HOTĂRÂRE nr. 136 din 2 martie 2016privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 14 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (1) și (2) și al art. 104 alin. (2) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al art. 36 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (1)-(3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Statul asigură finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional.(2) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ se face pe baza costului standard per elev/preșcolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocații pentru transportul la și de la locul de muncă și nici cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanțarea de bază.(3) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de numărul de elevi/preșcolari, de limba de predare și de mediul urban/rural.(4) Finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" se face pe baza costului standard per elev/preșcolar.(5) Costul standard per elev/preșcolar se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de mărimea și tipul unităților de învățământ, mediul urban/rural și coeficienții de temperatură pe zone geografice, după caz, pentru cheltuielile prevăzute la alin. (4).(6) Cheltuielile cu pregătirea profesională includ și cheltuielile legate de formarea continuă și evaluarea personalului din unitățile de învățământ preșcolar, gimnazial, liceal și profesional particular și confesional acreditat.  +  Articolul 2(1) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător costului standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban, este identic cu cel din învățământul preuniversitar de stat.(2) Pentru anul 2021, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.111 lei. (la 29-03-2021, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1. din HOTĂRÂREA nr. 352 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 29 martie 2021 ) (3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2021, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (la 29-03-2021, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1. din HOTĂRÂREA nr. 352 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 29 martie 2021 ) (4) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 2, la valoarea costului standard per elev corespunzător coeficientului 1.(5) Unităților de învățământ care au în componență și clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităților li se alocă suplimentar sume aferente coeficienților de diferențiere și de corecție prevăzuți în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Costul standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" este identic cu cel din învățământul preuniversitar de stat.(2) Pentru anul 2021, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 450 lei. (la 29-03-2021, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2. din HOTĂRÂREA nr. 352 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 29 martie 2021 ) (3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii», pentru anul 2021, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (la 29-03-2021, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2. din HOTĂRÂREA nr. 352 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 29 martie 2021 ) (4) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 4, la valoarea costului standard corespunzător coeficientului 1.  +  Articolul 4(1) Unitățile de învățământ particular și confesional transmit proiectul planului de școlarizare inspectoratelor școlare spre verificare și aprobare, în raport cu capacitatea de școlarizare a unităților de învățământ, iar până la data de 20 octombrie a fiecărui an calendaristic transmit inspectoratelor școlare numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii și preșcolarii cu vârsta peste 3 ani din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3. Directorii unităților de învățământ particular răspund, conform legii, de corectitudinea datelor transmise. (la 01-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 168 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 01 aprilie 2019 ) (1^1) Inspectoratele școlare, după efectuarea verificării și aprobării planului de școlarizare, în raport cu capacitatea de școlarizare a unității de învățământ, validează numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii și preșcolarii cu vârsta peste 3 ani din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ. (la 01-04-2019, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 168 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 01 aprilie 2019 ) (1^2) După validarea numărului de elevi de către inspectoratele școlare, unitățile de învățământ particular transmit către unitățile administrativ-teritoriale în raza cărora își au sediul numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii și preșcolarii cu vârsta peste 3 ani din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3. (la 01-04-2019, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 168 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 01 aprilie 2019 ) (1^3) Inspectoratele școlare pot efectua activități de verificare și control la unitățile de învățământ particular, privind numărul de elevi înmatriculați conform planului de școlarizare aprobat. (la 01-04-2019, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 168 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 01 aprilie 2019 ) (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administrației județene a finanțelor publice, respectiv Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București, până la data de 10 decembrie, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât și pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din T.V.A. Pentru anul 2016, datele se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data primirii datelor de la unitățile de învățământ.(3) Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A., aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, respectiv decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar.(4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unități administrativ-teritoriale se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexele nr. 1 și 3.  +  Articolul 5(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale stabilesc sumele destinate finanțării de bază pe unități de învățământ cu personalitate juridică, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexele nr. 1 și 3, și le supun aprobării autorităților deliberative.(2) Sumele ce se virează de unitatea administrativ-teritorială în conturile unităților de învățământ cu personalitate juridică, comunicate ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de către acestea, se reflectă în bugetul local cu ajutorul indicatorului "Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat", cod 55.01.63.  +  Articolul 6(1) Unitățile de învățământ particular și confesional acreditat care beneficiază de finanțare de bază din sume defalcate din T.V.A. au obligația de a face publice informații cu privire la sumele primite, numărul de elevi/preșcolari și formațiunile de studiu pentru învățământul acreditat, modul de utilizare a sumelor defalcate din T.V.A. primite de la bugetul local.(2) Sumele defalcate din T.V.A. rămase neutilizate la finele anului bugetar vor fi restituite bugetului local în termenele prevăzute de normele metodologice de închidere a exercițiului bugetar, aprobate anual prin ordin al ministrului finanțelor publice, pentru a fi regularizate cu bugetul de stat. În acest scop, unitățile de învățământ particular și confesional acreditat vor prezenta ordonatorului principal de credite al bugetului local din care au primit sumele o situație justificativă, potrivit anexei nr. 5.(3) Ordonatorul principal de credite al bugetului local care a alocat sumele pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional acreditat verifică modul de utilizare a sumelor alocate. (la 01-04-2019, Articolul 6 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 168 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 01 aprilie 2019 )  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 2 martie 2016.Nr. 136.  +  Anexa nr. 1
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani,
  stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate,
  pentru anul 2021
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământStandarde de cost per elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost per elev, pe medii și pe niveluri, pentru învățământ în limbile minorităților naționale - lei -
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi4.0524.4314.0524.431
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi7.4317.4317.4317.431
  3Învățământ primarzi4.6635.5555.4566.500
  4Învățământ gimnazialzi6.1117.0286.9858.034
  5Învățământ liceal teoreticzi6.1116.1116.8456.845
  6Învățământ liceal teoreticseral4.5294.5295.0735.073
  7Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi6.3196.3197.0787.078
  8Învățământ liceal tehnologicseral4.9264.9265.5185.518
  9Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi8.0678.0679.0369.036
  10Învățământ liceal FR2.3842.3842.6712.671
  11Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi6.6926.6927.3627.362
  (la 29-03-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3. din HOTĂRÂREA nr. 352 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 29 martie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții
  de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile,
  sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
  precum și contribuțiile aferente acestora
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -
  urbanruralurbanrural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi0,6630,7250,0000,000
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi1,2161,2160,0000,000
  3Învățământ primarzi0,7630,9090,1700,170
  4Învățământ gimnazialzi1,0001,1500,1430,143
  5Învățământ liceal teoreticzi1,0001,0000,1200,120
  6Învățământ liceal teoreticseral0,7410,7410,1200,120
  7Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi1,0341,0340,1200,120
  8Învățământ liceal tehnologic seral0,8060,8060,1200,120
  9Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi1,3201,3200,1200,120
  10Învățământ liceal FR0,3900,3900,1200,120
  11Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi1,0951,0950,1000,100
  (la 08-01-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )
   +  Anexa nr. 3
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor,
  precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2021
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per elev/preșcolar/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban - lei -
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Grădiniță482487497511526540
  Școală gimnazială/primară463467477490504518
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual525531541557572588
  301-800Grădiniță485490499514528543
  Școală gimnazială/primară465470479493507521
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual527533543559575591
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per elev/preșcolar/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei -
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Grădiniță564570581598615632
  Școală gimnazială/primară541547557574590606
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual614621633651670688
  301-800Grădiniță567573584601618635
  Școală gimnazială/primară544549560576593609
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual617623636654673691
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  (la 29-03-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 3. din HOTĂRÂREA nr. 352 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 29 martie 2021 )
   +  Anexa nr. 4
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Grădiniță1,07101,08171,10311,13521,16741,1995
  Școală gimnazială/primară1,02701,03731,05781,08861,11941,1502
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,16611,17781,20111,23611,27111,3061
  301-800Grădiniță1,07601,08681,10831,14061,17281,2051
  Școală gimnazială/primară1,03201,04231,06301,09391,12491,1559
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,17111,18291,20631,24141,27651,3117
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Grădiniță1,25311,26561,29061,32821,36591,4034
  Școală gimnazială/primară1,20161,21361,23761,27371,30971,3457
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,36431,37801,40531,44621,48721,5281
  301-800Grădiniță1,25891,27161,29671,33451,37221,4100
  Școală gimnazială/primară1,20741,21951,24371,27991,31611,3524
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,37021,38401,41141,45241,49351,5347
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  NOTĂ:Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ, calculul finanțării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preșcolar pentru fiecare nivel de învățământ. Unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul primar sunt incluse la categoria școli gimnaziale. (la 29-03-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 3. din HOTĂRÂREA nr. 352 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 29 martie 2021 )
   +  Anexa nr. 5Unitatea de învățământ ...........
  Situație justificativă privind utilizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
  pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ particular și confesional acreditat
  Nr. crt.LunaTip de unitate de învățământ Nr. efectivde elevi/ preșcolari Standard de cost aprobat potrivit legii pentru: Sume calculate (nr. efectiv elevi x cost standard) pentru: Sume primite de la bugetul local pentru finanțarea: Sume rămase neutilizate de restituit din finanțarea:
  cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturisalariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiileaferente acestora cheltuieli cu pregătirea profesională,cheltuieli cuevaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturisalariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiileaferente acestora cheltuieli cu pregătirea profesională,cheltuieli cuevaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiiloraferente acestora cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilorcu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" cheltuielilor cu salariile,sporurile,indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,precum și a contribuțiilor aferente acestora cheltuielilor cu pregătireaprofesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri șiservicii"
  0 1 2 3 4 5 6 = 3 * 4 7 = 3 * 5 8 9 10 = 8 - 611 = 9 - 7
  TOTAL
  Director, ...................................
  -----