ORDIN nr. 61 din 31 martie 2020pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 6 aprilie 2020  Notă
  ORDINUL nr. 61 din 31 martie 2020 SE ABROGĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 OCTOMBRIE 2023 ÎNTRUCÂT, CONFORM LITEREI C) A ALINEATULUI (2) AL ARTICOLULUI 7 DIN ORDINUL NR. 127 din 8 decembrie 2021, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1196 din 17 decembrie 2021, CU MODIFICĂRILE ADUSE DE PUNCTUL 2 AL ARTICOLULUI I DIN ORDINUL NR. 121 DIN 28 SEPTEMBRIE 2022, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 949 DIN 29 SEPTEMBRIE 2022, LA DATA DE 1 OCTOMBRIE 2023 SE ABROGĂ ORDINUL PREȘEDINTELUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI NR. 61/2020, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 287 ȘI NR. 287 BIS din 6 APRILIE 2020, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
  Având în vedere considerentul 15 și prevederile art. 3, 5, 6, 10, 12 și 13 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Intervalul de decontare cuprins în regulamentele prevăzute la art. 1 și 2 este de câte 15 minute, de la începutul fiecărei zile calendaristice. (la 01-02-2021, Articolul 4 a fost modificat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 213 din 25 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 09 decembrie 2020 ) Notă
  Potrivit alin. (1) al art. 2 din ORDINUL nr. 230 din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1255 din 18 decembrie 2020, data intrării în vigoare a prevederilor art. 1, art. 3-6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, se prorogă până la 1 februarie 2021.
   +  Articolul 5Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „Opcom“ - S.A. și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. elaborează procedurile operaționale proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin și le transmit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru informare.  +  Articolul 6Operatorii economici din sectorul energiei electrice, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013 privind aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 3 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, precum și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 22 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 septembrie 2020.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 31 martie 2020.Nr. 61.  +  Anexa nr. 1REGULAMENT de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabiliși a instalațiilor de stocare dispecerizabile  +  ANEXA nr. 2REGULAMENTde funcționare și de decontare a pieței de echilibrare  +  ANEXA nr. 3REGULAMENTde calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea