INSTRUCȚIUNI din 17 februarie 2021privind implementarea și administrarea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 februarie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL M.36 din 17 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 februarie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele instrucțiuni stabilesc în Ministerul Apărării Naționale, denumit în continuare MapN, cadrul normativ specific pentru managementul proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, denumit în continuare NSIP.  +  Articolul 2Domeniile de investiții prin proiecte NSIP cu fonduri comune ale NATO sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Statul Major al Apărării, denumit în continuare SMAp, este responsabil de coordonarea activităților asociate domeniului NSIP, prin Direcția logistică, denumită în continuare Dlog.(2) În scopul execuției unitare a activităților asociate domeniului NSIP, SMAp prin Dlog stabilește relațiile de coordonare și colaborare cu:a) structurile centrale din MApN, corespunzător domeniului de responsabilitate al acestora;b) structuri din cadrul programelor majore, denumite în continuare PM;c) autorități contractante, denumite în continuare AC, stabilite conform prevederilor Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competențele de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare.(3) În domeniul NSIP, SMAp asigură legătura cu organismele Alianței atât direct, cât și prin intermediul structurilor MApN de reprezentare la NATO.  +  Capitolul II Fundamentarea și aprobarea proiectelor NSIP în România  +  Articolul 4(1) Structurile MApN de reprezentare la nivelul comandamentelor strategice ale NATO transmit la SMAp/DLog solicitările acestora privind dezvoltarea de capabilități militare ale Alianței în România pentru susținerea misiunilor NATO.(2) În funcție de domeniul de dezvoltare a capabilităților militare NATO pe teritoriul național, DLog, structurile PM și AC derulează activitățile de fundamentare a proiectelor NSIP în cadrul planurilor programelor de capabilități NATO, denumite în continuare CPPs, sau prin intermediul altor instrumente programatice specifice NSIP.(3) După finalizarea procesului de analiză și evaluare a documentelor de fundamentare a proiectelor NSIP cu organismele NATO decidente, șeful SMAp solicită aprobarea realizării acestora ministrului apărării naționale, prin raport inițiat de DLog.  +  Articolul 5CPPs aprobate de organismele NATO se transmit la DLog prin grija structurilor MApN de reprezentare la NATO.  +  Articolul 6(1) Proiectele de investiții finanțate din fonduri naționale, avizate în Consiliul tehnico-economic al MApN, pot fi supuse atenției Comitetului NATO pentru Investiții, denumit în continuare IC, înainte de angajarea de cheltuieli, prin intermediul unor declarații de prefinanțare, existând posibilitatea rambursării din fonduri NSIP, în eventualitatea în care prin intermediul acelor proiecte se dezvoltă capabilități militare necesare susținerii unor misiuni NATO pe teritoriul României.(2) DLog notifică prin fișa de evaluare a proiectelor de investiții menționate la alin. (1) elaborarea declarației de prefinanțare de către structura PM, pentru transmiterea acesteia la IC prin raport inițiat de DLog aprobat de șeful SMAp.(3) DLog notifică structura PM despre nivelul de susținere al proiectului de către comandamentele strategice ale NATO, includerea acestuia în cadrul unui instrument programatic specific NSIP și monitorizează rambursarea cheltuielilor eligibile NSIP.  +  Capitolul III Implementarea proiectelor NSIP în România  +  Secţiunea 1 Cerințe generale  +  Articolul 7(1) În procesul de implementare a proiectelor NSIP, Secțiunea de apărare din cadrul Delegației permanente a României la NATO și UE, denumită în continuare SA, asigură prin reprezentantul național în IC din cadrul SA, denumit în continuare RN-IC, legătura cu Biroul NATO pentru Resurse, denumit în continuare IS-NOR, și promovarea în IC a poziției naționale privind proiectele NSIP din responsabilitatea României.(2) RN-IC colaborează cu reprezentanții structurii NSIP din DLog pentru promovarea poziției naționale în IC în ceea ce privește implementarea proiectelor NSIP.(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la data autorizării etapelor de implementare a proiectelor NSIP în IC, SA informează în scris DLog pentru punerea în aplicare a deciziei IC.(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea documentelor decizionale ale IC, RN-IC transmite documentele, în format electronic, în rețeaua securizată NATO, denumită în continuare ROU NS NOAN, la șeful structurii NSIP din DLog, punctul de contact central în domeniul NSIP în MApN, denumit în continuare CPOC NSIP.  +  Articolul 8Introducerea și actualizarea permanentă a datelor în sistemul informatic integrat pentru resurse din fonduri comune, denumit în continuare CIRIS, se asigură de către DLog, iar în modulul NSIP din aplicația informatică Managementul echipamentelor militare pe durata ciclului de viață, denumită în continuare MENTEC, se asigură de către structurile PM.  +  Articolul 9(1) DLog coordonează etapele de implementare a proiectelor NSIP, până la eliberarea raportului de audit al Comisiei internaționale a auditorilor pentru NATO, denumită în continuare IBAN, având în vedere remedierea eventualelor deficiențe rezultate în urma recepției operaționale și auditului.(2) Structurile PM și AC sunt responsabile de derularea activităților NSIP pentru următoarele etape de implementare a unui proiect NSIP:a) fundamentarea calendarului de implementare și a profilului financiar;b) fonduri planificate în avans, denumite în continuare APF;c) documentațiile tehnico-economice;d) elaborarea documentelor specifice NSIP necesare derulării procedurilor de achiziție a bunurilor, serviciilor și execuției de lucrări din cadrul proiectului NSIP;e) recepția operațională NATO a obiectivelor dezvoltate prin intermediul proiectului NSIP;f) auditul proiectelor NSIP.  +  Articolul 10În conformitate cu autorizările IC, AC derulează activități NSIP pentru angajarea următoarelor tipuri de cheltuieli din cadrul unui proiect NSIP:a) cheltuieli în scop - pentru achiziția bunurilor, serviciilor și execuției de lucrări pentru realizarea obiectelor de investiție din cadrul proiectului NSIP, în conformitate cu metodele de achiziție agreate de IC;b) cheltuieli diverse și neprevăzute - au același regim ca și cheltuielile în scop și pot fi angajate dacă situația o impune;c) cheltuieli tip Architecture Engineering, denumite în continuare AE - pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, a studiilor privind clarificarea cerințelor, achiziția serviciilor de asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor, achiziția serviciilor de consultanță pentru asigurarea managementului implementării proiectului NSIP;d) cheltuieli administrative naționale, denumite în continuare NAE - pentru achiziția bunurilor, serviciilor și execuției de lucrări care sunt necesare din punct de vedere administrativ națiunii gazdă pentru implementarea proiectului NSIP.  +  Secţiunea a 2-a Autorizare fonduri planificate în avans  +  Articolul 11Structurile PM și AC monitorizează implementarea proiectelor NSIP în conformitate cu calendarul de implementare și graficul de finanțare agreat la nivelul NATO și, la nevoie, propun măsuri pentru remedierea deficiențelor.  +  Articolul 12(1) În baza deciziilor IC, șeful SMAp supune aprobării ministrului apărării naționale raportul inițiat de DLog privind graficul de finanțare a proiectelor NSIP.(2) Raportul aprobat, prevăzut la alin. (1), se transmite în copie de către DLog la Direcția generală financiar-contabilă, denumită în continuare DGFC, structurilor PM și AC responsabile de implementarea proiectelor NSIP.  +  Articolul 13În procesul de aprobare a CPPs, SA informează DLog despre autorizarea APF pentru implementarea proiectelor din responsabilitate.  +  Articolul 14Autorizarea APF garantează dreptul națiunii gazdă de a angaja fondurile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice prin structuri din organica MApN sau prin derularea procedurilor de achiziție naționale, dacă prin documentul NATO de autorizare nu se dispune altfel.  +  Articolul 15Fondurile APF autorizate se justifică de către națiunea gazdă la finalizarea procesului de auditare a plăților efectuate pentru realizarea proiectului NSIP în tipul de cheltuieli AE.  +  Secţiunea a 3-a Autorizare documentații tehnico-economice, proceduri de achiziție și notificare contracte  +  Articolul 16Autorizarea de către IC a documentațiilor tehnico-economice garantează dreptul națiunii gazdă de a angaja fondurile pentru realizarea obiectivelor din cadrul proiectului NSIP prin derularea metodei de achiziție menționate în documentul de autorizare.  +  Articolul 17(1) Achiziția bunurilor, serviciilor și execuției de lucrări din cadrul proiectelor NSIP se derulează de AC conform metodei de achiziție agreate de comitetele relevante de la nivelul Alianței.(2) Procedurile de achiziție a bunurilor, serviciilor și execuției de lucrări din cadrul proiectelor NSIP aprobate de IC pot fi derulate în totalitate sau parțial de către agențiile NATO, cu aprobarea directorilor PM, în baza prevederilor actelor normative în vigoare.  +  Articolul 18Metodele de achiziție a bunurilor, serviciilor și execuției de lucrări din cadrul proiectelor NSIP agreate de comitetele NATO sunt:a) licitație competitivă internațională derulată conform procedurilor NATO, denumită în continuare ICB;b) licitație competitivă națională derulată conform cadrului legislativ național, la care participă, pe lângă operatorii economici români, și operatorii economici eligibili nominalizați de autoritățile statelor membre participante la finanțarea proiectelor pentru care se organizează procedura competitivă, denumită în continuare NCB+;c) licitație competitivă națională derulată conform cadrului legislativ național, la care participă operatorii economici români a căror eligibilitate este garantată de către autoritățile naționale, denumită în continuare NCB.  +  Articolul 19(1) Solicitările adresate organismelor NATO pentru clarificarea detaliilor necesare derulării procedurii de achiziție se transmit de către DLog, prin RN-IC.(2) La procedurile de atribuire, prin ICB și NCB+, a contractului de achiziție se acceptă operatorii economici din țările membre NATO participante la finanțarea proiectului NSIP, care prezintă certificat/delegație de eligibilitate emis/emisă de autoritățile competente ale țărilor de proveniență.(3) Operatorii economici din țările membre NATO care nu prezintă certificat/delegație de eligibilitate în termenul solicitat la procedurile de achiziție menționate la alin. (2) sunt descalificați.(4) Perioada de depunere a documentelor pentru participare la procedurile de achiziție se poate extinde dacă nu influențează termenul de finalizare a proiectului NSIP.(5) Documentele pentru derularea ICB și NCB+ se redactează în limbile română și engleză, iar răspunsul ofertanților se solicită și se acceptă în limbile română și engleză.  +  Articolul 20După autorizarea fondurilor de către IC pentru achiziția bunurilor, serviciilor și execuției de lucrări din cadrul proiectului NSIP prin ICB și NCB+, AC transmit notificarea de intenție privind inițierea procedurii de achiziție, denumită în continuare NOI, prin canalele reglementate, la:a) reprezentanțele diplomatice la București ale țărilor participante la finanțarea proiectului NSIP;b) DLog, pentru informarea delegațiilor NATO ale țărilor participante la finanțarea proiectului NSIP, prin RN-IC;c) Direcția generală pentru armamente, pentru publicare pe pagina de internet.  +  Articolul 21În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractelor, a actelor adiționale la contracte, a rezilierii contractelor sau a oricăror documente care modifică angajamentele contractuale între părți, AC informează DLog.  +  Articolul 22AC sunt responsabile pentru informarea DLog, în vederea notificării NATO, privind orice contestație și/sau acțiune în instanță referitoare la procedurile de atribuire a contractelor pentru realizarea proiectelor NSIP.  +  Secţiunea a 4-a Recepția operațională a proiectelor NSIP în România  +  Articolul 23AC sunt responsabile pentru realizarea recepției operaționale conform procedurilor NATO și a recepției cantitative și calitative conform legislației naționale a obiectivelor finalizate din cadrul contractelor aferente proiectelor NSIP.  +  Articolul 24(1) În termen de maximum 6 luni calendaristice de la admiterea recepției naționale a obiectivelor finalizate din cadrul contractelor aferente proiectelor NSIP, AC transmit la DLog documentele necesare realizării recepției operaționale NATO, pentru introducerea acestora în CIRIS și notificarea organismelor NATO, prin RN-IC.(2) AC sunt responsabile de clarificarea tuturor aspectelor privind datele din documentele transmise la NATO pentru aprobarea recepției operaționale NATO.(3) Valoarea în euro a fondurilor neeligibile pentru finanțare din fonduri financiare NSIP, rezultate din raportul recepției operaționale NATO, se asigură de către structurile PM, din cofinanțare la NSIP, prin virarea sumei în lei în contul NSIP al DGFC, în dobândă, pentru redistribuire la proiectele aflate în derulare, prin grija DLog. Valoarea în lei pentru fondurile în euro declarate neeligibile se calculează la cursul NATO din trimestrul în care se efectuează virarea în contul NSIP al DGFC. (la 29-07-2022, Articolul 24 din Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 )  +  Secţiunea a 5-a Auditul proiectelor NSIP în România  +  Articolul 25AC sunt responsabile pentru susținerea procesului de auditare a proiectelor NSIP, conform procedurilor NATO și naționale.  +  Articolul 26(1) În termen de maximum 6 luni calendaristice de la aprobarea recepției operaționale NATO a obiectivelor finalizate din cadrul contractelor aferente proiectelor NSIP, AC transmit la DLog documentele necesare realizării auditului efectuat de IBAN, pentru introducerea acestora în CIRIS și notificarea IBAN, prin RN-IC.(2) AC sunt responsabile de clarificarea tuturor datelor transmise la NATO pentru efectuarea auditului și eliberarea raportului de audit.(3) Valoarea în euro a fondurilor neeligibile pentru finanțare din fonduri financiare NSIP, rezultate din raportul de audit, se asigură de către structurile PM, din cofinanțare la NSIP, prin virarea sumei în lei în contul NSIP al DGFC, în dobândă, pentru redistribuire la proiectele aflate în derulare, prin grija DLog. Valoarea în lei pentru fondurile în euro declarate neeligibile se calculează la cursul NATO din trimestrul în care se efectuează virarea în contul NSIP al DGFC. (la 29-07-2022, Articolul 26 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 ) (4) Contravaloarea în lei a fondurilor neeligibile pentru finanțare din fonduri financiare NSIP, rezultată din diferența dintre valoarea în lei a fondurilor cheltuite pentru proiectul auditat și valoarea în lei a fondurilor financiare NSIP primite pentru proiectul respectiv, se asigură de către structurile PM, din cofinanțare la NSIP, prin virarea acestora în contul NSIP al DGFC, în dobândă, pentru redistribuire la proiectele aflate în derulare, prin grija DLog. (la 29-07-2022, Articolul 26 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 )  +  Capitolul IV Administrarea bunurilor NSIP în România  +  Articolul 27AC sunt responsabile de predarea bunurilor NSIP, cu excepția celor achiziționate din fonduri NAE, în baza documentelor naționale și NATO de recepție a obiectivelor finalizate din cadrul proiectelor NSIP, către structurile PM care au în administrare terenul pe care sunt amplasate bunurile respective și asigură operarea și mentenanța acestora în conformitate cu destinația pentru care au fost realizate.  +  Articolul 28(1) Bunurile NSIP intră în domeniul public al statului în baza documentelor naționale și NATO de recepție operațională.(2) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor NSIP se face cu respectarea instrucțiunilor de utilizare a conturilor, prevăzute în Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.(3) După înregistrarea în inventarul NATO a bunurilor NSIP, pe baza raportului de audit emis de IBAN, valoarea contabilă a acestora se actualizează, dacă este cazul, la nivelul celei stabilite de NATO, pentru componenta din fonduri financiare NSIP.  +  Articolul 29Bunurile, serviciile și execuția de lucrări achiziționate din fonduri NAE se înregistrează în evidența contabilă potrivit prevederilor legale naționale.  +  Articolul 30Structurile care au în patrimoniu bunurile NSIP sunt responsabile pentru planificarea în bugetul propriu a fondurilor financiare necesare asigurării operării și mentenanței acestora, dacă organismele NATO nu dispun altfel.  +  Articolul 31DLog este responsabilă de coordonarea activităților solicitate de organismele NATO pentru verificarea modului de utilizare și întreținere a bunurilor NSIP.  +  Articolul 32(1) Structurile care au în patrimoniu bunurile NSIP sunt responsabile pentru notificarea DLog când durata de exploatare a acestora este finalizată și necesită scoaterea din inventar sau necesită noi investiții pentru exploatare în condiții de siguranță.(2) DLog este responsabilă pentru notificarea organismelor NATO, prin RN-IC, când bunurile NSIP necesită scoaterea din inventar potrivit procedurilor NATO în vigoare.(3) Structurile care au în patrimoniu bunurile NSIP sunt responsabile de inițierea procedurilor de scoatere din inventar, conform legislației naționale în vigoare, după primirea documentului aprobat de organismele NATO în acest scop.  +  Capitolul V Managementul financiar NSIP  +  Articolul 33(1) Fondurile financiare destinate finanțării proiectelor NSIP se gestionează și se utilizează potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, cu modificările și completările ulterioare, prin contul NSIP al DGFC.(2) În contul NSIP al DGFC se depun sumele din care se asigură finanțarea proiectelor NSIP, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru asigurarea unui management eficient al sumelor colectate în contul NSIP, directorii PM și comandanții/șefii AC își deschid, la unitățile Trezoreriei Statului la care sunt arondați, conturi de disponibil corespunzătoare proiectelor NSIP pe care le implementează.(4) În vederea realizării plății bunurilor, serviciilor și execuției de lucrări pentru implementarea proiectelor NSIP, din contul NSIP al DGFC se repartizează sumele necesare efectuării plăților în conturile NSIP ale AC, structurilor PM, pe baza următorului algoritm:a) facturile emise pentru plata bunurilor, serviciilor și execuției de lucrări în baza contractelor încheiate în scopul implementării proiectelor NSIP se transmit de AC și de structurile PM, în copie, la DLog, pentru a solicita la DGFC transferul fondurilor în contul NSIP al acestora;b) DLog transmite la DGFC solicitarea pentru efectuarea transferului fondurilor solicitate, după ce în prealabil a efectuat atât analiza privind disponibilul fondurilor existente în contul NSIP al DGFC, cât și încadrarea în cuantumul sumelor aprobate pentru fiecare proiect NSIP;c) în baza solicitării DLog, DGFC efectuează transferul fondurilor financiare NSIP în conturile NSIP ale AC.(5) În cazul în care transferurile fondurilor financiare NSIP în contul NSIP al DGFC, provenite din contribuțiile țărilor membre NATO, inclusiv România, nu sunt efectuate la timp, plata facturilor se efectuează conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin grija directorilor PM.(6) În situația în care pentru plata facturilor emise pentru un proiect NSIP nu sunt întrunite condițiile prevăzute la alin. (4) și (5), DLog este abilitată să transmită la DGFC o solicitare de efectuare a transferului fondurilor disponibile pentru alte proiecte NSIP care nu au angajamente de plată urgente sau din dobânda acumulată în cont, urmând ca odată cu alocarea fondurilor pe proiecte NSIP, provenite din contribuțiile țărilor membre NATO, inclusiv România, DLog să transmită la DGFC o solicitare de regularizare a fondurilor financiare NSIP corespunzător alocărilor NATO.(7) Fondurile de cofinanțare pentru plata facturilor aferente proiectelor NSIP, aprobate de NATO începând cu anul 2016, după reașezarea acestora, la termenele și prin modalitățile prevăzute de lege, la alineatul 55.02.06 - „Cofinanțare la programul NATO de investiții în securitate“, se transferă în conturile NSIP ale AC sau structurii PM, după caz, prin grija acestora, iar după efectuarea plăților, facturile se transmit în copie la DLog.(8) Penalitățile financiare încasate în procesul de derulare a contractelor în derulare pentru implementarea proiectelor NSIP, provenite din sursa de finanțare fonduri financiare NSIP, se transferă din conturile NSIP ale AC în dobânda cumulată în contul NSIP al DGFC, iar cele provenite din sursa de finanțare cofinanțare la NSIP se transferă din conturile NSIP ale AC, potrivit legislației naționale în vigoare.(9) La solicitarea DLog, sumele autorizate și neutilizate pentru implementarea proiectelor NSIP după emiterea raportului de audit se transferă în dobânda cumulată în contul NSIP al DGFC.(10) Dobânda cumulată din fonduri financiare NSIP în contul NSIP al DGFC se gestionează în cuantum total și se utilizează, la solicitarea DLog, în scopul:a) regularizării pierderilor survenite din diferențe de curs valutar euro-leu;b) asigurării fondurilor de tip NAE;c) asigurării cheltuielilor neprevăzute pentru proiectele NSIP.(11) Cursul valutar utilizat pentru emiterea facturilor și semnarea contractelor pentru implementarea proiectelor NSIP este cel aprobat trimestrial de IC, transmis prin grija DLog la AC și structurile PM.(12) Pentru contractele cu plata facturilor în valută, structurile PM sunt responsabile de planificarea și asigurarea fondurilor în lei pentru completarea sumei necesare achiziției valutei, rezultată din diferența dintre valoarea eligibilă specificată în documentul notificat la alin. (11) și suma necesară achiziției, cu încadrarea acesteia la prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-07-2022, Articolul 33 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 ) (13) În urma proceselor de recepție operațională și audit NATO, fondurile suplimentare aprobate de NATO pentru compensarea diferențelor de curs valutar NATO euro-leu se gestionează astfel:a) prin grija directorilor PM pentru cele utilizate din cofinanțare la NSIP conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare;b) prin grija DLog pentru cele utilizate din fonduri financiare NSIP de la alte proiecte sau din dobândă. (la 29-07-2022, Articolul 33 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 )  +  Articolul 34(1) AC și structurile PM restituie, la finele exercițiului bugetar, fondurile neutilizate din conturile NSIP proprii în contul NSIP al DGFC.(2) Fondurile utilizate pentru realizarea proiectelor NSIP au același regim și se derulează prin același cont, în temeiul prevederilor art. 4 și 6 din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35(1) Fondurile necesare anual pentru plata contribuției naționale la finanțarea proiectelor NSIP, precum și alte fonduri destinate administrării și utilizării acestora se planifică în bugetele PM. (2) Pentru evidențierea destinației sumelor planificate și a sursei de finanțare, numai acolo unde este cazul, în bugetele PM, fondurile financiare se identifică prin introducerea mențiunii „proiecte NSIP în România“.  +  Articolul 36Plățile aferente proiectelor NSIP aflate în execuție se efectuează de AC, cu respectarea principiilor execuției bugetare prevăzute la art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și a documentelor NATO specifice.  +  Articolul 37RN-IC transmite directorului PM „Reprezentare Internațională“ pentru plata contribuției financiare a României la NSIP și la DLog pentru repartizarea fondurilor pe proiecte NSIP, documentul NATO de execuție financiară CFC, care cuprinde finanțarea în comun a proiectelor NSIP autorizate de IC, prin aplicarea principiului compensării reciproce între aliați a cheltuielilor NSIP.  +  Articolul 38(1) DLog este responsabilă de planificarea fondurilor financiare NSIP în CIRIS, în baza deciziilor IC și a contractelor încheiate.(2) Structurile PM și AC sunt responsabile de planificarea fondurilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare.(3) AC sunt responsabile ca la semnarea contractelor să fie menționat că decontarea în lei a bunurilor/serviciilor/execuției de lucrări livrate se face la cursul NATO de schimb valutar euroleu din trimestrul în care acestea au fost planificate în graficul fizic și valoric existent la contract. La modificarea cursului NATO de schimb valutar euro-leu, valoarea în lei a contractului se modifică prin act adițional doar pentru livrarea bunurilor/serviciilor/execuției de lucrări care nu sunt întârziate conform graficului fizic și valoric existent la contract. (la 29-07-2022, Articolul 38 din Capitolul V a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 ) (4) Structurile PM sunt responsabile pentru planificarea și asigurarea fondurilor din bugetul propriu pentru toate situațiile în care NATO declară că nu sunt eligibile pentru finanțare din fonduri financiare NSIP. (la 29-07-2022, Articolul 38 din Capitolul V a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 )  +  Articolul 39(1) În luna ianuarie a fiecărui an calendaristic, șeful SMAp promovează raportul adresat ministrului apărării naționale, inițiat de DLog, pentru aprobarea finanțării proiectelor NSIP în anul curent și informarea cu privire la evaluarea implementării proiectelor NSIP în anul încheiat, cu avizul Direcției generale juridice, Direcției planificare integrată a apărării, DGFC, AC și directorilor PM cu responsabilități în implementarea proiectelor NSIP.(2) Raportul pentru aprobarea finanțării proiectelor NSIP în anul curent se întocmește ori de câte ori situația o impune - noi proiecte NSIP aprobate de organismele NATO, noi contracte semnate, fonduri insuficiente prevăzute în raportul anual - și se transmite de către DLog, în termen de 5 zile de la aprobare, la DGFC, structuri PM și AC responsabile de implementarea proiectelor NSIP.(3) Raportul pentru finanțarea proiectelor NSIP în anul curent cuprinde următoarele date:a) structura PM; b) locația, codul și denumirea proiectului NSIP, AC;c) valoarea autorizată a proiectului NSIP, în euro, pe tip de finanțare - fonduri financiare NSIP și cofinanțare;d) existent în contul NSIP al DGFC, în lei, pe proiecte NSIP și dobânda totală;e) valoarea totală a contractelor în euro;f) valoarea cumulată a cheltuielilor efectuate până la 31 decembrie în anul anterior, în euro;g) valoarea planificată pentru cheltuielile din anul curent, în euro și lei, unde valoarea în lei este exprimată la cursul stabilit la nivelul NATO din trimestrul I al anului curent;h) valoarea cumulată planificată pentru toată perioada rămasă, până la finalizarea proiectului NSIP, exprimată în euro;i) stadiul implementării și termenul de finalizare operațională ale proiectelor NSIP. (la 29-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 39 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 ) (4) Evaluarea implementării proiectelor NSIP în anul trecut cuprinde următoarele date:a) structura PM;b) locația, codul și denumirea proiectului NSIP;c) valoarea planificată pentru cheltuielile din anul trecut;d) cheltuielile efectuate în anul trecut;e) stadiul îndeplinirii obiectivelor din anul trecut;f) obiective stabilite pentru anul curent;g) constatări și concluzii, iar dacă situația o impune, măsuri de urmat.  +  Articolul 40(1) DLog este responsabilă de modul de aplicare a prevederilor documentului NATO C-M(77)10/1977 - „Eligibility for common funding of National Administrativ Expenses incurred on NATO common infrastructure projects“/„Eligibilitatea pentru finanțarea comună a NAE asociate proiectelor de infrastructură comună“, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează funcțiunile și tipurile de cheltuieli din categoria NAE, fără a avea un caracter limitativ.(2) Modul de utilizare a fondurilor NSIP din categoria NAE sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Capitolul VI Evaluarea și controlul implementării proiectelor NSIP în România  +  Articolul 41Organismele NATO evaluează modul în care România realizează proiectele NSIP prin intermediul CIRIS și prin inspecții periodice.  +  Articolul 42Până la data de 5 a fiecărei luni calendaristice, AC transmit la DLog stadiul de realizare a graficelor fizice și valorice aferente proiectelor NSIP din responsabilitate.  +  Articolul 43Până la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, DLog promovează la locțiitorul pentru resurse al șefului SMAp raportul de informare privind evaluarea realizării obiectivelor NSIP din anul în curs, care cuprinde constatări și concluzii, iar dacă situația o impune, propuneri de urmat.  +  Articolul 44Până la sfârșitul lunilor aprilie și octombrie, locțiitorul pentru resurse al șefului SMAp promovează la șeful SMAp raportul de informare, inițiat de DLog, privind evaluarea realizării obiectivelor NSIP din anul în curs, care cuprinde constatări și concluzii, iar dacă situația o impune, propuneri de urmat.  +  Articolul 45Până la sfârșitul lunii iulie, șeful SMAp promovează la ministrul apărării naționale raportul de informare, inițiat de DLog, privind evaluarea realizării obiectivelor NSIP din anul în curs, care cuprinde constatări și concluzii, iar dacă situația o impune, propuneri de urmat.  +  Articolul 46(1) În termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea trimestrului, DGFC, structurile PM și AC transmit la DLog, în format letric și electronic - fișier Excel, situația trimestrială a sumelor colectate și repartizate în/din conturile NSIP pe care le gestionează. (la 29-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 46 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 ) (2) Structurile PM și AC notifică în situația trimestrială prevăzută la alin. (1), în dreptul sumelor repartizate din conturile NSIP pe care le gestionează, următoarele:a) codul proiectului de la care s-a repartizat suma;b) baza legală - număr, dată și valoare contract/act adițional la contract etc.;c) număr, dată și valoare factură - suma exprimată în lei la cursul euro din documentul prevăzut la art. 33 alin. (11);d) număr, dată și valoare ordin de plată.  +  Articolul 47Controlul implementării proiectelor NSIP vizează următoarele obiective generale:a) modul de implementare a strategiilor, concepțiilor, standardelor, precum și a soluțiilor de optimizare a funcționalității domeniului NSIP;b) perfecționarea procesului decizional în domeniul NSIP;c) obținerea eficienței maxime, cu respectarea legislației naționale și a procedurilor NATO de implementare a capabilităților finanțate din NSIP;d) corectarea/eliminarea disfuncțiilor/deficiențelor constatate prin aplicarea cu celeritate a corecțiilor ce se impun;e) asigurarea respectării legislației naționale și a procedurilor NATO de implementare a capabilităților finanțate din NSIP;f) prevenirea, descoperirea și recuperarea pagubelor;g) identificarea disfuncțiilor sistemice, a insuficienței resurselor umane, materiale și financiare, a vidului legislativ, a lipsei motivației și a situațiilor determinate de înțelegerea precară a cerințelor și asigurarea opțiunilor de remediere a acestor deficiențe;h) asigurarea condițiilor de pază și securitate a bunurilor NSIP;i) întreținerea și exploatarea bunurilor NSIP.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 48(1) CPOC NSIP participă la activitățile NSIP internaționale și de pe teritoriul național, organizate de structurile NATO, în vederea clarificării tuturor aspectelor privind derularea etapelor specifice domeniului NSIP, cu respectarea cadrului juridic, tehnic, financiar și administrativ al NATO și național.(2) Pentru derularea în condiții optime a activităților prevăzute la alin. (1), CPOC NSIP nominalizează, în vederea participării, personal de specialitate din structurile PM și AC, în funcție de domeniul vizat, cu acordul șefilor/comandanților structurilor din care provin.(3) Pentru derularea activităților prevăzute la alin. (1) se utilizează resursele financiare din categoria NAE sau din dobânda acumulată în contul NSIP al DGFC, în situația neasigurării din bugetul MApN.  +  Articolul 49(1) SMAp, prin DLog, este responsabil de organizarea și desfășurarea pe teritoriul național a activităților internaționale cu vizibilitate în domeniul NSIP la propunerea/solicitarea organismelor NATO - conferințe, grupuri/ateliere de lucru, vizite de lucru etc.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se susțin și cu sprijinul resurselor structurilor PM și AC cu responsabilități în derularea activităților specifice domeniului NSIP.  +  Articolul 50(1) DLog este responsabilă de elaborarea actelor normative care vizează armonizarea cadrului legislativ național cu procedurile NSIP.(2) În procesul de elaborare a proiectelor de acte normative prevăzute la alin. (1), structurile MApN pot asigura sprijin de specialitate, în funcție de domeniul de competență.  +  Articolul 51În funcție de evoluția portofoliului proiectelor NSIP, structurile PM și AC propun măsuri pentru adaptarea structurilor NSIP proprii, prin promovarea documentelor legale, cu avizul DLog.  +  Articolul 52În scopul derulării cu celeritate a activităților NSIP, pentru realizarea schimbului de informații între structurile MApN și organismele NATO, DLog dispune măsuri organizatorice, cu sprijinul structurilor de specialitate, pentru acreditarea și accesarea, acolo unde nu există, a:a) stațiilor de lucru în rețelele NATO clasificate;b) sistemelor de videoteleconferință/VTC în rețelele clasificate ale MApN și rețelele NATO clasificate.  +  Articolul 53(1) Punctul de contact central pentru gestionarea CIRIS în MApN este CPOC NSIP.(2) CPOC NSIP aprobă cererile personalului pentru crearea conturilor în CIRIS, cu avizul structurii de securitate din care acesta provine, și le transmite la punctele de contact NATO pentru analiză și execuție, conform procedurilor.  +  Articolul 54În toate situațiile în care este posibil, facilitățile realizate prin NSIP se identifică prin afișarea logoului prevăzut în anexa nr. 2^1, la intrarea în obiective. (la 29-07-2022, Articolul 54 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 )  +  Articolul 55Directorii PM dispun măsurile necesare pentru asigurarea cu prioritate a fondurilor de cofinanțare necesare realizării proiectelor NSIP în termenele asumate la NATO.  +  Articolul 56În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni, structurile cu responsabilități în implementarea proiectelor NSIP dispun măsuri pentru modificarea/completarea/abrogarea actelor normative specifice care conduc la neîndeplinirea termenelor de realizare a proiectelor NSIP și contravin prevederilor prezentelor instrucțiuni.  +  Articolul 57DLog transmite la Direcția planificare integrată a apărării, anual, în termen de 3 zile de la primirea «Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul viitor și a estimărilor pentru următorii trei ani, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite», în format letric și electronic - fișier Excel, situația privind resursele financiare necesare implementării proiectelor NSIP, detaliată pe o perioadă de 10 ani, pentru întocmirea Directivei de planificare a apărării și chestionarelor NATO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (la 29-07-2022, Articolul 57 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 )  +  Articolul 58Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Anexa nr. 1la instrucțiuni
  DOMENII DE INVESTIȚII NSIP
  Nr. crt.Denumirea categoriei
  1.AerodromuriAirfields
  2.Baze navaleNaval Bases
  3.Instalații petroliere și de lubrifianțiPetroleum and Lubricants Installations
  4.ComunicațiiCommunications
  5.Sisteme informaticeInformation Systems
  6.Sisteme de control al zboruluiNavigational Aids
  7.Sistem de luptă antisubmarin și suprafațăAnti-submarine and Surface
  8.Instalații de avertizare navaleVessel Warning Installations
  9.Instalații de avertizareWarning Installations
  10.Comandamente de războiWar Headquarters
  11.Instalații de antrenamentTraining Installations
  12.Instalații de rachete sol-solSurface-to-Surface Missile Installations
  13.Instalații de rachete sol-aerSurface-to-Air Missile Installations (SAM)
  14.Depozite de munițiiAmmunition Storage
  15.Depozite înaintateForward Storage Sites
  16.Categorii de sprijin de întărireReinforcement Support Category
  17.Diverse - conform aprobării prealabile de la Comandamentele Strategice ale NATO, după cazMiscellaneous (Various)
   +  Anexa nr. 2la instrucțiuni
  MODUL DE UTILIZARE
  a fondurilor NSIP din categoria NAE
  1. Funcțiunile și tipurile de cheltuieli pentru care se pot utiliza fondurile NAE sunt cuprinse în prevederile documentului NATO C-M(77)10/1977, cu modificările și completările ulterioare.2. Cerințele pentru utilizarea fondurile NAE se vor analiza de către DLog, la solicitarea structurilor responsabile de fundamentarea, implementarea și administrarea proiectelor NSIP.3. Prioritățile privind utilizarea fondurilor NAE sunt:a) derularea activităților naționale și internaționale specifice domeniului NSIP;b) asigurarea sistemelor informatice și de comunicații performante pentru personalul responsabil de execuția activităților pentru fundamentarea și implementarea proiectelor NSIP;c) asigurarea condițiilor de lucru în birouri și săli de ședințe pentru personalul responsabil de execuția activităților de fundamentare și implementare a proiectelor NSIP;d) pregătirea personalului responsabil de execuția activităților pentru fundamentarea și implementarea proiectelor NSIP prin efectuarea cursurilor de perfecționare în domeniile managementului implementării programelor și proiectelor de investiții;e) efectuarea plății facturilor aferente implementării proiectelor NSIP pentru acoperirea cheltuielilor în situațiile în care apar diferențe de curs valutar de la data primirii fondurilor și data plății, penalități la contractele în derulare și oricare altă situație neprevăzută;f) recompensarea financiară a personalului responsabil de execuția activităților pentru fundamentarea și implementarea proiectelor NSIP, stabilită potrivit contractelor de muncă cu durată determinată sau nedeterminată și având ca sursă de finanțare fondurile financiare NSIP prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, cu modificările și completările ulterioare;g) alte situații care asigură realizarea activităților specifice domeniului NSIP.4. DLog analizează solicitările structurilor responsabile de fundamentarea, implementarea și administrarea proiectelor NSIP, având la bază prevederile pct. 3, autorizările IC, stadiile de derulare a contractelor de realizare a proiectelor NSIP și valorile estimate pentru utilizarea fondurilor NAE.5. Cheltuirea fondurilor NAE se realizează în etape astfel:a) până la semnarea contractului de angajare a cheltuielilor în scop: 1% din valoarea aprobată pentru cheltuielile în scop;b) până la efectuarea a 80% din plățile contractului/contractelor de realizare a scopului proiectului: 80% din totalul NAE, care reprezintă procentul aprobat de NATO din totalul valorii contractelor de realizare a scopului proiectului;c) după auditarea NATO a proiectului NSIP: fondurile NAE rămase.6. Fondurile rămase după recepția operațională NATO, la proiectele NSIP aprobate de organismele NATO prin procedura „O dată pentru totdeauna“/Lump sum, se vor utiliza ca fonduri NAE în conformitate cu prevederile pct. 3 și 4.7. Solicitările pentru achiziția bunurilor, serviciilor și execuției de lucrări din fonduri NAE, pentru justificarea estimărilor de cost, vor fi însoțite de date suficiente: specificații tehnice etc.8. Rapoartele pentru aprobarea desfășurării activităților internaționale și naționale care utilizează fonduri NAE se avizează/se inițiază de către DLog și se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.9. Rapoartele pentru aprobarea utilizării fondurilor NAE, cu excepția celor prevăzute la pct. 8, se inițiază de către DLog, se avizează de structurile responsabile de cheltuirea fondurilor și se aprobă de locțiitorul pentru resurse al șefului SMAp.10. Transferul fondurilor NAE în conturile structurilor responsabile de cheltuirea fondurilor NAE se realizează de către DGFC la solicitarea DLog.
   +  Anexa nr. 2^1la instructiuni
  LOGO
  pentru identificarea facilităților realizate prin NSIP
  (la 29-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.116 din 21 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 3*)la instrucțiuni*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  SITUAȚIA
  privind resursele financiare necesare implementării proiectelor NSIP
  ------