilor tehnico-economice și cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziție publică sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârșitul anului 2022, pentru minimum 70% din valoarea alocată, respectiv la sfârșitul anului 2023, pentru restul valorii alocate; (la 02-04-2021, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) b) să contribuie la ameliorarea stării economice și la creșterea capacității de reziliență a României;c) să obțină avizul conform eliberat de MIPE prin care să se confirme compatibilitatea cu recomandările specifice de țară și tranziția verde și digitală, eligibilitatea finanțării din MRR și contribuția la atingerea jaloanelor și țintelor prevăzute în PNRR; (la 02-04-2021, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) d) să respecte condițiile prevăzute pentru finanțare în cadrul PNRR;e) să respecte cerințele prevăzute de Mecanismul de redresare și reziliență;f) să aibă un impact semnificativ pentru dezvoltarea economică și/sau, după caz, la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României ori la nivelul autorităților locale, ținând cont și de Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României 2030.(5) Contractarea împrumutului astfel cum rezultă din valoarea costurilor totale estimate ale PNRR prevăzută la alin. (3) se face cu respectarea legislației în vigoare privind datoria publică. (la 02-04-2021, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 )  +  Articolul 2(1) Se alocă Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Planul național de redresare și reziliență, un procent din bugetul PNRR, în limita negociată cu Comisia Europeană, corespunzător alocărilor aprobate pentru granturi pentru fiecare componentă în parte, pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv cheltuieli de salarizare, care sunt necesare pentru gestionarea PNRR și îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experților, consultarea părților interesate, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv acțiunile incluzive de sensibilizare, și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele PNRR, cheltuielile cu rețelele informatice care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, instrumentele corporative de tehnologie a informației și toate celelalte cheltuieli cu asistența tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea mecanismului. Cheltuielile acoperă, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, de natura controlului calității și monitorizării proiectelor pe teren, costurile aferente consilierilor la nivelul tehnic, precum și pe cele ale experților pentru evaluarea și implementarea reformelor și a investițiilor.(2) Din alocarea prevăzută la alin. (1), în baza acordurilor de finanțare pentru implementarea reformelor, respectiv a componentelor aferente, încheiate între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum și ministerele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, se stabilesc sumele pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv cheltuieli de salarizare, care sunt necesare pentru gestionarea PNRR și îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experților, consultarea părților interesate, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv acțiunile incluzive de sensibilizare, și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele PNRR, cheltuielile cu rețelele informatice care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, instrumentele corporative de tehnologie a informației și toate celelalte cheltuieli cu asistența tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea mecanismului. Cheltuielile acoperă, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, de natura controlului calității și monitorizării proiectelor pe teren, costurile aferente consilierilor la nivelul tehnic, precum și pe cele ale experților pentru evaluarea și implementarea reformelor și a investițiilor. (la 02-04-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 )  +  Articolul 3(1) Beneficiarii finali pot derula procedurile de atribuire a contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică, dirigenție de șantier și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor de investiții publice cu includerea în documentele achiziției aferente a unei condiții suspensive referitoare la aprobarea finanțării proiectului din PNRR.(2) Beneficiarii finali ale căror proiecte urmează a se finanța din fondurile alocate prin intermediul PNRR derulează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale, anterior încheierii acordurilor/contractelor de finanțare, în baza avizului conform eliberat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Avizul conform se eliberează pentru fiecare proiect în parte care urmează a se finanța din fondurile alocate prin PNRR, la propunerea ministerului coordonator de reformă și/sau a celui responsabil de implementarea componentei, în limita bugetului estimat prevăzut pentru fiecare pilon/componentă de investiții, după aprobarea potrivit procedurilor la nivel european a PNRR. (la 02-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (3) După aprobarea PNRR potrivit procedurilor la nivel european, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene încheie acorduri de finanțare pentru implementarea reformelor și/sau acorduri de finanțare pentru implementarea componentelor aferente reformelor cu ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum și cu ministerele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor. (la 02-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (4) Beneficiarii finali de fonduri din PNRR încheie contracte de achiziție publică/sectoriale, după caz, pentru proiectele finanțate din PNRR, după încheierea acordurilor de finanțare și numai după obținerea avizului conform prevăzut la alin. (2). (la 02-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (5) Abrogat. (la 02-04-2021, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 )  +  Articolul 4(1) Pentru elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea PNRR, funcționează în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene o structură de specialitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare. (la 02-04-2021, sintagma: Ministerului Fondurilor Europene a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat. (la 02-04-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 )  +  Articolul 5(1) La nivelul ministerelor responsabile de implementarea reformelor, ministerelor responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv la nivelul Secretariatului General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum și al ministerelor care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, se organizează, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat, structuri de specialitate ale căror atribuții vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, respectiv act administrativ intern.(2) Personalul care face parte din structurile prevăzute la alin. (1) beneficiază de prevederile art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. (la 02-04-2021, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 )  +  Articolul 6(1) Beneficiarii finali de fonduri din PNRR își pot constitui unități de implementare și monitorizare pentru fiecare proiect de infrastructură prin decizie a conducătorului unității în cadrul căreia funcționează unitatea de implementare și monitorizare începând cu data de la care se elaborează documentațiile tehnico-economice necesare proiectelor de infrastructură. Dimensionarea personalului necesar gestionării proiectelor de infrastructură are loc în funcție de evoluția etapelor de implementare ale acestora cu respectarea principiilor de gestionare eficientă a fondurilor alocate.(2) Personalul care desfășoară activități în cadrul unităților de implementare și monitorizare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri PNRR, din cadrul beneficiarilor finali instituții publice, beneficiază de prevederile art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) La emiterea autorizațiilor de construire în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, solicitanții autorizațiilor de construire au obligația de a prezenta dovada exproprierii terenurilor și/sau, după caz, a construcțiilor, în condițiile prevăzute de lege.(2) Proiectele de infrastructură pentru compensarea deficitului de umiditate din sol în vederea combaterii riscului de secetă, combaterea eroziunii solului de suprafață și de adâncime, drenare și sisteme de eliminare a excesului de apă din sol cuprinse în PNRR referitor la îmbunătățirile funciare declarate de utilitate publică sunt supuse prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Abrogat. (la 02-04-2021, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 02-04-2021, Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 )  +  Articolul 10(1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, asigură dezvoltarea unui sistem informatic de management al PNRR care va dispune de următoarele funcții principale: (la 02-04-2021, sintagma: Ministerul Fondurilor europene a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) a) funcție modulară - front office - MFE/back office - UIP;b) funcție de arhivare electronică pentru auditul/controlul ex-post al proiectelor de investiții/reforme.(2) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este administratorul operațional al sistemului informatic prevăzut la alin. (1), iar Serviciul de Telecomunicații Speciale este administratorul tehnic al acestuia. (la 02-04-2021, sintagma: Ministerul Fondurilor Europene a fost înlocuită de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (3) Cheltuielile privind dezvoltarea și administrarea tehnică a sistemului informatic prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul de stat prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 11Măsurile de implementare a PNNR, inclusiv cele care se referă la cadrul instituțional și financiar, vor fi reglementate în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (3^2). (la 02-04-2021, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă, secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  București, 3 septembrie 2020.Nr. 155.