ORDIN nr. 3.243 din 5 februarie 2021privind structura anului școlar 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 16 februarie 2021  Având în vedere:– prevederile art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Anul școlar 2021-2022 începe la data de 1 septembrie 2021, se încheie la data de 31 august 2022 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2021-2022 încep la data de 13 septembrie 2021. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele: a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022; b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022; c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.  +  Articolul 2Anul școlar 2021-2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează: – Semestrul I are 14 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 septembrie 2021-22 decembrie 2021. Cursuri - luni, 13 septembrie 2021 - miercuri, 22 decembrie 2021În perioada 25-31 octombrie 2021, elevii claselor din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarnă - joi, 23 decembrie 2021 - duminică, 9 ianuarie 2022 Notă
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 5.490 din 22 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021, prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3.243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 16 februarie 2021, în perioada 25 octombrie-5 noiembrie 2021, preșcolarii și elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal de stat sunt în vacanță.
  – Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 10 ianuarie 2022-10 iunie 2022 Cursuri - luni, 10 ianuarie 2022 - joi, 14 aprilie 2022Vacanță de primăvară - vineri, 15 aprilie 2022 - duminică, 1 mai 2022Cursuri - luni, 2 mai 2022 - vineri, 10 iunie 2022Vacanța de vară - sâmbătă, 11 iunie 2022 - data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022-2023.
   +  Articolul 3În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.  +  Articolul 4(1) Programul național „Școala altfel“ se va desfășura în perioada 8-14 aprilie 2022.(2) Intervalul aferent programului „Școala altfel“ nu va coincide cu perioada în care se susțin lucrările scrise semestriale (tezele). (3) Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot organiza activități de instruire practică în perioada dedicată programului „Școala altfel“.  +  Articolul 5Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin, după ce se parcurge programa școlară, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.  +  Articolul 6Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se vor organiza, de regulă, în perioada dedicată programului „Școala altfel“, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.  +  Articolul 7În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare.  +  Articolul 8Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.  +  Articolul 9Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  București, 5 februarie 2021.Nr. 3.243.-----