LEGE nr. 102 din 21 septembrie 1992 (*actualizată*)privind stema ţării şi sigiliul statului(actualizată până la data de 22 iulie 2016*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul 1 Stema României  +  Articolul 1 (1) Stema României simbolizează statul român naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil şi se compune din doua scuturi suprapuse: scutul mare şi scutul mic. (2) Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. (3) Pe pieptul acvilei se găseşte scutul mic sfertuit cu insitiune: a) în primul cartier este stema Tarii Româneşti: pe albastru, o acvila de aur cu ciocul şi ghearele roşii, ţinînd în cioc o cruce ortodoxa de aur, însoţită de un soare de aur la dreapta şi de o luna noua de aur la stînga; b) în cartierul doi este stema Moldovei: pe roşu, un cap de bour negru, însoţit de o stea de aur între coarne, cu cinci raze, de o roza cu cinci foi la dreapta şi de o luna conturată la stînga, ambele de argint; c) în cartierul trei este stema Banatului şi Olteniei: pe roşu, peste valuri naturale, un pod de aur cu doua deschideri boltite, din care iese un leu de aur ţinînd un paloş în laba dreapta din faţă; d) în cartierul patru este stema Transilvaniei, cu Maramureşul şi Crişana: un scut tăiat de un brîu roşu îngust; în partea superioară, pe albastru, o acvila neagră cu ciocul de aur, ieşind din brîul despărţitor, însoţită de un soare de aur la dreapta, de o luna de argint conturată la stînga; în partea inferioară, pe aur, şapte turnuri roşii, crenelate, dispuse pe doua rînduri, patru şi trei; e) în insitiune sînt reprezentate ţinuturile Marii Negre: pe albastru, doi delfini de aur afrontaţi, cu cozile ridicate.  +  Articolul 2Stema României poate fi confecţionată din orice material, poate fi reprodusă în culori, în alb-negru ori prin imprimare pe diferite materiale.Reprezentarea în alb-negru a stemei se face prin semnele convenţionale folosite în heraldică pentru desemnarea cromaticii: aur = puncte la egala distanta între ele; argint = spaţiu liber; roşu = linii verticale; albastru = linii orizontale; negru = linii verticale suprapuse pe linii orizontale.Dacă tehnica grafica nu permite reprezentarea convenţională, se poate utiliza redarea prin conturare.În cazul reprezentării convenţionale în alb-negru sau al redării prin conturare, liniile care marchează contururile acvilei şi ale scutului exterior vor avea de doua ori lăţimea celorlalte linii din interiorul stemei.  +  Articolul 3Stema României, în culori, va fi aşezata în sediile tuturor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor comerciale ale României în străinătate, precum şi în saloanele navelor sub pavilion românesc.  +  Articolul 4Stema României va fi reprodusă pe sigiliile autorităţilor publice, pe acte oficiale, pe imprimatele şi plăcile indicatoare ale edificiilor acestora, pe moneda naţională şi pe alte semne monetare emise de România, pe însemnele şi pe unele accesorii ale uniformelor militare, în condiţiile stabilite de Guvernul României.  +  Articolul 5Modelul original al stemei tarii este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Capitolul 2 Sigiliul statului  +  Articolul 6Sigiliul statului este însemnul suveranităţii naţionale şi garantează autenticitatea actelor statului.  +  Articolul 7Pe sigiliul statului este reprezentată stema tarii, cu România, în exerga, în partea inferioară.  +  Articolul 8Sigiliul statului se păstrează la Ministerul Afacerilor Externe şi se aplica, potrivit dispoziţiilor ministrului afacerilor externe, pe actele internaţionale încheiate de România.  +  Articolul 9Modelul original al sigiliului statului este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 10Autorităţile publice îşi pot elabora însemne heraldice şi sigilii proprii, în condiţiile legii.Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor se aproba de Guvern, la propunerea consiliilor judeţene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică şi Genealogie.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei legi sînt şi rămîn abrogate:Decretul nr. 972/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 5 noiembrie 1968; Decretul nr. 510/ 1953 privind folosirea sigiliilor cu stema Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 55 din 23 decembrie 1953, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (1) din Constituţia României.

    PREŞEDINTELE SENATULUI

    academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
    Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (1) din Constituţia României.

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

    MARŢIAN DAN
     +  Anexa 1----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.------