ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 18 februarie 2021privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 18 februarie 2021  Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice,ținând seama de faptul că la fundamentarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este necesar ca măsurile fiscal-bugetare să fie aprobate prin acte normative,luând în considerare Recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 în vederea încetării situației de deficit public excesiv din România, potrivit căreia România trebuie să pună în aplicare în mod riguros măsurile necesare pentru corectarea deficitului excesiv, având în vedere necesitatea creării unui spațiu bugetar pentru alocarea de sume pentru susținerea investițiilor publice majore și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, într-o manieră eficientă, profesionistă și transparentă, cu efect multiplicator și aport direct la formarea brută de capital fix,luând în considerare faptul că deficitul bugetar excesiv al României a fost determinat de reducerile de taxe și impozite și majorarea unor cheltuieli permanente adoptate în ultimii ani,ținând cont de faptul că pentru perioada 2021-2023 se impune o construcție bugetară responsabilă și credibilă, evitarea politicilor prociclice, crearea de spațiu fiscal, vital în economii emergente în condițiile unui cadru internațional și intern dificil,pentru evitarea deteriorării stabilității financiare, a evaluării riscului suveran, a finanțării și dinamicii economiei și pentru susținerea din partea mediului de afaceri și a partenerilor externi,având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2021-2023, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021,având în vedere necesitatea păstrării echilibrelor bugetare prin adoptarea de măsuri menite să limiteze creșterea cheltuielilor bugetare permanente,luând în considerare situația companiilor active în sectorul transportului feroviar care se confruntă cu deficiențe în aplicarea planurilor de eficientizare a activității, precum și cu o îmbătrânire a forței de muncă, fenomen care va cauza provocări în a atrage personal specializat nou în următorii ani, când un procent semnificativ din angajații care lucrează acum în sector se vor pensiona, iar pentru a aduce la aceleași standarde pregătirea profesională în domeniul transportului feroviar a personalului calificat este necesar un interval mai lung de timp, motiv pentru care este imperios modificarea datei de intrare în vigoare a prevederilor Legii 195/2020 privind statutul personalului feroviar,în contextul evoluției pandemiei de COVID-19, ținând cont de condițiile deosebite în care trebuie să se deruleze activitatea didactică pentru studenți, sunt necesare măsuri suplimentare de protecție pentru aceștia prin modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul acordării posibilității ca sumele rămase în sold pentru facilitățile de transport să poată fi alocate în anii următori pentru acordarea de burse pentru studenți, ca măsuri de protecție socială și în sprijinul acestora, avându-se astfel în vedere necesitatea utilizării sumelor în mod judicios și ținând cont de principiul autonomiei universitare,întrucât modul de utilizare a acestor sume se va stabili de fiecare universitate în parte, cu aprobarea senatelor universităților din care fac parte și studenții, iar adoptarea acestor măsuri creează o mai mare flexibilitate pentru utilizarea facilităților acordate studenților, doar pentru sumele rămase în sold din anii precedenți, fără a crea un impact bugetar suplimentar,având în vedere că au încetat contractele de management ale conducătorilor unităților de învățământ preuniversitar și având în vedere iminența organizării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere, cu consecința încheierii unor noi contracte de management, se impun clarificări privind numărul de zile de concediu la care personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe are dreptul, prin clarificarea și corelarea cu prevederile ce reglementează numărul de zile de concediu acordat personalului de îndrumare, conducere și control din inspectoratele școlare,luând în considerare situația extraordinară determinată de necesitatea de creștere a capacității de vaccinare a personalului din cadrul sistemului național de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și consecințele pe care le-ar genera nerealizarea acestei cerințe, respectiv impactul negativ extrem de puternic asupra participării personalului Ministerului Apărării Naționale la misiunile și operațiile în afara teritoriului statului român asumate prin angajamentele internaționale,ținând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 1% din produsul intern brut în anul 2021, afectând sustenabilitatea finanțelor publice,luând în considerare că situația prezentată întrunește premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecințe negative, în sensul că ar genera:a) un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanțelor publice,b) întârzieri în adoptarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, afectând posibilitățile de finanțare a acțiunilor de limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,c) încălcarea principiului securității raporturilor juridice menit să asigure previzibilitatea situațiilor și a raporturilor juridice ce vor izvorî din încheierea noilor contracte de management ale conducătorilor unităților de învățământ preuniversitar,neadoptarea în regim de urgență a modificării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, poate determina repercusiuni grave, dată fiind necesitatea atingerii imunității colective, pentru a permite ca pandemia de COVID-19 să fie sub control și, în cele din urmă, eradicată,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2021, autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes național, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu acordă voucherele de vacanță prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIArticolul XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1332 din 31 decembrie 2020, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) se abrogă.2. Alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) În cazul personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, decontarea sumelor reprezentând servicii turistice cuvenită în anul 2020 se poate efectua și pentru serviciile prestate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021 de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică a diferenței dintre limita valorică prevăzută pentru anul 2020 și cuantumul decontat efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2020.  +  Articolul IIILegea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 86 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) începând cu anul 2022 valoarea prevăzută la lit. b) se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă cel mult 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică. Majorarea și data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.2. La articolul 86, alineatele (3)-(8) se abrogă. 3. La articolul 182 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 182(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023, cu excepția:4. La articolul 182 alineatul (1), după litera b) se introduce o literă nouă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) art. 86 alin. (2) lit. c) care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;  +  Articolul IVArticolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, se abrogă.  +  Articolul VArticolul 42 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 7 septembrie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022.  +  Articolul VILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 123, alineatul (2^1) va avea următorul cuprins:(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează universitățile ca, pentru creditele bugetare din sold la finanțarea de bază, pentru sumele rămase neconsumate și reportate din anii precedenți la obiectivele de investiții noi, precum și pentru sumele rămase necheltuite din investiții finalizate, să le redistribuie pentru obiective de investiții noi, pentru obiective de investiții în continuare, precum și alte cheltuieli de natura investițiilor. Sumele rămase în sold pentru facilități transport studenți pot fi utilizate în anii următori și pentru acordarea de burse pentru studenți.2. La articolul 205, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.3. La articolul 205, alineatul (2^1) se abrogă.4. Articolul 269 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 269Personalul de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare, precum și personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe beneficiază de concediu de odihnă conform Codului muncii.  +  Articolul VIIAlineatul (3^1) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Unitățile sanitare din cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională pot organiza centre de vaccinare împotriva COVID-19 care funcționează în interiorul acestora sau în unități militare, în condițiile prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare. Finanțarea centrelor organizate suplimentar peste numărul aprobat prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.  +  Articolul VIIIPentru personalul ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională trimis în misiune permanentă în străinătate, cheltuielile privind testarea și, după caz, vaccinarea acestuia pe teritoriul statului unde execută misiunea se suportă din bugetele instituțiilor trimițătoare.  +  Articolul IXNormele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, cu modificările și completările ulterioare, se modifică corespunzător prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul XPunctele 2 și 3 ale articolului VI intră în vigoare la data publicării hotărârii prevăzute la art. IX, dar nu mai târziu de 15 martie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Péter-János Makkai,
  secretar de stat
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 18 februarie 2021.Nr. 8.----