ORDIN nr. 2.062 din 9 iunie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 18 august 2000    Ministrul culturii,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare, şi ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii,Ion Caramitru  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEprivind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice  +  Capitolul 1 Principii generale  +  Articolul 1 (1) Ca parte integrantă a sistemului informaţional naţional, bibliotecile publice produc, inmagazineaza, organizează, pun în valoare şi difuzează informaţii de interes public, local, naţional şi internaţional. De asemenea, bibliotecile publice deţin colecţii de documente formate în timp şi dezvoltate permanent prin achiziţii, schimb interbibliotecar, donaţii, transfer şi, după caz, depozit legal naţional sau local. (2) Prin biblioteca se înţelege şi serviciile ori structurile specializate deţinătoare de colecţii de documente specifice (cărţi, periodice şi materiale purtătoare de informaţii) care insumeaza peste 3.000 de unităţi de evidenta şi care funcţionează în unele instituţii sub denumirea generica de biblioteci.  +  Articolul 2Colectiile bibliotecilor sunt formate din următoarele categorii de documente:1. documente specifice: a) tiparituri (cărţi, periodice şi extrase din cărţi sau din periodice, almanahuri, calendare, partituri, atlase, harti, foi volante, afişe, anunţuri, programe, proclamatii, descrieri de invenţii, norme tehnice, cataloage de produse sau de reclama, reproduceri de arta în serie, albume, stampe, gravuri, portrete, tablouri, ilustrate, produse filatelice etc.); b) înregistrări multimedia: discuri, casete, microfise, microfilme, filme, diapozitive, compact discuri şi altele asemenea; c) documente multiplicate în serie prin proceduri fizico-chimice diferite (litografiere, xerografiere, fotografiere etc.); d) manuscrise; e) alte documente (de exemplu: filme, acte de stare civilă şi de evidenta a populaţiei, cu valoare documentara, care fac parte din colectiile speciale sau din studii locale); f) documente electronice, informatice, software; g) materiale purtătoare de informaţii pentru nevăzători şi alte categorii de persoane defavorizate;2. documente nespecifice bibliotecilor, altele decât cele prevăzute la pct. 1.  +  Articolul 3Nu fac parte din colectiile de documente ale bibliotecilor: a) documentele publicate în serie, care au un alt regim de păstrare: filme de orice fel, în afară celor necesare în activitatea de biblioteca; acte de stare civilă şi de evidenta a populaţiei, bancnote şi alte documente cu valoare: bilete de banca, mărci poştale, documente de plată şi speciale, altele decât cele menţionate la art. 2 pct. 1 lit. e); b) documente fără valoare informationala în sine: formulare tipizate, registre, chitantiere, boniere şi alte documente care se constituie în suport pentru înscrisuri.  +  Articolul 4Documentele cuprinse la art. 2 fac parte din categoriile tezaur sau fond al patrimoniului cultural naţional mobil ori sunt bunuri culturale comune, după caz  +  Articolul 5 (1) Documentele care sunt bunuri culturale comune nu sunt considerate mijloace fixe, cu excepţia celor care se constituie în colecţii speciale şi în depozit legal local. (2) Cotele de uzura fizica sau morala se aplică numai în cazul unor documente de biblioteca, din categoria bunurilor culturale comune, în funcţie de frecventa de circulaţie, valoarea informationala şi durata de utilizare stabilită prin prezentele norme metodologice.  +  Articolul 6Celelalte bunuri din dotarea bibliotecilor fac parte din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, după caz, şi sunt evidentiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul 2 Evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice  +  Articolul 7Bibliotecile evidenţiază, gestionează şi inventariaza documentele specifice pe care le deţin, în sistem manual sau automatizat, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 8 (1) Evidenta manuală a documentelor de biblioteca (cărţi, publicaţii periodice şi alte documente grafice şi audiovizuale) se tine pe formulare tipizate, astfel: a) evidenta globală - pe registre de mişcare a fondurilor (R.M.F.) - structurată pe trei părţi (1 - intrari; 2 - iesiri; 3 - recapitulare); b) evidenta individuală - pe registre de inventar (R.I.) - cu numerotare de la 1 la infinit; c) evidenta preliminară pentru periodice - pe fise tipizate, până la constituirea lor în unităţi de evidenta; d) evidenta analitica - pe fise analitice de evidenta însoţite de imagini foto - pentru bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil. (2) Fiecărui document de biblioteca, înscris în registrul de evidenta individuală, îi revine un număr de identificare unic. Acelaşi număr este înscris şi pe documentul în cauza, direct sau prin aplicarea unor etichete, inclusiv cod de bare, în funcţie de natura suportului pe care este imprimata informaţia. Documentele se marcheaza cu ştampila bibliotecii în gestiunea căreia se afla. (3) Fiecare document de biblioteca, purtător al unui număr de identificare, constituie o unitate de evidenta sau un volum. (4) Constituirea unităţii de evidenta, în cazul publicaţiilor periodice, seturilor de diapozitive, documentelor foto şi al altor materiale se face potrivit prezentelor norme metodologice. (5) În actele de evidenta nu sunt admise ştersături sau modificări decât în cazuri justificate, prin procese-verbale de constatare ale căror numere se înscriu la rubrica "Observaţii". (6) Evidenta globală şi individuală realizată în sistem automatizat va cuprinde toate elementele de identificare a unităţilor de evidenta, respectiv a loturilor din care acestea fac parte, cu respectarea conţinutului de informaţii prevăzut de R.M.F. şi R.I. Aceasta evidenta poate fi la nevoie transpusa pe discheta şi/sau liste pe hârtie. (7) Modificările intervenite în evidenta individuală realizată în sistem automatizat (scoateri şi intrari din şi în evidenta) se notifica după acelaşi procedeu ca şi în cazul evidentei manuale, iar documentele de motivare (procese-verbale) se păstrează în dosar separat.  +  Articolul 9 (1) Documentele specifice care aparţin bibliotecilor se constituie în gestiuni. (2) Gestiunea bibliotecilor, în sensul prezentelor norme metodologice, reprezintă totalitatea colectiilor de documente deţinute de aceste instituţii în spaţii adecvate şi ordonate metodologic. (3) Bibliotecarii nu sunt obligaţi sa constituie garanţii băneşti, dar răspund material, potrivit legii, pentru eventualele pagube produse în gestiune din culpa lor.  +  Articolul 10 (1) Intrarea în gestiune a documentelor se poate produce în următoarele situaţii: prin achiziţii, schimb interbibliotecar, donaţii, constituirea depozitului legal naţional sau local, transfer, sub forma de rezultat al unor cercetări şi activităţi proprii etc. (2) Intrarea în gestiune a colectiilor de documente impune efectuarea următoarelor operaţiuni: a) dacă documentele intra cu acte insotitoare de provenienţă (facturi, procese-verbale de donaţie, acte de transfer etc.), se confrunta datele înscrise în acte cu existentul, se verifica/se stabileşte preţul pentru fiecare bun, precum şi aditionarea corecta a actului; orice nepotrivire între actele insotitoare şi situaţia existenta a bunurilor se specifică într-un proces-verbal. b) dacă documentele intra fără acte insotitoare, se întocmesc acte de intrare, stabilindu-se numărul lor, preţul/exemplar şi totalul, starea fizica, potrivit hotărârii comisiei de evaluare care funcţionează în cadrul bibliotecii; c) dacă documentele provin din cercetări şi activităţi proprii ale bibliotecilor (cercetări bibliografice şi documentare, culegeri tematice, editari etc.), se întocmesc acte de intrare ca şi în cazul prevăzut la lit. b). (3) Operaţiunile efectuate pe perioada de la primirea din partea furnizorului până la predarea în grija bibliotecarilor din sectorul de relaţii cu publicul, operaţiunile de verificare/confruntare a actelor insotitoare cu existentul, întocmirea actelor de intrare, înscrierea în registrele de evidenta primara şi individuală, precum şi alte operaţiuni de prelucrare biblioteconomica revin bibliotecarilor desemnaţi să le efectueze. (4) După prelucrarea biblioteconomica (clasificare, cotare, catalogare, inventariere) documentele sunt predate, sub semnatura, pe baza actelor de dispecerizare, bibliotecarilor care le gestionează, în scopul depozitarii, conservării şi introducerii acestora în circuitul lecturii publice.  +  Articolul 11 (1) Scoaterea temporară din gestiune, fapt ce nu atrage scoaterea din evidenta a documentelor specifice bibliotecilor, poate avea loc în următoarele situaţii: a) transfer temporar între instituţii din ţara pentru organizarea unor expoziţii sau a altor activităţi specifice, efectuat pe baza actului de transfer între biblioteca deţinătoare şi instituţia primitoare. Bunurile care fac parte din patrimoniul cultural naţional se transfera temporar numai cu aprobarea oficiului judeţean pentru patrimoniul cultural naţional, compartiment funcţional în cadrul muzeelor judeţene sau naţionale, după caz; b) transfer temporar în străinătate, în vederea organizării unor manifestări specifice. Între biblioteci româneşti şi instituţii culturale din străinătate se efectuează astfel de transferuri temporare, pe baza unui document asiguratoriu emis de primitor, prin care acesta se obliga la plata despăgubirilor corespunzătoare, în cazul pierderii, degradării sau distrugerii bunurilor respective. În cazul transferului care are ca obiect bunurile ce fac parte din patrimoniul cultural naţional, acesta se efectuează numai cu aprobarea Ministerului Culturii; c) împrumutul către utilizatori al unor cărţi, periodice şi alte documente spre consultare în sălile de lectura sau la domiciliul acestora, pe perioade limitate (până la 30 de zile), efectuat pe baza documentelor de evidenta a cititorilor, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice; d) împrumutul interbibliotecar la nivel naţional şi internaţional, care se efectuează pe bază de documente specifice. Publicaţiile periodice şi cele care fac parte din patrimoniul cultural naţional nu fac parte din acest tip de împrumut. (2) Scoaterea definitivă din gestiune a unor documente determina scoaterea din evidenta globală şi individuală şi se produce în următoarele situaţii: a) transfer definitiv, sub forma de donaţie, de la o biblioteca la alta instituţie din ţara, conform legislaţiei în vigoare; transferul definitiv în acest caz se produce astfel: pentru bunurile culturale comune, dacă mai rămâne cel puţin un exemplar în colectie sau dacă nu este necesar instituţiei donatoare, dar este absolut necesar instituţiei primitoare, şi numai cu acordul forurilor superioare care au în subordine unitatea donatoare; pentru bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional, cu aprobarea Ministerului Culturii. În mod excepţional, pentru întregirea unui titlu în mai multe volume, a unei serii, colecţii sau în alte cazuri asemănătoare, ordonatorul principal de credite poate aproba, cu acordul ambelor părţi, transferul definitiv al unui bun cultural de acest tip, care se afla într-un singur exemplar în colectiile instituţiei donatoare; b) transferul definitiv de la o biblioteca românească, sub forma de donaţie, pe bază de acord intervenit între părţi, la o instituţie similară din străinătate; acest transfer se produce astfel: pentru bunurile culturale comune, dacă în colectiile bibliotecii donatoare mai rămâne cel puţin un exemplar după efectuarea donatiei, cu acordul instituţiei sub autoritatea căreia funcţionează biblioteca donatoare; pentru bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional, dacă în colectiile bibliotecii donatoare mai rămâne cel puţin un exemplar după efectuarea donatiei, cu aprobarea Ministerului Culturii; c) restituirea unor bunuri culturale către alte persoane juridice sau fizice din ţara, ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive; d) în cazul distrugerii din cauza forţei majore (incendii, inundaţii, cutremure şi alte calamitati); e) în cazul distrugerii sau dispariţiei unor bunuri culturale din neglijenţa ori din culpa, găsite lipsa la inventariere sau nerestituite de utilizatorii care le-au împrumutat; f) bunurile sunt uzate fizic sau moral.  +  Articolul 12 (1) Scoaterea din evidenta, respectiv din gestiune, a documentelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c) poate fi efectuată numai pe baza hotărârilor rămase definitive, emise de organele care au constatat/au judecat cauza, conform legislaţiei în vigoare. (2) Scoaterea din gestiune, respectiv din evidenta, a documentelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. e) se face astfel: a) în cazul distrugerii din neglijenţa de către bibliotecar, alţi salariaţi ai bibliotecii, utilizatori, participanţi la activităţi culturale etc., pe baza unui proces-verbal de constatare a faptei şi a documentelor de recuperare a pagubei; b) în cazul distrugerii din culpa de către gestionari, alţi salariaţi ai bibliotecii sau alte persoane (utilizatori, participanţi la activităţi culturale etc.), pe baza documentelor emise de organele care, la sesizarea bibliotecii pagubite, au constatat/au judecat paguba produsă; c) în cazul dispariţiei prin efracţie a unor documente, pe baza actelor emise de organele abilitate care au constatat/au judecat paguba produsă; d) în situaţia documentelor găsite lipsa la inventar, pe baza procesului-verbal de constatare şi a actelor de recuperare a pagubei, emise de comisia de inventariere; e) în cazul lucrărilor nerestituite de cititori, pe baza actelor de recuperare valorică şi a fisei-contract sau a documentelor care atesta insolvabilitatea restantierilor în cauza. (3) Documentele de constatare a pagubei produse, în situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e), rămase definitive, au calitatea de titlu de creanta, respectiv de titlu executoriu. (4) Scoaterea din gestiune şi din evidenta a documentelor de biblioteca aflate în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. f) se face pe baza actelor întocmite de comisia care a propus scoaterea din funcţiune a lucrărilor uzate fizic sau moral. (5) Documentele care fac parte din patrimoniul cultural comun, uzate fizic şi moral, pot fi scoase din gestiune, respectiv din evidenta, înainte de expirarea perioadei de utilizare numai dacă nu mai pot fi recuperate prin mijloace specifice (legatorie) sau dacă aceste operaţiuni depăşesc valoric preţul de inventar, în cazul celor uzate fizic, ori nu pot fi valorificate prin schimb interbibliotecar, în cazul celor depăşite moral. În aceste cazuri aprobarea pentru scoaterea din funcţiune se da de către conducerea bibliotecii, dacă nu au durata normală de utilizare îndeplinită.  +  Articolul 13 (1) Recuperarea pagubelor produse colectiilor de documente ale bibliotecilor se face astfel: a) înlocuirea documentului distrus/nerestituit/găsit lipsa la inventar, cu excepţia celor care fac parte din colectiile speciale, cu unul identic (acelaşi titlu, aceeaşi editie, în stare fizica buna). În acest caz noul exemplar primeşte numărul de identificare al documentului înlocuit; b) înlocuirea documentului distrus/nerestituit/găsit lipsa la inventar cu unul similar (acelaşi titlu, editie noua, în stare fizica buna). În acest caz noul document primeşte un nou număr de identificare, iar actul de intrare a acestuia va urma regimul stabilit conform art. 8; c) prin recuperarea valorică, luându-se în calcul valoarea de utilitate şi preţul pieţei la data constatării pagubei. Nivelul valoric de recuperare poate fi redus până la 90% în cazul în care valoarea de utilitate a documentului este scăzută (exista mai multe exemplare în biblioteca, are o circulaţie redusă, prezintă un grad avansat de uzura, nu este de profilul bibliotecii) sau poate fi majorat cu până la 100%, dacă valoarea de utilitate este deosebită (raritate, frecventa de circulaţie etc.); d) recuperarea pagubelor produse prin furt şi constatate la inventarierea colectiilor uzuale din secţiile cu acces liber la raft se face prin reducerea valorii de înlocuire, actualizată cu un coeficient de risc cuprins între 20% şi 50% din valoarea pagubei, în funcţie de mărimea fondului, de frecventa medie a utilizatorilor şi de condiţiile specifice ale spaţiului de organizare şi prezentare a colectiilor; (2) La calcularea cuantumului de recuperare a pagubei, precum şi la casarea publicaţiilor uzate fizic se vor lua în considerare atât durata minima de utilizare a publicaţiilor-carte (3 ani la colectiile uzuale pentru copii şi 5 ani la colectiile uzuale pentru adulti), cat şi gradul de deteriorare înregistrat de fiecare publicaţie, în funcţie de circulaţia ei şi de calitatea suportului material. În acest sens se vor aplica coeficienţi de diminuare a valorii pagubei cu 10%-50%, conform unui algoritm de 10% pe an. (3) Cheltuielile efectuate de biblioteca pentru recuperarea pagubei produse (cheltuieli poştale, taxe de timbru, formulare tipizate etc.) se suporta de cel care a produs paguba. (4) Sumele încasate, reprezentând contravaloarea documentelor nerecuperate fizic, revin bibliotecii şi se folosesc pentru completarea fondului de unităţi de biblioteca, dacă au fost recuperate în anul în care au fost constatate pagubele, iar cheltuielile au fost efectuate în acelaşi an.  +  Articolul 14Conducerile bibliotecilor pot dispune, în cazuri de forta majoră (incendii, calamitati naturale), scoaterea din evidenta, respectiv din gestiune, a unor documente ce nu pot fi recuperate, conform legislaţiei în vigoare; propunerile de scoatere din evidenta, în asemenea situaţii, se aproba de ordonatorul de credite competent, potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) Pentru documentele specifice bibliotecilor durata de utilizare se stabileşte în funcţie de valoarea, circulaţia şi gradul de uzura ale acestora, după cum urmează: a) documente care fac parte din patrimoniul cultural naţional şi din depozitul legal local - nelimitată; b) documente care constituie colectiile de baza ale bibliotecilor şi care nu se imprumuta la domiciliul beneficiarilor - 15 ani (în funcţie de durata valorii informative a documentelor); c) documentele care constituie colectiile uzuale ale bibliotecilor şi care se imprumuta la domiciliul utilizatorilor, cu excepţia documentelor care fac parte din colectiile pentru copii - 5 ani; d) documentele care fac parte din colectiile pentru copii - 3 ani; e) publicaţii periodice de informare generală, în cazul bibliotecilor care nu constituie colecţii de baza, în afară celor achiziţionate pe profilul bibliotecilor şi a actelor normative 3 ani. (2) Durata de utilizare pentru bunurile specificate mai sus se stabileşte de la data intrării acestora în biblioteca.  +  Articolul 16Rezolvarea curenta a problemelor de evidenta, gestionare şi inventariere a documentelor la nivelul fiecărei biblioteci este de competenţa comisiei de evaluare a gestiunii şi a compartimentelor specializate ale instituţiei. În cazul bibliotecilor fără personalitate juridică aceste operaţiuni revin conducerii bibliotecii şi compartimentului financiar-contabil al instituţiei sau autorităţii publice în subordinea căreia se afla biblioteca.  +  Articolul 17 (1) Documentele specifice bibliotecilor se inventariaza la următoarele intervale: a) o dată la 2 ani - gestiunile bibliotecilor care deţin până la 10.000 de unităţi de biblioteca (U.B.); b) o dată la 3 ani - gestiunile bibliotecilor care deţin între 10.001-50.000 de U.B.; c) o dată la 5 ani - gestiunile bibliotecilor care deţin între 50.001-250.000 de U.B.; d) o dată la 7 ani - gestiunile bibliotecilor care deţin între 250.001-600.000 de U.B.; e) o dată la 10 ani - gestiunile bibliotecilor care deţin între 600.001-1.000.000 de U.B.; f) la bibliotecile care deţin peste 1.000.000 de unităţi de biblioteca termenele de inventariere se stabilesc de consiliile de administraţie, cu acordul instituţiilor în subordonarea cărora se afla, dar nu mai mult de 15 ani. (2) În afară de perioadele prevăzute la alin. (1), inventarierea se efectuează şi cu ocazia predării/primirii gestiunii, în cazuri de forta majoră sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive. (3) Documentele de biblioteca, dacă nu fac obiectul unei activităţi bibliotecare, dar nu au nici caracter comercial, aflate în patrimoniul unor instituţii publice, agenţi economici şi al altor persoane juridice, se inventariaza la intervalele specificate pentru biblioteci, conform prezentelor norme metodologice.---------------