HOTĂRÂRE nr. 1.313 din 25 noiembrie 1996privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 9 decembrie 1996  În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 25/1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se înființează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București, persoana juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, care funcționează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului Național pentru Fizica Pământului, care își încetează activitatea.  +  Articolul 2Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București are sediul în municipiul București, str. Atomiștilor nr. 1, sectorul 5.  +  Articolul 3Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative referitoare la: monitorizarea seismicitatii și evaluarea hazardului seismic, fenomenologia sursei seismice și predictia cutremurelor de pământ, procesele seismotectonice, structura profunda a pământului, microzonarea seismică, evaluarea și reducerea riscului seismic, coordonarea pe plan național a programelor de seismologie și participarea la proiecte internaționale privind studiul regiunilor seismice, precum și participarea tehnica a României la activități în sprijinul aplicării prevederilor Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare, ratificat de România prin Legea nr. 152/1999. (la 08-08-2001, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 702 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 08 august 2001 )  +  Articolul 4Structura organizatorică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București, stabilit pe baza bilanțului încheiat la 30 iunie 1996, este de 757.157 mii lei, din care: imobilizări corporale și necorporale 404.050 mii lei și active circulante 353.107 mii lei, și se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul Național pentru Fizica Pământului.  +  Articolul 6Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Personalul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București se preia prin transfer de la Institutul Național pentru Fizica Pământului și își păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.  +  Articolul 8Ministerul Cercetării și Tehnologiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său de venituri și cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării și tehnologiei,
  Doru Dumitru Palade
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  București, 25 noiembrie 1996.Nr. 1.313.  +  Anexa nr. 1INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTAREPENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREȘTI
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  (la 08-08-2001, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 702 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 08 august 2001 )
   +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului- INCDFP București