METODOLOGIE din 14 august 2020pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 septembrie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 4.979 din 14 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 822 din 8 septembrie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează modul prin care, la nivel județean/al municipiului București, se constituie corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, denumit în continuare CPEECN.(2) În sensul prezentei metodologii, prin CPEECN se înțelege grupul de profesori, organizați pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel național și urmează să evalueze, într-o manieră unitară și eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, denumită în continuare EN, al examenului de bacalaureat național, denumit în continuare BAC, al examenului național de definitivare în învățământ, denumit în continuare DEF, respectiv din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice, denumit în continuare TIT.  +  Capitolul II Rolul, atribuțiile și structura CPEECN  +  Articolul 2CPEECN are rolul de a funcționa ca o comunitate de învățare și de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB.  +  Articolul 3Atribuțiile CPEECN sunt:a) evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul EN, BAC, DEF și TIT, pe fiecare disciplină de examen/concurs; evaluare centrată pe competențe, cu respectarea principiilor calității și echității;b) antrenarea și susținerea profesorilor de la clasă, prin activități de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor/concursurilor naționale; activitățile de sprijin vor avea în vedere metode și strategii care să îmbunătățească implicarea și motivația elevilor pentru participare în condiții de performanță școlară;c) realizarea unui raport de activitate, pe disciplină de învățământ, cu evidențierea aspectelor pozitive și a celor care necesită îmbunătățiri; înaintarea acestuia către ISJ/ISMB în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a EN, BAC, DEF și TIT;d) alte atribuții necesare derulării în bune condiții a evaluărilor pentru EN, BAC, DEF și TIT, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, denumit în continuare MEC, a Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, denumit în continuare CNPEE, a ISJ/ISMB, cum ar fi reevaluarea lucrărilor în anumite situații.  +  Articolul 4Se pot înscrie în CPEECN cadre didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii 3 ani școlari încheiați, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, respectiv în învățământul liceal; (la 16-09-2020, Litera a) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.565 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 septembrie 2020 ) b) au gradul didactic I, II sau titlul științific de doctor în specialitate; (la 16-09-2020, Litera b) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.565 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 septembrie 2020 ) c) au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale.  +  Capitolul III Selecția membrilor CPEECN  +  Articolul 5(1) Cadrele didactice care doresc să devină membri ai CPEECN încarcă dosarul de înscriere pe platforma informatică dedicată, care trebuie să conțină strict următoarele documente:a) cerere de înscriere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; (la 16-09-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.565 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 septembrie 2020 ) b) certificatul ultimului grad didactic obținut sau diploma de doctor/adeverința care atestă obținerea titlului de doctor, după caz;c) adeverință care atestă că în ultimii 3 ani școlari încheiați au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, respectiv în învățământul liceal; (la 16-09-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.565 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 septembrie 2020 ) d) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia nr. 2.241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass);e) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(2) La nivelul Ministerului Educației și Cercetării se constituie o comisie pentru verificarea dosarelor încărcate electronic de către candidați pe platforma informatică dedicată și pentru selecția cadrelor didactice ce urmează să devină membri ai CPEECN.(3) În cazurile în care se constată neîndeplinirea condițiilor de înscriere sau lipsa documentelor obligatorii prevăzute la alin. (1), dosarul se respinge și se afișează motivele respingerii.(4) Toți candidații rămași înscriși după verificarea dosarelor de înscriere vor susține o verificare a competențelor de evaluare. În acest sens primesc spre evaluare lucrări din cadrul EN, BAC, DEF și TIT, precum și subiectele și baremele aferente.(5) Selecția membrilor CPEECN este realizată pe baza dosarului de înscriere și a rezultatului verificării prevăzute la alin. (4), de către comisia constituită în acest sens.(6) Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN, după parcurgerea și absolvirea programului de formare acreditat de către MEC și asigurat de către CNPEE.  +  Articolul 6(1) Calendarul constituirii și completării anuale a CPEECN se comunică anual de către MEC.(2) Calendarul pentru anul 2021 este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 7(1) Pentru disciplinele care sunt probe la EN și BAC, numărul membrilor CPEECN se stabilește în funcție de numărul minim de elevi din anul școlar precedent care au susținut EN și BAC la fiecare disciplină.(2) Numărul membrilor CPEECN în anul 2021 la o anumită disciplină este de 4% din numărul de elevi care au susținut evaluare/examen în sesiunea iunie-iulie 2020 la disciplina respectivă, dar nu mai puțin de 4 membri.(3) În situația în care nu se poate asigura numărul necesar de membri, pentru disciplinele în limbile minorităților naționale, numărul membrilor CPEECN în anul 2021 la acele discipline este de 2% din numărul de elevi care au susținut evaluare/ examen în sesiunea iunie-iulie 2020 la disciplinele respective, dar nu mai puțin de 2 membri.(4) Pentru disciplinele de examen/concurs, altele decât cele prevăzute la alin. (1), numărul membrilor CPEECN se calculează în procent de 4% raportat la numărul de candidați care au susținut DEF/TIT la nivel național, în sesiunea 2020, dar nu mai puțin de 4 membri.(5) În situația în care nu se poate asigura numărul necesar de membri pentru disciplinele de examen/concurs în limbile minorităților naționale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), numărul membrilor CPEECN se calculează în procent de 2% raportat la numărul de candidați care au susținut DEF/TIT la nivel național, în sesiunea 2020, dar nu mai puțin de 2 membri.  +  Capitolul IV Recompense și responsabilități  +  Articolul 8(1) Membrii CPEECN care desfășoară activități de evaluare încheie contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învățământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizează în baza contractului încheiat și în temeiul dispozițiilor ordinului ministrului educației și cercetării care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual.(2) Membrii CPEECN care desfășoară activități de evaluare primesc, în cadrul fișei de evaluare pentru obținerea gradației de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru al CPEECN, respectiv pentru desfășurarea activităților de evaluare în fiecare sesiune a EN, BAC, DEF și TIT.  +  Articolul 9(1) Membrii CPEECN răspund profesional în ceea ce privește corectitudinea și calitatea activității de evaluare.(2) Membrii CPEECN care au erori grave și/sau repetate, dovedite prin documente și/sau cercetarea faptelor, în activitatea desfășurată sunt excluși din CPEECN.  +  Articolul 10Formatorii din cadrul programului de formare prevăzut la art. 5 alin. (6) sunt membri de drept ai CPEECN. (la 16-09-2020, Articolul 10 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.565 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 septembrie 2020 )  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 11Nerespectarea condițiilor de înscriere sau a celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere, observate de comisia de selecție, atrage eliminarea candidatului și sesizarea organelor competente.  +  Articolul 12Prezenta metodologie se aplică începând cu sesiunile EN, BAC, DEF și TIT desfășurate în anul 2021.  +  Articolul 13Coordonarea județeană a CPEECN este asigurată de către un inspector școlar general adjunct, desemnat prin decizie a inspectorului școlar general.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieNr. de înregistrare ........................../............
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  în corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)
  Domnule inspector școlar general,Subsemnatul(a), ..............(inclusiv inițiala tatălui)........., CNP ............................, născut(ă) la data de ..........................., încadrat(ă) la ...........(unitatea de învățământ).......... din ...................................., pe/la postul/catedra de ..............................., grad didactic/doctorat ................................., obținut în anul ............, cu o vechime în învățământ de ............... ani (la data de 1.09.2020), vă rog să îmi aprobați înscrierea în corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), conform prevederilor art. 5 din Metodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.979/2020.Menționez următoarele:– 1. Am domiciliul în ......................................., județul (sectorul) ..............., str. .................................... nr. ........., bl. ........., ap. ........., telefon ........................, adresa de e-mail ................................................, și mă legitimez cu BI/CI seria ............................ nr. ........................, eliberat(ă) de ................................. la data de ................................................................... .– 2. Declar că am luat cunoștință de prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.979/2020, inclusiv etapele calendarului constituirii corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale.– 3. Cunosc că falsul în declarații și în înscrisuri constituie infracțiune, conform Codului penal, și se pedepsește potrivit prevederilor legale.Data …………………….........Nume și prenumele ……………………….Semnătura ................................................ (la 16-09-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.565 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  DECLARAȚIE
  privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere
  Subsemnatul(a), ........................................, CNP ...................................., fiul (fiica) lui ........................ și al/a....................., născut(ă) la data de .................... în localitatea .............................., județul/sectorul ......................., posesor (posesoare) al/a BI/CI seria ...... nr. ..................., eliberat(ă) de ....................... la data de ........................., încadrat(ă) la ......................... pe/la postul didactic/catedra ...................................................., declar pe propria răspundere că toate documentele dosarului de înscriere sunt conforme cu originalele, îmi aparțin și sunt obținute legal. Am fost informat(ă) asupra prevederilor art. 11 din Metodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.979/2020, privind falsul în declarații și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație nu voi fi selectat(ă) în corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale.Declar, susțin și semnez, după ce am luat cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.Data ..................... Semnătura ...........................
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  CALENDARUL
  constituirii corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, în anul școlar 2020-2021
  1. 21-30.09.2020:încărcarea dosarelor de înscriere pe platforma dedicată, de către cadrele didactice care doresc să devină membri ai corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)
  2. 1.10-15.10.2020:verificarea dosarelor de înscriere de către comisia prevăzută la art. 5 alin. (2) din metodologie
  3. 16.10-1.12.2020:verificarea competențelor de evaluare și selecția cadrelor didactice care doresc să devină membri ai CPEECN
  4. 2.12.2020-31.08.2021:formarea cadrelor didactice selectate să devină membri ai CPEECN
  (la 17-03-2021, Tabelul din Anexa nr. 3 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.481 din 11 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 17 martie 2021 )