ORDIN nr. 1.246 din 6 decembrie 2012privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 7 decembrie 2012    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției de asistență medicală și politici publice nr. R.A. 824 din 6 decembrie 2012, precum și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 916 din 26 octombrie 2012,în temeiul prevederilor:– titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se numește responsabil național pentru identificarea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală, diagnosticarea morții cerebrale și menținerea în condiții fiziologice a potențialilor donatori prof. dr. Ioana Grințescu. (la 06-01-2016, Art. 1 a fost modificat de art. IV din ORDINUL nr. 1.721 din 29 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016. )  +  Articolul 2(1) Se numesc următorii responsabili regionali pentru identificarea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală, diagnosticarea morții cerebrale și menținerea în condiții fiziologice a potențialilor donatori:– București - conf. univ. dr. Ioana Grințescu;– Iași - asist. univ. dr. Mihaela Blaj;– Târgu Mureș - prof. univ. dr. Sanda Copotoiu;– Cluj-Napoca - conf. univ. dr. Cristina Petrișor;– Timișoara - prof. univ. dr. Dorel Săndesc;– Constanța - dr. Adina Florina Gherghinoiu. (la 01-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 224 din 25 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 01 martie 2021 ) (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor îndeplini următoarele atribuții:a) supraveghează din punct de vedere metodologic toate procedurile de declarare a morții cerebrale în cadrul unităților sanitare arondate de către Agenția Națională de Transplant;b) verifică respectarea protocolului de declarare a morții cerebrale în cadrul unităților sanitare arondate;c) asigură o strânsă legătură cu coordonatorul de transplant regional și cu coordonatorii de transplant de la nivelul unităților sanitare arondate;d) colectează toate datele referitoare la donatorii reali și potențiali aflați în moarte cerebrală din cadrul unităților sanitare arondate;e) prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie raportul activității privind declararea donatorilor din unitățile sanitare arondate;f) organizează, cu sprijinul Agenției Naționale de Transplant și al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, cursuri privind protocoalele de declarare a morții cerebrale, precum și protocoalele de menținere în condiții fiziologice a potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală;g) pot prelua oricând atribuțiile persoanei responsabile cu identificarea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală, diagnosticarea morții cerebrale și menținerea în condiții fiziologice a potențialilor donatori de la nivelul unităților sanitare arondate.  +  Articolul 3(1) Conducerile unităților sanitare autorizate și acreditate pentru efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană și nominalizate prin Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătății, pentru activitatea de prelevare de la donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală au obligația de a desemna un coordonator de transplant la nivelul unității sanitare, precum și o persoană responsabilă cu identificarea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală, diagnosticarea morții cerebrale și menținerea în condiții fiziologice a potențialilor donatori.(2) Coordonatorul de transplant la nivelul unității sanitare trebuie să fie de profesie medic sau asistent medical și va îndeplini următoarele atribuții:a) detectează și identifică potențialii donatori aflați în moarte cerebrală în strânsă legătură cu personalul secțiilor de Anestezie și terapie intensivă (ATI), neurologie, neurochirurgie etc.;b) discută cu familiile potențialilor donatori în vederea obținerii acordului privind prelevarea de organe și/sau de țesuturi și de celule în scopul transplantării;c) verifică completarea corectă a formularului de declarare a morții cerebrale a donatorului, a formularului de declarare a acestuia, precum și a celorlalte formulare prevăzute de legislația în vigoare;d) contactează medicul legist în vederea obținerii autorizației medico-legale pentru prelevare, dacă este cazul;e) pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, coordonatorul de transplant trebuie să poată fi contactat și să fie disponibil în permanență;f) atribuțiile sale pot fi oricând preluate de către coordonatorul de transplant regional.(3) Persoana responsabilă cu identificarea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală, diagnosticarea morții cerebrale și menținerea în condiții fiziologice a potențialilor donatori trebuie să fie un medic cu specialitatea Anestezie și terapie intensivă din cadrul secției ATI a unității sanitare și este desemnată de conducerea unității sanitare, la propunerea șefului de secție ATI, cu avizul responsabilului regional.(4) Persoana prevăzută la alin. (3) are următoarele atribuții:a) identificarea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală;b) aplicarea protocolului de declarare a morții cerebrale și confirmarea morții cerebrale;c) aplicarea protocolului de menținere în condiții fiziologice a potențialului donator;d) informarea Agenției Naționale de Transplant și a coordonatorului de transplant de la nivelul unității sanitare, în vederea contactării familiilor potențialilor donatori pentru obținerea acordului privind prelevarea de organe și/sau de țesuturi și/sau de celule în scopul transplantării;e) asigurarea procedurilor specifice de anestezie pe perioada procesului de prelevare;f) trebuie să poată fi contactată și să fie disponibilă în permanență.(5) În perioada în care persoana prevăzută la alin. (3) este indisponibilă din motive obiective, atribuțiile menționate la alin. (4) sunt delegate de conducerea unității sanitare unui alt medic cu specialitatea Anestezie și terapie intensivă din cadrul secției ATI a unității sanitare.(6) Personale nominalizate la alin. (1) au obligația de a raporta lunar Agenției Naționale de Transplant numărul potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală, conform protocoalelor stabilite de aceasta.  +  Articolul 4(1) Raporturile de muncă dintre unitățile sanitare și persoanele desemnate conform art. 2 și 3 se stabilesc potrivit legii.(2) Persoanele desemnate conform art. 2 și 3 vor fi remunerate pentru activitatea desfășurată în acest sens, din suma alocată prin Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, cu un salariu tarifar echivalent normei de bază, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.  +  Articolul 5(1) Desemnarea persoanelor conform art. 3 va fi comunicată Agenției Naționale de Transplant de către unitățile sanitare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.(2) Agenția Națională de Transplant are obligația de a asigura publicarea permanentă pe site-ul său web a listei actualizate a persoanelor nominalizate conform art. 1-3.(3) Arondarea regională a unităților sanitare prevăzute la art. 3 alin. (1) va fi stabilită de către Agenția Națională de Transplant și va fi comunicată acestora, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.  +  Articolul 6Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății, Agenția Națională de Transplant, persoanele nominalizate și instituțiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 723/2006 privind obligativitatea desemnării medicilor responsabili cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală, în unitățile sanitare care derulează subprogramul 2.12 "Transplant de organe și țesuturi", finanțat de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 27 iunie 2006.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Raed Arafat
    București, 6 decembrie 2012.Nr. 1.246.---------