PLANUL DE MANAGEMENT din 25 ianuarie 2021al sitului NATURA 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 bis din 9 februarie 2021  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 105 din 25 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 9 februarie 2021.
  CUPRINS1. INFORMAȚII GENERALE1.1. Descrierea sintetică a Planului de management1.2. Procesul de elaborare al Planului de management1.3. Descrierea sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate1.3.3. Limitele ariei naturale protejate2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ȘTEFĂNEȘTI2.1. Geologie2.2. Hidrografie2.3. Pedologie2.4. Clima3. MEDIUL BIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ȘTEFĂNEȘTI3.1. Ecosistemele3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată arie naturală protejată3.2.1. Habitate Natura 20004. INFORMAȚII SOCIO-ECONOMICE ȘI CULTURALE4.1. Comunitățile locale și factorii interesați4.1.1. Comunitățile locale4.1.2. Factorii interesați4.2. Utilizarea terenului4.3. Situația juridică a terenurilor4.4. Administratori, gestionari și utilizatori4.5. Infrastructură și construcții4.6. Patrimoniu cultural4.7. Obiective turistice5. ACTIVITĂȚI CU POTENȚIAL IMPACT (PRESIUNI ȘI AMENINȚĂRI) ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ȘI SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV5.1. Lista activităților cu potențial impact5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate5.1.2. Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate5.2. Hărțile activităților cu potențial impact5.2.1. Harta presiunilor actuale și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate5.2.2. Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate5.4.2. Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI TIPURILOR DE HABITATE6.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței acoperite de către tipul de habitat6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat6.2.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor6.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat7. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management și activități7.2.1. Obiective generale7.2.2. Obiective specifice7.2.3. Măsură specifică/măsură de management8. PLANUL DE ACTIVITĂȚI ȘI ESTIMAREA RESURSELOR8.1. Planul de activități8.2. Estimarea resurselor necesare9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR9.1. Raportări periodice9.2. Urmărirea activităților planificate9.3. Indicarea activității realizate10. BIBLIOGRAFIE ȘI REFERINȚE11. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT Anexa nr. 1. Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești Anexa nr. 2. Fotografii Anexa nr. 3. Hărți/seturi de date geospațiale3.1. Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate3.3. Harta localizării ariilor naturale protejate3.3. Harta limitelor ariei naturale protejate3.4. Harta geologică3.5. Harta hidrografică3.6. Hartă solurilor3.7. Harta temperaturilor - medii multianuale3.8. Harta precipitațiilor - medii multianuale3.9. Harta ecosistemelor3.10. Harta distribuției habitatului 6110*3.11. Harta unităților administrativ teritoriale3.12. Harta utilizării terenului3.13. Harta juridică a terenului3.14. Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate3.15. Harta privind perimetrul construit al localităților3.16. Harta construcțiilor3.17. Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere3.18. Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate3.19. 3.19.1. Harta amenințărilor_1 la nivelul ariei naturale protejate3.19.1. Harta amenințărilor_2 la nivelul ariei naturale protejate3.20. 3.20.1. Harta distribuției impacturilor presiunilor asupra habitatului 6110*3.20.2. Harta distribuției impacturilor amenințărilor_1 asupra habitatului 6110*3.20.3. Harta distribuției impacturilor amenințărilor_2 asupra habitatului 6110* LISTĂ DE ABREVIERI ȘI ACRONIME AJVPS - Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi ANANP - Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate ANP - Arie Naturală Protejată CLC - Corine Land Cover DH - Directiva Habitate GPS - Global Positioning System: sistem de poziționare globală ONG - Organizație Non-Guvernamentală OUG - Ordonanța de Urgență a Guvernului UAT - Unitate Administrativ Teritorială VRF - Valoarea de Referință Favorabilă1. INFORMAȚII GENERALE1.1. Descrierea sintetică a Planului de management Planul de management este documentul oficial cu rol de reglementare pentru custodele sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești și pentru toți factorii interesați, reprezentând un instrument de lucru pentru aceștia, pe o perioadă de 5 ani, din momentul aprobării. Aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești a fost declarat sit de importanță comunitară, prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat și completat cu Ordinul nr. 2.387/2011. Aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești este situată în partea estică a României, în județul Botoșani, fiind cuprinsă în totalitate în interiorul orașului Ștefănești, în partea nord-nord-estică a acesteia, ocupând o suprafață de 0,3 ha. Aceasta se suprapune în totalitate peste rezervația naturală Stânca Ștefănești, cod RONPA0243. Se încadrează între paralele de 47°50'19" și 47°50'21" latitudine nordică și meridianele de 27°13'33" și 27°13'38" longitudine estică. Elementul de interes conservativ pentru care a fost desemnată sit de importanță comunitară este tipul de habitat 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi. Scopul Planului de management este conservarea habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, prin practici sustenabile în raport cu interesele comunității locale. Obiectivele de management sunt: conservarea și managementul habitatului de interes conservativ; inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul habitatului de interes conservativ; administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate; comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului; utilizarea durabilă a resurselor naturale. Tipurile de măsuri de conservare sunt cele care țin de: asigurarea conservării habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă; materializarea limitelor pe teren ale sitului/rezervației și menținerea acestora; urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management. În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii și ale dezvoltării durabile, Planul de management integrează interesele de conservare a biodiversității cu cele de dezvoltare socio-economică ale comunităților locale din zona sitului, ținând cont de caracteristicile tradiționale, culturale și spirituale specifice acestora, oferind o viziune pe termen lung asupra managementului conservativ al sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești. Cadrul legislativ referitor la aria naturală protejată vizată de Planul de management ● Directiva Habitate 92/43/EEC/1992 - Privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbaticăLegea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar republicată, cu modificările și completările ulterioareLegea nr. 350/2001 - Privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioareLegea nr. 5/2000 - Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, modificată și completată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2016 aprobată prin Legea nr. 60/2017Hotărâre de Guvern nr. 1.076/2004 - Privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe cu modificăriOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 - Privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioareLegea nr. 407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic cu modificările și completările ulterioareOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 - Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioareOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2007 - Privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioareOrdinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008 - Pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, cu modificările și completările ulterioareOrdinul ministrului mediului nr. 979/2009 - Privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul naționalOrdinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 19/2010 - Pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitarLegea nr. 101/2011 - Privind prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului, republicatăOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 - Privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2018Hotărâre de Guvern nr. 1.081/2013 - Privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2014-2020Hotărâre de Guvern nr. 1.064/2013 - Privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor și pădurilor și președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/2015 - Privind aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în RomâniaLegea nr. 95/2016 - Privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticeHotărâre de Guvern nr. 997/2016 - Privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioarele și completările ulterioareOrdinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 46/2016 - Privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în RomâniaOrdinul ministrului mediului nr. 1.447/2017 - Privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejateLegea nr. 292/2018 - Privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediuluiOrdinul ministrului mediului nr. 304/2018 - Privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate Tabel nr. 1
  Matricea logică a Planului de management
  Aria naturală protejată/ Elementele de interes conservativStarea de conservare(F/NI/NR)Presiune (P)/Amenințare (A) (cod)Măsurile active de conservare propuse
  Situl ROSCI0234 Stânca Ștefănești
  Habitatul 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso- Sedion albiFPresiune:A 03.02 cosire neintensivăA 04.03 absența pășunatuluiH 04. poluarea aerului, poluanți răspândiți pe calea aeruluiAmenințare:A 03.02 cosire neintensivăC 01.01 activități de extracție a pietreiM 01.02 seceta prelungităM 01.03 ploile torențialeJ 01.01 incendii de origine antropicăK 02.01 succesiunea vegetațieiH 04. Poluarea aerului, poluanți răspândiți pe calea aerului1. Îmbunătățirea cunoștințelor despre regenerarea comunităților și speciilor de plante caracteristice habitatului 6110* la nivelul factorilor de interes;2. Evitarea activităților de extragere și călcare repetată a speciilor: de exemplu, colectarea necontrolată de plante, turismul de agrement și sport - activități care sunt posibile doar din partea celor care au responsabilități în zona de graniță;3. Controlul accesului animalelor ierbivore pe suprafața habitatului;4. Interzicerea exploatării rocii la suprafață;5. Eliminarea speciilor de arbuști de pe substratul calcaros, mai ales unde roca este mai mult sau mai puțin acoperită cu strat vegetal, și menținerea litierei la aproximativ 2 cm grosime.
  1.2. Procesul de elaborare al Planului de management Planul de management este elaborat în cadrul proiectului "Management eficient în siturile Natura 2000 ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni, ROSCI0234 Stânca Ștefănești" - finanțat prin programul POIM 2014-2020. Conținutul cadru al acestuia este conform Ordinului nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate emis de ministrul mediului. Procesul parcurs pentru elaborarea Planului de management al sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești a presupus următoarele două etape complementare și intercorelate: evaluarea detaliată a biodiversității sitului și elaborarea propriu-zisă a Planului de management. Etapa de evaluare a biodiversității sitului, centrată pe speciile de interes comunitar, a făcut obiectul realizării unui studiu științific detaliat, care stă la baza elaborării prezentului Plan de management. Realizarea studiului științific, care a presupus deplasări în teren în vederea inventarierii, cartării, evaluării stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, a permis elaborarea măsurilor de conservare și management. Factorii interesați cu privire la aplicarea măsurilor proiectate au fost consultați pe tot parcursul elaborării Planului de management. Activitățile desfășurate în laborator au vizat reunirea arealelor care găzduiesc elementele de interes conservativ, analiza și sinteza informațiilor privind suprafața habitatului și distribuția spațială. Etapa de elaborare propriu-zisă a Planului de management a inclus: analiza și consultarea factorilor interesați, stabilirea scopului, a obiectivelor, măsurilor/activităților de conservare și management, precum și a resurselor financiare necesare implementării acestuia. Elaborarea propriu-zisă a Planului de management al sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești a fost realizată conform indicațiilor POIM 2014-2020 și în acord cu Ghidul pentru elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate din România. Etapele, respectiv acțiunile elaborării propriu-zise a Planului de management, au fost următoarele:a) Pregătirea procesului de planificare: documentare, investigare;b) Elaborarea unui plan de analiză și participare a factorilor interesați;c) Elaborarea secțiunii introductive și descrierea contextului Planului de management;d) Realizarea descrierii sitului;e) Definirea scopului Planului de management;f) Definirea obiectivelor Planului de management;g) Evaluarea informației pentru fiecare obiectiv;h) Identificarea activităților pentru fiecare obiectiv;i) Identificarea celor mai bune opțiuni de management;j) Identificarea și planificarea acțiunilor de monitorizare;k) Prescrierea acțiunilor de management/măsurilor de conservare, verificarea încrucișată și adăugarea de indicatori;l) Desemnarea priorităților, planificarea în timp și identificarea colaboratorilor cheie;m) Planificarea resurselor.1.3. Descrierea sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management Aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești, este situată în vecinătatea ariei naturale protejate ROSPA0058 Lacul Stânca Costești. Aria naturală protejată este de tipul sit Natura 2000 și intră în categoria siturilor de importanță comunitară. Acest sit se suprapune în totalitate peste rezervația naturală RONPA0243 Stânca Ștefănești, având o suprafață de 0,30 ha. În anexa 3.1 a Planului de management este prezentată Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate. Tabel nr. 2
  Nr.crt.Arie naturală protejată cu care se suprapuneTip suprapunere c)Suprafața totală suprapusă cu aria naturală protejată de referință [ha]Procentul din aria naturală protejată de referință[%]
  CodDenumireTip a)Categorie b)Denumire responsabil
  1.ROSCI0234Stânca Ștefănești-SCI - sit de importanță comunitarăT0,30100
  2.RONPA0243Stânca ȘtefăneștiB - botanică, G - geologicăIV - rezervație naturalăT0,30100
  1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate Aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești este situată în partea de est a României, în Regiunea de Nord-Est - Moldova. Administrativ este amplasată în județul Botoșani, fiind cuprinsă în totalitate în interiorul orașului Ștefănești, în partea nord-nord-estică a acesteia. Se desfășoară pe valea râului Prut fiind situată pe barajul lacului de acumulare Stânca-Costești, în zona de tranzit de la granița cu Republica Moldova. Din punct de vedere fizico-geografic, este situată în partea sud-vestică a Câmpiei Moldovei, subunitatea Culoarul Prutului. Având în vedere limitele sale extreme, situl se încadrează între paralele de 47°50'19" și 47°50'21" latitudine nordică și meridianele de 27°13'33" și 27°13'38" longitudine estică. În cadrul acestor limite, situl ocupă o suprafață de 0,3 ha, cu o lungime de 122 m pe direcția NV-SE și o lățime maximă cuprinsă între 35 și 40 m în zona mediană, cu un perimetru de 250,4 m. Altitudinea medie este de 73 m și este amplasat într-o zonă cu recifuri calcaroase sarmatice. Tabel nr. 3
  Codul și denumirea ariei naturale protejateSuprafața(ha)Regiunea biogeograficăJudețulLocalități(orașe, comune, sate)
  LocalitateSuprafața(ha)
  ROSCI0234 - Stânca Ștefănești0,30ContinentalăBotoșaniOraș Ștefănești0,30
  Rezervație naturală RONPA0243 - Stânca Ștefănești0,30-BotoșaniOraș Ștefănești0,30
  Cea mai apropiată localitate de aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești este în partea de sud-vest a acesteia, localitatea Stânca, ce se află la o distanța de circa 2 km pe drumul de acces DN29E. În anexa 3.2 a Planului de management este prezentată Harta localizării ariei naturale protejate.
  1.3.3. Limitele ariei naturale protejate Conform Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare, suprafața sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești este de 0,3 ha. Limitele sitului în sistemul de referință STEREO 1970, se pun la dispoziție celor interesați, în format electronic, pe pagina web a Ministerului Mediului. Harta limitelor ariei naturale protejate este inclusă în Anexa 3.3 la Planul de management. Delimitarea geografică a ariei naturale protejate ROSCT0234 Stânca Ștefănești presupune notarea punctelor cardinale extreme, între care se încadrează siturile. Astfel, avem următoarele coordonate geografice: Nord: 47°50'21.04" N, 27°13'34.86" E Vest: 47°50'20.24" N, 27°13'33.89" E Sud: 47°50'19.27" N, 27°13'38.12" E Est: 47°50'20.15" N, 27°13'38.33" E Suprafața totală a sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești cartată prin Planul de management este de 0,30 ha.
  2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ȘTEFĂNEȘTI2.1. Geologie Aria naturala protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești se extinde peste partea românească a Platformei Est-Europene. Platforma Moldovenească este cea mai veche unitate de platformă din țara noastră, reprezentând terminația sud-vestică a Platformei Est-Europene. Platforma Moldovenească este alcătuită din două mari straturi: soclul, care reprezintă fundamentul cristalin al platformei ce se extinde până la Munții Urali, vârsta rocilor variind între centrul și periferia platformei, și cuvertura sedimentară, ce are o grosime considerabilă fiind formată numai din depozite sedimentare marine. În arealul sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești, depozitele care aflorează sunt din perioada Neogenă, seria Miocen, etajul Sarmațian, subetajul Buglovian. Vârsta rocilor care ies la suprafață în acest subetaj sunt încadrate în ultimul megaciclu de sedimentare. Rocile specifice acestei vârste sunt de tipul faciesului recifal de calcar și reprezintă cea mai extinsă barieră de corali fosili din Europa și mai poartă de numirea de Toltry. În zona Stânca Ștefănești este cel mai important masiv calcaros de pe dreapta râului Prut, acesta este format din calcar complet diagenizat. În calcarele recifale din arealul studiat se regăsesc rar tuburi de Serpula gregalis - viermi marini, ce poartă denumirea de bioherme cu Serpula, sau miodobare sau toltry și au o extindere din Polonia spre sud. În suprafață calcarul este sfărâmicios și prezintă numeroase mulaje de Candiacee și Hydrobii, asociate cu Esharalapidosa, Microporella terrebra. În zona sitului se remarcă și unele depozite fluviatile precum: pietrișuri și nisipuri care intră în alcătuirea teraselor superioare. Stâncăria principală este acoperită parțial cu loess. Calcarele recifale din lungul văii Prutului, pe care este amplasat și situl ROSCI0234 Stânca Ștefănești, apar sub forma unor creste calcaroase, orientate pe direcția nord-sud cu altitudini ce cresc de la est către sud, creste ce sunt separate de regiuni cu altitudini reduse pe care apar depozite argilo-marnoase. În anexa 3.4 a Planului de management este prezentată Harta geologică.2.2. Hidrografie Caracteristicile hidrologice ale sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești și rezervației naturale RONPA0243 Stânca Ștefănești, sunt influențate în mod direct de factori naturali, dar și de realizarea lucrărilor hidrotehnice. Se poate considera că Lacul de Acumulare Stânca Costești influențează puternic regimul de scurgere a Prutului și modul în care s-a realizat eroziunea în zona ariei protejate.a) Apele subterane Arealul studiat se suprapune peste corpul de apă subteran ROPR07 Câmpia Moldovei, conform împărțirii corpurilor subterane de apă realizate de Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, care este caracterizat de un substrat geologic poros permeabil, cantonat în depozitele de vârstă volhinian superior-basarabian inferior. Alcătuirea litologică a acestor depozite este dată de argile și marne argiloase cu intercalații de nisipuri, nisipuri cu pietrișuri, gresii și mai rar gresii oolitice. În cadrul sitului nivelul hidrostatic este identificat la peste 5 m adâncime.b) Rețea hidrografică Situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești este amplasat în bazinul hidrografic al râului Prut. Râul Prut are o lungime de 952,9 km dintre care 742 km reprezintă granița naturală dintre România, Ucraina și Republica Moldova. Izvoarele acestuia sunt în muntele Cernahora din Carpații Păduroși - Ucraina, la altitudinea de 1580 m conform Romanescu et al., 2011. Suprafața bazinului hidrografic a râului Prut în secțiunea Stânca-Costești este de circa 12.000 kmp, iar debitul mediu multianual este de 83,6 mc/s. Numărul de afluenți pe care îi primește este de 27 pe partea dreaptă și 32 pe partea stângă.c) Lacul de acumulare Stânca-Costești Situl se află situat între lacul de acumulare Stânca Costești și lacul de compensare de după baraj. Lacul Stânca-Costești este unul dintre cele mai mari lacuri din România, fiind al doilea ca suprafață după lacul Porțile de Fier I. Bazinul de recepție al lacului este de 12.000 kmp, conform http://www.baraje.ro. Barajul lacului de acumulare a fost dat în folosință în anul 1978, având o înălțime de 43 m și o lungime de 3000 m. La nivelul normal de retenție lacul are o suprafață de 5.900 ha și o lungime de 70 km; iar la capacitate maximă suprafața lacului poate ajunge la 9.200 ha, la o lungime de 99,5 km și un volum total de apă de 1.400 milioane metri cubi. Volumul util al lacului de compensare situat în aval de baraj este de 630.000 metri cubi. Scopul acestui lac este de apărare împotriva inundațiilor, asigurarea necesarului de apă a zonei, irigații, piscicultură și valorificarea potențialului hidroenergetic. De asemenea, acest lac a fost declarat arie de protecție specială avifaunistică ROSPA0058. În anexa 3.5 a Planului de management este prezentată Harta hidrografică.2.3. Pedologie Învelișul pedogenetic din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0234 și rezervației naturale RONPA0243 Stânca Ștefănești este erodosol calcaric, proxicalcaric, epihiponatric, luto-nisipos. Tipul genetic de sol reprezentativ este erodosol, care face parte din clasa de soluri antrisoluri. Această clasă de soluri este caracterizată de un orizont antropedogenetic cu o grosime de cel puțin 50 cm sau prin lipsa orizontului A și E, îndepărtate prin eroziune accelerată sau prin decopertarea antropică, la suprafață apărând părți alea orizontului B sau C conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția mediului - ICPA, 2003. Tipul de sol erodosol este caracterizat de eroziunea accelerată a orizontului bioacumulativ - orizont A, uneori ajungându-se la eroziunea orizonturilor intermediare până la materialul parental - orizont C. Subtipul de sol caracteristic este cel calcaric ce explică prezența carbonaților la suprafață sau în primii 50 cm. Varietatea de sol este proxicalcaric ceea ce indică adâncimea la care se află carbonații în sol, în cazul de față aceștia apar în primii 20 cm; varietatea epihiponatric indică faptul că la nivelul stratului de sol au loc procese de alcalizare, cu apariția orizontului cu Na la o adâncime ce variază între 25-50 cm. Textura solului este luto-nisipoasă. Solul din cadrul sitului este caracterizat de procese antropice, pedogenetice și are un drenaj bun. Gradul de eroziune a solului este puternic, orizontul bioacumulativ regăsindu-se sub forma unor strate cu grosime mică și cu o cantitatea mare de carbonați aflați la suprafață. Lipsa unor orizonturi intermediare și trecerea direct la straturile de material parental indică de asemenea eroziunea puternică a solului. În anexa 3.6 a Planului de management este prezentată Harta soiurilor.2.4. Climaa) Condiții generale Situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești este situat în nord-estul țării și este supus influențelor climatice continentale ale Europei de est și mai puțin celor ale Europei centrale, sud-estice sau sudice. Clima sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești este influențată de patru centri barici: anticiclonul azoric, ciclonul islandez, anticiclonul siberian și ciclonul mediteranean. Principalul tip de circulație ce influențează situl este circulația vestică sau atlantică, ce cumulează 45% din totalul anual. Acest tip de circulație se realizează, în situația în care, în nordul Europei acționează un câmp de presiune coborâtă, iar în sud se instalează un câmp de presiune ridicată. Circulația se face dinspre est către vest antrenând mase de aer mai umede și răcoroase, cu frecvente pasaje noroase care generează precipitații în sezonul cald. Iarna, se instalează stări de vreme închisă, dar cu temperaturi blânde.b) Radiația solară Radiația solară este principala sursă de energie și reprezintă cel mai important factor climatic care influențează toate fenomenele sau elementele climatice. Valorile radiației solare depind în primul rând de opacitatea atmosferei, dar și de o serie de factori precum: poziția latitudinală, regimul nebulozității, unghiul de incidență al razelor solare cu suprafața topografică. Cele mai mari valori ale radiației solare se înregistrează în intervalul orar 9-15, până la ora 9 acestea fiind în creștere, iar după ora 15 în scădere. Radiația solară directă începe să crească din luna decembrie spre lunile de vară. Astfel, cele mai mici valori ale radiației solare se înregistrează în sezonul rece - decembrie, ianuarie, iar cele mai mari în sezonul cald - iunie și iulie. În cadrul sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești și rezervației naturale RONPA0243 Stânca Ștefănești, valorile radiației solare multianuale sunt cuprinse între 31,1 - 262,2 W/mp. Maxima se înregistrează în luna iulie - 262,2 W/mp, iar minima în luna decembrie - 31,1 W/mp. Valorile radiației solare prezintă o creștere, din sezonul rece - luna decembrie spre sezonul cald - luna iulie. Lunile cu cele mai mari valori ale radiației solare sunt cele de la sfârșitul primăverii, mai - 242,3 W/mp și cele de la începutul și mijlocul verii, respectiv iunie - 259,5 W/mp și iulie - 262,2 W/mp.c) Temperatura aerului Parametrul fizico-geografic ce duce la stabilirea individualității din punct de vedere climatic al unei regiuni este temperatura aerului. Pe baza datelor climatice înregistrate la stația meteorologică Ștefănești, s-au extras informații privind temperatura medie lunară, temperatura medie anuală și temperatura medie multianuală. Temperatura aerului este influențată atât de latitudine cât și de altitudine, iar în acest caz, datorită suprafeței restrânse a sitului, variațiile termice sunt foarte mici, crescând ușor temperatura aerului din partea nordică spre partea sudică. Valorile medii ale temperaturii aerului sunt cuprinse între 8,9°C și 9°C. În anotimpul de iarnă temperaturile medii sunt negative, cele mai mici temperaturi înregistrându-se în luna ianuarie, cu o medie de -3°C. Începând cu anotimpul de primăvară, temperaturile încep să crească, ajungând ca în anotimpul de vară să se înregistreze maximul de temperatură, 19-20°C în luna iulie. În anotimpul de toamnă, temperaturile medii revin la valori apropiate de cele din anotimpul de primăvară, 3-15°C. În anexa 3.7 a Planului de management este prezentată Harta temperaturilor - medii multianuale.d) Precipitațiile atmosferice Precipitațiile, alături de temperatura aerului, contribuie la realizarea profilului climatic general al unei regiuni. Ca și în cazul temperaturilor, acestea sunt influențate de altitudine, dar au și o particularitate, aceea că se reduc cantitativ de la vest la est. Ca și temperaturile, precipitațiile diferă în funcție de altitudinea reliefului, fiind mai reduse în zonele joase și mai bogate în zonele mai ridicate. Precipitațiile oscilează între 514 mm/an și 552 mm/an, cu o diminuare dinspre nord-vest spre sud-est. Aceste diferențe ale cantităților de precipitații sunt date, atât de influențele baltice și est-europene, cât și de altitudine. Influențele baltice mai puternice în sezonul rece, fac ca precipitațiile să fie cu circa 10% mai bogate în partea nordică față de cea sudică. În cazul precipitațiilor există două maxime pluviometrice în ceea ce privește situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești. Primul maxim se înregistrează în luna iunie, cu o valoare de 87 mm, iar cel de-al doilea maxim, în luna iulie, cu o valoare medie de 70 mm. Minimul pluviometric se înregistrează, mai frecvent în luna februarie, valoarea medie fiind de 22,3 mm. În anexa 3.8 a Planului de management este prezentată Harta precipitațiilor - medii multianuale.e) Umiditatea relativă Umezeala aerului este definită prin conținutul de vapori de apă existenți la un moment dat în atmosferă. Umezeala relativă a aerului este o mărime ce variază invers proporțional cu temperatura, adică cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât umezeala va fi mai scăzută și vice-versa. La nivelul Câmpiei Moldovei regimul anual al umezelii relative se caracterizează printr-o minimă - sfârșitul primăverii și o maximă - începutul iernii. Astfel, valorile cele mai mari ale umezelii relative sunt înregistrate în sezonul rece. Acest lucru este datorat ciclonilor mediteraneeni, care transportă aer cald și umed. Valorile cele mai mici ale umezelii relative sunt caracteristice lunilor de vară, fapt ce se datorează temperaturilor ridicate. În cazul sitului de importanță comunitară ROSCI0234 Stânca Ștefănești și rezervației naturale RONPA0243 Stânca Ștefănești, umezeala relativă este cuprinsă între 65% și 86%. Regimul multianual al umezelii relative este caracterizat printr-o singură minimă, înregistrată în luna mai - 65,2% și o singură maximă, în luna decembrie - 86,4%. Valorile cele mai scăzute se înregistrează în lunile aprilie, mai și iunie. Valorile scăzute ale umezelii relative se prelungesc până în luna august, cu o creștere lentă până la valoarea de 71,5%.f) Vânturile Vânturile în situl ROSCI0234 Stânca-Ștefănești au o direcție dominantă NV-SE. Vânturile predominante sunt cele de nord-vest, cu o frecvență de 30%, iar cele de sud-est au valori cuprinse între 9% și 27%, cu precădere luna noiembrie. Viteza medie anuală a vântului are o valoare de 3,8 m/s la stația meteorologică Ștefănești, iar viteza media a vânturilor pe direcțiile NV-SE depășește 4 m/s.3. MEDIUL BIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ȘTEFANEȘTI3.1. Ecosistemele 261 Stâncării Acest ecosistem este situat pe platoul "Casa Doamnei", cu rocă calcaroasă la vedere, acoperită pe suprafețe mici cu strat subțire de loess. În compoziția floristică apar multe specii de stepă alături de puține specii montane, de stâncărie, ceea ce conferă o notă particulară vegetației, asociației de stâncărie Asplenio-Schiverechietum identificată în sit. Specia Schivereckia podolica nu a fost identificată în compoziția floristică a acestui habitat, pe suprafața sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești. Nota generală a vegetației este dată de speciile: Stipa lessingiana, Veronica incana, Salvici nemorosa - Festuco-Stipion, Festuca valesiaca, Melica ciliata, Anthemis tinctoria, Teucrium chamaedrys - Festucetalia valesiacae, Silene otites, Linaria genistifolia - Festuco-Brometea, instalate pe suprafețele cu substrat loess, iar nota particulară este dată de speciile Asplenium ruta-muraria, Sedum maximum, Alyssum saxatile, Sempervivum zelebori care ocupă suprafețele mici, cu roca calcaroasă la vedere, dispersate pe platoul stâncos. 242 Tufărișuri Acest tip de ecosistem este situat la baza stâncăriei și, parțial, în partea sudică și estică a acesteia. Tufărișurile sunt reprezentate de asociația Primo spinosae - Crataegetum în care codominante sunt Primus spinosa, Crataegus monogyna alături de care mai cresc Rosei tomentosa, Rhamnus cathartica, Ulmus foliacea și speciile Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum prezente și în tufărișul cu Salici-Populetum din apropiere, parțial prezent și în sit. În tufărișul cu Salici-Populetum sunt specii lemnoase adaptate la condiții ecologice de luncă, precum regenerare rapidă prin înmulțire vegetativă și creștere rapidă a semințișurilor. În urma lucrărilor de la barajul de la Stânca Costești, condițiile ecologice locale s-au schimbat destul de mult, în sensul lipsei inundațiilor, așa că tufărișul cuprinde și specii din Querco-Fagetea. Astfel, pe lângă speciile Salix alba, Populus alba apar și specii din Salicion: Clematis vitalba, Humulus lupulus, Lycopus europaeus, Rubus caesius, Ulmus foliacea, specii din Salicetalia: Rhamnus frangula, Solanum dulcamara și Querco-Fagetea: Acer campestre, Acer tataricum, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Lonicera xylosteum, Viburnum lantana. În anexa 3.9 a Planului de management este prezentată Harta ecosistemelor.3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată arie naturală protejată Situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești este sit de importanță comunitară declarat pentru existența în acest areal a tipului de habitat 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, de interes comunitar prioritar.3.2.1. Habitate Natura 2000 Tabelul A. Date generale ale tipului de habitat
  Nr.Informație/AtributDescriere
  1.Clasificarea tipului de habitatEC - tip de habitat de importanță comunitară
  2.Codul unic al tipului de habitat6110*
  3.Denumire habitatPajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  4.Palaearctic Habitats34.11
  5.Habitatele din RomâniaR6223 Comunități sarmatice pe stânci calcaroase cu Asplenium ruta-muraria și Schivereckia podolica
  6.Habitatele Natura 2000-
  7.Asociații vegetaleAlysso petraei-Sedetum hispanici Schneider-Binder et al. 1971; Sedo-Petrorhagietum saxifragae Roman 1974; Seslerio rigidae-Saxifragetum rochelianae Gergely 1967; Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae Kreh 1951, Gehu et Leriq 1957: syn.: Sclerantho-Poetum compressae Borza 1959 conform Gafta Mountford, 2008.
  8.Tipuri de pădure-
  9.Descrierea generală a tipului de habitatComunități deschise pioniere xerotermofile pe soluri superficiale calcaroase sau bogate în baze - substrate vulcanice bazice, dominate de specii anuale și suculente tipice pentru Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberdorfer Miiller in Muller 1961. Comunități similare se pot dezvolta pe substraturi artificiale; acestea însă nu vor fi luate în considerare conform Gafta Mounlford, 2008.
  10.Specii caracteristiceAlyssum alyssoides, Arabis reda, Cerastium spp., Hornungia petraea, Jovibarba spp., Poa badensis, Saxifraga tridactylites, Sedum spp., Sempervivum spp., Teucrium botrys conform Gafta Mountford, 2008.
  11.FotografiiAnexa nr. 2: Foto 1-5.
  Tabelul B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate
  Nr.Informație/AtributDescriere
  1.Codul unic al tipului de habitat6110*
  2.Statutul de prezență - spațialIzolat
  3.Statutul de prezență - managementNatural
  4.Suprafața tipului de habitat0,01 ha
  5.Perioada de colectare a datelor din terenmartie-octombrie 2018
  6.Distribuția tipului de habitat - descriereFitocenozele caracteristice ocupă suprafețe de 1 - 12 mp, discontinue, cu acoperire de 20% până la 50% din suprafața acestora.
  7.Distribuția tipului de habitat - hartăÎn anexa 3.10 a Planului de management este prezentată Harta distribuției tipului de habitat 6110*.
  8.Alte informații privind sursele de informații-
  4. INFORMAȚII SOCIO-ECONOMICE ȘI CULTURALE4.1. Comunitățile locale și factorii interesați4.1.1. Comunitățile locale Tabel nr. 4
  Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate
  JudețUATProcent din UATProcent din ANP
  BotoșaniȘtefănești0%100%
  4.1.1.1. Caracterizarea unităților administrativ-teritoriale Situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești care se suprapune cu rezervația naturală RONPA0243 Stânca Ștefănești este situat în partea de nord-est a României, pe teritoriul administrativ al județului Botoșani, orașul Ștefănești, conform Anexei 3.2 din Planul de Management - Harta localizării ariilor naturale protejate - rezervația naturală RONPA0243 și ROSCI0234 Stânca Ștefănești. În anexa 3.11 a Planului de management este prezentată Harta unităților administrativ-teritoriale. Orașul Ștefănești este situat în partea de est a județului Botoșani, la granița cu Republica Moldova, în vecinătatea lacului de acumulare de la Stânca-Costești, pe cursul superior al râului Prut, la 52 km distanță de orașul Săveni și la 50 km distanță de municipiul Botoșani, reședința județului. Suprafața teritoriului administrativ al orașului Ștefănești este de 9658 ha. Teritoriul administrativ al orașului Ștefănești se învecinează la nord cu teritoriul comunelor Ripiceni și Mihălășeni, la nord-vest cu teritoriul orașului Dobârceni, la vest cu teritoriul orașului Durnești, la sud cu teritoriul orașului Românești, la est - teritoriul Republicii Moldova și râul Prut - frontieră națională naturală. Orașul Ștefănești are în componența sa următoarele localități: Ștefănești - centru administrativ al orașului și localitățile Ștefănești Sat, Bădiuți, Bobulești, Stânca. Orașul Ștefănești are o suprafață administrativă de 46,45 kmp, din care peste jumătate reprezintă teren arabil. Conform datelor Institutului Național de Statistică, populația stabilă a orașului Ștefănești era de 6094 locuitori la 1 ianuarie 2018. Ștefănești - centru administrativ al orașului; cuprinde un număr de 415 de gospodării cu 1290 de persoane. Ștefănești Sat - cuprinde 398 gospodarii cu 1111 de persoane, Bădiuți - cuprinde 258 gospodarii cu 888 persoane, Bobulești cuprinde un număr de 525 gospodarii cu o populație formată din 1427 persoane, aici aflându-se cele mai numeroase gospodării și familii, Stânca are 332 gospodarii cu 927 de persoane. Conform datelor calculate de Institutului Național de Statistică, populația stabilă a orașului Ștefănești era de 6094 locuitori la 1 ianuarie 2018. Dinamica populației în perioada 2000 - 2018 a fost constantă. Conform datelor de la Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011, în orașul Ștefănești, majoritatea locuitorilor sunt români - 85,94% iar 8,90% din populație, sunt romi. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși - 93,17%, cu o minoritate de romano-catolici și neo-protestanți. Pentru 3,48% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. Evoluția populației în perioada 2015 - prezent, în cadrul orașului Ștefănești, județul Botoșani, prezintă o tendință ușor crescătoare. Tabel nr. 5
  Populația localităților aflate în imediata apropiere a ANP, și care sunt
  relevante din punct de vedere al prezenței umane în interiorul ariei protejate
  Nr.JudețLocalitate/UATSexAn de referințăPrezență estimată în sit
  20152018
  1.BotoșaniȘtefăneștiTotal586860940%
  Masculin29763134
  Feminin28922960
  4.1.1.2. Natalitate Deoarece în interiorul ariei protejate nu se află nicio localitate, datele privind natalitatea, conform ghidului de redactare, au fost omise în acest raport. Tabel nr. 6
  Natalitate: născuți vii per localitate
  pentru localitățile aflate în interiorul ANP
  Nr.JudețLocalitate/UATAn de referințăAn de analizat
  --
  Nu este cazulNu este cazulNu este cazul
  4.1.1.3. Migrație Migrația populației în și din orașul Ștefănești este sezonieră și se face în și dinspre Republica Moldova, în scop comercial localitatea Stânca reprezentând punct de trecere al frontierei România - Republica Moldova. Tranzitarea zonei de graniță se realizează pe lângă limita ariei naturale protejată. Fenomenul acesta nu are relevanță în raport cu aria naturală protejată deoarece, tranzitarea se face doar cu mijloace auto de transport, nefiind permisă trecerea pe jos a graniței. Tabel nr. 7
  Migrație: Stabiliri de reședință în
  localitățile aflate în imediata apropiere a ariei protejate, și care sunt
  relevante din punct de vedere al prezenței umane în interiorul ariei protejate
  Nr.JudețLocalitate/UATAn de referințăAn de analizat
  --
  1BotoșaniȘtefăneștiNu este cazulNu este cazul
  4.1.1.4. Utilități publice Deoarece în interiorul ariei protejate nu se află nicio localitate, nu sunt date privind existența utilităților publice.4.1.1.5. Efective de animale În interiorul ariei protejate nu există localități și nici gospodării individuale. Efectivele de bovine și de ovine din UAT Ștefănești sunt prezentate în tabelul nr. 8. Tabel nr. 8
  Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, județe
  și localități, referitor la anul 2018 pentru
  localitățile aflate în imediata apropiere
  a ANP, și care sunt relevante din punct de vedere al
  eventualei prezențe a animalelor domestice în interiorul ariei protejate
  Principalele categorii de animaleJudețLocalitate/UATNumăr de animaleLocalitatea de proven.
  PermanenteAduse din altă localitate
  BovineBotoșaniȘtefănești1760--
  PorcineBotoșaniȘtefănești1091--
  OvineBotoșaniȘtefănești5898--
  PăsăriBotoșaniȘtefănești19736--
  4.1.1.6. Date privind activitățile economice Distribuția tuturor formelor de organizare pentru desfășurare a activităților economice: SRL, SA, asociații familiale, asociații producători, active la nivel local funcție pe domenii de activitate, pentru UAT Ștefănești sunt prezentate în tabelul nr. 9. Pe suprafața ariei naturale protejate nu se desfășoară activități economice. Tabel nr. 9
  Date privind activitățile economice
  Domeniul de activitateForma de organizareJudețLocalitate/UATNumăr societăți comerciale
  Agricultură, Silvicultură și PescuitSRL,ÎIBotoșaniȘtefănești26
  Comerț cu amănuntul în magazine nespecializateIndustrie și alimentație publică
  4.1.2. Factorii interesați Factorii interesați relevanți în raport cu aria naturală protejată sunt prezentați în tabelul nr. 10. Tabel nr. 10
  Tabel centralizator al celor mai importanți factori interesați,
  care se manifestă și implică cu privire la aria naturală protejată
  Nr.Denumire factor interesatTip/Aria de interes
  Autorități de mediu, de reglementare și control activități
  1.Agenția Națională pentru Arii Naturale ProtejateAutoritate de Mediu/Administrarea ariilor naturale protejate/ ANANP/Implementarea Planului de management, monitorizare, control
  2.Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului BotoșaniAutoritate de Mediu/Administrarea ariilor naturale protejateAutoritate de Mediu/Reglementare/ Implementarea politicilor de mediu la nivel local
  3.Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean BotoșaniAutoritate de Mediu/Inspecția și controlul aplicării legislației de mediu la nivel local
  4.Serviciul teritorial al poliției de Frontieră, Sector StâncaAutoritate ordine publică/Ordine și control,/ supraveghere trafic în zona de graniță
  5.Inspectoratul de Poliție al județului BotoșaniAutoritate ordine publică/Ordine și control, urmărire penală
  6.Inspectoratul de Jandarmi Județean BotoșaniAutoritate ordine publică/Ordine publică
  7.Inspectoratul pentru Situații de Urgență BotoșaniAutoritate de control și servicii/Asigurarea securității la incendii și alte catastrofe naturale sau de altă natură
  8.Agenția Națională Apele Române, Exploatarea Complexă Stânca CosteștiAdministrarea apelor/Proprietar teren
  Autorități ale administrației publice locale
  9.Consiliul Județean BotoșaniAutoritate locală administrativă/Planificare teritorială și strategică, Administrarea drumurilor județene
  10.Instituția Prefectului Județului BotoșaniReprezentant al Guvernului pe plan local/Asigură realizarea intereselor naționale, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a hotărârilor și ordonanțelor de Guvern, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice
  11.Primăria Orașului ȘtefăneștiRol în planificarea teritorială și strategică
  Comunități și grupuri de interese locale și regionale
  12.Populația locală din comunitatea limitrofă ariei protejateUtilizatori de resurse naturale
  13.Reprezentanți mass-mediaInformare și conștientizare publică
  Administratori fond forestier
  14.Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, Direcția Silvică Botoșani, Ocolul Silvic TrușeștiAdministrativ
  Gestionari fonduri de vânătoare și pescuit
  15.Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi - AJVPS, Botoșani, gestionarul Fondului cinegetic 25Administrator fond cinegetic/Gestionarea fondurilor de vânătoare și managementul faunei de interes cinegetic
  Universități și alte unități de cercetare
  16.Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de BiologieInstituție de învățământ superior/Educațional, științific și administrativ
  Educație
  17.Școlile din comunitatea limitrofă ariei protejateEducație/Informare, conștientizare, activități educative
  Organizații neguvernamentale
  18.Fundația CoronaONG/Protecția mediului și a naturii/ Elaborator Plan de management
  Tabel nr. 11
  Analiza factorilor interesați
  Nr.Denumire factor interesatTip/Aria de interesImportanța
  Autorități de mediu, de reglementare și control activități
  1Agenția Națională pentru Arii Naturale ProtejateAutoritate de Mediu / Administrarea ariilor naturale protejate / ANANP / Implementarea Planului de management, monitorizare, controlRidicată
  2Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului BotoșaniAutoritate de Mediu / Administrarea ariilor naturale protejateAutoritate de Mediu/Reglementare/ Implementarea politicilor de mediu la nivel localRidicată
  3Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean BotoșaniAutoritate de Mediu / Inspecția și controlul aplicării legislației de mediu la nivel localMedie
  4Serviciul teritorial al poliției de Frontieră, Sector StâncaAutoritate ordine publică / Ordine și control,/ Control trafic în zona de granițăRidicată
  5Inspectoratul de Poliție al județului BotoșaniAutoritate ordine publică / Ordine și control, urmărire penalăRedusă
  6Inspectoratul de Jandarmi Județean BotoșaniAutoritate ordine publică / Ordine publicăRedusă
  7Inspectoratul pentru Situații de Urgență BotoșaniAutoritate de control și servicii / Asigurarea securității la incendii și alte catastrofe naturale sau de altă naturăMedie
  8Agenția Națională Apele Române, Exploatarea Complexă Stânca CosteștiAdministrarea apelor / Proprietar terenRidicată
  Autorități ale administrației publice locale
  9Consiliul Județean BotoșaniAutoritate locală administrativă / Planificare teritorială și strategică, Administrarea drumuri lor județeneMedie
  10Instituția Prefectului Județului BotoșaniReprezentant al Guvernului pe plan local / Asigură realizarea intereselor naționale, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a hotărârilor și ordonanțelor de Guvern, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publiceRedusă
  11Primăria Orașului ȘtefăneștiRol în planificarea teritorială și strategicăRidicată
  Comunități și grupuri de interese locale și regionale
  12Populația locală din comunitatea limitrofă ariei protejate.Utilizatori de resurse naturaleRedusă
  13Reprezentanți mass-mediaInformare și conștientizare publicăRedusă
  Administratori fond forestier
  14Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, Direcția Silvică Botoșani, Ocolul Silvic TrușeștiAdministrativMedie
  Gestionari fonduri de vânătoare și pescuit
  15Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi - AJVPS, Botoșani, gestionarul Fondului cinegetic 25Administrator fond cinegetic / Gestionarea fondurilor de vânătoare și managementul faunei de interes cinegeticMedie
  Universități și alte unități de cercetare
  16Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din lași - Facultatea de BiologieInstituție de învățământ superior / Educațional, științific și administrativRidicată
  Educație
  17Școlile din comunitatea limitrofă ariei protejateEducație / Informare, conștientizare, activități educativeRedusă
  Organizații neguvernamentale
  18Fundația CoronaONG / Proiecția mediului și a naturii, informare, conștientizare/ Elaborator Plan de managementMedie
  4.2. Utilizarea terenului În aria naturală protejată, suprafața cea mai mare este dată de pădurea matură cu arbuști, categorie ce ocupă 0,14 ha, reprezentând 47,11% din întreaga suprafață a sitului. Stâncăriile sunt cea de-a doua categorie ca suprafață. Importanța acestei categorii este dată de faptul că este specifică dezvoltării speciei Schivereckia podolica. Stâncăriile ocupă o suprafață de 0,13 ha, fiind specifice pentru 42,06% din suprafața sitului. Pășunile secundare fără arbori și arbuști ocupă o suprafață de 0,03 ha, suprafață specifică pentru 10,82% din suprafața sitului. Tabel nr. 12
  Lista tipurilor de utilizări ale terenului
  Nr.Clasă CLC*)Suprafață totală ocupată[ha]Ponderea din suprafața sitului [%]
  12311 Pășuni secundare fără arbori și arbuști0,0310,82
  23321 Stâncării0,1342,06
  33243 Pădure matură cu arbuști0,1447,11
  TOTAL0,30100
  În anexa 3.12 a Planului de management este prezentată Harta utilizării terenurilor.
  4.3. Situația juridică a terenurilor Tipul de proprietate a terenului din aria naturală protejată este domeniul public al statului, în administrarea Agenției Naționale Apele Române, Exploatarea Complexă Stânca Costești. Tabel nr. 13
  Situația juridică a terenurilor aflate în interiorul ariei naturale protejate
  DomeniuPonderea din suprafața ANP[%]
  Domeniul publicdomeniul public al statului0
  domeniul privat al statului100
  domeniul public al unităților administrativ-teritoriale0
  domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale
  Total domeniul public100
  În anexa 3.13 a Planului de management este prezentată Harta juridică a terenului.
  4.4. Administratori, gestionari și utilizatori Tabel nr. 14
  Informații privind administratorii/gestionarii
  Nr.Administrator/gestionarPerioadaSuprafața totală[ha]Detalii
  1.Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate0,30Custode arie naturală protejată
  2.Agenția Națională Apele Române, Exploatarea Complexă Stânca Costești0,30Proprietar teren
  4.5. Infrastructură și construcții În interiorul ariei naturale protejate nu sunt construcții și alte elemente de infrastructură. Aria naturală protejată nu este traversată de drumuri și alte căi de acces. În zona limitrofă perimetrului ariei naturale protejate se află drumul național 29D, un drum de acces aflat pe terenul Exploatării Complexe Stânca Costești, două clădiri, 4 stâlpi de susținere infrastructură electrică și o rigolă. În anexa 3.14 a Planului de management este prezentată Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate. În anexa 3.15 a Planului de management este prezentată Harta perimetrul construit al localităților. În anexa 3.16 a Planului de management este prezentată Harta construcțiilor. Pe teritoriul ariei naturale protejate nu există locuințe. În tabelul nr. 15 este redată situația locuințelor existente la nivelul UAT Ștefănești. Tabel nr. 15
  Locuințe existente în anul 2018 grupate pe localități
  Nr.JudețLocalitate/UATAn referință 2016An de analizat 2018
  1.BotoșaniȘtefănești24282432
  Pe suprafața ariei naturale protejate nu sc desfășoară activități economice. Nu s-au eliberat, pentru această suprafață, autorizații de construire și nu sunt depuse cereri pentru avize/acorduri de mediu. În tabelul nr. 16 este redată situația la nivelul UAT Ștefănești. Tabel nr. 16
  Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe categorii de
  construcții, județe și localități și cereri de avize/acorduri de mediu
  Categorii de construcțiiJudețLocalitate/UATAn referințăAn de analizat
  20162018
  Clădiri rezidențiale, exclusiv cele pentru colectivitățiBotoșaniȘtefănești24
  Clădiri pentru comerț cu ridicata și cu amănuntulBotoșaniȘtefănești3-
  Alte clădiriBotoșaniȘtefănești3-
  4.6. Patrimoniu cultural În interiorul ariei naturale protejate, nu există lăcașe de cult, tumuli funerari sau alte construcții elemente de patrimoniu.4.7. Obiective turistice Tabel nr. 17
  Obiective turistice aflate în interiorul ANP
  Nr.JudețLocalitate/UATObiective turisticeTip obiectiv turisticObservații
  1BotoșaniȘtefănești, StâncaRezervația Stânca ȘtefăneștiȘtiințificArie naturală protejată de interes național, rezervație naturală RONPA0243 Stânca Ștefănești, declarată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
  În prezent, în orașul Ștefănești, activitățile turistice nu sunt dezvoltate, turismul nefiind un domeniu cu o contribuție majoră în economia locală. Chiar dacă orașul Ștefănești dispune de câteva obiective cu valențe turistice, prezența acestora nu este suficientă pentru a atrage și mai ales pentru a menține turiștii în aria de studiu. Cele mai importante elemente ale potențialului cultural sunt monumentele istorice și arheologice din orașul Ștefănești. Conform Listei Monumentelor istorice a județului Botoșani, în orașul Ștefănești există următoarele obiective, conform tabelului nr. 18. Tabel nr. 18
  Obiective turistice aflate în proximitatea ANP
  Nr.JudețLocalitate/UATObiective turisticeTip obiectiv turisticObservații
  1BotoșaniStânca/ȘtefăneștiSitul arheologic de la StâncaArheologicCod LMI 2004 BT-I-s-01831, situat „Deasupra Scruntarului” la 1 km NE de sat-A 120,123, datat Eneolitic, cultura Cucuteni
  2.BotoșaniȘtefăneștiSitul arheologic de la Ștefănești, punctul StârceaArheologicCod LMI 2004 BT-I-s-01831 situat ”La Stârcea” la marginea de E a satului - A360
  3.BotoșaniStânca/ȘtefăneștiAșezareIstoricCod LMI 2004 BT-m-B-01838.01 situată „La Stârcea” la marginea de E a satului-A360, datată Sec. XV-XVI Epocă medievală
  4.BotoșaniȘtefăneștiNecropolăIstoricCod LMI 2004 BT-m-B-01838.02 situată „La Stârcea” la marginea de E a satului-A360, datată Sec. IV-V Epoca migrațiilor
  5.BotoșaniȘtefăneștiAșezareIstoricCod LMI 2004 BT-m-B-01838.03 situată „La Stârcea” la marginea de E a satului-A360, datată Sec. VI-V a. Chr. Hallstat
  6.BotoșaniȘtefăneștiAșezareIstoricCod LMI 2004 BT-m-B-01838.04 situată „La Stârcea” la marginea de E a satului-A360, datată Eneolitic, cultura Cucuteni
  7.BotoșaniȘtefăneștiBiserica „Cuvioasa Paraschiva”Biserică a cultului creștin ortodox, datată 1640
  În anexa 3.17 a Planului de management este prezentată Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere.
  5. ACTIVITĂȚI CU POTENȚIAL IMPACT - PRESIUNI ȘI AMENINȚĂRI - ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ȘI SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV Metodologia de evaluare a activităților cu potențial impact a fost elaborată inițial pentru raportarea formularelor Natura 2000 către Comisia Europeană și aprobată prin Decizia Comisiei nr. 97/266/EC modificată ulterior prin Decizia Comisiei nr. 2011/484/EU privind formularul standard pentru siturile Natura 2000. În baza acestei metodologii, evaluarea activităților cu potențial impact se face la nivel de sit Natura 2000. Această metodologie a fost adaptată pentru a fi aplicată și la nivelul fiecărei specii și tip de habitat dintr-o arie naturală protejată.5.1. Lista activităților cu potențial impact Principalul factor de amenințare este abandonarea formelor tradiționale de management, care conduc la schimbarea structurii și a compoziției floristice a fitocenozelor, în timp ce factorii legați de utilizarea antropică a teritoriului par a fi de importanță secundară. Habitatul este în zona de graniță și zona de siguranță a Amenajării hidroelectrice de la Stânca Costești, zonă unde căile de circulație sunt reprezentate doar de drumul asfaltat, zonă unde nu sunt căi de acces secundare neamenajate care să intersecteze situl.5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate
  CodParametruDescriere
  A.1Presiune actualăA03.02 Cosire neintensivăA04.03 Absența pășunatuluiH 04 Poluarea aerului, poluanți răspândiți pe calea aerului
  A.2DetaliiSitul este situat în zona de protecție a nodului Hidrotehnic Stânca - ANAR București și în zona de graniță, în proprietatea Nodului Hidrotehnic Stânca- ANAR București.Obiectul de activitate și modul de utilizare a terenului nu au în vedere exploatarea tradițională a vegetației, pășunatul cu capre care limitează extinderea tufișurilor pe stâncăria Casa Doamnei. Poluanții aerului provin de la mașinile care circulă pe șoseaua din apropiere. Efectul poluării este de scurtă durată, deoarece traficul este scăzut și în zonă sunt curenții specifici de luncă, râul Prut.
  5.1.2. Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate Tabelul B: lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate
  CodParametruDescriere
  B.1Amenințare viitoareA03.02 Cosire neintensivăC01.01 Activități de extracție a pietreiM01.02 Seceta prelungităM01.03 Ploile torențialeJ01.01 Incendii de origine antropicăK02.01 Succesiunea vegetațieiH04 Poluarea aerului, poluanți răspândiți pe calea aerului
  B.2DetaliiAmenințarea A03.02 are efect scăzut: ierburile înalte cresc dispersat.Amenințările C01.01 H 04 și J01.01 au efect scăzut fiindcă activitatea antropică în zonă este redusă și sub controlul administrației Nodului Hidrotehnic Stânca - ANAR București.Amenințările M01.02. M01.03, K.02.01 sunt dependente de climă și de răspunsul specific al fenomenului de succesiune a vegetației.
  5.2. Hărțile activităților cu potențial impact5.2.1. Harta presiunilor actuale și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale și intensității acestora
  CodParametruDescriere
  A.1Presiune actualăA03.02 Cosire neintensivăA04.03 Absența pășunatuluiH 04 Poluarea aerului, poluanți răspândiți pe calea aerului
  C.1Localizarea presiunii actuale - geometrieÎn anexa 3.18 a Planului de management este prezentată Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate.
  C.2Localizarea presiunii actuale - descriereUna dintre presiunile actuale constă în tendința de extindere a tufărișului format din arbuști din genul Rosa, Rhamnus, Lonicera pe latura de sud și est a habitatului
  C.3Intensitatea presiunii actualeScăzută
  C.4Detalii-
  5.2.2. Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și intensității acestora
  CodParametruDescriere
  B.1Amenințare viitoareA03.02 Cosire neintensivăC01.01 Activități de extracție a pietreiM01.02 Seceta prelungităM01.03 Ploile torențialeJ01.01 Incendii de origine antropicăK02.01 Succesiunea vegetațieiH04 Poluarea aerului, poluanți răspândiți pe calea aerului
  D.1Localizarea amenințării viitoare - geometrieÎn anexa 3.19: 3.19.1; 3.19.2 a Planului de management sunt prezentate Hărțile amenințărilor la nivelul ariei naturale protejate.
  D.2Localizarea amenințării viitoare - descriereAmenințarea C01.01 este localizată pe versantul nordic, apropiat de șoseaua de trecere a graniței dintre Stânca - România și Costești - R. Moldova.Amenințarea J01.01 este localizată în partea sudică și estică a stâncăriei.Celelalte amenințări au acțiune asupra întregului sit.
  D.3Intensitatea amenințării viitoareScăzută
  D.4Detalii-
  5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
  CodParametruDescriere
  A.1Presiune actualăA03.02 Cosire neintensivăA04.03 Absența pășunatuluiH04 Poluarea aerului, poluanți răspândiți pe calea aerului
  G.1Clasificarea tipului de habitatEC
  G.2Codul unic al tipului de habitat6110*
  G.3Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat - geometrieÎn anexa 3.20.1 a Planului de management este prezentată Harta impacturilor presiunilor la nivelul ariei naturale protejate.
  G.4Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat - descrierePe suprafața stâncăriei
  G.5Intensitatea localizată a impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitatScăzută
  G.6Confidențialitate
  G.7Detalii-
  5.4.2. Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate
  CodParametruDescriere
  B.1Amenințare viitoareA03.02 Cosire neintensivăC01.01 Activități de extracție a pietreiM01 .02 Seceta prelungităM01.03 Ploile torențialeJ01.01 Incendii de origine antropicăK02.01 Succesiunea vegetațieiH 04 Poluarea aerului, poluanți răspândiți pe calea aerului
  H.1Clasificarea tipului de habitatEC
  H.2Codul unic al tipului de habitat6110*
  H.3Localizarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipului de habitat - geometrieÎn anexa 3.20: 3.20.2; 3.20.3 a Planului de management sunt prezentate Hărțile impacturilor amenințărilor la nivelul ariei naturale protejate.
  H.4Localizarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipului de habitat - descrierePe suprafața stâncăriei
  H.5Intensitatea localizată a impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipului de habitatScăzută
  H.6ConfidențialitateInformații publice
  H.7Detalii-
  6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI TIPURILOR DE HABITATE6.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței acoperite de către tipul de habitat În cadrul sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești starea de conservare a tipului de habitat 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi este favorabilă. Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate
  Nr.ParametruDescriere
  E.1Clasificarea tipului de habitatEC - tip de habitat de importanță comunitară RO - R6223 Comunități sarmatice pe stânci calcaroase cu Asplenium ruta-muraria și Schivereckia podolica
  E.2Codul unic al tipului de habitat6110*
  E.3Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejată100 mp
  E.4Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejatăBună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
  E.5Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejată și suprafața ocupată de acesta la nivel național1/100: 0,01-clasa C
  E.6Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la nivel naționalNesemnificativă
  E.7Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în Planul de management anterior100 mp
  E.8Suprafața de referință pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria naturală protejată0,01 ha
  E.9Metodologia de apreciere a suprafeței de referință pentru starea favorabilă a tipului de habitat din aria naturală protejatăSuprafața de referință pentru starea favorabilă a habitatului a fost estimată în funcție de suprafața inițială în care s-au descris asociațiile vegetale la Stânca conform Mititelu et al., 1971; Horeanu. 1978.
  E.10Raportul dintre suprafața de referință pentru starea favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală ocupată- aproximativ egal
  E.11Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat0 - stabilă
  E.12Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitatNu există.
  E.13Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitatNu este cazul.
  E.14Calitatea datelor privind tendința actuală a suprafeței tipului de habitatBună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
  E.15Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului de habitat-
  E.16Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului de habitat exprimată prin calificative-
  E.17Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor tipului de habitatNu există schimbări în tiparul de distribuție al suprafețelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate sau acestea sunt nesemnificative
  E.18Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței ocupateFV - favorabilă
  E.19Tendința stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate0 - este stabilă
  E.20Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate-
  Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate
  FavorabilăNefavorabilă - InadecvatăNefavorabilă - ReaNecunoscută
  6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat Tabelul F: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și funcțiilor sale specifice
  Nr.ParametruDescriere
  E.1Clasificarea tipului de habitatEC - tip de habitat de importanță comunitarăRO - R6223 Comunități sarmatice pe stânci calcaroase cu Asplenium ruta-muraria și Schivereckia podolica
  E.2Codul unic al tipului de habitat6110*
  F.3Structura și funcțiile tipului de habitatStructura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și speciile sale tipice se află în condiții bune. fără deteriorări semnificative
  F.4Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și al funcțiilor specificeFV - favorabilă
  F.5Tendința stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și al funcțiilor specifice0 - este stabilă
  F.6Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și al funcțiilor specifice-
  Matricea 2) Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice habitatului
  FavorabilăNefavorabilă - InadecvatăNefavorabilă - ReaNecunoscută
  6.2.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor Tabelul G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
  Nr.ParametruDescriere
  E.1Clasificarea tipului de habitatEC - tip de habitat de importanță comunitarăRO - R6223 Comunități sarmatice pe stânci calcaroase cu Asplenium ruta-muraria și Schivereckia podolica
  E.2Codul unic al tipului de habitat6110*
  G.3Tendința viitoare a suprafeței tipului de habitat0 - stabilă
  G.4Raportul dintre suprafața de referință pentru starea favorabilă și suprafața tipului de habitat în viitor- aproximativ egal
  G.5Perspectivele tipului de habitat în viitorFV - favorabilă, perspective bune
  G.6Efectul cumulate al impacturilor asupra tipului de habitat în viitorScăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat
  G.7Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitatViabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată
  Matricea 3) Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării Planului de management actual
  FavorabilăNefavorabilă - InadecvatăNefavorabilă - ReaNecunoscută
  6.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat Tabelul H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat
  Nr.ParametruDescriere
  E.1Clasificarea tipului de habitatEC - tip de habitat de importanță comunitarăRO - R6223 Comunități sarmatice pe stânci calcaroase cu Asplenium ruta-muraria și Schivereckia podolica
  E.2Codul unic al tipului de habitat6110*
  H.3Starea globală de conservare a tipului de habitatFV - favorabilă
  H.4Tendința stării globale de conservare a tipului de habitat0 - este stabilă
  H.5Detalii asupra stării globale de conservare a tipului de habitat necunoscute-
  H.6Descrierea stării globale de conservare a tipului de habitat în aria naturală protejată-
  Matricea 4) Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat
  FavorabilăNefavorabilă - InadecvatăNefavorabilă - ReaNecunoscută
  7. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată Scopul Planului de management este conservarea habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, prin practici sustenabile în raport cu interesele comunității locale.7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management și activități7.2.1. Obiective generale Obiectivele generale ale prezentului Plan de management vizează următoarele domenii tematice: T1. Conservarea și managementul biodiversității, habitatului de interes conservativ. T2. Inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității. T3. Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea durabilității managementului. T4. Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului. T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale.7.2.2. Obiective specifice OS1_T1. Asigurarea conservării habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă; OS2_T2. Realizarea/actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi; OS3_T2. Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi; OS4_T2. Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată, pentru elementele abiotice de interes pentru conservarea biodiversității în aria protejată OS5_T3. Materializarea limitelor pe teren ale sitului/rezervației și menținerea acestora; OS6_T3. Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management; OS7_T3. Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management; OS8_T3. Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului; OS9_T3. Monitorizarea implementării Planului de management; OS10_T3. Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/managementul sitului; OS11_T4. Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului; OS12_T4. Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului; OS15_T5. Promovarea utilizării durabile a pajiștilor: pășuni, fânețe; OS16_T3. Realizarea raportărilor necesare către autorități: Garda de Mediu; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Agenția Națională pentru Protecția Mediului.7.2.3. Măsură specifică/măsură de management Tabel nr. 19
  Cod Măsură specificăCod Măsură generalăTitluDescriere
  A1OS1/M1Menținerea suprafeței și funcțiilor habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albiSe realizează prin menținerea speciilor ierboase de stâncărie și limitarea extinderii speciilor lemnoase pe suprafața ocupată de habitat.
  A2OS2/M2Actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albiInventarierea speciilor, ca prezență și evoluție, în cadrul fitocenozei de stâncărie.
  A3OS3/M3Realizarea monitorizării habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albiSe urmărește fenologia speciilor de stâncărie din habitat.
  A4OS4/M4Realizarea evaluării detaliate a geologiei ariei naturale protejateSe urmărește starea substratului geologic pentru asigurarea condițiilor ecologice necesare speciilor de interes din habitat
  A5OS4/M4Realizarea evaluării detaliate a hidrologiei/hidrografici ariei naturale protejateSe urmăresc parametrii ce asigură condițiile ecologice necesare speciilor de interes din habitat
  A6OS5/M5Realizarea și instalarea bornelor indicatoare pentru evidențierea limitelor ariei naturale protejateSe stabilește numărul punctelor de instalare a bornelor. Se realizează lucrări de instalare a acestora.
  A7OS5/M5Întreținerea mijloacelor de semnalizare a limitelor ariei naturale protejateIdentificarea necesităților pentru lucrări de întreținere a mijloacelor de semnalizare a limitelor ariei naturale protejate. Realizarea lucrărilor de întreținere.
  A8OS6/M6Realizarea de patrule periodice pe teritoriul ariei naturale protejateStabilirea graficului și itinerarului de patrulare; raportarea informațiilor și stabilirea măsurilor de intervenție, în caz de nevoie.
  A9OS7/M7Perceperea de taxe pentru avizele acordateStabilirea valorii taxelor, perceperea taxelor, emiterea dovezilor de percepere a taxelor.
  A10OS8/M8Achiziționarea elementelor de logistică necesare: echipament de teren etc.Determinarea necesarului privind elementele de logistică și achiziționarea acestora; stabilirea utilizatorilor și a rigorilor de utilizare a logisticii.
  A11OS8/M8Întreținerea elementelor de logistică necesare: echipament de teren etc.Determinarea necesarului de întreținerea a elementelor de logistică achiziționate, identificare și contractare prestatori de servicii de întreținere, execuție și recepție lucrări
  A12OS9/M9Urmărirea indicatorilor de monitorizare: calitativi și cantitativi, milestone-urilor și a livrabilelor Planului de managementPeriodic se urmărește realizarea indicatorilor Planului de management cu scopul de a acționa preventiv, în cazul identificării unor neconformități.
  A13OS9/M9Ajustarea/modificarea indicatorilor funcție de modificarea implementării Planului de managementValorile indicatorilor pot suferi modificări în funcție de evoluția biodiversității sitului; aceste propuneri de modificări trebuie consemnate și aprobate.
  A14OS10/M10Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul ariei naturale protejateRedactare instrumente de evaluare a nevoilor de formare a personalului, administrarea instrumentelor de evaluare, culegerea, analiza și interpretarea datelor, ierarhizarea nevoilor de formare.
  A15OS10/M10Desfășurarea cursurilor de instruire necesareIdentificare formatori, contractare servicii de formare, derularea formării, evaluarea nivelului de competență al personalului după formare.
  A16OS11/M11Constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea StrategieiIdentificarea persoanelor cu expertiză în domeniul conștientizării populației, obținerea acordului acestora, constituirea grupului de lucru.
  A17OS11/M11Realizarea de întâlniri pentru elaborarea StrategieiPornind de la situația din teren, întâlnirile de lucru vor avea ca rezultat propunerea unor măsuri/acțiuni pentru conștientizarea populației riverane sitului cu privire la valorile biodiversității acestuia.
  A18OS12/M12Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată: broșuri, pliante, postere și alte modalități de informareStabilirea necesarului de materiale informative, redactarea conținutului materialelor informative, multiplicarea, distribuirea, urmărirea impactului acestora.
  A19OS12/M12Realizarea site-ului web al ariei naturale protejateIdentificarea sarcinilor de realizare, asigurare întreținere/actualizare site - web.
  A20OS12/M12Realizarea și difuzarea unui material documentar referitor la aria naturală protejatăProiectarea conținutului, în funcție de publicul țintă, tipărire și difuzare material documentar.
  A21OS12/M12Realizarea de panouri educativeRedactarea conținutului panourilor educative, stabilirea numărului necesar și a locurilor de amplasare, contractare firmă de execuție, instalare și recepția lucrărilor.
  A22OS12/M12Evaluarea impactului activităților de comunicare, informare, conștientizare și educație ecologică: sondaje, chestionare sociologiceRedactarea instrumentelor de evaluare a impactului activităților de comunicare, informare, conștientizare; multiplicarea și distribuția, culegerea și analiza datelor, elaborarea concluziilor
  A23OS15/M15Elaborarea unui ghid, cuprinzând cele mai bune practici de administrare a pajiștilor de stâncărie promovarea acestuia în rândurile proprietarilorIdentificarea bunelor practici, sinteza acestora, realizarea și distribuția ghidului.
  A24OS16/M16Elaborarea rapoartelor de activitate și financiare necesareRespectarea graficului și formatului de raportare.
  A25OS16/M16Trimiterea și completarea acestora funcție de solicitările autoritățilorAsumarea responsabilității pentru realizarea de completări și expedierea acestora, funcție de solicitările autorităților competențe în domeniu.
  Tabel nr. 20
  Nr.Cod_RCod_MSDenumireDescriere
  1.MR1O1/MS1Interzicerea extragerii de rocă calcaroasă din habitatul 6110Măsura se aplică și la stratul subțire de sol de pe roca calcaroasă. Măsura restrictivă va fi menționată în regulamentul sitului.
  2.MR2O1/MS1Interzicerea depozitării deșeurilor de orice tip pe suprafața situluiMăsură restrictivă este inclusă în regulamentul sitului.
  .MR3O1/MS1Limitarea cositului pe suprafața habitatul 6110Măsura restrictivă este inclusă în regulamentul sitului.
  8. PLANUL DE ACTIVITĂȚI ȘI ESTIMAREA RESURSELOR8.1. Planul de activități Tabel nr. 21
  Planificarea temporală a activităților
  Nr.ActivitateAnul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5PrioritateResponsabilPartener
  T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
  1.Conservarea și managementul biodiversității. habitatului de interes conservativ
  1.1Măsură generală/Obiectiv specific 1. Asigurarea conservării habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi. în sensul menținerii stării de conservare favorabilă
  1.1.1Menținerea suprafeței și funcțiilor habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albixxxxxxxxxxxxxMareCustodeAutorități locale și de mediu, proprietari ONG- uri, centre de cercetare, universități.
  2.Inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității
  2.1Măsură generală / Obiectiv specific 2. Realizarea/actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  2.1.1Actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albixxxxxxxxxxxxxMareCustodeAutorități locale și de mediu, proprietari, ONG-uri, centre de cercetare, universități
  2.2Măsură generală / Obiectiv specific 3. Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  2.2.1Realizarea monitorizării habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albixxxxxxxxxxMareCustodeAutorități locale și de mediu, proprietari, ONG-uri, centre de cercetare, universități
  2.3Măsură generală / Obiectiv specific 4. Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată, pentru elementele abiotice de interes pentru conservarea biodiversității în aria protejată
  2.3.1Realizarea evaluării detaliate a geologici ariei naturale protejatexxMareCustodeAutorități locale și de mediu, proprietari, ONG-uri, centre de cercetare, universități
  2.3.2Realizarea evaluării detaliate a hidrologiei/hidrografici ariei naturale protejatexxMareCustodeAutorități locale și de mediu, proprietari, ONG-uri, centre de cercetare, universități
  3.Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea durabilității managementului
  3.1Măsură generală/Obiectiv specific 5. Materializarea limitelor pe teren ale sitului/rezervației și menținerea acestora
  3.1.1Realizarea și instalarea bornelor indicatoare pentru evidențierea limitelor ariei naturale protejatexxxMedieCustodeAutorități locale
  3.1.2Întreținerea mijloacelor de semnalizare a limitelor ariei naturale protejatexxxxxxxxxMedieCustodeAutorități locale
  3.2Măsură generală/Obiectiv specific 6. Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management
  3.2.1Realizarea de patrule periodice pe teritoriul ariei naturale protejatexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMareCustodeGarda de mediu
  3.3Măsură generală / Obiectiv specific 7. Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management
  3.3.1Perceperea de taxe pentru avizele acordatexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMedieCustodeAutorități locale și de mediu
  3.4Măsură generală / Obiectiv specific 8. Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului
  3.4.1Achiziționarea elementelor de logistică necesare: echipament de teren etc.xxxMedieCustodeAutorități locale
  3.4.2întreținerea elementelor de logistică necesare: echipament de teren etc.xxMedieCustodeAutorități locale
  3.5Măsură generală / Obiectiv specific 9. Monitorizarea implementării Planului de management
  3.5.1Urmărirea indicatorilor de monitorizare - calitativi și cantitativi, milestone-urilor și a livrabilelor Planului de managementxxMedieCustodeAutorități locale și de mediu
  3.5.2Ajustarea/modificarea indicatorilor funcție de modificarea implementării Planului de managementxxMedieCustodeAutorități locale și de mediu
  3.6Măsură generală / Obiectiv specific 10. Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/managementul sitului
  3.6.1Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul ariei naturale protejatexxMicăCustodeAutorități de mediu.
  3.6.2Desfășurarea cursurilor de instruire necesarexxMicăAutorități de mediu, furnizori de programe de formare
  3.7Măsură generală/Obiectiv specific 16. Realizarea raportărilor necesare către autorități: Garda de Mediu; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  3.7.1Elaborarea rapoartelor de activitate și financiare necesarexxxxxMedieCustodeAutorități locale și de mediu
  3.7.2Trimiterea și completarea acestora funcție de solicitările autoritățilorxxxxxMedieCustodeAutorități locale și de mediu
  4.Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului
  4.1Măsură generală / Obiectiv specific 11. Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului
  4.1.1Constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea StrategieixMedieCustodeAutorități locale și de mediu, proprietari, ONG- uri, centre de cercetare, universități
  4.1.2Realizarea de întâlniri pentru elaborarea StrategieixxxxMedieCustodeAutorități locale și de mediu, proprietari, ONG- uri, centre de cercetare, universități
  4.2Măsură generală / Obiectiv specific 12. Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului
  4.2.1Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată: broșuri, pliante, postere. cărți și alte modalități de informarexxxxMedieCustodeAutorități locale și de mediu, proprietari, ONG- uri, centre de cercetare, universități
  4.2.2Realizarea site-ului web al ariei naturale protejatexMedieCustodeAutorități locale și de mediu
  4.2.3Realizarea și difuzarea unui material documentar referitor la aria naturală protejatăxMedieCustodeAutorități locale și de mediu, proprietari, ONG- uri, centre de cercetare, universități
  4.2.4Realizarea de panouri educativexxMedieCustodeAutorități locale și de mediu
  4.2.5Evaluarea impactului activităților de comunicare, informare, conștientizare și educație ecologică: sondaje, chestionare sociologicexMedieCustodeAutorități locale și de mediu, proprietari, ONG- uri, centre de cercetare, universități
  5.Utilizarea durabilă a resurselor naturale
  5.1Măsură generală / Obiectiv specific 15. Promovarea utilizării durabile a pajiștilor: pășuni, fânețe
  5.1.1Elaborarea unui ghid, cuprinzând cele mai bune practici de administrare a pajiștilor de stâncărie promovarea acestuia în rândurile proprietarilorxMareCustodeAutorități locale și de mediu, proprietari, ONG-uri, centre de cercetare, universități
  8.2. Estimarea resurselor necesare Tabel nr. 22
  Estimarea resurselor necesare desfășurării activităților planificate
  Nr.ActivitateResurse umaneResurse materialeResurse financiare estimateAlocare subprogram
  Total(zile/om)DenumireUMCantitateTotal (lei)Sursă fonduri
  1.Conservarea și managementul biodiversității, habitatului de interes conservativ
  1.1Asigurarea conservării habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă
  1.1.1Menținerea suprafeței și funcțiilor habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi1 specialist arii naturale protejate 26 zile, 8 ore/ziMijloc auto de deplasareUnelte lucrări intervențieParteneriat instituționalbuc.110000,00
  1 executant lucrări defrișare tufărișuri 5 zile/an, 8 ore/zi, cinci aniset1
  Total măsură generală 1.1n/a10000.00n/a
  Total obiectiv general 1n/a10000,00n/a
  2.Inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității
  2.1Realizarea/actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  2.1.1Actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi1 specialist botanist 10 zile, 8 ore/ziMijloc auto de deplasarebuc.19500.00
  1 specialist GIS 10 zile, 8 ore/ziEchipament GPSbuc.1
  Combustibil, cazare, diurna specialiștizile20
  Total măsură generală 2.19500,00
  2.2Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  2.2.1Realizarea monitorizării habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi1 specialist botanist 10 zile, 8 ore/zi/an, timp de 5 aniMijloc auto de deplasare, din dotarebuc.123500.00
  Combustibil, cazare, diurna specialistzile10
  Total măsură generală 2.223500,00
  2.3Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată, pentru elementele abiotice de interes pentru conservarea biodiversității în aria protejată
  2.3.1Realizarea evaluării detaliate a geologiei ariei naturale protejate1 specialist geolog/geograf/GIS 10 zile, 8 ore/ziMijloc auto de deplasare, din dotarebuc.14700.00
  Combustibil, cazare, diurnă specialistzile10
  2.3.2Realizarea evaluării detaliate a hidrologiei/hidrografiei ariei naturale protejate1 specialist geograf/hidrolog/GIS 10 zile, 8 ore/ziMijloc auto de deplasare, din dotarebuc.14700,00
  Combustibil, cazare, diurnă specialistzile10
  Total măsură generală 2.39400.00
  Total obiectiv general 242400,00
  3.Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea durabilității managementului
  3.1Materializarea limitelor pe teren ale sitului/rezervației și menținerea acestora
  3.1.1Realizarea și instalarea bornelor indicatoare pentru evidențierea limitelor ariei naturale protejateServicii realizare și amplasare bornebuc.15000,00
  3.1.2Întreținerea mijloacelor de semnalizare a limitelor ariei naturale protejate-Parteneriat instituțional--0
  Total măsură generală 3.15000,00
  3.2Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management
  3.2.1Realizarea de patrule periodice pe teritoriul ariei naturale protejateParteneriat instituțional--0
  Total măsură generală 3.2
  3.3Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management
  3.3.1Perceperea de taxe pentru avizele acordate--0
  Total măsură generală 3.30
  3.4Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului
  3.4.1Achiziționarea elementelor de logistică necesare: echipament de teren etc.Echipament GPSbucbuc.112500.00
  Unelte lucrări intervenție1000,00
  Literatura de specialitate: determinatoare plante500,00
  3.4.2Întreținerea elementelor de logistică necesare: echipament de teren etc.----
  Total măsură generală 3.44000,00
  3.5Monitorizarea implementării Planului de management
  3.5.1Urmărirea indicatorilor de monitorizare - calitativi și cantitativi, milestone-urilor și a livrabilelor Planului de management1 specialist arii protejate 10 zile/an, 8 ore/zi, 5 ani.---9000,00
  3.5.2Ajustarea/modificarea indicatorilor funcție de modificarea implementării Planului de management.1 specialist arii protejate 5 zile/an, 8 ore/zi, 5 ani---4500,00
  Total măsură generală 3.513500,00
  3.6Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/managementul sitului
  3.6.1Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul ariei naturale protejate1 responsabil formare 30 zile, 8 ore/zi3000,00
  3.6.2Desfășurarea cursurilor de instruire necesareServicii de formare pentru 2 persoanecontract15000.00
  Total măsură generală 3.68000,00
  3.7Realizarea raportărilor necesare către autorități: Garda de Mediu; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  3.7.1Elaborarea rapoartelor de activitate și financiare necesare1 responsabil, 10 zile/an, 8 ore/zi, 5 ani---6000,00
  3.7.2Trimiterea și completarea acestora funcție de solicitările autorităților-----
  Total măsură generală 3.76000.00
  Total obiectiv general 319500,00
  4.Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului
  4.1Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului
  4.1.1Constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea StrategieiParteneriate instituționale--0
  4.1.2Realizarea de întâlniri pentru elaborarea StrategieiServicii organizare evenimente pentru 3 ateliere de lucru a câte 1 zicontract13000.00
  Total măsură generală 4.13000.00
  4.2Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului
  4.2.1Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată: broșuri, pliante, postere, cărți și alte modalități de informareBroșuriPliantebuc.buc.2002001000,00500,00
  4.2.2Realizarea site-ului web al ariei naturale protejateServicii realizare site webcontract14000,00
  4.2.3Realizarea și difuzarea unui material documentar referitor la aria naturală protejatăParteneriat instituțional---
  4.2.4Realizarea de panouri educativePanoubuc.1500,00
  4.2.5Evaluarea impactului activităților de comunicare, informare, conștientizare și educație ecologică: sondaje, chestionare sociologiceServicii realizare studii sociologicebuc.13000.00
  Total măsură generală 4.29000,00
  Total obiectiv general 412000,00
  5.Utilizarea durabilă a resurselor naturale
  5.1Promovarea utilizării durabile a pajiștilor: pășuni, fânețe
  5.1.1Elaborarea unui ghid. cuprinzând cele mai bune practici de administrare a pajiștilor de stâncărie promovarea acestuia în rândurile proprietarilor1 specialist pentru elaborarea conținutului 30 de zile. 8 ore/ziTipărire ghid: 100 ex.Contract18500.00
  Total măsură generală 5.18500,00
  Total obiectiv general 58500,00
  9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR9.1. Raportări periodice Tabel nr. 23
  Nr.DenumireMoment raportareActivități incluse în raportare
  AnTrimestru
  1.Raportare anul 114Activitatea 1.1.1 Activitatea 2.1.1 Activitatea 2.2.1 Activitatea 2.3.1 Activitatea 2.3.2 Activitatea 3.1.1 Activitatea 3.2.1 Activitatea 3.3.1 Activitatea 3.4.1 Activitatea 3.6.1 Activitatea 3.7.1 Activitatea 3.7.2 Activitatea 4.1.1 Activitatea 5.1.1
  2.Raportare intermediară din anul 224Activitatea 1.1.1 Activitatea 2.1.1 Activitatea 2.2.1 Activitatea 2.3.2 Activitatea 3.2.1 Activitatea 3.3.1 Activitatea 3.4.1 Activitatea 3.5.1 Activitatea 3.6.1 Activitatea 3.7.1 Activitatea 3.7.2 Activitatea 4.1.2 Activitatea 4.2.2Activitatea 4.2.4
  3.Raportare intermediară din anul 334Activitatea 1.1.1 Activitatea 2.1.1 Activitatea 2.2.1 Activitatea 2.3.2 Activitatea 3.1.2 Activitatea 3.2.1 Activitatea 3.3.1 Activitatea 3.4.1 Activitatea 3.5.1 Activitatea 3.6.2 Activitatea 3.7.1 Activitatea 3.7.2 Activitatea 4.2.1 Activitatea 4.2.3 Activitatea 4.2.4
  4.Raportare intermediară din anul 444Activitatea 1.1.1 Activitatea 2.1.1 Activitatea 3.1.2 Activitatea 3.2.1 Activitatea 3.3.1 Activitatea 3.4.2 Activitatea 3.5.2 Activitatea 3.6.2 Activitatea 3.7.1 Activitatea 3.7.2 Activitatea 4.2.5
  5.Raportare din anul 554Activitatea 1.1.1 Activitatea 2.1.1 Activitatea 2.2.1 Activitatea 3.1.2 Activitatea 3.2.1 Activitatea 3.3.1 Activitatea 3.4.2Activitatea 3.5.2 Activitatea 3.7.1 Activitatea 3.7.2
  9.2. Urmărirea activităților planificate Tabel nr. 24
  Centralizare resurse consumate, procent îndeplinire și rezultate
  Nr.ActivitateResurse umaneResurse materialeResurse financiare estimateProcent îndeplinireRezultateObs
  CheltuieliCheltuieliTotal(monedă)Sursă fonduri
  1.Conservarea și managementul biodiversității. habitatului de interes conservativ
  1.1Asigurarea conservării habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă
  1.1.1Menținerea suprafeței și funcțiilor habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso- Sedion albi
  Total măsură generală 1.1n/an/a
  Total obiectiv general 1n/an/a
  2.Inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității
  2.1Realizarea/actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  2.1.1Actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  Total măsură generală 2.1
  2.2Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  2.2.1Realizarea monitorizării habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  Total măsură generală 2.2
  2.3Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată, pentru elementele abiotice de interes pentru conservarea biodiversității în aria protejată
  2.3.1Realizarea evaluării detaliate a geologiei ariei naturale protejate
  2.3.2Realizarea evaluării detaliate a hidrologiei/hidrografiei ariei naturale protejate
  Total măsură generală 2.3
  Total obiectiv general 2
  3.Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea durabilității managementului
  3.1Materializarea limitelor pe teren ale sitului/rezervației și menținerea acestora
  3.1.1Realizarea și instalarea bornelor și panourilor indicatoare pentru evidențierea limitelor ariei naturale protejate
  3.1.2Întreținerea mijloacelor de semnalizare a limitelor ariei naturale protejate
  Total măsură generală 3.1
  3.2Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management
  3.2.1Realizarea de patrule periodice pe teritoriul ariei naturale protejate
  Total măsură generală 3.2
  3.3Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management
  3.3.1Perceperea de taxe pentru avizele acordate
  Total măsură generală 3.3
  3.4Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului
  3.4.1Achiziționarea elementelor de logistică necesare: echipament de teren etc.
  3.4.2Întreținerea elementelor de logistică necesare: echipament de teren etc.
  Total măsură generală 3.4
  3.5Monitorizarea implementării Planului de management
  3.5.1Urmărirea indicatorilor de monitorizare - calitativi și cantitativi, milestone-urilor și a livrabilelor Planului de management
  3.5.2Ajustarea/modificarea indicatorilor funcție de modificarea implementării Planului de management
  Total măsură generală 3.5
  3.6Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/managementul sitului
  3.6.1Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul ariei naturale protejate
  3.6.2Desfășurarea cursurilor de instruire necesare
  Total măsură generală 3.6
  3.7Realizarea raportărilor necesare către autorități: Garda de Mediu; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  3.7.1Elaborarea rapoartelor de activitate și financiare necesare
  3.7.2Trimiterea și completarea acestora funcție de solicitările autorităților
  Total măsură generală 3.7
  Total obiectiv general 3
  4.Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului
  4.1Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului
  4.1.1Constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea Strategiei
  4.1.2Realizarea de întâlniri pentru elaborarea Strategici
  Total măsură generală 4.1
  4.2Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului
  4.2.1Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată: broșuri, pliante, postere, cărți si alte modalități de informate
  4.2.2Realizarea site-ului web al ariei naturale protejate
  4.2.3Realizarea și difuzarea unui material documentar referitor la aria naturală protejată
  4.2.4Realizarea de panouri educative
  4.2.5Evaluarea impactului activităților de comunicare. informare, conștientizare și educație ecologică: sondaje, chestionare sociologice
  Total măsură generală 4.2
  Total obiectiv general 4
  5.Utilizarea durabilă a resurselor naturale
  5.1Promovarea utilizării durabile a pajiștilor: pășuni, fânețe
  5.1.1Elaborarea unui ghid. cuprinzând cele mai bune practici de administrare a pajiștilor de stâncărie promovarea acestuia în rândurile proprietarilor
  Total măsură generală 5.1
  Total obiectiv general 5
  9.3. Indicarea activității realizate Tabel nr. 25
  Activități planificate
  ActivitateAnul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5
  T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
  Activitatea 1.1.1. Menținerea suprafeței și funcțiilor habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  Activitatea 2.1.1. Actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  Activitatea 2.2.1. Realizarea monitorizării habitatului 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
  Activitatea 2.3.1. Realizarea evaluării detaliate a geologiei ariei naturale protejate
  Activitatea 2.3.2. Realizarea evaluării detaliate a hidrologiei /hidrografici ariei naturale protejate
  Activitatea 3.1.1. Realizarea și instalarea bornelor indicatoare pentru evidențierea limitelor ariei naturale protejate
  Activitatea 3.1.2. Întreținerea mijloacelor de semnalizare a limitelor ariei naturale protejate
  Activitatea 3.2.1. Realizarea de patrule periodice pe teritoriul ariei naturale protejate
  Activitatea 3.3.1. Perceperea de taxe pentru avizele acordate
  Activitatea 3.4.1. Achiziționarea elementelor de logistică necesare: echipament de teren etc.
  Activitatea 3.4.2. Întreținerea elementelor de logistică necesare: echipament de teren etc.
  Activitatea 3.5.1. Urmărirea indicatorilor de monitorizare - calitativi și cantitativi, milestone-urilor și a livrabilelor Planului de management
  Activitatea 3.5.2. Ajustarea/modificarea indicatorilor funcție de modificarea implementării Planului de management
  Activitatea 3.6.1. Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul ariei naturale protejate
  Activitatea 3.6.2. Desfășurarea cursurilor de instruire necesare
  Activitatea 3.7.1. Elaborarea rapoartelor de activitate și financiare necesare
  Activitatea 3.7.2. Trimiterea și completarea acestora funcție de solicitările autorităților
  Activitatea 4.1.1. Constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea Strategiei
  Activitatea 4.1.2. Realizarea de întâlniri pentru elaborarea Strategiei
  Activitatea 4.2.1. Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată: broșuri, pliante, postere, cărți și alte modalități de informare
  Activitatea 4.2.2. Realizarea site-ului web al ariei naturale protejate
  Activitatea 4.2.3. Realizarea și difuzarea unui material documentar referitor la aria naturală protejată
  Activitatea 4.2.4. Realizarea de panouri educative
  Activitatea 4.2.5. Evaluarea impactului activităților de comunicare, informare, conștientizare și educație ecologică: sondaje, chestionare sociologice
  Activitatea 5.1.1. Elaborarea unui ghid, cuprinzând cele mai bune practici de administrare a pajiștilor de stâncărie promovarea acestuia în rândurile proprietarilor
  10. BIBLIOGRAFIE ȘI REFERINȚE Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad. Planul de management al spațiului hidrografic Prut-Bârlad. Băcăuanu V., 1968, Câmpia Moldovei studiu geomorfologic. Edit. Acad. Române, București Bîrsan M.-V., Dumitrescu A., 2014. ROCADA: Romanian daily gridded climatic dataset (1961-2013) V1.0. Administrația Națională de Meteorologie, București, România, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.833627. Borza Al., 1931. Schedae ad "Floram Romaniae Exiccatam". Centuria X. Bul. Grăd. Bot. Cluj. Dobrescu C., 1969. Rezervația geologică și botanică Stînca Ștefănești. Călăuza monumentelor Naturii din Moldova, Iași. Dumitrescu Al., Bîrsan M.-V., 2015. ROCADA: a gridded daily climatic dataset over Romania (1961-2013) for nine meteorological variables. Natural Hazards 78, 2: 1045-1063, https://doi.org/10.1007/s11069-015-1757-z. Erhan E., 1983. Fenomenul de secetă în Podișul Moldovei. Edit. Univ. Iași. Gafta D., Mountford J.O. (coord.), 2008. Manualul de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca. Grecescu D., 1898. Conspectul Florei României. Tipografia Dreptatea, București. Grecescu D., 1909. Supliment la Conspectul Florei României. Inst. Arte Grafice, București. Horeanu C., 1978. Salvarea speciei Schiverechia podolica (Bess.) Andrz. prin transplantarea în stațiunea Ripiceni. Ocrot. nat. și med. înconj. 22, 1: 43-46. Huld T., Muller R., Gambardella A., 2012. A new solar radiation database for estimating PV performance in Europe and Africa. Solar Energy 86: 1803-1815. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția mediului - ICPA, 2003. Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS). București. Juravle D., 2017. Cursuri Geologia României. Curs. 3 Platforma Moldovenescă http://doru.juravle.com/cursuri/. Mihăilă D., 2006. Câmpia Moldovei. Studiu climatic. Edit. Univ. Suceava. Mititelu D., Barabaș N., Haja S., 1971. Flora și vegetația rezervației Stânca-Ștefănești (jud. Botoșani). Stud. Com. Muz. Șt. Nat. Bacău: 731-750. Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu S., 1994. Lista Roșie a plantelor superioare din România. St., Sint.. Docum. de Ecologie, București 1: 1-52 Papp C., 1940. Contribuții la cunoașterea vegetației de la Stânca Ștefănești (jud. Botoșani). Lucr. Soc. Geograf. Iași, vol. III. Patriche C.V., 2009. Metode statistice aplicate în climatologie. Edit. Terra Nostra, Iași. Pelin L.I., 2015. Fenomenul de secetă din Câmpia Moldovei. Edit. Univ. "Al. I. Cuza", Iași. Petrescu C., 1920. Contribution a la flore de la Roumanie. Huitieme note. Bull. de la Sect. Scient. de l'Acad. Roum. 6, 2-4: 71-76. Procopianu-Propocovici A., 1901. Enumerația plantelor vasculare de la Stânca Ștefănești. Publ. Soc. Natur. România, nr. 2, București. Procopianu-Propocovici A., 1902. A doua enumerarea plantelor vasculare de la Stânca Ștefănești. Publ. Soc. Natur. România, nr. 3, București. Prodan I., 1939. Flora pentru determinarea și descrierea plantelor ce cresc în România. I-II. Tipografia "Cartea Românească", Cluj. Romanescu G., Stoleriu C.C., Romanescu A.M., 2011. Water reservoirs and the risk of accidental flood occurrence. Case study: Stânca-Costești reservoir and the historical floods of the Prut river in the period July - August 2008, Romania. Hydrological processes 25, 13: 2056-2070. Saulea E., 1966. Harta geologică 1:200 000. 7. Ștefănești, Institutul Geologic, București, 18 p. Saulea E., 1967. Harta geologică 1:200 000. 6. Suceava, Institutul Geologie, București, 52 p. Saulea E., Popescu I., 1966. Harta geologică 1:200 000. 1. Dărăbani, Institutul Geologic, București, 16 p. Secu C., Rusu C., 2007. Geografia solurilor cu elemente de pedologie. Edit. Univ. "Alexandru Ioan Cuza" Iași. Secu C.V., 2003. Bazinul râului Bașeu. Ed. Terra Nostra, Iași. Secu C., 2002. Bazinul râului Bașeu. Studiu fizico-geografic. Teză de doctorat. Iași. ***, 2008. Clima României. Edit. Acad. Române, București. http://www.baraje.ro11. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT Anexa nr. 1. Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești Anexa nr. 2. Fotografii Anexa nr. 3. Hărți/seturi de date geospațiale3.1. Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate3.2. Harta localizării ariilor naturale protejate3.3. Harta limitelor ariei naturale protejate3.4. Harta geologică3.5. Hartă hidrografică3.6. Hartă solurilor3.7. Harta temperaturilor - medii multianuale3.8. Harta precipitațiilor - medii multianuale3.9. Harta ecosistemelor3.10. Harta distribuției habitatului 6110*3.11. Harta unităților administrativ teritoriale3.12. Harta utilizării terenului3.13. Harta juridică a terenului3.14. Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate3.15. Harta privind perimetrul construit al localităților3.16. Harta construcțiilor3.17. Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere3.18. Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate3.19. 3.19.1. Harta amenințărilor_1 la nivelul ariei naturale protejate3.19.2. Harta amenințărilor_2 la nivelul ariei naturale protejate3.20. 3.20.1. Harta distribuției impacturilor presiunilor asupra habitatului 6110*3.20.2. Harta distribuției impacturilor amenințărilor_1 asupra habitatului 6110*3.20.3. Harta distribuției impacturilor amenințărilor_2 asupra habitatului 6110*  +  Anexa nr. 1
  REGULAMENTUL
  SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ȘTEFĂNEȘTI
   +  Capitolul I ÎNFIINȚAREA, SCOPUL, LIMITELE ȘI MANAGEMENTUL SITULUI ROSCI0234 STÂNCA ȘTEFĂNEȘTI  +  Articolul 1 ROSCI0234 Stânca Ștefănești este un sit de importanță comunitară, desemnat prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat și completat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.387/2011.  +  Articolul 2(1) Limitele ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești aparțin unității administrativ-teritoriale a orașului Ștefănești (județul Botoșani) și pot fi vizualizate pe website-ul autorității publice centrale pentru protecția mediului.(2) În piesele grafice/desenate ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism vor fi incluse limitele sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești.(3) Autoritățile administrației publice locale competente și administratorii de terenuri au obligația de a actualiza documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, prin integrarea în cuprinsul lor, a prevederilor referitoare la aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești, după aprobarea prezentului regulament.(4) Documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism realizate ulterior aprobării prezentului regulament vor include prevederi referitoare la aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești.(5) La elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism ce cuprind și suprafețe din aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești sau din imediata vecinătate a acesteia, este necesar avizul custodelui.  +  Articolul 3 Responsabilitatea managementului ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești revine custodelui, care va asigura coordonarea unitară a tuturor activităților de pe raza acestuia, în vederea conservării biodiversității specifice, în conformitate cu Planul de management.  +  Capitolul II ACTIVITĂȚI PERMISE ȘI OBLIGAȚIILE LEGATE DE DESFĂȘURAREA ACESTOR ACTIVITĂȚI  +  Articolul 4(1) Utilizarea pajiștilor este permisă doar pentru proprietarii de terenuri din zona ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești cu obligația respectării prezentului regulament și a Planului de management.(2) Activitățile de utilizare a pajiștilor vor fi planificate și monitorizate de custodele sitului, pentru evaluarea impactului acestor activități asupra habitatului din sit și pentru stabilirea unor eventuale restricții în zonele afectate. Accesul animalelor ierbivore pe suprafața habitatului va fi strict controlat.(3) Cositul, pe suprafața habitatului 6110*, este limitat și se va putea realiza doar manual, după perioada de fructificare a speciilor de plante ierboase.(4) În situl ROSCI0234 Stânca Ștefănești este interzisă vânătoarea.(5) În caz de fenomene de forță majoră - incendii, calamități naturale, focare de infecții - este permisă intervenția instituțiilor abilitate cu înștiințarea custodelui și participarea acestuia la mobilizarea și luarea măsurilor de prevenire, reducere și eliminare a efectelor negative asupra ecosistemelor.(6) Custodele va iniția realizarea de studii privind controlul speciilor colonizatoare și invazive, și pentru refacerea naturală a covorului vegetal din sit aflat sub influența schimbărilor climatice.(7) Accesul/vizitarea sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești se face solitar sau în grupuri de maxim 10 persoane. Vizitarea în grupuri mai mari de 3 persoane se face numai cu acordul scris al custodelui.(8) Cu aprobarea custodelui sunt permise amplasarea panourilor indicatoare și informative și întreținerea ori efectuarea marcajelor în sit.  +  Articolul 5(1) Se interzice abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești. Turiștii au obligația evacuării deșeurilor generate pe timpul vizitei.(2) Se interzice introducerea și depozitarea substanțelor toxice, explozive sau alte categorii de substanțe pe teritoriul sitului.  +  Articolul 6 Exploatarea resurselor minerale neregenerabile, a rocii de suprafață din situl ROSCI0234 Stânca Ștefănești este interzisă.  +  Articolul 7 Gospodărirea terenurilor cu pajiști incluse în sit se supune următoarelor reglementări:a) să nu fie incendiată vegetația ierboasă fără acordul custodelui;b) să nu se afecteze regimul hidrologic al pajiștilor, prin drenare, desecare;c) să fie combătute speciile de plante exotice invazive;d) să fie eliminate speciile de arbuști de pe substratul calcaros, mai ales unde roca este mai mult sau mai puțin acoperită cu strat vegetal, cu menținerea litierei la aproximativ 2 cm grosime;e) să fie evitate activitățile de extragere și călcare repetată a speciilor de plante, cu excepția activităților strict necesare efectuate de angajați care acționează în zona de graniță.  +  Articolul 8 Colectarea speciilor de floră sălbatică, altele decât cele protejate prin lege, se poate face pe suprafața ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești cu autorizație pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și comercializare emisă de autoritatea teritorială pentru protecția mediului și cu avizul custodelui.  +  Articolul 9(1) Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești, dar care ar putea afecta în mod semnificativ situl, singur sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potențiale asupra sitului, având în vedere obiectivele de conservare ale acestuia.(2) Este interzisă dezvoltarea și schimbarea categoriei de utilizare a terenurilor care pot afecta suprafețele și funcția habitatului de interes conservativ.(3) În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte și/sau activități pe raza ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești este necesar avizul custodelui.  +  Articolul 10(1) Custodele susține cercetarea științifică ce se desfășoară în aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești și are ca scop conservarea habitatului de interes conservativ.(2) Colectarea de probe și eșantioane de pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești pentru teme de cercetare științifică, analize sau ca material didactic se face cu avizul custodelui.(3) Activitățile de cercetare științifică pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești se desfășoară cu avizul custodelui, care le sprijină logistic și financiar, în limita posibilităților.(4) Activitatea colaboratorilor externi se va desfășura pe baza unui contract de cercetare, încheiat cu custodele sitului, iar rezultatul cercetărilor este pus la dispoziția custodelui.  +  Articolul 11 Custodele acționează permanent pentru includerea ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești în programe de cercetare națională și internațională.  +  Articolul 12 Custodele poate institui un sistem de tarife de vizitare a sitului, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13 Custodele va interveni cu dotările și mijloacele tehnice adecvate de intervenție în caz de foc deschis, în aria naturală protejată.  +  Articolul 14 Distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, a plăcilor, a stâlpilor sau a semnelor de marcaj pentru aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești este interzisă.  +  Articolul 15 Pentru speciile de păsări sălbatice existente în situl ROSCI0234 Stânca Ștefănești sau în vecinătatea lui, sunt interzise următoarele:a) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;b) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea.  +  Articolul 16 Este interzisă fotografierea sau filmarea în scop comercial, în perimetrul ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești, fără avizul custodelui.  +  Articolul 17 Finanțarea pentru activitățile desfășurate în aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești se asigură din fonduri provenite:a) din bugetul de stat sau al autorităților locale;b) din activități proprii și din sistemul de tarife, de acordare de avize;c) din proiecte întocmite de custode sau în colaborare cu alte organizații/instituții și finanțate prin programe locale, naționale sau internaționale;d) din subvenții, donații, sponsorizări, contribuții.  +  Capitolul III SANCȚIUNI  +  Articolul 18 Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 19 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancționează conform legislației în vigoare.  +  Capitolul IV DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 20 În cazul situațiilor de forță majoră, generate de calamități naturale sau conflicte militare în zona graniță, instituțiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene, conform prevederilor legale.  +  Articolul 21 Verificarea respectării prezentului regulament se va face de către custode sau de alte persoane abilitate, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 22 Custodele are obligația de a sesiza instituțiile abilitate despre orice încălcare a prezentului regulament, a cărei soluționare nu ține de competența sa.  +  Articolul 23 Aplicarea prezentului regulament se va face de către custode și de către personalul instituțiilor statului, abilitat să constate și să aplice sancțiuni potrivit competențelor legale.  +  Articolul 24 Custodele stabilește acțiuni de urmărire a respectării prezentului regulament împreună cu Inspectoratele Județene de Jandarmi, precum și prin protocoale și planuri de colaborare, conform competențelor acestora.  +  Articolul 25 Încălcarea prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravențională, penală, materială sau civilă, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 26 Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, conform legislației în vigoare.
   +  Anexa nr. 2
  FOTOGRAFII
  SITUL NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ȘTEFĂNEȘTI

  Foto 1 - Suport calcaros, ochiuri de loess
  și vegetație - briofite, licheni, cormofite

  Foto 2 - Artemisia campestris

  Foto 3 - Veronica incana

  Foto 4 - Asplenium ruta-muraria

  Foto 5 - Sempervivum marmoreum
   +  Anexa nr. 3
  HĂRȚI/SETURI DE DATE GEOSPAȚIALE
  SITUL NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ȘTEFĂNEȘTI
  3.1. Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.2. Harta localizării ariilor naturale protejate - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.3. Harta limitelor ariei naturale protejate - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.4. Harta geologică - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.5. Harta hidrologică - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.6. Harta solurilor - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.7. Harta temperaturilor medii multianuale - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.8. Harta precipitațiilor medii multianuale - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.9. Harta ecosistemelor - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.10. Harta distribuției habitatului 6110* - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.11. Harta unităților administrativ teritoriale - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.12. Harta utilizării terenurilor - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.13. Harta juridică a terenului - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.14. Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.15. Harta privind perimetrul construit al localităților - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.16. Harta construcțiilor - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.17. Harta obiectivelor turistice - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.18. Harta presiunilor la nivelul ariei protejate - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.19.1. Harta amenințărilor_1 la nivelul ariei protejate - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.19.2. Harta amenințărilor_2 la nivelul ariei protejate - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.20.1. Harta distribuției impacturilor presiunilor asupra habitatului 6110* - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.20.2. Harta distribuției impacturilor amenințărilor_1 asupra habitatului 6110* - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -3.20.3. Harta distribuției impacturilor amenințărilor_2 asupra habitatului 6110* - rezervația naturală și ROSCI0234 Stânca Ștefănești -
  ------