HOTĂRÂRE nr. 66 din 1 martie 2021privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 1 martie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 265 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 994 din 28 octombrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 2, literele b), d)-k), n) și o) se abrogă. 2. La articolul 2 alineatul (1) punctul 2, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins: r) alte atribuții sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituției prefectului.3. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Atribuțiile prevăzute la art. 2 se stabilesc de către prefect, prin ordin.(2) La întocmirea ordinului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere și atribuțiile pe linia protecției informațiilor clasificate pentru subprefectul desemnat șef al structurii de securitate, conform prevederilor legale în vigoare. Șeful structurii de securitate este desemnat subprefectul care coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate. (3) Ordinul prefectului prin care se stabilesc în sarcina subprefectului atribuții de șef al structurii de securitate se transmite spre avizare structurii responsabile pentru îndrumarea, coordonarea și controlul activităților referitoare la protecția informațiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare.(4) Atribuțiile pe linia protecției informațiilor clasificate, stabilite pentru subprefectul desemnat șef al structurii de securitate, nu pot fi delegate altor persoane.5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Secretarul general al instituției prefectului are următoarele atribuții principale: a) asigurarea stabilității funcționării instituției prefectului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele instituției prefectului; b) sprijinirea activității prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității, prevăzute la art. 255 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; c) coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității de către prefect;d) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;e) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;f) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul legal;g) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului; h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului și publicării în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;i) îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;j) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;k) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;l) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor;m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate; n) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;o) urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect;p) îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect. (2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către prefect, prin fișa postului.(3) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituției prefectului, care are sarcina de a le pune în aplicare.6. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  București, 1 martie 2021.Nr. 66.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020)
  ORGANIGRAMA-CADRU
  de organizare a instituției prefectului
  ----