NORME METODOLOGICE din 4 aprilie 2000privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului
EMITENT
 • MINISTERUL DE INTERNE
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 24 august 2000  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.112/411/2000, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000.
  1. Administratorii drumurilor publice prevăzuți la art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998 și republicată, pot aproba, cu acordul poliției rutiere, închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație, pe sectoare de drum determinate și pe timp limitat, în vederea executării de lucrări autorizate conform prevederilor legale, în zona drumurilor publice sau pentru protejarea drumurilor și a participanților la trafic.Închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație temporare, în vederea protejării drumului și a participanților la trafic se face și în următoarele situații:a) pe timp de viscol, ninsoare abundentă, polei generalizat, inundații sau în alte situații în care condițiile meteorologice generează blocarea căilor rutiere, se interzice accesul vehiculelor spre zonele afectate, în scopul intervenției operative cu utilaje specializate;b) în perioada iarnă-primăvară se pot institui "bariere de dezgheț" în scopul protejării sistemului rutier al drumurilor, prin interzicerea accesului vehiculelor cu masa totală maximă autorizată ce depășește o anumită valoare și restricționarea vitezei de circulație, cu exceptarea după caz a transportului public de persoane.2. Solicitantul închiderii sau instituirii restricțiilor de circulație în vederea executării unor lucrări în zona drumului public, persoana fizică sau juridică se va adresa prin cerere scrisă organelor competente să emită acorduri și aprobări în acest sens.3. Competențele de emitere a acordului și aprobării închiderii de circulație sunt prezentate în tabelul următor:
  Categoria drumului publicDurataCompetențe de emitere
  acordaprobare
  Străzi**Indiferent de lunăPoliția localității*Administratorul drumului
  NOTĂ * Poliția localității (Municipiu, oraș sau comună). ** Cu excepția străzilor ce fac pane din traseele drumurilor naționale, care se tratează conf. prevederilor de la nr. crt 1, 2 și 3 după caz.
  4. Competențele de emitere a acordului și aprobării instituirii restricțiilor de circulație sunt prezentate în tabelul următor:
  Categoria drumului publicCategoria de lucrariCompetente de emitere a
  acorduluiaprobarii
  Străzi**Toate categoriile de lucrăriPolitia localității*Administratorul Drumului
  NOTĂ * Poliția localității (Municipiu, oraș. comună); ** Cu exceptia străzilor ce fac parte din traseele drumurilor naționale
  5. Cererea și documentația pentru închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație se vor depune după cum urmează:5.1. Direcției Regionale de Drumuri și Poduri din subordinea Administrației Naționale a Drumurilor, care are în administrare sectorul respectiv de drum5.2. Administratorul drumului pentru situațiile menționate6. Cererea în original și documentația, se depun cu cel puțin 30 zile înainte de începerea lucrărilor, în cazul în care competența de emitere a acordului și aprobării pentru închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație revin Direcției Politiei Rutiere, respectiv Administrației Naționale a Drumurilor și cu cel puțin 20 zile înainte în celelalte cazuri. În cazul în care competențele de emitere a acordului revin Direcției Poliției Rutiere din Inspectoratul General al Poliției și aprobarea revine Administrației Naționale a Drumurilor, documentația, însoțită de propunerile Serviciului Poliției Rutiere și ale Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, va fi înaintată Administrației Naționale a Drumurilor prin grija Direcției Regionale de Drumuri și Poduri cu cel puțin 20 zile înaintea datei propuse pentru aplicarea închiderii sau instituirii restricțiilor de circulație. Administrația Națională a Drumurilor, în baza documentației prezentate, va solicita acordul Direcției Poliției Rutiere din Inspectoratul General al Politiei, în vederea aprobării închiderii sau instituirii restricțiilor de circulație.7. Cererea pentru închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație, va cuprinde următoarele date:7.1. denumirea completă a solicitantului, adresa, numărul de telefon, telefax, actul și datele de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv codul fiscal în cazul persoanelor juridice.7.2. categoria drumului (național, județean, comunal, vicinal, strada) și pozițiile kilometrice ale limitelor sectorului pe care se vor executa lucrările sau numerele imobilelor, în cazul străzilor;7.3. categoria lucrărilor ce se vor executa, durata execuției și perioada pentru care se solicită aplicarea închiderii sau instituirii restricțiilor de circulație;7.4. implicația asupra traficului: închidere sau instituire de restricții de circulație;7.5. executantul lucrării, în cazul în care aceasta nu se realizează de către solicitant, cu precizarea datelor menționate la punctul 7.1.;7.6. persoana desemnată să răspundă de respectarea condițiilor și aplicarea măsurilor cuprinse în actul de aprobare: numele, prenumele, prenumele părinților, seria și numărul actului de identitate, eliberat de ......... , domiciliul, funcția.8. Documentația ce însoțește cererea pentru închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație se întocmește în 5 exemplare pentru situațiile în care aprobarea este de competența Administrației Naționale a Drumurilor, respectiv 3 exemplare pentru celelalte situații. Documentația va cuprinde:8.1. Memoriu de prezentare a categoriei lucrărilor și a tehnologiei de execuție;8.2. Scheme de semnalizare a zonei de drum în lucru, întocmite cu respectarea reprezentărilor grafice din Anexele prezentelor norme, cu eventuale completări în funcție de situația concretă de pe teren;8.3. Schița cu rutele ocolitoare propuse în cazul devierii circulației, cu precizarea categoriilor funcționale și administrativ-teritoriale ale drumurilor de pe aceste rute, completată cu semnalizarea de orientare pentru traficul deviat;8.4. Proces-verbal de constatare, încheiat de către reprezentanți din partea solicitantului, administratorului drumului și poliției rutiere, în urma verificărilor de pe teren, conținând în mod obligatoriu, date referitoare la tipul și starea îmbrăcăminții rutiere, clasa și starea tehnică a podurilor, elemente geometrice ale traseului, declivitățile etc.8.5. În cazul devierii circulației pe variante ocolitoare ce implică mai multe categorii administrativ-teritoriale de drumuri, documentația va cuprinde și acordul administratorilor acestor drumuri. La verificarea de pe teren și încheierea procesului-verbal, participă în mod obligatoriu și reprezentanți din partea tuturor acestor administrații de drumuri și ai serviciului Poliției Rutiere din Inspectoratul de Poliție Județean.9. În vederea aprobării închiderii sau instituirii restricțiilor de circulație, reprezentanții administratorului drumului public și ai poliției rutiere vor analiza documentația prezentată și vor stabili măsurile ce se impun a fi îndeplinite pentru realizarea în condiții de securitate rutieră a lucrărilor. În cazul în care documentația referitoare la procesul tehnologic și la soluțiile tehnice de execuție nu satisfac cerințele circulației, reprezentanții administratorului drumului și/sau ai Poliției Rutiere pot solicita modificarea și completarea documentației, urmărindu-se scurtarea termenelor de execuție și restrângerea suprafeței din ampriza drumului afectată de lucrări. Actul de aprobare a închiderii sau a instituirii restricțiilor de circulație, se va redacta în trei exemplare, câte unul pentru solicitant, administratorul drumului public și Poliția Rutieră. Schemele de semnalizare rutieră temporară vor fi vizate spre neschimbate de administratorul drumului și poliția rutieră.10. Administratorul drumului public care execută în regie proprie lucrări în zona arterei rutiere pe care o gestionează, va obține acordul poliției rutiere în vederea închiderii sau instituirii restricțiilor de circulație, înainte de începerea lucrărilor conform prevederilor pct. 3. și 4.11. Închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor de construcții de drumuri noi, modernizări, reabilitări și de sporire a capacității de circulație, se face pe baza proiectelor de Management de Trafic, întocmite de antreprenorul general care răspunde de lucrare, însușite de consultant și aprobate în comun de Administrația Națională a Drumurilor și Direcția Poliției Rutiere din Inspectoratul General al Poliției pentru drumurile naționale, respectiv de administratorul drumului împreună cu Serviciul Poliției Rutiere județean, pentru celelalte categorii de drumuri publice. Proiectul de Management de Trafic consemnează obligațiile și responsabilitățile care revin factorilor responsabili, respectiv antreprenor general, subantreprenor, consultanți, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor și cuprinde măsurile destinate desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță. Proiectul de management de trafic conține documentele scrise necesare obținerii aprobării închiderii și/sau instituirii restricțiilor de circulație, schemele de semnalizare rutieră temporară pentru toate situațiile ce apar în decursul execuției lucrărilor, calculul fazelor de semaforizare și modul de organizare și supraveghere a circulației, obligativitatea realizării, montării, întreținerii și completării operative a mijloacelor de semnalizare rutieră temporară, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor.12. Când siguranța circulației sau starea drumului public este afectată prin distrugerea ori degradarea accidentală a construcțiilor și instalațiilor existente în zona acestuia, altele decât cele ale drumului, deținătorul construcțiilor sau instalațiilor respective va începe lucrările de intervenție fără întârziere, cu asigurarea semnalizării rutiere conform schemelor din prezentele norme, anunțând administratorul drumului public și poliția rutieră în max. 4 ore de la constatarea evenimentului în localitățile urbane și în max. 12 ore în celelalte cazuri.13. Executanții de lucrări în zona drumului public au următoarele obligații:a) să înceapă executarea lucrării numai după obținerea aprobării administratorului drumului în baza acordului poliției rutiere, pentru închiderea și devierea traficului sau instituirea restricțiilor de circulație și asigurarea tuturor condițiilor pentru realizarea acestora, cu exceptia cazurilor prevăzute la pct. 12.;b) să păstreze permanent la punctul de lucru copii ale autorizației de amplasare în zona drumului și ale aprobării pentru închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație însoțite de schema de semnalizare vizată spre neschimbare;c) să respecte durata și termenele de execuție prevăzute în documentul de aprobare;d) să respecte procesul tehnologic și soluțiile tehnice de execuție din documentația în baza căreia s-a emis acordul poliției rutiere și aprobarea administratorului drumului;e) să execute amenajările destinate siguranței traficului, să instaleze și să completeze operativ și să întrețină mijloacele de semnalizare și de protecție de pe sectorul de drum pe toată durata execuției lucrării;f) să amenajeze culoare speciale pe partea carosabilă a drumului public destinate circulației pietonilor, în situația în care lucrările afectează trotuarul;g) să realizeze și să întrețină varianta ocolitoare aprobată, în condiții de siguranță, în cazul devierii circulației;h) să asigure echipament de protecție - avertizare pentru personalul care lucrează în zona drumului public;i) să asigure restabilirea circulației prin eliberarea completă a platformei și zonei drumului după terminarea lucrărilor sau a programului de lucru. dacă partea carosabilă nu mai este afectată de lucrări;j) să demonteze semnalizarea rutieră temporară de pe sectorul de drum, odată cu terminarea lucrărilor de refacere a platformei drumului și să refacă semnalizarea inițială sau, după caz să asigure semnalizarea adecvată noilor condiții de circulație;k) să execute repararea părților componente ale drumului, afectate de lucrări, înlăturând orice degradare apărută pe durata termenului de garanție.l) la terminarea lucrărilor să încheie un proces-verbal cu reprezentanți din partea administratorului drumului și poliției rutiere în care se va consemna realizarea integrală a tuturor lucrărilor în scopul restabilirii circulației în condiții de siguranță.14. În cazul în care solicitantul aprobării închiderii sau instituirii restricțiilor de circulație constată, pe parcursul executării lucrărilor, că nu pot fi respectate termenele prevăzute în aprobare, datorită unor cauze obiective, temeinic justificate, vor solicita din timp administratorului drumului, prelungirea perioadei de închidere sau de instituire a restricțiilor de circulație.15. Persoanele care participă la execuția lucrărilor pe drumul public vor fi echipate cu veste de culoare galben - portocaliu, atunci când natura lucrării impune prezența acestora în cadrul amprizei drumului. Dacă lucrările se execută și în timpul nopții, echipamentul de protecție - avertizare va fi prevăzut cu elemente retro-reflectorizante de culoare portocalie sau albă.16. În situații bine justificate, pentru asigurarea condițiilor de desfășurare fluentă și în siguranță a circulației, administratorul drumului care a emis aprobarea pentru închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație și/sau poliția rutieră, pot întrerupe executarea unor lucrări în zona drumului.17. În prealabil închiderii sau instituirii restricțiilor de circulație, administratorul drumului public va informa participanții la trafic, prin presa scrisă, radio, televiziune, asupra condițiilor de circulație pe sectoarele de drum respective și eventual despre traseele alternative recomandate.18. Administratorul drumului public și poliția rutieră vor controla modul în care se respectă condițiile și măsurile stabilite prin actul de aprobare emis. În cazul în care se constată nerespectarea întocmai a acestora ori deficiențe de natură a stânjeni fluența și siguranța circulației vehiculelor sau a pietonilor, vor lua măsuri de sancționare a persoanelor vinovate, potrivit legislației și pot anula aprobarea închiderii ori instituirii restricțiilor de circulație. Măsuri de sancționare se vor aplica și în cazul când executantul nu înlătură degradările apărute în zona lucrărilor, pe durata termenului de garanție a acestora.19. Accidentele de circulație înregistrate, având drept cauză semnalizarea rutieră temporară incompletă sau lipsa acesteia, revin în totalitate executantului de lucrări, atrăgând răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz. potrivit legii.20. Măsurile prevăzute în prezentele norme nu sunt limitative, fiind posibilă stabilirea și aplicarea și altor măsuri, după caz, în scopul sporirii securității rutiere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  PRINCIPIILE SEMNALIZĂRII RUTIERE TEMPORARE Semnalizarea rutieră temporară trebuie să fie în concordanță cu natura pericolului la care se referă și categoria de participanți la trafic căreia i se adresează. Astfel, semnalizarea unei lucrări care ocupă o parte din trotuar și se adresează pietonilor va fi diferită de cea care se adresează conducătorilor de vehicule în cazul lucrărilor ce ocupă o parte din suprafața carosabilă. ■ PRINCIPIUL ADAPTĂRII LA CARACTERISTICILE ARTEREI RUTIERE Artera rutieră Aviatorilor - Piața CDG - Eliade face parte, potrivit funcțiunii, din categoria de drum "Străzi Magistrale". Desfășurarea circulației rutiere în funcție de amenajarea drumului: [] în sens unic, pe căi unidirecționale separate printr-o zonă mediană, având minimum două benzi de circulație pe sens. Natura situației ce trebuie semnalizată: [] apariția fortuită a unui obstacol sau pericol (denivelare, îngustare etc) [] șantier mobil [] șantier fix sau care se deplasează lent de-a lungul drumului. [] deviere circulație Gradul de periculozitate: Depinde de felul obstacolului, poziția sa pe partea carosabilă, pe acostament sau trotuar, precum și lățimea părții carosabile ocupată. Vizibilitatea: Elementele care determină vizibilitatea sunt: [] elementele geometrice ale drumului (curbă, profil în lung fără vizibilitate etc) [] construcții, instalații, mobilier urban, vegetație sau alte obstacole care obturează vizibilitatea. [] staționări de vehicule [] condiții ale mediului ambiant (noapte, ceață etc.) Caracteristicile traficului rutier sunt: [] intensitatea traficului; [] structura traficului: [] densitatea traficului [] capacitatea de circulație rutieră; [] viteza medie de circulație pentru întregul trafic; [] natura traficului (sezonier, turistic). ■ PRINCIPIUL COERENȚEI Este posibil ca semnalizarea rutieră temporară să contrazică semnalizarea curentă, existentă pe drum. În această situație este obligatoriu să se demonteze indicatoarele cu caracter permanent care contrazic semnalizarea temporară, sau să se acopere fețele acestora, cu o mască, pe toată durata închiderii sau instituirii restricțiilor temporare de circulație. ■ PRINCIPIUL VALORIFICĂRII Semnalizarea rutieră temporară trebuie să informeze participanții la trafic asupra situației exacte pe care o vor întâlni (localizarea și amploarea lucrărilor, condițiile de circulație în zona lucrărilor) și trebuie aplicată de o asemenea manieră încât să fie credibilă. Este necesar ca situația în zona lucrărilor să fie efectiv cea în care se așteaptă participantul la trafic, în urma perceperii mesajului presemnalizării și semnalizării temporare. Aspecte de îndeplinit în acest scop: [] semnalizarea să respecte prevederile legislației și prescripțiile tehnice în vigoare; [] semnificația indicatoarelor să corespundă într-adevăr necesităților impuse de lucrare; [] semnalizarea să urmărească în timp și în spațiu desfășurarea lucrărilor; [] semnalizarea temporară să nu restricționeze circulația mai mult decât strictul necesar;; [] semnalizarea temporară să fie demontată la terminarea lucrărilor; [] semnalizarea curentă să fie restabilită și după caz, completată în conformitate cu noile condiții apărute în urma execuției lucrării respective. ■ PRINCIPIUL DE PERCEPERE A SEMNIFICAȚIEI SEMNALIZĂRII Pentru perceperea în timp util a semnificației semnalizării rutiere temporare, de către participanții la trafic și asigurarea timpului necesar efectuării manevrelor ce se impun, indicatoarele pot fi repetate deasupra sau pe partea stângă a drumului (îndeosebi la căile cu sens unic, în curbe etc.) și trebuie să îndeplinească următoarele condiții: [] să fie realizate în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare (dimensiuni, simboluri, înscrisuri și retroreflectorizante); [] să fie judicios amplasate; [] să fie grupate în număr limitat, maximum două indicatoare pe același suport sau alăturate; [] să fie curate și în bună stare.  +  INDICATOARE RUTIERE ȘI MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR Indicatoarele rutiere și mijloacele auxiliare de semnalizare a lucrărilor sunt conforme cu normele în vigoare.■ INSTALAREA SEMNALIZĂRII RUTIERE TEMPORAREDin punct de vedere al amplasării, semnalizarea rutieră temporară cuprinde: [] semnalizarea premergătoare Lucrărilor - instalația înainte de zona lucrărilor în sensul de mers; [] semnalizarea de poziționare a lucrărilor (bariere, balize, conuri de dirijare etc); [] semnalizarea de terminare a sectorului restricționat - instalată după sfârșitul sectorului de drum ocupat de lucrări. Indicatoarele care preced zona lucrărilor, precum și cele de terminare a sectorului restricționat, vor fi astfel amplasate încât să asigure un spațiu liber de min. 50 cm, în afara părții carosabile.Instalarea indicatoarelor se face în următoarea ordine: [] semnalizarea premergătoare lucrărilor, [] semnalizarea de poziționare a lucrărilor, [] semnalizarea de terminare a sectorului restricționat. Instalarea comportă două faze:1. Indicatoarele se așează la nivelul solului, pe acostament sau trotuar fără a fi fixate pe suporți. Se verifică dacă acestea îndeplinesc condițiile de vizibilitate pentru a fi bine percepute de către cei cărora li se adresează, fără a fi mascate (vegetație, stâlpi, curbe lipsite de vizibilitate, vizibilitate redusă în profil longitudinal etc).2. Instalarea stabilită a indicatoarelor. Fixarea pe suport se face numai după constatarea că sunt asigurate toate condițiile pentru perceperea semnificației indicatoarelor în timp util. În cazul devierii circulației, semnalizarea începe cu instalarea indicatoarele care jalonează traseul de deviere și apoi se montează indicatoarele de interzicere, la capetele sectorului aferent lucrărilor.■ SEMNALIZAREA RUTIERĂ TEMPORARĂ PE TIMPUL NOPȚII Pe timpul nopții, indiferent dacă se execută sau nu lucrări, zona de drum afectată de acestea, prezintă un risc sporit pentru participanții la trafic și eventual pentru personalul muncitor. Din acest motiv, condițiile impuse semnalizării rutiere sunt mai exigente. Caracteristicile semnalizării rutiere temporare trebuie corelate cu cele ale semnalizării curente de pe sectorul respectiv de drum. Din acest punct de vedere se disting două situații: [] semnalizarea curentă este retroreflectorizantă; [] semnalizarea curentă nu este retroreflectorizantă. În cazul semnalizării rutiere curente retroreflectorizante, semnalizarea temporară a lucrărilor trebuie să fie de asemenea retroreflectorizantă și poate fi completată cu dispozitive cu lumina galbenă, intermitentă sau care se succede "în cascadă". În cazul în care, semnalizarea rutieră curentă nu este retroreflectorizantă, spre a evita eclipsarea acesteia, semnalizarea temporară a lucrărilor poate fi de asemenea nereflectorizantă, cu respectarea următoarelor condiții minimale:– barierele simple și direcționale să fie realizate cu folie retroreflectorizantă galben-roșu.– delimitarea în lung, a părții carosabile deschisă circulației de zona de drum în lucru să fie marcată, suplimentar, prin instalarea de lămpi cu lumina galbenă continuă sau intermitentă. Semnalizarea rutieră temporară a lucrărilor, executate pe artere magistrale și de legătură din mediul urban, se realizează cu indicatoare retroreflectorizante, completate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă.■ SEMNALIZAREA DE URGENȚĂ Semnalizarea unor pericole care pot apărea brusc, urmare unor accidente de circulație sau degradări ale drumului, cu ocuparea temporară a unei părți din suprafața carosabilă comportă două faze:– instalarea indicatorului de avertizare "alte pericole", urmând ca înlăturarea obstacolului să se facă de urgență;– înlocuirea urgentă a indicatorului sus-menționat cu o semnalizare rutieră în concordanță cu natura pericolului și a suprafeței părții carosabile ocupate. Conform schemei din prezentele norme, în cazul în care obstacolul nu poate fi îndepărtat.■ CIRCULAȚIA ALTERNANTĂ Prin circulație alternantă se înțelege modul de desfășurare a traficului, în care sensul de circulație se modifică. Altenativ, pe aceeași bandă. În cazul circulației alternante sunt utilizate următoarele sisteme de semnalizare rutieră temporară:a. Semnalizare cu indicatoare de reglementare a priorității;b. Semnalizare cu piloți de circulație;c. Semnalizare cu semafoare pentru dirijarea automată a circulației, completate cu indicatoare de reglementare a priorității. Utilizarea unuia din cele trei sisteme se face în funcție de intensitatea traficului (Media Zilnică Anuală sau intensitatea orară) și de lungimea sectorului de drum restricționat. Trebuie avute în vedere două aspecte esențiale:– pe un sector de drum în lucru cu o lungime mai mare de 1200 m, nu se poate organiza desfășurarea circulației în sistem alternant;– fanionul de semnalizare (a 59) este utilizat numai pentru semnalizarea de avertizare a unui pericol și în nici un caz pentru impunerea priorității de trecere; Unui anumit volum de trafic îi corespund limitele maxime ale lungimii sectorului restricționat pe care se poate aplica una din cele trei soluții de dirijare a traficului, conform graficului nr. 1. În plus, pentru dirijarea circulației prin indicatoare de reglementare a priorității, intervine obligativitatea asigurării vizibilității între capetele lucrării, condiție care de multe ori nu este posibil de realizat. -----