LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 (*actualizată*)privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult(actualizată la data de 29 ianuarie 2001*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor şi veşmintelor de cult, precum şi de tipărire a cărţilor de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare practicării cultului.Prin obiecte de cult, în sensul prezentei legi, se înţeleg vasele liturgice, icoanele metalice sau litografiate, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciuliţele şi medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios şi altele asemenea. Se asimilează obiectelor de cult şi calendarele religioase, precum şi produsele necesare exercitării activităţii de cult, cum ar fi tămâia şi lumânările, cu excepţia celor decorative şi a celor pentru nunţi şi botezuri.Prin veşminte de cult, în sensul prezentei legi se înţeleg şi stofele şi broderiile specifice, necesare realizării veşmintelor respective.De asemenea, se asimilează obiectelor de cult tipăriturile de cult, manualele şi cursurile teologice necesare desfăşurării activităţii din instituţiile de învăţămînt religios ale cultului respectiv.  +  Articolul 2Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată în condiţiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivităţi.  +  Articolul 3Ilustratele, pliantele, albumele de artă şi filmele prezentând lăcaşuri de cult sau obiecte de artă bisericească, cu excepţia celor care fac parte din patrimoniul cultural naţional, se pot realiza numai cu acordul cultului respectiv.  +  Articolul 4Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie dacă fapta, potrivit legii, nu este considerată infracţiune şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei*).----------Alin. 1 al art. 4 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 2 din 29 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 29 ianuarie 2001, care modifică pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiei, precum şi cele rezultate din săvârşirea acesteia se confisca.----------Alin. 1^1 al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.Contravenţia se constată şi amenda se aplică de către organele de poliţie, primării sau organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.Contravenţiei prevăzute la alin. 1 îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.----------Alin. 3 al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.  +  Articolul 5*)Producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult prevăzute la art. 1 sunt scutite de la impozitare.----------Art. 5 a revenit la forma avută la publicare ca urmare a modificării art. 41 din ORDONANŢA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994, de către pct. 59 al art. 1 din LEGEA nr. 73 din 12 iulie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 2 august 1996.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU--------