NORMĂ din 22 octombrie 2004cu privire la natura, conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea și transportul produsului "Zmeură în conservă"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 bis din 9 mai 2005  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 776/1.493/320/2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Prezenta normă prevede cerințele minime de siguranță alimentară, igienă alimentară, calitate și identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea și/sau comercializarea produsului "Zmeură în conservă" pe teritoriul României, pentru a putea garanta că acesta nu prezintă nici un risc pentru consumul uman și este prezentat corect, conform principiilor de bază privind protecția consumatorului.  +  Articolul 2 Reglementările prezentei norme nu se aplică produsului "Zmeură în conservă" preparat în gospodării individuale pentru consumul propriu și nici produselor care sunt în tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează țara, dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.  +  Articolul 3Prevederile art. 4, 5, 8, 9 și 11 nu se aplică produselor fabricate și/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă. (la 22-08-2006, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 347 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 august 2006 )  +  Capitolul II Natură. Conținut  +  Articolul 4 "Zmeură în conservă" este denumirea de produs finit, fabricat în scopul vânzării, dată în general alimentelor preparate din zmeură sănătoasă, proaspătă, care păstrează identitatea fructului Rubus idaeus L. sau Rubus occidentalis L., conservată într-unul din mediile lichide de conservare specificate în anexa nr. 2 la prezenta normă, în conținutul căruia se poate adăuga unul sau mai multe din ingredientele specificate în anexa nr. 1 la prezenta normă, introduse în ambalaje care se închid ermetic, supuse unui tratament termic, înainte sau după introducerea lor în ambalaj, pentru a împiedica alterarea lor.  +  Articolul 5 Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului și pentru aceasta trebuie să includă cel puțin următoarele informații:(1) denumirea materiei prime: "zmeură";(2) denumirea culorii zmeurei, dacă este alta decât roșie;(3) denumirea mediului fluid în care este conservată zmeura, conform definițiilor și descrierilor din anexa nr. 2 la prezenta normă, spre ex.: "în apă", "în suc", "în sirop slab îndulcit", "în sirop cu mult zahăr", etc.  +  Capitolul IV Fabricare  +  Articolul 6 Alimentul "Zmeură în conservă", definit și descris în prezenta normă, trebuie să fie sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime și auxiliare sănătoase, fabricat și ambalat în condiții de igienă impuse de reglementările în vigoare.  +  Articolul 7 Materia primă folosită la fabricarea zmeurei în conservă trebuie să fie proaspătă, ajunsă la maturitate, curată, sănătoasă, fără părțile exterioare verzi, inclusiv calicele și codițele.  +  Articolul 8 Ingredientele utilizate la fabricarea zmeurei în conservă, trebuie să îndeplinească cerințele specificate în anexa nr. 1 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare și să nu depășească limitele maxim admise.  +  Articolul 9 Lichidul sau mediul în care este conservată zmeura trebuie să îndeplinească cerințele din anexa nr. 2 la prezenta normă și cerințele de calitate și siguranță alimentară prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 10 Spațiile în care se fabrică zmeura în conservă, incluzând instalațiile și echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerințele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească cerințele de sănătate și calificare, stabilite prin reglementările în vigoare.  +  Capitolul IV Calitate. Siguranță alimentară  +  Articolul 11 Zmeura în conservă trebuie să îndeplinească cerințele organoleptice și fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 3, respectiv anexa nr. 4, la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerințe nu pot fi denumite și descrise conform prevederilor prezentei norme.  +  Articolul 12 Prezența în produsul finit a microorganismelor, paraziților și substanțelor generate de microorganisme trebuie să nu depășească limitele maxim admise prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 13 Se interzice fabricarea și comercializarea zmeurei în conservă care conține cantități de contaminanți și reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările în vigoare.  +  Capitolul V Ambalare, etichetare, marcare, depozitare și transport  +  Articolul 14 Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit în prezenta normă, trebuie să fie confecționate din materiale care îndeplinesc cerințele prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 15 Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fie curate, uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi confecționate din lemn, carton, folie termocontractibilă, sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 16 Etichetarea și marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informațiilor necesare, astfel încât consumatorul să fie informat corect la momentul cumpărării și trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform Art. 4 și Art. 5 din prezenta normă;(2) cantitatea netă;(3) cantitatea netă fără lichid;(4) lista ingredientelor;(5) menționarea tratamentului termic;(6) condițiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicații speciale; (la 22-08-2006, Alineatul (6) din Articolul 16 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 347 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 august 2006 ) (7) data durabilității minimale se înscrie sub forma "a se consuma, de preferință, înainte de ...." cu menționarea lunii și anului;(8) "o mențiune care să permită identificarea lotului" (această mențiune nu este obligatorie în cazul în care data durabilității minimale este indicată prin menționarea clară și necodificată cel puțin a zilei și lunii, în această ordine);(9) numele și adresa producătorului, sau ale ambalatorului, sau ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;(10) țara de origine a produsului.  +  Articolul 17 Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informațiile de pe etichete trebuie să fie înscrise în limba română, indiferent de țara producătoare, fără a exclude însă prezentarea lor în alte limbi.  +  Articolul 18Depozitarea produsului definit în prezenta normă se face în încăperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau îngheț și cu respectarea condițiilor impuse de producător. (la 22-08-2006, Articolul 18 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 347 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 august 2006 )  +  Articolul 19 Transportul produsului definit prin prezenta normă trebuie să se facă cu vehicule curate, acoperite, în condiții care să asigure integritatea ambalajelor, menținerea calității produselor și protecția contra razelor solare sau a înghețului.  +  Articolul 20 Fiecare transport de zmeură în conservă trebuie să fie însoțit de documente care să ateste originea, proveniența și securitatea alimentară a produsului.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 21Anexele nr. 1 până la nr. 4 inclusiv fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Anexa nr. 1la normă
  Ingrediente. Limite admise
  IngredientulLimita admisă
  ZmeurăConform art. 7 la prezenta normă
  ApăÎn cantități fixate prin tehnologia de fabricație, cu respectarea prevederilor din anexa nr. 2 la normă.
  Suc de fructe
  Apă și suc de fructe
  Amestec de sucuri de fructe
  Zaharuri: zaharoză, dextroză, sirop de zahăr invertit, sirop de glucoză.
  Aditivi alimentari
  Coloranți
  Ponceau 4R (E124)max. 100 mg/kg
   +  Anexa nr. 2la normă Medii de conservare. Definiții și descriere(1) Zmeura se conservă în mediu lichid după cum urmează:(a) Apă sau amestecul format din apă cu unul sau mai multe sucuri de fructe, în care predomină apa. În denumirea acestor produse se va include mențiunea: "în apă" sau "conservat în apă";(b) Amestecul format din apă cu suc de zmeură, cu unul sau mai multe sucuri de fructe, în care sucul/sucurile dețin o pondere mai mare de 50% în volum. În denumirea acestor produse se va include mențiunea: "în suc de zmeură cu apă", "în suc de X (denumirea fructului) cu apă" sau "în suc de fructe cu apă";(c) Suc de zmeură, sucul unui fruct compatibil cu zmeură sau un amestec de sucuri din fructe. În denumirea acestor produse se va include mențiunea: "în suc de zmeură", "în suc de X (numele fructului)" sau "în suc de fructe";(2) În lichidele de conservare de la aliniatul (1) se poate adăuga unul sau un amestec de zaharuri: zaharoză, dextroză, zahăr invertit, sirop de glucoză, sirop deshidratat de glucoză.(3) Dacă în lichidul de conservare s-au adăugat zaharuri, denumirile produselor respective se completează cu descrierile din Tabelul nr. 1, spre ex.: "în suc de X (numele fructului) slab îndulcit", "în apă slab îndulcită", "în sirop concentrat".(4) Dacă în lichidul de conservare nu s-au adăugat zaharuri, se menționează: "fără adaus de zaharuri".  +  Tabelul nr. 1 Descrierea lichidelor de conservare cu adaus de îndulcitori
  Lichidul de conservareConținutul în substanță uscată solubilă (în ° Brix)
  Dacă lichidul de conservare îndulcit este sucul de zmeură sau sucul unui alt fruct sau un amestec de sucuri din fructe, lichidul final nu trebuie să scadă sub 15°Brix și se definește după cum urmează:
  a)Suc de fructe cu puțin zahăr, sau slab îndulcitmin. 15
  b)Suc de fructe cu mult zahăr sau puternic îndulcitmin. 20
  Dacă lichidul de conservare îndulcit este apă sau un amestec de apă cu suc de zmeură sau cu unul sau mai multe sucuri de fructe, mediul final se definește după cum urmează:
  c)Sirop cu puțin zahăr, slab îndulcit, sirop subțiremin. 15 - max. 20
  d) Sirop cu mult zahăr, puternic îndulcit, sirop concentratmin. 20 - max. 26
  Opțional se pot prepara următoarele medii de conservare îndulcite:
  e)Apă îndulcită, apă slab îndulcită, apă cu puțin zahărmin. 11 - max. 15
  f)Sirop foarte concentratmin. 26
   +  Anexa nr. 3la normă
  Cerințe organoleptice
  CaracteristicăCondiții de admisibilitate
  Aspectul exterior al recipientuluiCurat, ermetic închis, nebombat, să nu prezinte fisuri, să nu prezinte pete de rugină la exteriorul sau în interiorul recipientelor, ori peliculă de lac desprinsă de pe interiorul cutiei, cu eticheta curată, vizibil imprimată cu toate elementele de identificare, lipită simetric în planul recipientului; la cutiile metalice se admit ușoare deformări la corp dar nu la falț.
  Aspectul conținutului
  (1)Culoare(1) Caracteristica soiului, tipului de conservare și sortimentului fabricat.
  (2)Gust și miros(2) Gustul și mirosul trebuie să fie plăcute, caracteristic sortimentului fabricat și ingredientelor folosite, fără gust și miros străin.
  (3)Textură(3)Zmeura în conservă trebuie să prezinte o textură satisfăcătoare: fructe potrivit de tari, nedestrămate, suficient de cărnoase.
  (4)Defecte admise:Conform tabelului nr. 2
   +  Tabelul nr. 2 Defecte admise
  DefectulLimite maxime
  (1) Fructe cu aspect modificat: fructe atacate de insecte sau boli, fructe lovite sau fructe a căror culoare este modificată;10% (m/m) din cantitatea netă fără lichid
  (2) Fructe zdrobite sau bucăți de fructe: fructe deformate sau zdrobite care nu mai au forma lor normală, peste 50%.25% (m/m) din cantitatea netă fără lichid
  Totalul defectelor de la aliniatele (1) și (2)25% (m/m) din cantitatea netă fără lichid
  (3)Materii vegetale străine:
  (a) codițe sau fragmente de tulpini cu o lungime mai mare de 3 mm (se stabilesc pentru media probelor prelevate);(a) 2 buc. la 100 g fructe fără lichid
  (b) frunze, calice detașate, sau porțiuni de frunze sau calice, sau orice altă materie vegetală (se stabilesc pentru media probelor prelevate).(b) 2 cm2 la 100 g fructe fără lichid
  Acceptarea lotului Orice recipient de zmeură în conservă care nu îndeplinește condițiile de calitate enumerate în anexa nr. 3, exceptându-le pe cele de la punctul (3) din tabelul nr. 2, este considerat necorespunzător. Un lot de zmeură în conservă va fi considerat corespunzător:(a) dacă numărul recipientelor "necorespunzătoare" nu depășește criteriul de acceptare (c) al planului de eșantionare specific, prezentat în "Planurile de eșantionare pentru produse alimentare preambalate" Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius,(b) cerințele de acceptare calculate ca valori medii ale probelor, sunt îndeplinite.
   +  Anexa nr. 4la normă
  Cerințe fizico-chimice
  Denumirea caracteristiciiCondiții de admisibilitateMetode de analiză
  Cantitatea de zmeură conținută într-un recipient cu produs, sau cantitatea netă fără lichid (în kg/kg):minim 37%Calculată ca procent din greutatea volumului de apă distilată conținută de recipientul complet umplut și închis, măsurată la temperatura de 20°C.
  Gradul de umplere admis pentru un recipient cu produs (inclusiv lichidul în care sunt conservate)1)minim 90%Calculat ca procent din volumul de apă distilată conținut de recipientul complet umplut și închis, măsurat la temperatura de 20°C.
  *1) În cazul produselor ambalate în recipiente de sticlă, volumul de apă distilată conținută de recipientul complet umplut și închis, măsurată la temperatura de 20°C, diminuează cu 20 mililitri. Acceptarea lotului Un recipient care nu îndeplinește cerințele minime pentru gradul de umplere se consideră necorespunzător.(1) Un lot de "Zmeură în conservă" va fi acceptat din punct de vedere calitativ dacă numărul recipientelor "necorespunzătoare" nu depășește criteriul de acceptare (c) al planului de eșantionare specific, prezentat în "Planurile de eșantionare pentru produse alimentare preambalate", Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.(2) La verificarea prin metoda conținutului minim de fructe în recipient după îndepărtarea lichidului (cantitatea netă fără lichid), se consideră că lotul corespunde cerințelor, dacă greutatea medie a conținutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mică decât valoarea minimă cerută, cu condiția ca nici un recipient să nu prezinte o valoare exagerat de mică.
  -----