ORDIN nr. 20 din 8 februarie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 11 februarie 2021  În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) În situațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, în care a intervenit limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, personalul îndreptățit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate beneficia de o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzător/corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada respectivă, atunci când angajatorul nu a aprobat cererea prealabilă de acordare a zilelor libere prevăzute la art. 1 din ordonanța de urgență sau, după caz, atunci când se află într-o situație de familie monoparentală și optează pentru acordarea acestei majorări. (la 14-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 123 din 31 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 14 septembrie 2021 ) (2) Majorarea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată și personalului îndreptățit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care se află în situațiile reglementate la art. 1 alin. (4), (4^1), (5) și (5^1) din ordonanța de urgență.(3) Personalul prevăzut la alin. (1) și (2) poate beneficia de o singură majorare, indiferent de numărul de copii înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară.(4) Majorarea prevăzută la alin. (1) nu se acordă:a) în cazul în care celălalt părinte beneficiază de zile libere în condițiile ordonanței de urgență și/sau desfășoară activități prin telemuncă sau muncă la domiciliu;b) în cazul în care unul dintre părinți se află în una dintre situațiile menționate la art. 1 alin. (6) din ordonanța de urgență;c) în cazul vacanțelor acordate pe timpul anului școlar, potrivit legii;d) în perioada în care persoana îndreptățită a desfășurat muncă la domiciliu.  +  Articolul 2(1) În vederea acordării majorării salariale, personalul îndreptățit se nominalizează prin ordin/dispoziție de personal întocmit(ă) potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.(2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) cuprinde, pe lângă nominalizarea personalului îndreptățit, numele și prenumele copiilor acestuia, precum și data la care copiii împlinesc vârsta de 12 ani sau, după caz, 26 de ani pentru cei cu dizabilități.(3) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se completează, ori de câte ori este necesar, cu personalul care devine ulterior îndreptățit la acordarea majorării salariale.  +  Articolul 3(1) Personalul nominalizat în actul administrativ prevăzut la art. 2 înaintează până cel târziu la data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, spre aprobare, șefului (comandantului) unității în care este încadrat cererea de acordare a majorării salariale prevăzută în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) actul de identitate al solicitantului, în copie;b) certificatul/certificatele de naștere al/ale copilului/copiilor, în copie;c) după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, în copie;d) declarație pe propria răspundere a solicitantului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;e) declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin;f) angajamentul solicitantului de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit.g) cererea de acordare de zile libere în baza art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, care nu a fost aprobată de conducerea unității (după caz). (la 14-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 123 din 31 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 14 septembrie 2021 ) (2) Pentru efectuarea plății majorării salariale, cererea aprobată, împreună cu toate documentele prevăzute la alin. (1), se transmite de către secretariatul unității către structura financiară care asigură plata, până la data de 7 a lunii curente.(3) În cazul personalului împuternicit/detașat în alte unități/structuri ale ministerului, aprobarea acordării majorării se realizează la nivelul unității/structurii la care personalul este împuternicit/detașat, iar plata acesteia se efectuează de către structura financiară care îi asigură plata drepturilor salariale pe perioada de împuternicire/detașare.  +  Articolul 4Personalul prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condițiile care au stat la baza acordării majorării salariale.  +  Articolul 5Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență, șeful/conducătorul unității din care face parte personalul îndreptățit poate dispune structurii de resurse umane efectuarea de verificări, solicitând, raportat la persoanele pentru care a fost alocată majorarea, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi instituțiilor publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ sau serviciile de zi.  +  Articolul 6Nerespectarea măsurilor/regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 8 februarie 2021.Nr. 20.  +  Anexa nr. 1UNITATEA ……………Serviciul/Compartimentul ……………Gradul, numele și prenumele solicitantului ………………………….
  APROB
  ………..............................……
  (gradul, numele și prenumele
  conducătorului/șefului unității)

  RAPORT
  privind acordarea majorării salariale prevăzute de art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare
  Am onoarea să raportez:Subsemnatul/Subsemnata ………………….., domiciliat/ă în ………………., vă adresez rugămintea de a-mi aproba prezenta cerere în vederea acordării:[ ] majorării salariale în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada ...................................................................;[ ] majorării salariale în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1^1) raportat la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada ………. (în cazul solicitanților aflați într-o situație de familie monoparentală).Menționez că dețin calitatea de: [ ] părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;[ ] adoptator;[ ] persoană care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;[ ] persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;[ ] persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;[ ] părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ;[ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu vârsta de până la 12 ani înscris în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară, care suferă de o boală cronică;[ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată/suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;[ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi a căror activitate este limitată sau suspendată prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;[ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați cu boli cronice, pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății prevăzut la art. 8^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare.al/a
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPStatutul deținut*)Unitatea de învățământ și clasa/Serviciul de zi
  1.
  2.
  3.
  4.
  *) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:1" - preșcolar; „2“ - școlar de până la 12 ani; „3“ - copil cu handicap înscris în unitate de învățământ special; „4“ - copil înscris în unitatea de educație timpurie antepreșcolară; „5“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei; „6“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului; „7“ - copilul cu vârsta de până la 12 ani înscris în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară, care suferă de o boală cronică.I. Declar că:[ ] mă aflu;[ ] nu mă afluîntr-o situație de familie monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare^1.^1 Prin familie monoparentală se înțelege familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta; prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:a) este necăsătorită;b) este văduvă;c) este divorțată;d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau care execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);g) a fost numită tutore sau i s-a încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una din situațiile prevăzute la lit. a)-c).Solicitanții care nu se află într-o situație de familie monoparentală vor completa și următoarele:1. Precizez că am solicitat acordarea de zile libere prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, prin Cererea nr. ……… din data de …………., care nu a fost aprobată de către conducerea unității.2. Referitor la soțul/soția sau, după caz, celălalt părinte, precizez următoarele:– este încadrat/încadrată în muncă sau, după caz, realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și nu beneficiază de zile libere sau de majorarea salarială în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare;– locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;– nu se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare.Prin excepție de la cele precizate anterior, menționez că, în perioada/perioadele ……, soțul/soția sau, după caz, celălalt părinte s-a aflat/se află în una din situațiile prevăzute mai sus, astfel:*…………………………*(exemplu: în perioada 2.12.-15.12.2020, celălalt părinte s-a aflat în concediu de odihnă/nu este încadrat în muncă etc; în situația în care nu există cazuri care impun completarea spațiilor libere, la depunerea raportului solicitantul va menționa că „Nu este cazul.“)II. Declar că am luat cunoștință de dispozițiile legale privind acordarea majorării salariale prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, datele prezentate în raport sunt reale și mă oblig să aduc la cunoștință în termen de 5 zile lucrătoare orice modificare a condițiilor care au stat la baza acordării acestui drept salarial.Anexez următoarele documente:– actul de identitate, în copie; – certificatul de naștere copil, în copie; – certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului/copiilor, în copie (după caz);– declarația pe propria răspundere;– declarația pe propria răspundere a soțului/soției/celuilalt părinte;– cererea de acordare de zile libere în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, care nu a fost aprobată de către conducerea unității, în copie (după caz);– decizia conducerii unității/instituției de învățământ, în copie (după caz);– alte documente relevante privind obligațiile de întreținere stabilite prin hotărâri/titluri executorii definitive în sarcina întreținătorilor legali ai copilului.Față de cele solicitate, rog dispuneți. Data: Semnătura ……………… ……………….. (la 14-09-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 123 din 31 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 14 septembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  (a părintelui care formulează cererea de acordare a majorării salariale)
  Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., cu domiciliul în .................................., legitimat/legitimată cu ....... seria ........ nr. ...................., CNP .............................., angajat/angajată la ......................................, în funcția de ................................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere:1. am calitatea de:a) [ ] părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;b) [ ] adoptator;c) [ ] persoană care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;d) [ ] persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;e) [ ] persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) [ ] părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ;g) [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu vârsta de până la 12 ani înscris în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară, care suferă de o boală cronică;h) [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată/suspendată prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;i) [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi a căror activitate este limitată sau suspendată prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;j) [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați cu boli cronice, pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății prevăzut la art. 8^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare. NOTĂ:Situațiile de la lit. a)-g) și j) se completează numai de către cei care au copii cu vârsta de până la 12 ani înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani înscriși în cadrul unei unități de învățământ.al/a copilului/copiilor:a) numele și prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani;b) numele și prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani;c) numele și prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani.2. nu am calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. mă aflu/nu mă aflu într-o situație de familie monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare^1.^1 Prin familie monoparentală se înțelege familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta; prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:– este necăsătorită;– este văduvă;– este divorțată;– are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;– are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau care execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;– nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);– a fost numită tutore sau i s-a încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una din situațiile prevăzute la lit. a)-c).Totodată, mă angajez să restitui M.A.I. sumele încasate cu titlu necuvenit în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare. Data: Semnătura ……………… ……………….. (la 14-09-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 123 din 31 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 14 septembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 3 - model -
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  (a celuilalt părinte)
  Subsemnatul/Subsemnata, ....................., cu domiciliul în ......................................, legitimat/legitimată cu ............ seria ........... nr. .........., CNP ........................., având calitatea de angajat la ..................., în funcția de ............................., părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:1. numele și prenumele ......................................................................., în vârstă de ....... ani;2. numele și prenumele ......................................................................., în vârstă de ....... ani;3. numele și prenumele ........................................................................, în vârstă de ....... ani,cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu beneficiez de zile libere acordate în baza art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, sau de majorarea prevăzută la art. 4 alin. (3) din aceeași ordonanță de urgență.Totodată, declar că, în perioada pentru care se solicită majorarea salarială, nu mă aflu/nu m-am aflat în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, și nu am desfășurat activități prin telemuncă sau muncă la domiciliu.
  Data
  .......................
  Semnătura
  ...............................
  ----